Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Глосарій інвестора

Містить визначення базових термінів, що використовуються у інвестиційному середовищі.

Складено по матеріалам розділу «Школа інвестора» офіційного сайту НКЦПФР (nssmc.gov.ua)

Термін

Визначення

Ask

ціна, за якою хто-небудь згоден продати акцію.

Bid

ціна, за якою хто-небудь бажає купити акцію.

Day High

максимум дня.

Day low

мінімум дня.

IPO

(Первинне публічне розміщення) – випуск акцій для їх подальшого публічного продажу інвесторам.

Target

очікувана ціна активу через визначений проміжок часу.

Trend

напрямок руху ціни.

Trendline

лінія тренду – лінія, проведена або через цінові піки (максимуми), або через основи (мінімуми) графіку акції з метою визначення загального тренду.

Автономні інвестиції

частина реальних інвестицій, що залежать тільки від факторів виробництва, і не залежать від змін національного доходу.

Активи

вимоги до всіх фізичних та юридичних осіб, у тому числі до банків.

Акціонер

особа, яка є власником акції.

Акція

цінний папір, що випускається акціонерним товариством і засвідчує права на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів на частку акції та частини майна акціонерного товариства за умови його ліквідації, а також інші права, передбачені законодавчими актами України.

Аналітик

службовець брокерської контори, що використовує фундаментальний і технічний аналізи для передбачення ціни акції, доходу компанії і т. д.

Англійський метод торгів

метод торгів, за якого стартова ціна лота підвищується із заздалегідь оголошеним кроком до моменту, коли залишається один з учасників, що запропонував за лот максимальну ціну.

Андеррайтер

професійний учасник ринку цінних паперів, що володіє ліцензією на здійснення брокерської і дилерської діяльності та надає послуги емітенту з випуску та розміщення емісійних цінних паперів.

Аудит

перевірка з метою висловлення незалежної думки про складання фінансової звітності та іншої інформації відповідно до законодавства.

Аудиторська перевірка

(audit) процес перевірки звітності (accounts). Аудитори перевіряють незмінність методів обліку і повноту звітності компанії, приватного підприємця або асоціації, а також зіставляють звітність з іншою документацією з закупівель, продажу та товарно-матеріальних запасів і перевіряють її відповідність вимогам закону і професійним стандартам. Звітність компаній (companies), за законом, повинна перевірятися зовнішніми аудиторами; статути багатьох інших організацій також передбачають обов'язкову зовнішню аудиторську перевірку. Багато компаній і організацій наймають внутрішніх аудиторів, які перевіряють точність і повноту внутрішнього бухгалтерського обліку. Метою аудиторських перевірок є запобігання випадкам шахрайства та некомпетентного ведення обліку.

Базовий актив

стандартизовані партії товарів, цінні папери, валюта, фінансові інструменти та інші показники, визначені внутрішніми документами організатора торгів.

Баланс, балансовий звіт

(balance sheet) короткий фінансовий звіт, що відображає природу і величину активів компанії, її зобов'язань та капіталу на певну дату. Являє собою двосторонню таблицю, ліва (або верхня) частина якої – актив – містить відомості про склад і розміщення капіталу, а права (або нижня) – пасив – показує джерела його утворення (див. Активи і пасиви). Актив включає показники основного і оборотного капіталу, а пасив характеризує структуру та розмір власного і залученого капіталу. Внутрішній баланс, найбільш детальний, використовується правлінням для планування та управління діяльністю компанії і контролю за роботою філій. Зовнішній баланс разом з іншими формами зовнішньої звітності (звіт про прибутки і збитки, про фінансове становище, доповідь правління компанії) є повним і відкритим джерелом інформації про діяльність компанії. Надається до державних податкових та керівних органів, фондових бірж, розсилається акціонерам, публікується в спеціальних довідниках. З метою збереження комерційної таємниці в балансі компаній широко застосовуються офіційно дозволені угрупування статей та узагальнення. Баланси великих об'єднань типу "Дженерал моторс", які контролюють десятки та сотні компаній, являють собою зведений баланс, складений на основі даних консолідованих компаній.

Без дивіденду

Покупець акцій, позначених як ex-dividend, не має права на отримання оголошеного дивіденду. Термін використовується стосовно акцій в цілому. Це інтервал між датою реєстрації акціонера і датою платежу, протягом якого акції торгуються без дивіденду. Покупець такої акції не отримує останнього оголошеного дивіденду. Протилежний термін – cum dividend.

Бездокументарна форма цінного паперу

здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папер.

Бездоганна ділова репутація

наявність фактів, що підтверджують професіоналізм, сумлінність, відсутність незнятої або непогашеної судимості.

Біржа

місце, де торгують акціями, опціонами і ф'ючерсами на акції, облігаціями, товарами та індексами.

Біржове котирування

реєстрація біржовими органами курсів цінних паперів (акцій і облігацій) і цін на окремі біржові товари, які стихійно виникли, з урахуванням біржових угод, що відбулися. Є одним з показників біржової кон'юнктури, відбиває співвідношення попиту та пропозиції на цінні папери.

Біржова торгівля

підприємницька діяльність з реалізації біржових товарів, що здійснюється на товарній біржі шляхом проведення торгів, у тому числі електронних, реєстрації та оформлення угод.

Біржовий брокер

юридична особа, яка здійснює свою діяльність на товарній біржі на підставі ліцензії, яка видається уповноваженим органом у сфері регулювання торговельної діяльності, відповідно до державних законодавчих актів, існує в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і вчиняє угоди з біржовим товаром за дорученням, за рахунок і в інтересах клієнта.

Біржовий дилер

юридична особа, яка здійснює свою діяльність на товарній біржі на підставі ліцензії, яка видається уповноваженим органом у сфері регулювання торговельної діяльності, відповідно до державних законодавчих актів, існує в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і вчиняє угоди з біржовим товаром за дорученням, за рахунок і в інтересах клієнта.

Біржовий товар

товар, не вилучений з обороту або не обмежений в обороті, в тому числі строковий контракт, допущений товарною біржею до біржової торгівлі, за винятком нерухомого майна та об'єктів інтелектуальної власності.

Брокер

професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює операції з емісійними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за дорученням, за рахунок і в інтересах клієнта.

Брокерське обслуговування

послуга, що надається брокером (банком, інвестиційною компанією) і дозволяє клієнтові самостійно або через довірену особу здійснювати операції купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі. Для здійснення своєї діяльності брокерська компанія повинна мати відповідну ліцензію НКЦПФР.

Бик

(bull) – спекулянт, який купує акції з розрахунку на підйом цін на них до рівня, що забезпечує їх майбутній продаж з прибутком (грає на підвищення). Жаргонна, але досить поширена назва біржових маклерів, що грають на підвищення курсу цінних паперів і валют, а також цін товарів. "Бики" укладають термінові угоди на купівлю, розраховуючи, що до моменту їх виконання курс (ціна товару) підвищиться. Таким чином, при правильному прогнозі "бики" отримують прибуток від курсової різниці.

Бюджет Геллера

в США – один з найбільш відомих бюджетів споживання, який використовується для оцінки вартості життя. Бюджет Геллера – бюджет середньостатистичної сім'ї, яка складається з чоловіка, дружини, сина 13 років і дочки 8 років – споживають типовий набір товарів і послуг, кількість і якість яких є стандартною, а вартість обчислюється в ринкових цінах поточного року.

Бюджетний дефіцит

перевищення витрат з державного бюджету над доходами; є одним з факторів розвитку інфляційного процесу; показник кризового стану державних фінансів.

ВВП (валовий внутрішній продукт)

узагальнюючий економічний показник статистики, являє собою сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, створених в країні, за ринковими цінами. Розраховується трьома методами: за доходами, за видатками і методом доданої вартості.

Винагорода керуючої компанії

розмір витрат пайового інвестиційного фонду на оплату послуг керуючої компанії з управління майном фонду. Даний вид витрат автоматично розподіляється між пайовиками фонду і виражається у відсотках від вартості чистих активів (ВЧА) фонду на рік і, найчастіше, не залежить від результату діяльності фонду. Розмір винагороди вказується в Правилах фонду.

Волатильність

швидкість і діапазон, в межах яких відбувається зміна ціни акції.

Виписка з реєстру пайовиків

документ, що видається реєстратором ПІФу на прохання пайовика або його представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Цей документ фактично є довідкою про стан особового рахунку пайовика із зазначенням кількості паїв фонду, які йому належать, та операцій, проведених за його особовим рахунком за певний період. Виписка з реєстру не є цінним папером, її передача іншій особі не тягне за собою перехід прав власності на зазначені в ній паї.

Відкрита позиція

Якщо була укладена угода (купівля/продаж) і поки ще не була здійснена протилежна їй угода (продаж/купівля) на балансі клієнта існує Відкрита Позиція.

Відкритий ПІФ

пайовий інвестиційний фонд, умови якого дозволяють своєму пайовику в будь-який робочий день вимагати у керуючої компанії викупити його пай або погасити частину належних йому паїв. Така вимога має бути виконана протягом 15 робочих днів.

Година бика

стійке підвищення курсової вартості біржового товару.

Година ведмедя

стійке зниження курсової вартості біржового товару.

Голландський метод торгів

метод торгів, за якого стартова ціна лота знижується із заздалегідь оголошеним кроком до моменту, коли один з учасників погодиться купити лот за оголошеною ціною.

Голосуючі акції

розміщені прості акції, а також привілейовані акції, право голосу за якими надано у випадках, передбачених Законом. До голосуючих акцій не відносяться викуплені товариством акції, а також акції, що знаходяться в номінальному утриманні і належать власнику, відомості про якого відсутні в системі обліку центрального депозитарію.

Графік інвестицій

графік залежності між інвестиціями та національним доходом.

Гра на біржі

проведення спекулятивних операцій на біржі за допомогою вдалої скупки і продажу цінних паперів та інших об'єктів біржової торгівлі з метою отримання прибутку. Найпростіша гра полягає в використанні різниці котирувань і курсів на різних ринках; гравці скуповують біржовий товар на тих ринках, де він дешевший, і негайно продають там, де він дорожчий. Більш складна гра полягає в передбаченні зміни курсів і котирувань в майбутньому і завчасній скупівлі або продажу біржових товарів і ф'ючерсних контрактів на вигідних умовах. Розрізняють гру на підвищення курсу (таких гравців називають "биками") і гру на пониження (таких гравців називають "ведмедями").

Державний бюджет

баланс запланованих витрат і доходів уряду за певний період (за рік). Державний бюджет містить перелік програм витрат: на освіту, на оборону тощо і перелік джерел отримання доходів. Розрізняють фактичний, структурний та циклічний державні бюджети.

Депозитарій

професійний учасник ринку цінних паперів, що володіє ліцензією НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності і займається зберіганням сертифікатів цінних паперів і (або) реєстрацією переходу прав на них від одного власника до іншого. Для закріплення відносин між приватним інвестором і депозитарієм укладається депозитарний договір (договір про відкриття рахунку депо). Потрібно розуміти, що укладання цього договору не означає перехід права власності на цінні папери від клієнта до депозитарію, так само як і можливість розпоряджатися чи управляти ними без відповідного доручення клієнта.

Делістинг

тимчасове або постійне виключення цінних паперів зі списку організатора торгів.

Депозитарна діяльність

діяльність з надання послуг номінального утримання цінних паперів для інших номінальних власників і здійснення розрахунків за операціями з фінансовими інструментами, укладеними на організованому ринку цінних паперів.

Депонент

організація, що є клієнтом центрального депозитарію.

Депонування

(deposit of securities) – облік центральним депозитарієм фінансових інструментів депонентів та їх клієнтів.

Дефляційний розрив

величина перевищення пропозиції над попитом на інвестиції в національній економіці.

Дефолт

невиконання зобов'язань за емісійними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Диверсифікація

розміщення активів інвестиційного фонду в різні фінансові інструменти та інше майно з метою зниження ризику зменшення їх вартості.

Дивіденд

дохід акціонера за належними йому акціями, що виплачується акціонерним товариством.

Дилер

(dealer) – професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює операції з емісійними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в своїх інтересах і за свій рахунок на неорганізованому ринку цінних паперів і на організованому ринку цінних паперів з правом прямого доступу до нього.

Дисконт

(discount) – 1) різниця між ціною на даний момент і ціною на момент погашення або ціною номіналу цінного паперу; купівля фінансового інструменту до моменту його погашення за ціною менше номіналу; 2) різниця між форвардним курсом і курсом при негайній поставці валюти; 3) різниця між цінами на один і той же товар з різними термінами постачання; 4) зниження ціни товару в результаті невідповідності його якості, обумовленій в контракті; 5) відхилення в менший бік від офіційного курсу валюти.

Договір довірчого управління

договір, що містить основні умови взаємовідносин між пайовиком і банком (у випадку з ОФБУ) або між пайовиком і компанією (у випадку з ПІФом). Саме тут прописуються умови входження до складу пайовиків і виходу з нього, варіанти вкладення довірених коштів в різні об'єкти інвестування, стратегія інвестування та інші істотні умови.

Договір недержавного пенсійного забезпечення

це угода, яка укладається недержавним пенсійним фондом з Вкладником, згідно з якою Вкладник зобов'язується сплачувати пенсійні внески до фонду, а фонд зобов'язується виплачувати Учаснику недержавну пенсію. Якщо фізична особа сплачує внески і одночасно є одержувачем недержавної пенсії, вона виступає за договором і Вкладником і Учасником. Договір укладений таким чином, що сума пенсійних виплат розраховується виходячи з пенсійних внесків, тобто чим менше внесків, тим менше майбутня пенсія. Саме тому договір не містить штрафних санкцій за несвоєчасну сплату пенсійних внесків.

Документарні цінні папери

цінні папери, випущені в документарній формі (на паперовому або іншому матеріальному носієві) з можливістю безпосереднього читання змісту цінного паперу без використання спеціальних технічних засобів.

Дохід

(revenue) – сума будь-яких коштів, вартість майна, цінних паперів та інших активів, отриманих або нарахованих на користь підприємства або фізичної особи.

Дохід на акцію (EPS)

прибуток компанії, поділений на число її акцій, що перебувають в обігу. Якщо річний прибуток компанії склав 2 млн. доларів, а в обігу було 2 млн. акцій, то дохід на акцію дорівнює 1 долару. При цьому часто використовується середньозважене число акцій, що перебували в обігу протягом звітного періоду.

Дейтрейдінг

будь-яка покупка і продаж акції протягом одного дня заради отримання прибутку.

Емісійні цінні папери

цінні папери, що володіють в межах одного випуску однорідними ознаками та реквізитами, що розміщуються і перебувають в обігу на підставі єдиних для даного випуску умов.

Емісія цінних паперів

випуск в обіг акцій, облігацій та інших боргових зобов'язань, здійснюваний торгово-промисловими компаніями, кредитними установами і державою.

Емітент

особа, яка здійснює випуск емісійних цінних паперів.

Єврооблігація

міжнародний цінний папір на пред'явника, що представляє собою боргове зобов'язання позичальника, який отримав довгострокову (від 5 до 15 років) позику в будь-якій євровалюті. Являє собою звичайну або конвертовану облігацію, випуск і розміщення яких (евроеміссія) здійснюється емісійним синдикатом, що складається з банків, кредитних установ, брокерських та інших фірм різних країн. Номінальна вартість Є., як правило, еквівалента 1000 доларів США. Основними емісійними центрами є Лондон, Франкфурт-на-Майні, Люксембург, Нідерланди, Антильські, Бермудські, Багамські острови, Сінгапур, Гонконг.

Європейський опціон

опціон, який може бути виконаний тільки на дату закінчення. Взаємопов'язаний термін – American option.

Жестикуляція біржова

метод спілкування між брокерами шляхом жестикуляції руками і пальцями. Долоня звернена до брокера – це означає, що у нього купують, а від нього, що продають. Руки і пальці в горизонтальному положенні означають, на скільки його пропозиція вище або нижче останньої котується на табло ціни. Вертикально підняті вгору пальці означають число контрактів, яке брокер готовий укласти на купівлю або продаж товару за запропонованою ціною.

Закритий ПІФ

пайовий інвестиційний фонд, умови якого дозволяють продавати паї тільки після досягнення мети, заради якої він був створений. Найчастіше такий фонд створюється під якийсь конкретний проект строком від 1 до 15 років. Іншою особливістю закритого ПІФу є можливість отримання проміжного доходу.

Заплановані інвестиції

суми, які фірми планують або мають намір інвестувати. При рівноважному ВВП планові інвестиції дорівнюють заощадженням, а рівні товарних запасів стабільні: відсутні незаплановане інвестування і недоінвестування.

Захист інвестицій

комплекс організаційних, технічних і правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі інвестування, ефективній діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.

Збитки

витрати в грошовій формі, які особа, чиє право порушене, зробила або повинна буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження її майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збільшення капіталу

додатковий випуск акцій або збільшення номіналу паїв компанії.

Злиття та поглинання

(Mergers & acquisitions, M & A) – стратегія зростання компанії шляхом об'єднання двох і більше підприємств або взяття під контроль іншої компанії шляхом придбання абсолютного або повного права власності. Злиття і поглинання застосовуються з метою розширення діяльності компанії і створення стратегічної переваги, коли внутрішній розвиток в рамках даної компанії визнано керівництвом цієї компанії менш ефективним.
Залежно від характеру інтеграції, злиття і поглинання можуть приймати такі форми:
• горизонтальні злиття – мають місце, коли зливаються дві і більше компанії, які виробляють схожу продукцію в одній галузі;
• вертикальні злиття – об'єднання двох і більше компаній, які пов'язані з різними стадіями виробництва одного товару, при цьому компанії, як правило, працюють у різних галузях;
• конгломеративні злиття – злиття компаній які працюють в різних галузях і випускають різну жодним чином не пов'язану один з одним продукцію.
Залежно від ставлення менеджменту до операції розрізняють дружні злиття і ворожі злиття – злиття та поглинання всупереч бажанням поглинаючої компанії.

Зовнішній ринок

також називається міжнародним ринком, закордонним ринком або, найчастіше, євроринком. Система торгівлі цінними паперами, які (1) при випуску пропонуються інвесторам одночасно в кількох країнах і (2) випускаються поза юрисдикцією будь-якої окремо взятої країни.

Ідеальний хедж

хедж, який повністю виключає як виникнення майбутнього прибутку, так і втрати від коливань кон'юнктури.

Іменні акції

акції, власник яких зазначений на акції (сертифікаті) та ім'я власника занесено до реєстру акціонерного товариства. Продаж або передача прав за іменними акціями здійснюється за допомогою видачі сертифіката (акції) новому власнику, або за допомогою проставлення передавального напису на документі, передачі документу, та занесення імені нового власника до реєстру товариства.
Згідно з Законом "Про цінні папери і фондовий ринок", акціонерне товариство може розміщувати тільки іменні акції.

Інвестиції

(від лат. Investio – одягають) – грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери, технології, машини, устаткування, ліцензії, у т. ч. і на товарні знаки, кредити, будь-яке інше майно або майнові права, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання прибутку (доходу) і досягнення позитивного соціального ефекту.

Інвестиції в товарно-матеріальні запаси

зміна в запасах сировини перед їх використанням і в запасах кінцевої продукції перед її продажем. Інвестиції в товарно-матеріальні запаси оцінюються негативно, якщо вони збільшуються та оцінюються позитивно, якщо вони скорочуються.

Інвестиційна компанія

фінансова або кредитна установа, яка залучає грошові кошти дрібних і середніх інвесторів шляхом випуску власних цінних паперів, з подальшою інвестицією зібраних коштів у цінні папери інших компаній з метою отримання прибутку.
Відповідно до діючого в Україні законодавства, інвестиційною компанією є торговець цінними паперами, який, крім здійснення інших видів діяльності, може залучати грошові кошти шляхом випуску цінних паперів та їх розміщення для подальшого спільного інвестування.

Інвестиційна політика

система заходів, спрямованих на встановлення структури і масштабів інвестицій, напрямків їх використання та джерел отримання в сферах і галузях економіки.

Інвестиційний дохід

приріст активів інвестиційного фонду в грошовому вираженні, отриманий в результаті їх інвестування.

Інвестиційний коефіцієнт

частка ресурсів країни, що йде на капіталовкладення. Інвестиційний коефіцієнт – відношення обсягу інвестицій до національного продукту.

Інвестиційний портфель

портфель що знаходиться у власності або управлінні суб'єкта ринку цінних паперів, сукупність різних видів фінансових інструментів або майна інвестиційного фонду, відповідно до вимог, встановлених законодавством.

Інвестиційний проект

комплекс заходів, які спрямовані на досягнення певних результатів від інвестування, передбачають інвестиції. Ці заходи мають бути реалізовані протягом певного часу і мати завершений характер.

Інвестиційний фонд

компанія або організація, яка вкладає залучений грошовий, інвестиційний капітал в цінні папери (переважно акції) інших компаній. На сьогоднішній день у світі, інвестиційні фонди є одним з найпоширеніших способів колективного вкладення грошових коштів.

Інвестори

суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позикових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування.

Індекс

(index) – цифровий статистичний показник, що виражає послідовні зміни будь-яких явищ (у відсотках). В індексі певна величина (попереднього періоду, планова) приймається в якості бази, а порівнювана (фактична, планова) відноситься до цієї бази. Широко застосовуються індекси виробництва, товарообігу, експорту, імпорту і т. д. Розрізняють індекс зростання, що включає базову величину, та індекс приросту, що включає тільки її відносне збільшення.

Індосамент

передавальний напис на ордерному цінному папері, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи.

Індосант

фізична або юридична особа, яка є власником цінного паперу і вчиняє індосамент.

Інсайд

використання внутрішньої ("інсайдерської"), конфіденційної інформації, що надходить від керівництва компанії, для проведення операцій з цінними паперами цієї компанії. Незаконне використання інсайдерської інформації переслідується законодавствами всіх розвинених країн.

Інститут спільного інвестування (ІСІ)

це форма колективного інвестування, за якої кошти учасників об'єднуються та інвестуються управляючою компанією в різні активи (нерухомість, цінні папери тощо) з метою отримання доходу інвесторами. До інститутів спільного інвестування відносяться як корпоративні, так і пайові інвестиційні фонди.

Інтервальний ПІФ

пайовий інвестиційний фонд, умови якого, дозволяють купувати або викуповувати паї тільки в певні інтервали часу – періоди відкриття фонду. Частота і тривалість відкриттів фонду визначаються його Правилами. Але в будь-якому випадку протягом року фонд повинен відкриватися хоча б один раз. При цьому тривалість кожного з відкриттів повинна становити не менше 14 днів.

Капітал

(capital) – 1) самозростаюча вартість; 2) власність компанії, що являє собою балансову вартість випущених нею акцій і накопичені чисті доходи.

Кастодіальний договір

договір про відповідальне зберігання та облік цінних паперів і грошей, що укладається банком-кастодіаном і його клієнтом.

Кастодіан

професійний учасник ринку цінних паперів, здійснює облік фінансових інструментів і грошей клієнтів та підтвердження прав за ними, зберігання документарних фінансових інструментів клієнтів з прийняттям на себе зобов'язань щодо їх збереження та іншу діяльність відповідно до державних законодавчих актів.

Клірингова компанія

професійний учасник ринку цінних паперів, що займається визначенням взаємних зобов'язань (збір, звірка, корегування інформації з операцій з цінними паперами і підготовка відповідних бухгалтерських документів) сторін та взаєморозрахунками між ними.

Кодекс корпоративного управління товариства

документ, який затверджується загальними зборами акціонерів товариства і регулює відносини, що виникають в процесі управління товариством, у тому числі відносини між акціонерами та органами товариства, між органами товариства, суспільством та зацікавленими особами.

Конвертований цінний папір

цінний папір акціонерного товариства, який підлягає обміну на цінний папір іншого виду на умовах і в порядку, що визначаються проспектом випуску.

Корпоративний інвестиційний фонд

це юридична особа, яка створюється у формі відкритого акціонерного товариства з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування. Засновники фонду формують статутний капітал за рахунок грошових коштів, цінних паперів, допущених до торгів на фондовій біржі або в офіційних торгово-інформаційних системах, і об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності. Корпоративний інвестиційний фонд здійснює діяльність, якщо 70 і більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому за правом власності, вкладені в цінні папери. Акції фонду підлягають викупу самим товариством на вимогу власника згідно з умовами, визначеними проспектом емісії акцій.

Корекція

зниження ринку від його попередніх максимумів менш ніж на 20 відсотків.

Котирування

1) оголошена брокером-дилером ціна купівлі та/або продажу цінних паперів певного типу, за якою він готовий укласти угоду з цими цінними паперами на оголошених ним або прийнятих ним умовах; 2) оголошення бажання брокера-дилера укласти угоду з цінними паперами певного типу за встановленими ним цінами на оголошених брокером-дилером або прийнятих ним умовах; 3) здійснювані Організатором торгів збір, обробка та оприлюднення даних про результати торгів з цінними паперами, допущеними до обігу в його Торговій системі (максимальна ціна покупки, мінімальна ціна продажу, об'єми).

Коефіцієнт витрат

Відсоткова частка загального обсягу інвестицій, що спрямовується на поточні витрати з управління взаємним фондом (згідно з останнім річним звітом). Включає в себе такі витрати, як винагороду за управління та консультаційні послуги, накладні витрати і торгові витрати та плату за рекламу (12b-1). Коефіцієнт витрат не включає в себе брокерську комісію за портфельні операції – ця інформація надається акціонерам на вимогу. Ні коефіцієнт витрат, ні додаткова інформація не включають в себе операційні витрати, пов'язані зі спредами, що звичайно виникають при укладанні угод з некотированими на біржах та іноземними цінними паперами. Ці два види витрат можуть значно підвищити витрати фонду. Які оприлюднюються у звітах. Коефіцієнт витрат часто називають Коефіцієнтом операційних витрат (Operating Expense Ratio – OER).

Кумулятивні акції

привілейовані акції, які дають право їх власникам не тільки на поточний дивіденд, а і на невиплачені з тих чи інших причин дивіденди. Іншими словами, дивіденди за такими акціями накопичуються.

Леверажний ефект

вплив поглинання однієї фірми іншою на рентабельність самої фірми.

Леверидж

(від англ. leverage) – 1) співвідношення вкладень капіталу в цінні папери з фіксованим доходом (облігації, привілейовані акції) та вкладень у цінні папери з нефіксованим доходом (звичайні акції); 2) співвідношення запасу товарів і суми капіталу; 3) відношення капіталу компанії до позикових коштів.

Ліквідність

рухливість активів підприємств, фірм, банків, що припускає можливість безперебійної оплати в строк кредитно-фінансових зобов'язань і законних грошових вимог. Розрізняють ліквідність банків і фірм. Ліквідність банку – здатність забезпечити своєчасне погашення зобов'язань, тобто ступінь відповідності активів і пасивів банку за обсягами і термінами. Підвищення ліквідності передбачає зниження прибутковості банківської установи у зв'язку зі збільшенням частки ліквідних активів. Під ліквідними активами розуміють легко реалізовані засоби – короткострокові державні папери, поточні рахунки, готівка і т. п. Ліквідність фірми – співвідношення величини її заборгованості і ліквідних засобів, а саме коштів, які можуть бути використані для погашення боргу: готівка, депозити в банку, державні цінні папери, реалізовані елементи оборотного капіталу і т. д.

Лістинг

внесення акцій компанії в список акцій, що котируються на конкретній біржі.
Перш ніж допустити цінний папір до торгів на певній біржі, експерти проводять перевірку надійності такого цінного паперу на підставі даних про фінансовий стан емітента. Якщо цінний папір відповідає вимогам цієї біржі, то він допускається до торгів.

Ліцензія

дозвіл, що видається відповідним уповноваженим державним органом фізичній або юридичній особі на провадження певного виду діяльності або вчинення певних дій (операцій).

Лот

встановлений обсяг угоди фінансового інструменту, яким здійснюються торги. При торгівлі на Форекс і CFD розрізняють мінімальні і стандартні лоти.

Макроекономіка

один з двох основних розділів економічної науки, що вивчає: поведінку економіки як єдиного цілого, що складається з економічних агентів; закономірності взаємодії а) сукупних величин загального рівня цін і безробіття, б) загального споживання та інвестицій, в) загального попиту і загальної пропозиції, а також їхній вплив на зміни обсягу виробництва і на економічне зростання. Макроекономіка оперує агрегованими макроекономічними показниками.

Макроекономічна нестабільність

порушення макроекономічної рівноваги, які проявляються: в безробітті; в інфляції; у циклічності економічного розвитку; в стійких дефіцитах платіжного балансу.

Макроекономічна політика

дії держави, спрямовані на регулювання економіки с метою підтримки темпів економічного зростання, повної зайнятості та обмеження інфляції. Основним завданням макроекономічної політики є баланс між безробіттям та інфляцією. Макроекономічна політика поділяється на: фіскальну політику; монетарну політику; політику зарплата-ціни; зовнішньоекономічну політику.

Макроекономічні показники

зведені, усереднені за економікою в цілому показники обсягів виробництва і споживання, доходів і витрат, структури, ефективності, рівня добробуту, експорту та імпорту, темпів економічного зростання та ін. макроекономічні показники, які відображають загальні тенденції в економіці.

Маржа

це поняття банківської, страхової, біржової і торгової практики, що позначає різницю між ціною і собівартістю, а також між процентними ставками, курсами цінних паперів, цінами товарів і т. д., тобто різними однорідними показниками, що існували в один і той же час за різних умов купівлі-продажу.
Банківська маржа – це різниця між процентними ставками за пасивними і активними операціям чи за кредитами різних категорій позичальників, різниця між сумою виданого кредиту і сумою забезпечення, під яке надано кредит.
Маржа в маркетингу – торгова націнка промислових підприємств.
Біржова маржа – це гарантійне забезпечення, величина якого залежить від поточної позиції клієнта або від позиції, яку він має намір відкрити. В якості застави можуть використовуватися суми у твердій валюті, депозитні сертифікати, акції та облігації.
Маржа платоспроможності – перевищення ліквідних активів над зобов'язаннями, виражене у відсотках від зібраної річної премії за вирахуванням премії за ризиками, переданими в перестрахування.
Торгова маржа – різниця між ціною покупки і продажу товару.

Маркет-мейкер

брокер-дилер – член Організатора торгів, визнаний таким Організатором торгів, що прийняв на себе зобов'язання постійно оголошувати і підтримувати двосторонні котирування з цінних паперів певного типу.

Менеджмент

управління виробництвом; сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом, розроблених і застосовуваних у США та інших розвинених країнах, з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутків.

Міноритарний акціонер

акціонер, якому належать менше десяти відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства.

Монополізм

(від грец. Monos + poleo – один продаю) – встановлення виключного права на виробництво, продаж, використання чого-небудь; концентрація коштів у руках окремих монополій (великих підприємницьких об'єднань) або груп монополій.

Недержавна пенсія

грошові кошти, регулярно виплачуються Вкладнику за договором НУО відповідно до умов Пенсійного договору про недержавне пенсійне забезпечення, укладеного з цим фондом. Розмір недержавної пенсії залежить від розміру пенсійних внесків Вкладника, величини інвестиційного доходу, а також від очікуваного періоду виплати.

Недержавне (добровільне) пенсійне забезпечення (НПЗ)

вид пенсійного забезпечення, що може бути доповненням до державної пенсії. Щоб оформити недержавну пенсію, необхідно звернутися в НПФ і укласти Пенсійний договір.

Недержавний пенсійний фонд

це неприбуткова організація, що діє згідно з законом "Про недержавне пенсійне забезпечення" з метою накопичення пенсійних внесків з подальшими виплатами пенсій. Всі внески, отримані за пенсійним контрактом від вкладників, надходять до Банку-зберігача, управління пенсійними активами здійснюється спеціальною компанією (залучені від вкладників гроші вкладаються в акції, облігації, нерухомість). Доходи від цих вкладень розподіляються пропорційно сумам на рахунках клієнтів. Вони, а також регулярні внески, і складають накопичення НПФ. Розрізняють відкриті, корпоративні та професійні пенсійні фонди.

Незаплановані інвестиції

фактичний обсяг інвестицій мінус запланований обсяг інвестицій. Збільшення або скорочення товарно-матеріальних запасів фірм, що є наслідком перевищення обсягу виробництва над обсягом продажів.

Низьколіквідний цінний папір

цінний папір, угоди за яким проводяться рідко і нерегулярно. Такий цінний папір важко швидко продати без втрати частини доходу.

Номінальна вартість акції

ціна, за якою акції розміщуються серед засновників (оплачуються єдиним засновником), єдина для всіх простих і привілейованих акцій і визначається в установчому договорі (рішенні єдиного засновника) акціонерного товариства.

Номінальна вартість паю

грошовий вираз вартості паю при початковому розміщенні паїв пайового інвестиційного фонду.

Номінальне утримування цінних паперів

вчинення від імені та за рахунок власників цінних паперів певних юридичних дій відповідно до договору номінального утримання, а також облік і підтвердження прав з цінних паперів та реєстрація угод з цінними паперами таких утримувачів.

Номінальний утримувач

професійний учасник, що здійснює відповідно до договору і в інтересах власника цінних паперів операції з цінними паперами від свого імені та за рахунок власника.

Забезпечена облігація

облігація, за якою виконання зобов'язань емітента забезпечено заставою майна емітента, гарантією банку.

Облігація

вид цінного паперу (боргового зобов'язання), згідно з яким емітент зобов'язується виплатити власникові облігації номінальну вартість даного цінного паперу по закінченню терміну розміщення, а також може давати право на отримання доходу, розмір якого заздалегідь встановлений у формі певного відсотка до номінальної вартості облігації. Залежно від умов розміщення, облігація може продаватися нижче номінальної вартості, а дохід у цьому випадку буде обчислюватися як різниця між ціною продажу і номінальною вартістю облігації.

Обмінюваний цінний папір

право емітента обміняти незабезпечений цінний папір на існуючі конвертовані привілейовані акції з ідентичними умовами. Використовується частіше за все у випадках, коли компанія потребує термінового збільшення власного капіталу і має низьку поточну податкову ставку, яка очікувано має змінитися. Це робить облігації менш привабливими в результаті втрати права на податкове вирахування.

Оборотні активи

(Current assets, поточні активи) – сукупність майнових цінностей підприємства, які протягом одного виробничого циклу або одного року можуть бути обернені в кошти, продані або спожиті. Оборотні активи включають грошові кошти, поточні фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, сировину і напівфабрикати.

Оборотний капітал

(Current capital, floating capital, circulating capital) – активи, які повністю використовуються для виробництва товарів і послуг підприємства, максимум в одному виробничому циклі. Вартість використаного оборотного капіталу повністю відображається в собівартості виробленого товару. До оборотного капіталу відносяться: грошові кошти (в касі і на розрахунковому рахунку підприємства), короткострокова дебіторська заборгованість, ліквідні цінні папери, товарно-матеріальні запаси.

Оголошені акції

акції, випуск яких зареєстрований уповноваженим органом відповідно до законодавства про ринок цінних паперів.

Овербот

це різке підвищення цін на певний товар в результаті збільшення обсягів його закупівель; надзвичайне зростання цін. Оверботом також називають – ситуацію, за якої курси або ціни валют, товарів або цінних паперів внаслідок великих обсягів покупок можуть підніматися дуже високо, створюючи нестійкий ринок. Зміни цін при цьому відбуваються швидко і різко, вони зумовлюються дійсними чи передбачуваними змінами факторів, що визначають ціну, і подібні зміни частіше розглядають як ризик збитків, ніж як сприятливу можливість для одержання прибутку.

Оверсолд

це різке зниження цін на певний товар на ринку внаслідок значного збільшення його надходження на ринок, надзвичайне зниження цін. Оверсолдом також називають ситуацію, що виникає внаслідок різкого падіння цін на товар або цінні папери в результаті великих обсягів їх надходження на ринок. При цьому зміни цін відбуваються швидко і різко, вони викликаються дійсними чи передбачуваними змінами факторів, що визначають ціну. Кінцевим результатом таких знижень є скорочення пропозиції на товар.

Особа фізична

у цивільному законодавстві окремий громадянин як суб'єкт цивільного права на відміну від особи юридичної, організації, підприємства, установи. Поряд з громадянами цієї держави, особами фізичними є іноземні громадяни, що проживають в даній державі, а також особи, що не мають певного громадянства (апатриди). Особи фізичні мають правоздатність і дієздатність.

Особа юридична

суб'єкт цивільного права. Особи юридичні – це різні організації, які за законом мають правоздатність і право виступати від власного імені через свої органи. Ознаками юридичної особи є: відособленість майна, організаційна оформленість, право виступати від свого імені на основі затвердженого статуту (положення), самостійна відповідальність за своїми зобов'язаннями. Особи юридичні можуть бути комерційними та некомерційними організаціями.

Очікувана прибутковість

прибутковість ризикованого активу, визначена на основі імовірнісного розподілу можливих ставок доходу. Очікувана прибутковість дорівнює будь-якій безризиковій відсотковій ставці (як правило, ставці за казначейськими векселями та облігаціями), плюс премія за ризик (різниця між історичною ринковою прибутковістю, що розраховується на базі добре диверсифікованого індексу, наприклад S & P 500, і історичною прибутковістю казначейської облігації). Результат множать на коефіцієнт бета, що відповідає цьому активу. Умовна очікувана прибутковість змінюється в часі залежно від поточної ринкової інформації.

Опціон

договір, відповідно до якого одна сторона (продавець опціону) зобов'язується продати або купити, а друга сторона (покупець опціону) набуває право купити або продати певну кількість обумовленого в договорі майна (базового активу) за обумовленою в договорі ціною; у випадку стандартизації організатором торгів умов такого договору він може використовуватися як похідний цінний папер.

Опціонна угода

біржова угода, об'єктом якої є опціонний контракт.

Основний капітал

(Fixed capital, capital assets) – активи, що використовуються для виробництва товарів і послуг підприємства, в декількох виробничих циклах. У собівартості виробленого товару відображається частина використаного основного капіталу. До основного капіталу відносять: довгостроково функціонуючі матеріальні цінності (земельна власність, будівлі, машини, обладнання), фінансові вкладення (власні цінні папери, вкладення в інші підприємства), незавершені капітальні вкладення, нематеріальні активи (патенти, ліцензії, товарні знаки, проекти).

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ)

це сукупність активів, які належать інвесторам-учасникам фонду, знаходяться в управлінні компанії з управління активами і обліковуються окремо від результатів її господарської діяльності. Залежно від терміну, на який організовується ПІФ, розрізняють терміновий, якщо в проспекті емісії визначено термін, на який створюється ПІФ і після закінчення якого ПІФ ліквідовується або реорганізовується; і безстроковий, якщо ПІФ створюється на невизначений термін. Виділяють також диверсифіковані та недиверсифіковані ПІФи.

Пай

іменний емісійний цінний папір бездокументарної форми випуску, що підтверджує частку його власника у пайовому інвестиційному фонді, право на отримання грошей, отриманих від реалізації активів пайового інвестиційного фонду при припиненні його існування, а також інші права, пов'язані з особливостями діяльності пайових інвестиційних фондів.

Первинний ринок цінних паперів

розміщення оголошених емісійних цінних паперів емітентом (андеррайтером або емісійним консорціумом), за винятком подальшого розміщення емітентом раніше викуплених ним емісійних цінних паперів на вторинному ринку цінних паперів.

Податки

законодавчо встановлені державою в односторонньому порядку обов'язкові грошові платежі до бюджету, вироблені у певних розмірах, що носять безповоротний і безоплатний характер.

Позбавлення котирування

припинення котирування цінного паперу з причин, що відповідають статуту біржі.

Пред'явницький цінний папір

цінний папір, що підтверджує приналежність засвідчених ним прав пред'явникові цінного паперу.

Прибуток

(Income, profit, benefit) – перевищення доходів від продажу товарів і послуг над витратами на виробництво і продаж цих товарів і послуг. Прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Розрізняють валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, від звичайної діяльності, чистий прибуток та нерозподілений прибуток.
Валовий прибуток обчислюється як різниця між чистою виручкою від продажу та виробничою собівартістю товарів і послуг.
Прибуток від операційної (основної) діяльності є різницею валового прибутку від продажів і операційних витрат, які включають витрати по реалізації, загальні та адміністративні витрати, витрати на маркетинг, рекламу, дослідження та розробки.
Прибуток від звичайної діяльності визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитків) від операційної діяльності, доходів (збитків) від участі в капіталі, фінансових та інших доходів (витрат). Після відрахування податку на прибуток сума складає фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайної діяльності.
Чистий прибуток є частиною балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань, обов'язкових платежів до бюджету.

Приватне розміщення

(Private placement) – випуск і продаж цінних паперів підприємства (зазвичай акцій) шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь певній групі інвесторів, без відкритого продажу цих паперів.

Привілейовані акції

(Preferred stock) – акції, володар яких користується певними привілеями порівняно з володарем простих акцій. Власники привілейованих акцій мають привілейовані права на отримання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частки майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також право на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, якщо це передбачено статутом або чинним законодавством.

Прорив

ситуація на ринку, коли ціна акції проходить за попередній рівень підтримки чи опору.

Проспект випуску емісійних цінних паперів

документ, який містить відомості про емітента, його фінансовий стан, передбачувані до продажу емісійні цінні папери, обсяги випуску, кількість цінних паперів у випуску, процедуру і порядок їх випуску, розміщення, обіг, виплату дивідендів, погашення та іншу інформацію, яка може вплинути на рішення інвестора про покупку цінних паперів.

Прості акції

(Common stock) акції, які наділяють своїх власників правом на отримання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частки майна підприємства у разі його ліквідації, а також інші права, передбачені чинним законодавством.

Професійний учасник ринку цінних паперів

юридична особа, яка здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів на підставі ліцензії або відповідно до законодавчих актів та функціонує в організаційно-правовій формі акціонерного товариства.

ПФТС

перша фондова торгова система, одна з найбільших фондових бірж України.

Рада директорів

здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, за винятком вирішення питань, віднесених Законом та статутом товариства до компетенції загальних зборів акціонерів.

Рахунки в цінних паперах

рахунки, які ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами.

Розміщення цінних паперів

відчуження цінних паперів емітентом або андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником.

Реальні інвестиції

інвестиції в нерухомість, земельні ділянки, запаси сировини, машини обладнання.

Реєстратор

спеціалізована компанія, уповноважена вести реєстри акціонерів (списки власників іменних цінних паперів) на підставі договору з емітентом. Діяльність реєстратора з ведення реєстру є виключною і здійснюється за наявності ліцензії.

Реєстр власників цінних паперів

це список власників цінних паперів певного акціонерного товариства або пайового інвестиційного фонду.

Резидент

це особа (юридична або фізична), яка постійно зареєстрована або постійно знаходиться на території певної країни не залежно від громадянства або приналежності капіталу. Фізична особа розглядається як резидент країни, якщо проживає в ній більше 6 міс. (183 дні за українським законодавством). У разі, якщо фізична особа проживає в іншій країні, вона також вважається резидентом, якщо має місце постійного проживання в Україні. Якщо фізична особа має місце постійного проживання і за межами певної держави, то вона є її резидентом за умови наявності в певній державі "центру життєвих і ділових інтересів", якими цілком можуть виступати члени сім'ї.
Для юридичних осіб статус резидента зазвичай визначається на основі місця їх утворення, реєстрації, місцезнаходження "центру управління". Дипломатичні або офіційні представництва держави також є її резидентами.
На резидентів певної країни поширюється принцип "необмеженої податкової відповідальності", за яким вони підлягають оподаткуванню в цій країні відповідно до чинного законодавства і платять податки на всі доходи, отримані як з вітчизняних, так і з зарубіжних джерел.

РЕПО

угода купівлі (продажу) цінного паперу з зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) через певний термін за заздалегідь визначеною ціною. Інакше, угода РЕПО може розглядатися як короткострокова позика під заставу цінних паперів, частіше за все короткострокових боргових паперів грошового ринку.

Рентабельність

це узагальнюючий критерій економічної ефективності діяльності, виробництва; показник, що визначає прибутковість бізнесу. Для визначення рентабельності необхідно зіставити отриманий дохід з витратами коштів і ресурсів, використаних для отримання цього доходу, тобто проаналізувати співвідношення прибутку до витрат. Розрізняють рентабельність виробництва, продажу, страхових операцій, акцій і продукції.
Рентабельність акцій – це показник, рівний відношенню курсу акції до суми принесеної нею прибутку.
Рентабельність виробництва визначається як відношення прибутку до середньої вартості основних і оборотних коштів.
Рентабельність продукції – це відношення прибутку від реалізації продукції до собівартості її виробництва та обігу, а її відношення до обсягу продажів за певний період називається рентабельністю продажів.

Ринок котирувань

ринок, на якому більша частина угод з цінними паперами здійснюється на ПФТС. Розрахунки за операціями становлять близько 3 – 5 днів. На ринку є істотні обмеження за розміром лотів.

Ринок заявок

торгівля цінними паперами за спеціальною технологією, яка дозволяє автоматичне укладання угод при перетині умов зустрічних заявок. Ринок заявок не має обмежень щодо розміру лотів. В Україні цей ринок перебуває на початковому етапі розвитку.

Рух капіталу

потоки іноземної валюти між країнами та вітчизняної валюти в межах країни, що відображають інвестиції в активи, цінні папери і запозичення.

Саморегулівна організація

юридична особа, створена професійними учасниками ринку цінних паперів у формі асоціації (союзу) з метою встановлення єдиних правил і стандартів їх діяльності на ринку цінних паперів.

СВОП

похідний цінний папер, що засвідчує угоду двох сторін з обміну фінансовими інструментами протягом певного терміну на певних умовах.

Сегмент ринку

(Market segment) – група споживачів, що володіють подібними характеристиками або подібним рівнем потреб, а також подібною ринковою поведінкою, яка відрізняється від поведінки інших споживачів на даному ринку.

Сек'юритизація

фінансування під поступку грошової вимоги шляхом випуску облігацій, забезпечених виділеними активами.

Синдикат

(syndicate) група інвестиційних банкірів, яка спільно гарантує покупку і розміщення нових випусків цінних паперів або великих блоків нереалізірованних випусків. Форма монопольного об'єднання, учасники якого, так само як і у картелі, зберігають виробничу і правову незалежність, але позбавляються можливості самостійної комерційної діяльності: збут товарів, а іноді і закупівлю сировини ведуть спільно створені (зазвичай у вигляді торгових товариств) бюро та агентства.

Скальпер

спекулянт, який часто купує і продає, щоб отримати вигоду з невеликих коливань цін. Цей тип торгівлі забезпечує ринку велику ліквідність. Скальпери купують і продають часто, що дає іншим можливість швидко увійти в ринок або вийти з нього.

Спред

різниця між цінами з двостороннього котирування.

Споживчий кошик

набір товарів і послуг, об'єктивно необхідних для задоволення першочергових потреб людини.

Терміновий контракт

контракт на безумовну або умовну купівлю-продаж біржового товару з відстроченим виконанням, до нього відносяться ф'ючерс та опціон.

Технічний аналіз

використання графіків і діаграм для визначення напрямку майбутнього руху ціни акції.

Торговельна система

комплекс матеріально-технічних засобів, внутрішніх документів організатора торгів та інших необхідних активів і процедур, з використанням яких укладаються угоди з емісійними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами між членами певного організатора торгів.

Трейдер

(валютний трейдер) – це фізична особа або організація, що здійснює операції купівлі-продажу на фондовому ринку, причому виключно за власною ініціативою. Трейдер заробляє на коливаннях курсів цінних паперів, дешево скуповуючи акції і продаючи їх дорожче (або навпаки – спочатку продаж, а потім покупка за нижчою ціною). Різниця цін покупки і продажу і складає прибуток від операції.

Угода

дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Українська біржа (УБ)

утворена в травні 2008 року найбільшими учасниками українського ринку цінних паперів спільно з ВАТ "Фондова біржа РТС" в місті Києві у формі відкритого акціонерного товариства. Українська біржа перша в Україні запровадила торгівлю за технологією ринку заявок.

Управляюча компанія

фінансова організація, що володіє правом (ліцензією) на управління пайовими інвестиційними фондами. Фактично, це команда професійних довірчих керуючих, які створюють, формують і управляють майном пайових фондів з метою максимального збільшення їх вартості. Діяльність керуючої компанії законодавчо регламентована і контролюється спеціалізованими організаціями (НКЦПФР, депозитарієм, реєстратором, аудитором і оцінювачем).

Фактичні інвестиції

реальний обсяг інвестицій приватних фірм. Фактичні інвестиції дорівнюють сумі запланованих інвестицій і незапланованих інвестицій в товарно-матеріальні запаси. Коли суми запланованих інвестицій і запланованих заощаджень домогосподарств не збігаються, то відбувається непередбачене інвестування або недоінвестування товарних запасів, які зрівнюють фактичні інвестиції та заощадження.

Фіксовані інвестиції

витрати на покупку знову вироблених засобів виробництва: виробниче обладнання, будівлі. До фіксованих інвестицій належить купівля тільки нового обладнання або будівель.

Фінансовий інструмент

цінні папери (включаючи похідні цінні папери) та інші активи фінансового ринку, допущені до обігу на території країни.

Фонд акцій

пайовий інвестиційний фонд, основним об'єктом інвестування якого є різні акції російських і зарубіжних компаній, які котируються на біржі. Прибутковість фондів акцій висока, але при цьому високий і рівень ризику інвестування. Фонди акцій, як правило, є відкритими або інтервальними.

Фонд венчурний

(повне найменування – пайовий інвестиційний фонд особливо ризикових венчурних інвестицій) – фонд, основними об'єктами інвестування якого є акції компаній (у тому числі закритих акціонерних товариств) і частки товариств з обмеженою відповідальністю. Венчурні фонди можуть бути тільки закритими.

Фонд індексний

пайовий інвестиційний фонд, основним об'єктом інвестування якого є цінні папери, за якими розраховується будь-який індекс.

Фонд нерухомості

пайовий інвестиційний фонд, основним об'єктом інвестування якого є нерухомість. Такі фонди надійні, а їх прибутковість (приріст вартості паю) залежить від типу нерухомості і її розташування.

Фонд облігацій

пайовий інвестиційний фонд, основним об'єктом інвестування якого є облігації приватних компаній і державні облігації. Прибутковість фондів облігацій нижче середньої, зате рівень ризику вкладення в такі фонди дуже невисокий. Фонди облігацій звичайно інтервальні.

Фонд прямих інвестицій

пайовий інвестиційний фонд, завданням якого є прямі інвестиції в акціонерні товариства та їх фінансування (через придбання випущених ними облігацій). Цей тип фонду дуже молодий і схожий за функціями з венчурним ПІФом, але має більше обмежень на об'єкти інвестування, тому найчастіше більш прозорий для пайовиків.

Фонд змішаний

пайовий інвестиційний фонд, основними об'єктами інвестування якого є акції та облігації, які котируються на біржі. Цей тип ПІФу поєднує в собі можливості фонду акцій та фонду облігацій. Прибутковість змішаних фондів середня, рівень інвестиційного ризику – середній.

Фонд фондів

пайовий інвестиційний фонд, основним об'єктом інвестування якого є паї інших ПІФів.

Фондова біржа

іншими словами організатор торгів на ринку цінних паперів – організований і регулярно функціонуючий ринок з купівлі-продажу цінних паперів: акцій, облігацій і т. д.

Фондовий індекс

(Stock index, share index) відображає середнє значення курсової вартості цінних паперів певних компаній, які найбільш точно відображають поточну ситуацію на фондовому ринку.
В Україні для оцінки стану ринку цінних паперів використовується ПФТС-індекс. Даний індекс розраховується асоціацією ПФТС, на підставі простих акцій підприємств, що пройшли лістинг в ПФТС.
До найбільш відомих фондовим індексам різних країн відносяться: DJIA (США), Nikkey-225 (Японія), FTSE-100 (Великобританія), CAC-40 (Франція), DAX-30 (Німеччина), HangSeng (Гонконг), Індекс РТС Росія.

Фондовий ринок

Фондовий ринок являє собою абстрактне поняття, що служить для позначення сукупності дій і механізмів, що роблять можливими торгівлю цінними паперами (акціями, облігаціями, похідними фінансовими інструментами і т. д.).

Фундаментальний аналіз

вивчення фундаментальних даних компанії або ринку в цілому.

Ф'ючерс

(угода ф'ючерсна) – біржова угода на купівлю або продаж фінансових інструментів або певних товарів за умови оплати за узгодженою ціною через певний строк після укладення угоди.

Ф'ючерс

похідний цінний папір встановленої форми, що має стандартну кількість і терміни виконання і обертається на організованому ринку цінних паперів, продавець ф'ючерсу зобов'язується продати або купити, а покупець зобов'язується купити або продати певну кількість майна (базового активу) за обумовленою ціною і через певний термін.

Хеві-акція

(важка акція) – акція, вартість якої на даний момент досить висока.

Хедж

(англ. Hedge – огорожа) 1) форма страхування ціни або прибутку при здійсненні ф'ючерсних угод; 2) продаж термінового контракту на товарній або фондової біржі, що забезпечує страхування від передбачуваної в майбутньому зміни ринкових цін на даний товар. Страхування досягається шляхом укладання поряд з основним торговельним договором додаткових ф'ючерсних контрактів.

Хедж довгий

купівля ф'ючерсу в передбаченні дійсної купівлі товару на ринку торгових угод з реальними товарами.

Хедж короткий

продаж ф'ючерсного контракту напередодні дійсного продажу товару на ринку торгових угод з реальними товарами, використовується для зменшення ризику можливого зниження вартості наявної такої ж кількості товару.

Хедж чистий

термінова операція з покупки, укладена з метою зберегти розмір відсотка за позикою.

Хедж-фонд

інвестиційна компанія, яка скуповує і продає цінні папери конкретних фірм і випусків.

Хеджування

захист майнових інтересів від ризиків при зміні цін, обмінних курсів, ставок винагороди або інших можливих показників, від стану яких залежить виникнення доходів або збитків суб'єктів ринку цінних паперів, шляхом здійснення угод з фінансовими інструментами.

Цілі інвесторів

конкретні прагнення інвесторів, вкладати гроші в цінні папери; звичайно зводяться до прагнення досягти безпеки, надійності і стійкої прибутковості вкладень при забезпеченні ліквідності придбаних цінних паперів.

Цінний папір

сукупність певних записів та інших позначень, що засвідчують майнові права. До цінних паперів відносяться акції, облігації та інші види цінних паперів, визначені відповідно до законодавства. Цінні папери за формою випуску поділяються на: 1) документарні та бездокументарні; 2) емісійні та неемісійні; 3) іменні, пред'явницькі і ордерні.

Ціновий коридор

обмежені коливання руху ціни акції вгору і вниз.

Чарт

графічне відображення зміни цін та іншої інформації в часі.

Чисті інвестиції

валові або сумарні інвестиції за вирахуванням амортизаційних відрахувань.

Чисті іноземні інвестиції

різниця між припливом і відтоком капіталу. Негативне значення показника означає перевищення відтоку капіталу над його припливом.

Чисті потоки приватного капіталу

потоки капіталу, які надходять в країну з приватного сектора інших країн на ринкових умовах, за вирахуванням аналогічних потоків, що йдуть з країни.

Чисті приватні внутрішні інвестиції

валові приватні внутрішні інвестиції мінус амортизаційні відрахування. Чисті приватні внутрішні інвестиції характеризують приріст основного капіталу країни протягом року.

Ширина ринку

1) кількість цінних паперів, що котируються, і за якими регулярно укладаються угоди; 2) відсоток цінних паперів, які беруть участь в тому чи іншому русі ринкової кон'юнктури.

Шомаж

страхування втрат прибутку та інших фінансових збитків, що виникають у результаті перерв та зупинки виробництва з причин, пов'язаних зі стихійними лихами.

Юридичне постачання цінних паперів

поставка цінних паперів, яка не є "правильною", тобто з дотриманням всіх правил, через неправильну реєстрацію сертифікатів.

Яма біржова

місце торгу, де дозволено укладати біржові угоди членам біржі.

Ясельне фінансування

Ясельне фінансування – фінансові ресурси, інвестиції, вкладені в приватні компанії в початковий, "ясельний" період їх створення.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ