Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Вплив інфляції

Відповідно до параграфа 39 МСБО 29 розкриттю підлягає така інформація:

(a) факт про те, що фінансова звітність і відповідні показники попередніх періодів були перераховані з урахуванням змін у загальній купівельній спроможності функціональної валюти та, таким чином, були подані в одиницях виміру, що діють на кінець звітного періоду.

Звіт АТ "Газпром" за 2011 рік:

Пояснення до статті "Чистая разница в стоимости основных средств":

"Разница в стоимости основных средств относится к поправкам, связанным с приведением стоимости основных средств по РСБУ к стоимости по МСФО, такими как сторнирование переоценки основных средств, учитываемой в соответствии с РСБУ, или поправки, связанные с функционированием Группы в условиях гиперинфляции, не учитываемые для целей подготовки отчетности в соответствии с РСБУ".

Пояснення до показника нерозподіленого прибутку

"В нераспределенную прибыль и прочие резервы включен итог пересчета показателей консолидированной финансовой отчетности с целью приведения к эквиваленту покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2002 г. в соответствии с МСФО (IAS) 29 "Учет в условиях гиперинфляции".

Звіт ПАТ "КБ "Хрещатик" за 2012 р.:

"Номінальна сума акціонерного капіталу була скоригована для обліку впливу гіперінфляції на внески у капітал, здійснені до 1 січня 2001 року. Відповідна сума була рекласифікована з нерозподіленого прибутку в акціонерний капітал (примітка 21).

<...>

Примітка 21 Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Кількість акцій в обігу
(тис. шт.)

Прості акції

Коригування на гіперінфляцію
(примітка 4.18)

Власні акції

Усього

1

Залишок на 1 січня 2011 року
(початок попереднього періоду)

637

728861

18506

747367

Звіт АТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" за 2012 рік:

"У Звіті про фінансовий стан статутний капітал представлений із урахуванням коригувань на індекс інфляції по внескам до статутного капіталу до 31 грудня 2000 року (МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"). В подальшому внески до капіталу обліковуються за собівартістю";

(b) підхід до складання фінансової звітності – на основі історичної вартості або на основі методу обліку за відновною вартістю.

Звіт АТ "Новомосковский завод железобетонных изделий" за 2012 рік:

"Фінансова звітність була складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансові звіти було підготовлено на основі історичної собівартості";

(c) найменування та рівень цінового індексу на кінець звітного періоду, а також зміна індексу в поточному й попередньому звітних періодах.

Звіт ДТЕК за 2011 рік:

"Цены в промышленности повысились в 2011 году на 14,2 % – это наименьший показатель с 2006 года. В декабре 2011 года индекс промышленных цен даже уменьшился, что может свидетельствовать о некотором снижении спроса в экономике".

Параграф 40 МСБО 29  пояснює, що розкриття інформації, яке вимагається відповідно до МСБО 29, потрібне для пояснення методу відображення ефекту інфляції у фінансовій звітності. Воно також призначене для подання іншої інформації, потрібної для розуміння цього методу та сум, що виникають у результаті його застосування.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ