Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Нематеріальні активи

Структура вимог до розкриття:

Загальні вимоги щодо розкриття інформації про нематеріальні активи наведено в параграфах 118 – 123 МСБО 38.

Якщо нематеріальні активи враховуються за переоціненою вартістю, то відповідно до параграфа 124 МСБО 38  вимагається додаткове розкриття даних.

У параграфі 126 висувається окрема вимога щодо розкриття інформації про дослідження та розробки.

Також МСБО 38 рекомендує (але не вимагає) розкривати деякі відомості про повністю замортизовані та невизнані нематеріальні активи.

Загальні вимоги

 Параграф 118 МСБО 38 вимагає, щоб підприємство розкрило таку інформацію за кожним класом1 нематеріальних активів, з розмежуванням між самостійно створеними нематеріальними активами та іншими нематеріальними активами:

1 Приклади поділу нематеріальних активів на класи наведено в параграфі 119 МСБО 38. Групи можуть поділятися й укрупнюватися. Але слід мати на увазі, що параграф 125 МСБО 38 попереждає, що класи не укрупнюються, якщо це призвело б до появи комбінованого класу нематеріальних активів, який включає суми, виміряні як на основі методу обліку за фактичними витратами, так і на основі методу обліку за переоціненою вартістю.

 (a) чи є строк корисного використання відповідних активів невизначеним або кінцевим, якщо кінцевий – строк корисного використання або застосовані норми амортизації.

Приклад розкриття даних про строки використання – звіт ПАТ "Укргазбанк" за 2012 р.:

"Нематеріальні активи включають придбане програмне забезпечення. Нематеріальні активи, придбані окремо, первісно визнаються за вартістю придбання. Вартістю нематеріальних активів, придбаних в результаті об'єднання бізнесу, є їх справедлива вартість на дату придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за фактичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи мають обмежені або невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи з обмеженим строком корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби, що становить 3 роки, і аналізуються на предмет зменшення корисності у випадку наявності ознак можливого зменшення корисності нематеріального активу. Строки та порядок амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби аналізуються принаймні щорічно наприкінці кожного фінансового року";

 (b) методи нарахування амортизації, використані стосовно нематеріальних активів з кінцевим строком корисного використання.

Приклад розкриття даних про метод амортизації – звіт Групи "Нижнекамскнефтехим" за 2012 р.:

"Амортизационные отчисления рассчитываются методом равномерного начисления в течение ожидаемых сроков полезной службы активов:

Лицензии 2 – 15 лет

Информационное программное обеспечение 2 – 12 лет";

 (c) валову балансову вартість і будь-яку накопичену амортизацію (об'єднану з накопиченими збитками від знецінення) на початок та кінець відповідного періоду;

(d) статтю(і) звіту про сукупний прибуток, в яку(і) включено будь-яку амортизацію нематеріальних активів;

(e) звірку балансової вартості на початок і кінець відповідного періоду, що відображає:

(i) надходження, зазначивши окремо ті, які було отримано внаслідок внутрішніх розробок, ті, які було придбано як окремі активи, та ті, які було придбано в рамках правочинів щодо об'єднання бізнесу;

(ii) активи, класифіковані як призначені для продажу або включені до групи вибуття, класифікованої як призначена для продажу відповідно до МСФО 5, та інші вибуття;

(iii) збільшення або зменшення протягом цього періоду, що виникли внаслідок переоцінок згідно з параграфами 7585 і 86 МСБО 38 і внаслідок збитків від знецінення (зменшення корисності), визнаних або відновлених безпосередньо в складі іншого сукупного прибутку відповідно до МСБО 36 (якщо такі мають місце);

(iv) збитки від знецінення (зменшення корисності), визнані в складі прибутку або збитку протягом зазначеного періоду відповідно до МСБО 36 (якщо такі мають місце);

(v) збитки від знецінення (зменшення корисності), відновлені в прибутку або збитку протягом зазначеного періоду відповідно до МСБО 36 (якщо такі мають місце)2.


2 Параграф 120 МСБО 38 спеціально попереджає, що крім інформації про знецінені нематеріальні активи, яка підлягає розкриттю згідно з параграфом 118(e) (iii) – (v) МСБО 38, підприємство має додатково розкрити дані про знецінення відповідно до МСБО 36.

Приклад розкриття даних про знецінення – звіт ВАТ "Ростелеком" за 2012 рік:

"Тестирование на обесценение в 2012 году

На 31 декабря 2012 убытков от обесценения прочих нематериальных активов признано не было.

Тестирование на обесценение в 2011 году

На 31 декабря 2010 года был признан убыток от обесценения биллинговой системы Амдокс в связи с отсутствием намерения реализовать или использовать ее в дальнейшем. Однако в 2011 году руководство приняло решение реализовать систему управления взаимоотношениями с клиентами (далее – CRM) на базе Амдокс. На основании соглашения с поставщиком лицензии на программное обеспечение биллинговой системы были конвертированы в лицензии на CRM. В связи с этим убыток, признанный в предыдущих периодах в отношении лицензий в сумме 3419, был восстановлен в отчете о совокупном доходе за 2011 год и признан по строке Амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов.

Тестирование на обесценение в 2010 году

В результате тестирования на обесценение, произведенного на 31 декабря 2010 года, Группой был признан убыток от обесценения по нематериальным активам (в том числе по Амдоксу): Ростелеком (1080), ВолгаТелеком (1044), Южная Телекоммуникационная Компания (828), Северо-Западный Телеком (356), Сибирьтелеком (348) и Дальсвязь (120)";

(vi) будь-яку амортизацію, визнану протягом цього періоду;

(vii) чисті курсові різниці, що виникають при перерахуванні показників фінансової звітності у валюту подання звітності та при перерахуванні показників іноземного підрозділу у валюту подання звітності підприємства;

(viii) інші зміни балансової вартості протягом зазначеного періоду.


Приклад звірки вартості нематеріальних активів – звіт страхової компанії "ТАС" за 2012 рік:

Показники

Група нематеріальних активів

Всього

Ліцензії

Програмне забезпечення

Відкладена аквізиція

На 31.12.2011:

первісна вартість

13

1476

37006

38495

накопичена амортизація і знецінення

0

-50

-50

балансова вартість

13

1426

37006

38445

зміни балансової вартості за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р.

0

248

18219

18467

надходження

0

301

18219

18251

амортизація

0

-54

-54

первісна вартість

13

1777

55225

57015

накопичена амортизація і знецінення

0

-104

-104

балансова вартість

13

1673

55225

56911

Параграф 121 МСБО 38 нагадує про вимогу МСБО 8 щодо розкриття інформації про характер і величину будь-якої зміни в бухгалтерській оцінці, що суттєво впливає у поточному періоді чи, як очікується, яке суттєво впливатиме у подальших періодах. Таке розкриття може бути необхідним у зв'язку зі змінами в:

(a) оцінці строку корисного використання нематеріального активу;

(b) методі нарахування амортизації; або

(c) залишковій вартості.

Згідно з параграфом 122 підприємство має також розкрити таку інформацію:

(a) стосовно до нематеріального активу, класифікованого як нематеріальний актив з невизначеним строком корисного використання, – балансову вартість цього активу та підстави для його оцінки як нематеріального активу з невизначеним строком корисного використання. Розкриваючи такі підстави, підприємство повинне описати чинник або чинники, що вплинули значною мірою на рішення про те, що цей актив має невизначений строк корисного використання3.

3 Параграф 123 МСБО 38 спеціально відзначає, що при цьому мають враховуватися положення параграфа 90 МСБО 38.

Приклад розкриття даних про нематеріальні активи з невизначеним строком використання – звіт ВАТ "Ростелеком" за 2012 рік:

"Номерная емкость балансовой стоимостью 694 (2011: 697, 2010: 402) является нематериальным активом с неопределенным сроком использования и не амортизируется. Такие активы не имеют юридических ограничений на срок их использования и Группа может извлекать экономические выгоды от их использования неограниченное время. Эти активы тестируются на обесценение ежегодно или чаще, если есть свидетельства того, что данные нематериальные активы могут обесцениться";

(b) опис, балансову вартість і період нарахування амортизації, що залишився, стосовно будь-якого окремого нематеріального активу, який є суттєвим для фінансової звітності підприємства.

Приклад опису окремого виду нематеріальних активів – звіт страхової компанії "ТАС" за 2012 рік:

"Комісійні та інші змінні акізиційні витрати і витрати, пов'язані із забезпеченням нових контрактів і оновленням існуючих контрактів, капіталізуються як нематеріальний актив (ВАВ). Усі інші витрати визнаються як витрати в момент їх виникнення. ВАВ в подальшому амортизуються протягом терміну дії контракту таким чином:

– для майна, нещасних випадків і короткочасних договорів страхування життя ВАВ амортизується протягом терміну дії полісу пропорційно заробленим преміям;

– для довгострокових договорів страхування з фіксованими і гарантованими умовами ВАВ амортизуються пропорційно доходу від премій з використанням тих самих припущень, які використовуються при розрахунку зобов'язань щодо майбутніх виплат за страховим полісом;

– для довгострокових договорів страхування без фіксованих умов та інвестиційних контрактів з УДУ ВАВ амортизується протягом очікуваного загального строку дії групи контракту як постійна частка розрахункової валової маржі (включаючи інвестиційний дохід), що, як очікується, буде реалізована за цими контрактами. Розрахунок очікуваної маржі базується на історичній та очікуваній у майбутньому інформації та оновлюється в кінці кожного звітного періоду. В результаті зміни в балансовій вартості ВАВ відображаються у зменшенні доходу";

(c) стосовно до нематеріальних активів, придбаних за допомогою державної субсидії та первинно визнаних за справедливою вартістю (див. параграф 44 МСБО 38):

(i) справедливу вартість, за якою ці активи були первинно визнані;

(ii) їх балансову вартість;

(iii) чи вимірюються вони після визнання з використанням моделі обліку за фактичними витратами або моделі обліку за переоціненою вартістю;


(d) наявність і балансову вартість нематеріальних активів, стосовно прав власності на які діють певні обмеження, а також балансову вартість нематеріальних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань;

(e) суму прийнятих на себе за договором обов'язків з придбання нематеріальних активів.

Розкриття для нематеріальних активів, що обліковуються за переоціненою вартістю

 Параграф 124 МСБО 38 зазначає, що підприємство має розкрити таку інформацію:

(a) за класами нематеріальних активів:

(i) дату проведення переоцінки;

(ii) балансову вартість переоцінених нематеріальних активів

і

(iii) балансову вартість, яка була б визнана, якби переоцінений клас нематеріальних активів вимірювався після визнання з використанням моделі обліку за фактичними витратами, описаної у параграфі 74 МСБО 38;


(b) суму приросту вартості від переоцінки, що відноситься до нематеріальних активів, на початок і кінець періоду із зазначенням змін протягом цього періоду й будь-яких обмежень щодо розподілу залишку акціонерам; і

(c) методи та значні допущення, використані при розрахунковій оцінці справедливої вартості активів.

Розкриття за видатками на дослідження та розробки

Згідно з параграфом 126 МСБО 38 підприємство має розкрити сукупну суму видатків4 на дослідження та розробки, визнану як витрати протягом періоду.

4 Для визначення складу таких видатків параграф 127 МСБО 38 відсилає до параграфів 66 – 67 МСБО 38.

Приклад розкриття даних про НДДКР – звіт ВАТ "Ростелеком" за 2012 рік:

"В течение 2012 года Группа в соответствии с инвестиционной программой заключила ряд контрактов, предметом которых являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Основные работы в рамках указанных контрактов сосредоточены на разработках программного обеспечения, компьютерного оборудования, облачных моделей, которые могут быть использованы в качестве стандартных решений в продвижении услуг, оказываемых правительственными и частными организациями.

Общая сумма научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отраженная в расходах за 2012 год, составила 0 (2011: 71; 2010: 0)".

Необов'язкові розкриття

Відповідно до параграфа 128 МСБО 38 вітається, але не вимагається розкриття підприємством такої інформації:

(a) опису будь-яких повністю замортизованих нематеріальних активів, що перебувають в експлуатації;

(b) короткого опису значних нематеріальних активів, контрольованих підприємством, але не визнаних як активи, оскільки вони не відповідають критеріям визнання, установленим цим стандартом, або оскільки вони були придбані або створені до набрання чинності МСБО 38 "Нематеріальні активи" у редакції 1998 р. 

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ