Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Запаси

Питання, що підлягають розкриттю в примітках, наведені в параграфах 36 – 39 МСБО 2.

Відповідно до параграфа 36 МСБО 2 у фінансовій звітності слід розкривати: 

(a) принципи облікової політики, прийняті для виміру запасів, включаючи спосіб розрахунку собівартості, що використовується.

Приклад розкриття інформації про облікову політику та спосіб розрахунку собівартості:

Звіт "Куйбишевазот" за 2011 рік:

"Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи. Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе нормативного использования производственных мощностей), но не включает расходы по займам и административные накладные расходы. Чистая возможная цена продажи – это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на завершение производства и расходов по продаже".

Приклад розкриття даних про облікову політику щодо уцінки запасів:

Звіт ВАТ "МАГНІТОГОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" за 2011 рік:

"Чистая цена реализации представляет собой предполагаемую цену реализации за вычетом всех предполагаемых затрат на приведение запасов в товарный вид, а также ожидаемых коммерческих расходов. При необходимости создается резерв по устаревшим и медленно оборачивающимся запасам. Сумма обесценения при доведении стоимости запасов до чистой цены реализации и сумма резерва по устаревшим и медленно оборачивающимся запасам включаются в консолидированный отчет о совокупном доходе в состав себестоимости";

(b) загальна балансова вартість запасів і балансова вартість запасів за видами, що використовуються даним підприємством.

Довідка: параграф 37 уточнює категорію "вид запасів":

"Як правило, запаси поділяються на наступні види: товари, сировина, матеріали, незавершене виробництво та готова продукція. Запаси постачальника послуг можуть враховуватися як незавершене виробництво".


Приклад розкриття інформації про вартість запасів за видами:

Звіт АТ "АКРОН" за 2011 рік:

"Запасы

(млн. руб.)

2011 год

2010 год

Сырье, материалы и запасные части 

4861

4246

Незавершенное производство

389

344

Готовая продукция

3929

2575

9179

7165

(c) балансова вартість запасів, що враховуються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на їх продаж;

(d) величина запасів, визнана як витрати протягом звітного періоду;

Довідка: параграф 38 уточнює категорію "запаси, визнані як витрати":

"Величина запасів, визнаних як витрати протягом періоду, яку часто називають собівартістю продажу, складається з витрат, що раніше включалися до оцінки вже проданих запасів, а також з нерозподілених виробничих накладних витрат і понаднормової виробничої собівартості запасів. Специфіка діяльності підприємства може вимагати включення інших сум, таких як витрати на збут продукції".


Приклад розкриття інформації про запаси у складі витрат:

Звіт ВАТ "Роснефть" за 2011 рік:

"Запасы

(млрд. руб.)

2011 г.

2010 г.

2009 г.

Сумма запасов, признанных в качестве расходов

297

151

127

Сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде, отражена в строках "Производственные и операционные расходы", "Стоимость приобретенной нефти и газа, нефтепродуктов и услуг по переработке нефти" и "Общехозяйственные и административные расходы";

(e) сума будь-якої уцінки запасів, визнана як витрати у звітному періоді відповідно до параграфа 34.

Довідка: параграф 34:

"Сума будь-якої уцінки запасів до чистої ціни продажу та усі втрати запасів повинні визнаватися в якості витрат у тому періоді, в якому відбулася уцінка або мали місце втрати";


(f) сума будь-якого реверсивного запису щодо уцінки, яка була визнана як зменшення величини запасів, відображених у складі витрат, у звітному періоді відповідно до параграфа 34.

Довідка: параграф 34:

"Сума будь-якого реверсивного запису щодо списання запасів, виконаного у зв'язку зі збільшенням чистої ціни продажу, повинна бути визнана як зменшення величини запасів, відображених у складі витрат, у тому періоді, в якому відбувся даний реверсивний запис";


(g) обставини або події, які привели до реверсування уцінки запасів відповідно до параграфа 34;

(h) балансова вартість запасів, закладених в якості забезпечення виконання зобов'язань.

Приклад розкриття інформації про закладені запаси:

Звіт ВАТ "МАГНІТОГОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" за 2011 рік:

"По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 годов запасы балансовой стоимостью 0 млн. долл. США и 2 млн. долл. США соответственно находились в залоге в качестве обеспечения ряда краткосрочных кредитов, полученных Группой".

Для реалізації вимог (b), (e) та (f) параграфа 36 зручно використовувати формат розділу VIII форми Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5), затвердженої наказом Мінфіну від 29.11.2000 № 302.

У параграфі 39 МСБО 2 наведено особливості подання даних тими компаніями, які обрали подання у звіті про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток витрат за їх характером (мається на увазі альтернатива параграфа 102 МСБО 1):

"Некоторые предприятия используют такой формат отчета о прибылях и убытках, который предусматривает раскрытие других величин вместо себестоимости запасов, признанных в качестве расходов в течение отчетного периода. Согласно этому формату предприятие представляет анализ расходов с использованием классификации, основанной на характере затрат. В этом случае предприятие раскрывает информацию о затратах, признанных в качестве расходов применительно к сырью и расходным материалам, затратам на оплату труда и прочим затратам, вместе с суммой чистого изменения остатков запасов за период".

Ось як ілюструється цей формат подання даних у МСБО 1:

"Пример классификации на основе метода "по характеру затрат" выглядит следующим образом:

Выручка

Х

Прочий доход

Х

Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства

Х

Использованное сырье и расходные материалы

Х

Расходы на вознаграждения работникам

Х

Расходы на амортизацию

Х

Прочие расходы

Х

Итого расходов

(Х)

Прибыль до налогов

Х

Крім того, параграф 65 МСБО 1 схвалює розкриття додаткової інформації:

"Информация о предполагаемых сроках возмещения и погашения немонетарных активов и обязательств, таких как запасы и резервы, также полезна вне зависимости от того, осуществляется ли разделение активов и обязательств на краткосрочные или долгосрочные. Например, предприятие раскрывает информацию о сумме запасов, которые оно предполагает возместить по истечении более чем двенадцати месяцев после окончания отчетного периода".

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ