Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Основні засоби

Вимоги до розкриття інформації щодо основних засобів містяться у параграфах 73 – 79 МСБО 16.

Звернемо увагу на те, що стаття незавершених капітальних вкладів у системі МСФЗ зазвичай подається у складі статті основних засобів. Так, наприклад, компанія "Роснефть" у своєму МСФЗ-звіті за 2011 рік спеціально вказує: 

"Сумма незавершенного капитального строительства, которое включено в состав Основных средств, на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. и 1 января 2009 г. составляла 441 млрд. руб., 302 млрд. руб., 235 млрд. руб. и 230 млрд. руб., соответственно".

Також відзначимо, що аванси на капітальне будівництво, будучи необоротними активами, як правило, відображаються у складі незавершеного будівництва, яке, у свою чергу, відноситься до основних засобів:

Наприклад, звіт за 2011 р. ВАТ "ТЕРИТОРІАЛЬНА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ № 1", описуючи в примітках склад основних засобів, вказує на наступне: 

"Общая сумма авансов подрядчикам без учета НДС, отраженная в составе незавершенного строительства 31 Декабря 2011 года, составляет 2004201 тыс. рублей (на 31 Декабря 2010 года: 2749378 тыс. рублей)".

 Параграф 73 вимагає розкриття таких даних за кожним класом основних засобів:

(a) база, що використовується для виміру балансової вартості в брутто-оцінці;

(b) методи амортизації, що використовуються.

Приклади розкриття даних про бази оцінки та методи амортизації

Звіт Укрсиббанку за 2011 рік:

"Після початкового визнання об'єкта основних засобів подальший його облік ведеться за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі та незавершених капітальних інвестицій). За кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується.

Амортизацію основних засобів Банк нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв протягом 2011 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався.

Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою політикою Банку. Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються 100 % при введенні в експлуатацію".

Звіт ПАТ "Укрсоцбанк" за 2011 р. свідчить про застосування змішаного підходу до баз оцінки:

"Основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності, за винятком будівель, які відображені за вартістю переоцінки <...>

Вартість будівель підлягає регулярній переоцінці. Частота переоцінки залежить від змін справедливої вартості будівель, що підлягають переоцінці".

Звіт ВАТ "ТЕРИТОРІАЛЬНА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ № 1" за 2011 р. акцентує увагу на особливостях інфляційного перерахунку бази оцінки основних засобів і факторі реорганізації компанії:

"Основные средства, приобретенные до 1 января 2003 года, отражаются в учете по стоимости, пересчитанной с учетом покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2002 года за вычетом накопленной амортизации и резерва под обесценение в случае его наличия.

В стоимость основных средств включены расходы на привлечение заемных средств общего или целевого назначения, использованных для финансирования строительства квалифицируемых активов.

С момента образования Группы в 2005 году основные средства учитывались по балансовой стоимости предшественника (РАО ЕЭС), определенной в соответствии с МСФО на дату передачи их Группе".

 (c) строки корисного використання або норми амортизації, що застосовувалися.

Приклад розкриття інформації за строками корисного використання

Звіт компанії "ОПІН" за 2011 рік:

"Амортизация основных средств начисляется с целью списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление производится на основе линейного метода с использованием следующих установленных сроков полезного использования:

Срок полезного использования
(кол-во лет)

Здания

40

Сооружения

10 – 15

Машины и оборудование

5 – 20

Транспорт

5

Мебель и офисное оборудование

7 – 3

 
Предполагаемый срок полезного использования и методы амортизации подлежат ежегодному пересмотру с отражением эффекта изменений в оценках на перспективной основе".

(d) балансова вартість у брутто-оцінці та накопичена амортизація основних засобів (у сукупності з накопиченими збитками від знецінення) на початок і на кінець звітного періоду;

(e) звірка балансової вартості на початок і кінець відповідного періоду, яка відображає:

(i) надходження;

(ii) активи, класифіковані як утримувані для продажу або включені до групи, що вибуває, класифікованої як призначена для продажу відповідно до МСБО 5, та інші вибуття;

(iii) придбання в результаті об'єднання бізнесу;

(iv) збільшення або зменшення вартості, що виникають у результаті переоцінки згідно з параграфами 3139 і 40 і збитків від знецінення (зменшення корисності), відображених або відновлених у складі іншого сукупного доходу відповідно до МСБО 36;

(v) збитки від знецінення, включені до складу прибутку або збитку відповідно до МСБО 36;

(vi) збитки від знецінення, відновлені у складі прибутку або збитку відповідно до МСБО 36;

(vii) амортизацію;

(viii) чисті курсові різниці, що виникають при переведенні фінансової звітності з функціональної валюти у відмінну від неї валюту подання, у тому числі при переведенні звітності іноземного підрозділу у валюту подання підприємства, що звітує;

(ix) інші зміни.


Зазначимо, багато що з необхідного для звірки даних (переоцінка, амортизація, втрати від знецінення) іноді зручно подати у такій таблиці, яка відповідає формату другого розділу форми № 5 Приміток до річної фінансової звітності, затвердженої наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302.

Параграф 74 МСБО 16 вимагає подання таких даних:

(a) наявності та суми обмежень прав власності на основні засоби, а також основні засоби, передані у заставу для забезпечення зобов'язань.

Приклад розкриття даних про передані у заставу основні засоби

Звіт ВАТ "Востокгазпром" за 2011 р. – примітка № 10 "Основні засоби":

"По состоянию на 31 декабря 2011 г. основные средства Группы балансовой стоимостью 493 млн. руб. были переданы в залог по соответствующим кредитным договорам".

 (b) суми витрат, що включені у балансову вартість об'єкта основних засобів у ході його будівництва;

(c) суми договірних зобов'язань з придбання основних засобів.

Приклад розкриття даних щодо зобов'язань з придбання

Звіт Укрсиббанку за 2011 рік:

"Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобів складає 12511 тис. грн.".

 (d) суми компенсації, наданої третіми особами у зв'язку зі знеціненням, втратою або передачею об'єктів основних засобів і включеної до складу прибутку або збитку, якщо така сума не розкривається окремо у звіті про сукупний прибуток.

 75-й параграф підкреслює, що вибір методу амортизації та розрахункова оцінка строку корисного використання активів проводяться на основі професійного судження, і вимагає розкриття прийнятих методів і розрахункових строків корисного використання або норм амортизації. Це забезпечує користувачів фінансової звітності інформацією, що дозволяє їм аналізувати обрану керівництвом політику та проводити порівняння з іншими підприємствами. Тому параграф 75 вимагає розкривати:

(a) амортизацію основних засобів протягом періоду незалежно від того, визнана вона у складі прибутку або збитку чи у складі собівартості інших активів.

Приклад розкриття інформації про напрямки нарахування амортизації

Звіт АТ "Балтика" за 2011 рік:

"Амортизационные отчисления в размере 2755074 тыс. руб. были включены в себестоимость реализованной продукции (2010 : 2750918 тыс. руб.), 1604631 тыс. руб. – в коммерческие расходы (2010 : 1677216 тыс. руб.), 350740 тыс. руб. – в административные расходы (2010 : 349444 тыс. руб.) и 105690 тыс. руб. – в стоимость запасов на 31 декабря 2011 года (2010 : 176407 тыс. руб.)".

 (b) накопичену амортизацію основних засобів на кінець періоду.

Якщо використовується формат подання звірки в таблиці, яка аналогічна таблиці другого розділу форми № 5 Приміток до річної фінансової звітності, затвердженої наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302, то такі відомості будуть розкриті вже в таблиці звірки.

Незважаючи на те, що тут говориться про облікові оцінки, багато із зазначених даних найчастіше наводяться в тому розділі приміток, який характеризує загальні основи облікової політики компанії.

Приклад розкриття даних за обліковими оцінками

Звіт Укрсиббанку за 2011 рік:

"Мінімальний строк корисного використання встановлений 3 роки, максимальний складає 80 років для будівель 1 типу діяльності (згідно облікової політики материнського банку "УкрСиббанк" з 01.01.2009 року здійснив класифікацію будівель і споруд, що знаходяться у власності банку, за типами діяльності в межах двох категорій – престижні будівлі та інші)".

Звіт ВАТ "Востокгазпром" за 2011 р. окремо звертає увагу на вплив очікувань (оцінок) керівництва щодо одержання ліцензій на строки експлуатації:

"Месторождения природного газа эксплуатируются Группой в соответствии с лицензиями, предоставленными федеральными и местными органами власти. Лицензии на разработку и добычу углеводородов истекают в 2019 – 2025 гг., однако срок их действия может быть продлен. Руководство намеревается продлить действующие лицензии на те месторождения углеводородов, которые, как ожидается, будут продуктивными после окончания срока действия соответствующих лицензий. В связи с ожидаемым продлением лицензий на эксплуатацию месторождений, амортизация по объектам основных средств производственного назначения начислялась исходя из сроков эксплуатации, даже в тех случаях, когда эти сроки превышают сроки действия текущих лицензий".

 Параграф 76 стосується розкриттів зміни в бухгалтерській оцінці, які проводяться згідно з МСБО 8. Стосовно основних засобів таке розкриття може знадобитися у зв'язку зі змінами у розрахункових оцінках, що відносяться до:

(a) залишкової вартості;

(b) розрахункових передбачуваних витрат на демонтаж, видалення або відновлення об'єктів основних засобів;

(c) строку корисного використання;

(d) методів амортизації.

Приклад розкриття даних про зміну облікових оцінок

Звіт ВАТ "ТЕРИТОРІАЛЬНА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ № 1" за 2011 р.:

"В 2010 году руководство приняло во внимание положительные тенденции на российском рынке электроэнергии и произвело переоценку восстанавливаемой суммы основных средств Группы на 31 Декабря 2010 года. Таким образом, резерв под обесценение основных средств, ранее созданный Группой в отношении активов Тепловой сети Невского филиала, был восстановлен по состоянию на 31 Декабря 2010 года. По оценкам руководства, восстанавливаемая сумма составляла 4007001 тыс. рублей.

Индексы, использованные руководством для прогнозирования потоков денежных средств, основывались на параметрах "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов", одобренного на заседании Правительства РФ в сентябре 2010 года, а также на основе прогноза Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике.

Руководство применило следующие основные допущения при оценке справедливой стоимости основных средств и определении уровня обесценения на 31 Декабря 2011 года:

– Средние сроки оставшегося полезного использования основных средств оценивались руководством для каждой единицы, генерирующей денежные потоки, на основе отчета консорциума независимых оценщиков по состоянию на 31 Декабря 2006 года с учетом последней инвестиционной программы Группы и составили:

Наименование единицы, генерирующей денежные потоки

Ставка дисконтирования до налогообложения, % годовых

Средний оставшийся срок полезного использования, годы

Кольский филиал

15.62

23

Карельский филиал

15.14

22

ГЭС Невского филиала

15.35

24

ТЭЦ Невского филиала

15.03

21

Тепловая сеть

15.20

19

Мурманская ТЭЦ

13.42

10

 
При этом расчеты возмещаемой суммы по единицам, генерирующим денежные потоки, достаточно чувствительны к ставке дисконтирования до налогообложения. В случае если ставка дисконтирования до налогообложения была бы выше на 1 процент в прогнозном периоде, то убыток от обесценения по состоянию на 31 Декабря 2011 года составил бы 1869328 тыс. рублей (на 31 Декабря 2010 года: 752979 тыс. рублей).

По мнению руководства, существующий резерв под обесценение является наиболее точной оценкой, учитывающей всю совокупность текущих экономических условий, влияющих на Группу".

Вимоги параграфа 77 МСБО 16 стосуються лише тих компаній, які відображають об'єкти основних засобів за переоціненою вартістю. У цьому випадку додатково розкриттю підлягає наступна інформація:

(a) дата, на яку проводилася переоцінка;

(b) участь незалежного оцінювача;

(c) методи та значні допущення, що застосовувалися при виконанні розрахункової оцінки справедливої вартості об'єктів;

(d) ступінь, в якому справедлива вартість об'єктів визначалася безпосередньо на основі діючих цін активного ринку або недавніх ринкових угод між незалежними сторонами або була отримана з використанням інших методик оцінки.

Приклад розкриття даних про переоцінки основних засобів

Звіт ПАТ "Укрсоцбанк" за 2011 рік:

"Для визначення справедливої вартості будівель керівництво залучає незалежних професійних оцінювачів. Метод, який застосовувався для визначення справедливої вартості, включає порівняння з вартістю останніх продажів аналогічних будівель

<...>

Для оцінки справедливої вартості будівель на 30 червня 2009 року керівництво залучило незалежних професійних оцінювачів. Для визначення справедливої вартості використовувався метод порівняння з вартістю останніх продажів аналогічних будівель. Основні припущення відносяться до умов, якості та місця розташування будівель, що використовувались для порівняння. У грудні 2011 року та 2010 року керівництво залучило незалежних професійних оцінювачів для визначення потенційної зміни справедливої вартості будівель порівняно з їх вартістю станом на 31 грудня 2011 р. та 2010 р. На основі результатів цього аналізу керівництво дійшло висновку, що на 31 грудня 2011 р. та 2010 р. справедлива вартість будівель не зазнала суттєвих змін".

 (e) стосовно кожного переоціненого класу основних засобів: балансова вартість, яка підлягала б визнанню, якби активи враховувалися з використанням моделі обліку за собівартістю.

Приклад розкриття інформації про гіпотетичну оцінку за собівартістю

Звіт ПАТ "Укрсоцбанк" за 2011 рік:

"На 31 грудня 2011 року балансова вартість будівель, яку було б включено до консолідованої фінансової звітності, якби будівлі були відображені за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності, становить 552,580 тисяч гривень (2010: 554,616 тисяч гривень)".

 (f) приріст вартості від переоцінки із вказівкою зміни за звітний період та обмежень щодо розподілу зазначеної суми між акціонерами.

Згідно з параграфом 78  додатково до інформації, вказаної в параграфі 73(e)(iv) – (vi), відповідно до МСБО 36 підприємство розкриває інформацію про основні засоби, що стали предметом знецінення (зменшення корисності).

Приклади розкриття даних про знецінені основні засоби

Звіт за 2011 рік компанії "Роснефть":

"В течение 2011 года Компания выявила наличие индикаторов обесценения (снижение фрахтовых ставок и тарифов на мировом рынке транспортных услуг) в отношении трех двухкорпусных челночных нефтяных танкеров ледового класса, включенных в категорию "Корпоративная и прочие деятельности" основных средств. Компания произвела сравнение текущей и справедливой стоимостей данных основных средств в соответствии с МСФО (IAS) № 36 "Обесценение активов". Для оценки справедливой стоимости Компания использовала информацию о рыночной стоимости аналогичных нефтяных танкеров. Компания признала убыток от обесценения в размере 4 млрд. руб. в составе прочих расходов консолидированного отчета о совокупном доходе за 2011 год".

Звіт ВАТ "ОПІН" за 2011 рік:

"Анализ обесценения основных средств требует оценки стоимости использования актива или группы активов, генерирующей самостоятельный денежный поток. При оценке стоимости использования применялось дисконтирование ожидаемых будущих денежных потоков к их текущей стоимости по ставке дисконтирования до вычета налогов, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и оценку рисков, присущих данному активу. По состоянию на 31 декабря 2011 года признаков обесценения основных средств не наблюдалось. Ставка дисконтирования составила 15 % по состоянию на 31 декабря 2010 г. В 2010 году Группа признала убыток от обесценения основных средств в размере 8361 тыс. долл. США.

<...>

В 2010 году Группа провела анализ возмещаемой стоимости основных средств. Возмещаемая стоимость основных средств была определена на основании их стоимости использования. В результате данного анализа Группой был признан убыток от обесценения основных средств в размере 8361 тыс. долл. США. Часть данного убытка в размере 6151 тыс. долл. США относилась к зданиям и сооружениям, находящимся в собственности Группы и расположенным в Канаде. Данные объекты относятся к сегменту "Каркасно-панельные дома". Их стоимость использования была определена посредством определения будущих денежных потоков с применением ставки дисконтирования 15 %. Оставшаяся часть убытка от обесценения в размере 2210 тыс. долл. США относилась к расходам коммерческого строительного проекта, полностью обесцененного".

 Параграф 79 рекомендує також подавати у примітках інформацію про:

(a) балансову вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються;

(b) балансову вартість в брутто-оцінці основних засобів, що перебувають в експлуатації та повністю амортизовані.

Приклад розкриття даних про об'єкти, які повністю амортизовані

МСФЗ-звіт українського забудовника ТММ (TMM Real Estate Development plc) за 2011 р.

У розділі 19 "Основні засоби" (Property, Plant and Equipment) приміток до цього звіту є підрозділ "Повністю зношені активи" (Fully depreciated assets). У цьому підрозділі наведена така інформація:

"По состоянию на 31-е декабря 2010 года в составе основных средств отражено оборудование стоимостью 861 тыс. долл. США (2009 г.: 406 тыс. долл. США), которое полностью самортизировано, но продолжает использоваться".

(c) балансову вартість основних коштів, активне використання яких припинено і які не класифікуються як призначені для продажу відповідно до МСФЗ 5;

(d) у разі використання моделі обліку за собівартістю: справедливу вартість основних засобів, якщо така суттєво відрізняється від балансової вартості.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ