Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Будівельні контракти

Параграф 39 МСБО 11 вимагає від підприємств розкрити такі дані:

(a) суму доходу за договором, визнану як дохід у звітному періоді;

(b) методи, що використані для визначення доходу за договором, що визнаний у звітному періоді;

(c) методи, що використовуються для визначення ступеня виконання незавершених договорів.

Приклади розкриття даних щодо методології обліку доходу від будівельних операцій

Московський забудовник "ПІК" (Group of Companies PIK) у звіті за 2011 рік наводить такі дані:

Доход от предоставленных строительных услуг признается в прибылях и убытках ежемесячно в соответствии с объемом выполненных работ. Степень завершенности оценивается ежемесячно и фиксируется в актах выполненных работ (acts of completed works), которые подписываются Группой и покупателем.

У звіті російського забудовника AFI за 2011 рік методологія обліку доходу від будівельних операцій описана так:

Строительный консалтинг и вознаграждение за управление строительством

Мы признаем доходы от строительного консалтинга и управления строительством в нашем отчете о прибыли. Эти услуги признаются как часть проекта, выполненная на соответствующую отчетную дату. Мы оцениваем степень завершенности ссылкой на стоимость выполненных работ.

<…>

Мы получаем вознаграждение за строительный консалтинг и управление строительством от выполнения услуг по проектному менеджменту, предоставляемых нашим партнерам в совместных предприятиях. Обычно мы удерживаем фиксированный процент от общей стоимости проекта, которому мы предоставляем такие услуги.

<…>

Доход от управления строительством признается в прибылях и убытках пропорционально степени завершенности операции на отчетную дату. Степень завершенности оценивается ссылкой на осмотр выполненных работ (surveys of work performed).

У МСФЗ-звіті компанії "ЛенспецСМУ" вимоги 39 b, 39c МСБО 11 реалізовані за допомогою виділення у примітках розділу "Довгострокові контракти на будівництво", у якому наведені такі дані:

Признание выручки и доходов по долгосрочным контрактам на строительство производится с использованием метода определения степени завершенности работ по договору на строительство.

Степень выполнения договора определяется соотношением затрат по договору, понесенных для выполнения работ на отчетную дату, к расчетной величине общих затрат по договору.

Відповідно до параграфа 40 МСБО 11 підприємство має розкривати такі дані щодо всіх договорів, незавершених на кінець звітного періоду:

(a) агреговану суму понесених витрат і визнаного прибутку (за винятком визнаних збитків) на поточну дату;

(b) суму отриманих авансових платежів;

(c) суму утримань.

Параграф 41  дає пояснення щодо категорій "утримання", "аванси" і "проміжні рахунки". Поняття "утримання" носить гарантійний характер і по суті являє собою відстрочену дебіторську заборгованість:

Удержаниями являются суммы промежуточных счетов, которые не оплачиваются до выполнения условий, предусмотренных договором в отношении оплаты таких сумм или устранения дефектов.Промежуточные счета представляют собой суммы, выставляемые за работы, выполненные по договору, независимо от их оплаты заказчиком. Авансами являются суммы, полученные подрядчиком до выполнения соответствующих работ.

Параграф 42 МСБО 11  висуває вимогу щодо подання відомостей про специфічні підрядні показники "валових сум":

(a) валова сума до сплати від замовника за роботи за договором (відображається як актив); і

(b) валова сума до сплати замовнику за роботи за договором (відображається як зобов'язання).

У параграфах 43 і 44 надані роз'яснення щодо визначення показників валових сум:

Валова сума до сплати від замовника за роботи за договором, являє собою підсумкову величину:

(a) понесених витрат плюс визнаний прибуток; за винятком

(b) суми визнаних збитків і проміжних рахунків за всіма незавершеними договорами, за якими понесені витрати плюс визнаний прибуток (за винятком визнаних збитків) перевищують суму проміжних рахунків.

Валова сума до сплати замовнику за роботи за договором, являє собою підсумкову величину:

(a) понесених витрат плюс визнаний прибуток; за винятком

(b) суми визнаних збитків і проміжних рахунків за всіма незавершеними договорами, за якими суми проміжних рахунків перевищують понесені витрати плюс визнаний прибуток (за винятком визнаних збитків).

Приклад розкриття даних щодо доходу, витрат, прибутку, авансів, утримань та валових сум

У звіті за 2011 рік компанії "ЛенспецСМУ" наведені такі дані:

Рубли 000

12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2011 года

12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 года

Выручка по долгосрочным
контрактам на строительство
за отчетный период

42955

544012

Затраты по долгосрочным контрактам
на строительство
за отчетный период

(409457)

(531502)

Признанная прибыль за
отчетный период

13498

12510

Общая сумма понесенных затрат
и признанных прибылей
по долгосрочным контрактам на
строительство, находящееся в процессе
выполнения на отчетную дату

331066

248179

Непредъявленная выручка по
долгосрочным контрактам на строительство

232949

Валовая сумма, причитающаяся заказчику
за работы по долгосрочным контрактам
на строительство

5517

Сумма полученных авансовых платежей
по долгосрочным контрактам на строительство

799455

5296

Сумма удержаний, относящихся к
долгосрочным контрактам на строительство

12303

У параграфі 45 МСБО 11 спеціально підкреслюється необхідність подання даних щодо умовних зобов'язань:

"Підприємство розкриває дані про будь-які умовні зобов'язання та умовні активи відповідно до МСБО 37 "Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи". Умовні зобов'язання та умовні активи можуть виникнути, наприклад, у зв'язку з витратами на гарантійне обслуговування, претензіями, штрафами та можливими збитками".

Приклади розкриття даних щодо забезпечення та умовних зобов'язань

У звіті компанії "ПІК" за 2011 рік надана така інформація:

Обеспечения

<…>

Оценочные затраты до завершения работ представляют оценку Группы будущих затрат, которые, как ожидается, будут понесены в связи со строительством объектов инфраструктуры и других местных объектов (local amenities), таких как школы, парковки, коммерческая недвижимость и т. п., которые Группа обязана построить как часть соглашений с местными властями.

Эти оценки особенно зависят от изменений в городском строительном регулировании, которые могут привести к изменениям в инвестиционных контрактах с Группой, изменений цен на строительные материалы и рабочую силу и возможности Группы в дальнейшем продать такие активы по ожидаемой цене.

<…>

Обязательства (Commitments) по соинвестиционным (co-investment) и строительным контрактам

В течение 2009 – 2011 годов Группа стала стороной в нескольких соинвестиционных контрактах и оценила общий отток денежных средств по каждому отдельному проекту. Платежи по этим проектам участниками полностью еще не проведены. Поэтому Группа имеет контрактное обязательство выполнить строительство в течение обычного операционного цикла застройки. На 31-е декабря 2011 года обязательства по таким контрактам в общем оцениваются в сумме 48225 млн. руб. (2010 – 60,118 млн. руб.; 2009 – 56,576 млн. руб.). Эти платежи также покрывают себестоимость строительства квартир или/и социальной инфраструктуры для местных властей.

<…>

Гарантии (Warranties and guarantees) по строительным работам

По контрактам Группа несет ответственность за качество выполненных строительных работ после даты продажи, которая в соответствии с действующим законодательством составляет период до трех лет после продажи. Основываясь на предыдущем опыте по гарантийным претензиям, которые были незначительны, обязательства не были признаны в консолидированной финансовой отчетности по гарантиям относительно выполненных работ.

Особливий випадок: поетапна товарна реалізація

Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 15 "Угоди про будівництво об'єктів нерухомості"  висуває додаткові вимоги щодо розкриття інформації до забудовників, які не використовують правила обліку реалізації товарів, а ведуть облік доходів методом ступеня завершеності, через те, що критерії товарного продажу дотримуються у кожному звітному періоді, на кожному етапі будівництва.

Такі ситуації описані у параграфі 17 КТМФЗ (IFRIC) 15:

Предприятие может передать покупателю контроль и значительные риски и преимущества, связанные с правом собственности в отношении объекта незавершенного строительства в его текущем состоянии по мере осуществления строительства. В этом случае, если все критерии, изложенные в пункте 14 МСБУ 18, постоянно соблюдаются по мере осуществления строительства, то предприятие должно признать доход исходя из стадии завершенности с использованием метода процента выполнения. Требования МСБУ 11 обычно применяются в отношении признания дохода и связанных расходов по такой операции.

У параграфі 20 КТМФЗ (IFRIC) 15 зазначено, що у разі коли підприємство визнає дохід з використанням методу відсотка виконання за угодами, які постійно відповідають усім критеріям, викладеним у пункті 14 МСБО 18, під час здійснення будівництва, воно має розкрити:

(a) спосіб визначення того, які угоди постійно відповідають усім критеріям, викладені у пункті 14 МСБО 18, під час здійснення будівництва;

(b) суму доходу, отриманого за такими угодами за період; і

(c) методи, що використані для визначення стадії завершеності угод, що перебувають у процесі виконання.

Довідково:

Параграф 14 МСБО 18:

"Выручка от продажи товаров должна признаваться, если удовлетворяются все перечисленные ниже условия:

(a) предприятие передало покупателю значительные риски и вознаграждения, связанные с правом собственности на товары;

(b) предприятие больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные товары;

(c) сумма выручки может быть надежно измерена;

(d) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией, поступят на предприятие;

(e) понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, можно надежно измерить".

Крім того, параграф 21 КТМФЗ (IFRIC) 15 вимагає, що для таких угод, що перебувають у процесі будівництва, забудовник повинен додатково розкрити:

(a) сукупну суму понесених витрат і визнаних доходів (за винятком визнаних збитків) до звітної дати; і

(b) суму отриманих авансів.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ