Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Інші розкриття загального характеру

Основні розкриття загального характеру регламентовані МСБО 1 і МСБО 8.

 МСБО 1 вказує на необхідність розкриття у примітках такої інформації:

1. Загальні дані

 Параграф 138 вимагає розкрити таку інформацію, якщо такі розкриття ще не були зроблені в якому-небудь іншому документі, що публікується разом із фінансовою звітністю:

(a) постійне місце знаходження та організаційно-правову форму підприємства, країну його реєстрації і юридичну адресу (або основне місце провадження господарської діяльності, якщо воно відрізняється від юридичної адреси);

(b) опис характеру операцій і основних напрямків діяльності підприємства;

(c) найменування материнського підприємства та фактичного материнського підприємства групи; і

(d) для підприємства з обмеженим терміном служби інформацію, що стосується строку його служби.

Ці розкриття, як правило, випереджають подання інших приміток до фінансової звітності і нерідко містять дані про власників холдингів.

Проілюструємо реалізацію вимог параграфа 138 МСБО 1 примітками до фінансової звітності за 2010 рік Донецької паливно-енергетичної компанії:

DTEK Holdings B. V. (далее – Компания) является обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Нидерландах 16 апреля 2009 года. Как описано в Примечании 16, Компания была создана путем передачи в ее уставный капитал компаниями System Capital Management Limited и InvestCom Services Limited их долей в размере 100 % в капитале DTEK Holding Limited, зарегистрированной на Кипре и являющейся предшественником Компании. Компания и ее дочерние компании (далее вместе – Группа или ДТЭК) находятся в собственности ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), зарегистрированного в Украине, контроль которого осуществляет г-н Ринат Ахметов. Г-н Ахметов владеет также долями в других предприятиях, не входящих в Группу. Информация об операциях со связанными сторонами представлена в Примечании 8.

Группа "ДТЭК" – это вертикально интегрированная группа по производству и распределению электроэнергии. Основные виды деятельности Группы "ДТЭК" – это добыча угля, который затем поставляется на электростанции Группы, и распределение электроэнергии конечным потребителям преимущественно в Украине. Угледобывающие шахты и электростанции Группы находятся в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины. Группа продает всю электроэнергию, произведенную ее электростанциями, Государственному предприятию "Энергорынок", государственному объединению по измерению электропотребления и распределению электроэнергии, по ценам, рассчитанным на основании расчетно-аналитического метода прогнозируемой оптовой цены, который использует Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ). Затем компании Группы, занимающиеся распределением электроэнергии, повторно приобретают электроэнергию для поставки конечным потребителям.

2. Інформація щодо джерел невизначеності

 Параграф 125 МСБО 1 вимагає, щоб підприємство розкрило інформацію щодо допущень, що стосуються майбутнього, і інших основних джерел невизначеності облікових оцінок на кінець звітного періоду, які містять в собі значний ризик виникнення необхідності вносити суттєві коригування в балансову вартість активів і зобов'язань у наступному фінансовому році. Стосовно таких активів і зобов'язань примітки мають містити докладну інформацію щодо:

– їх характеру;

– їх балансової вартості на кінець звітного періоду.

У параграфі 32 МСБО 8 наведені найпоширеніші сфери бухобліку, що вимагають використання облікових оцінок стосовно:

(a) безнадійних боргів;

(b) старіння запасів;

(c) справедливої вартості фінансових активів або фінансових зобов'язань;

(d) строків корисного використання або очікуваної схеми споживання майбутніх економічних вигід, укладених в активах, що амортизуються; і

(e) гарантійних зобов'язань.

Приклад розкриття даних щодо облікових оцінок відносно знецінення дебіторської заборгованості у звітності за 2010 рік Донецької паливно-енергетичної компанії:

Обесценение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности.

Руководство оценивает вероятность погашения дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности на основании анализа по отдельным клиентам. При проведении такого анализа во внимание принимаются следующие факторы: анализ дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности по срокам, их сопоставление со сроками кредитования клиентов, финансовое положение клиентов и погашение ими задолженности в прошлом. Если бы фактически возмещенные суммы были меньшими, чем по оценкам руководства, Группе пришлось бы учитывать дополнительные расходы на обесценение.

3. Управління капіталом

Згідно з параграфом 134 МСБО 1 підприємство має розкривати інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності оцінювати цілі, політики та процеси підприємства стосовно управління капіталом.

 Параграф 135 МСБО 1 конкретизує цю вимогу:

З метою дотримання параграфа 134 підприємство розкриває таку інформацію:

(a) якісну інформацію про цілі, політики та процеси підприємства стосовно управління капіталом, включаючи таке:

(i) опис того, що підприємство вважає предметом управління капіталом;

(ii) якщо підприємство підкоряється зовнішнім вимогам щодо капіталу, характер таких вимог і те, як ці вимоги враховуються при управлінні капіталом; і

(iii) як підприємство виконує свої завдання стосовно управління капіталом;


(b) сукупні кількісні дані, що відносяться до предмета управління капіталом. Деякі підприємства вважають певні фінансові зобов'язання (наприклад, деякі форми субординованого боргу) складовою капіталу. Інші підприємства виключають деякі компоненти власного капіталу (наприклад, компоненти, що виникають у результаті хеджування грошових потоків) зі складу капіталу;

(c) будь-які зміни в п. п. (a) і (b) у порівнянні з попереднім періодом;

(d) чи виконувало підприємство у звітному періоді зовнішні вимоги до капіталу, які воно зобов'язане виконувати;

(e) у випадку невиконання підприємством цих зовнішніх вимог до капіталу, наслідки таких порушень.

Підприємство засновує розкриття зазначеної інформації на внутрішній інформації, що надається вищому керівному персоналу підприємства.

Звертаємо увагу на те, що універсальних показників, що характеризують процес управління капіталом, стандарт не встановлює.

Звичайно підприємства тим або іншим чином аналізують структуру капіталу.

Приклад: Фінансовий звіт групи "Нижньокамськнафтохім" за 2008 рік:

Управление капиталом

В области управления капиталом руководство Группы ставит перед собой цель гарантировать Группе возможность ведения непрерывной деятельности для обеспечения доходов акционерам и выгод другим заинтересованным сторонам, а также поддержания оптимальной структуры капитала с целью снижения затрат на его привлечение.

Для поддержания структуры капитала и ее корректировки Группа может корректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, произвести возврат капитала акционерам, выпустить новые акции или продать активы для снижения задолженности.

Группа осуществляет мониторинг структуры капитала с использованием коэффициента доли заемных средств. Коэффициент доли заемных средств рассчитывается как отношение суммы чистой задолженности к общей величине капитала. Чистая задолженность представляет собой общую сумму заемных средств (включая краткосрочные и долгосрочные займы, как они отражены в консолидированном бухгалтерском балансе) за вычетом денежных средств и их эквивалентов. Общая сумма капитала рассчитывается как акционерный капитал, отраженный в консолидированном бухгалтерском балансе, плюс сумма чистого долга. Коэффициент задолженности рассчитывается как отношение суммы чистой задолженности к общей величине акционерного капитала.

В 2008 г. стратегия Группы осталась неизменной по сравнению с 2007 г. и заключалась в поддержаниикоэффициента задолженности на уровне не выше 75 %, а коэффициента доли заемных средств – не выше 45 %. Ниже представлены коэффициенты доли заемных средств и коэффициент задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг.:

За 2008 г.

за 2007 г.

Общая сумма заемных средств

20125

14789

За вычетом: Денежные средства и эквиваленты

(1700)

(152)

Чистая задолженность

18425

14637

Акционерный капитал

28537

27889

Всего капитал

46962

42526

Коэффициент задолженности

65 %

53 %

Коэффициент доли заемных средств

39 %

34 %

 
Увеличение коэффициента задолженности в течение 2008 года в основном обусловлено опережающими темпами роста чистой задолженности по сравнению с нераспределенной прибылью.

4. Інструменти власного капіталу з обов'язком викупу

У параграфі 136A МСБО 1 наведені такі спеціальні вимоги, що стосуються відповідних статей звіту:

Відносно фінансових інструментів з обов'язком викупу, що класифікуються як пайові інструменти (інструменти власного капіталу), підприємство має розкрити таку інформацію (у тій мірі, у якій вона не розкривається в жодному іншому звіті):

(a) сукупні кількісні дані щодо суми, що класифікується як пайовий інструмент;

(b) свої цілі, політику та процеси з управління зобов'язаннями з викупу або відшкодуванню інструментів на вимогу власників інструментів, включаючи будь-які зміни порівняно з попереднім періодом;

(c) очікуваний відтік коштів при викупі або зворотному придбанні даного класу фінансових інструментів; і

(d) інформацію про те, як був визначений очікуваний відтік коштів при викупі або зворотному придбанні.

5. Дивіденди

 Параграф 137 МСБО 1 вимагає розкрити таку інформацію:

(a) суму дивідендів, запропонованих або оголошених до дати затвердження фінансової звітності, але не визнаних як розподіл прибутку на користь власників протягом звітного періоду, а також відповідну суму у розрахунку на одну акцію; і

(b) суму будь-яких невизнаних дивідендів за кумулятивними привілейованими акціями.

 МСБО 8 вказує на необхідність розкриття у примітках таких даних:

6. Вплив нових стандартів

 Параграф 28 МСБО 8 містить таку вимогу: якщо початкове застосування якого-небудь МСФЗ впливає на поточний або попередній період або виявить такий вплив (за винятком випадків, коли практично неможливо визначити суму коригування), або може вплинути на майбутні періоди, то підприємство має розкривати таку інформацію:

(a) назва даного МСФЗ;

(b) у тих випадках, коли це можна застосувати, той факт, що зміни в обліковій політиці проводяться відповідно до перехідних положень даного МСФЗ;

(c) характер зміни в обліковій політиці;

(d) у тих випадках, коли це можна застосувати, опис перехідних положень;

(e) у тих випадках, коли це можна застосувати, перехідні положення, які можуть вплинути на майбутні періоди;

(f) суму коригування для поточного та для кожного із представлених періодів у тій мірі, у якій це практично можна здійснити:

(i) для кожної порушеної статті фінансової звітності; і

(ii) для базового та розбавленого прибутку на акцію, якщо МСБО 33 "Прибуток на акцію" застосовується до підприємства;


(g) суму коригування, яка відноситься до періодів, що передують представленим, у тій мірі, у якій це практично можна здійснити; і

(h) якщо ретроспективне застосування, що вимагається параграфами 19 (a) або (b) МСБО 8, практично неможливе для певного попереднього періоду або періодів, що передують представленим, обставини, які призвели до наявності такої умови, і опис того, як і з якого моменту застосовувалася зміна в обліковій політиці.

Повторне розкриття цієї інформації у фінансовій звітності наступних періодів не потрібне.

Звернемо увагу на те, що компанії зазвичай вказують не тільки на факт впливу на облікову політику нових стандартів, але й на факт відсутності такого впливу або несуттєвості впливу.

Наприклад, Донецька паливно-енергетична компанія у своєму МСФЗ-звіті за 2009 рік надала таку інформацію щодо того, як одне з нових положень системи МСФЗ вплинуло на показники її звітності:

Группа применяет измененный МСБУ 23 с 1 января 2009 года. Основное изменение МСБУ 23 – отмена возможности немедленно признавать в составе расходов затраты по заемным средствам, которые относятся к активам, для создания которых требуется значительный период времени. Следовательно, Группа капитализирует такие затраты по заемным средствам в составе стоимости актива. Измененный МСБУ 23 применяется перспективно к учету затрат по заемным средствам, относящихся к указанным активам, капитализация которых начинается 1 января 2009 года или после этой даты. В 2009 году Группа капитализировала проценты в сумме 11 миллионов гривен. Норма капитализации составляла 12 %.

Як приклад розкриття даних на вимогу параграфа 28 МСБО 8 наведемо деякі примітки до фінансової звітності компанії "Транснафта" за 2009 рік:

Применение новых стандартов и интерпретаций с 1 января 2009 года

Применение МСФО 8

С 1 января 2009 года Группа начала применять МСФО (IFRS) 8 "Операционные сегменты", который заменил МСФО (IAS) 14 "Сегментная отчетность". МСФО 8 вводит новые требования и методические рекомендации в отношении раскрытия информации об операционных сегментах.

Операционные сегменты определены как виды деятельности Группы, обеспечивающие выручку и осуществляющие расходы, по которым составляется отдельная финансовая информация, регулярно представляемая органу, принимающему решения (Руководство Группы). По результатам анализа такой информации принимаются решения о распределении ресурсов и оцениваются результаты финансово-хозяйственной деятельности каждого отдельного сегмента. Руководством Группы, как правило, анализируется информация в разрезе отдельных юридических лиц, деятельность которых обобщается в двух отдельных отчетных сегментах: Транспортировка нефти и Транспортировка нефтепродуктов.

Выручка каждого отчетного сегмента формируется на основе тарифов, регулируемых государством в лице Федеральной службы по тарифам (ФСТ):

• по отчетному сегменту "Транспортировка нефти" ФСТ устанавливает тарифы в величине, достаточной для покрытия экономически обоснованных затрат, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством и формирования чистой прибыли для финансирования экономически обоснованных программ технического перевооружения, модернизации и реконструкции основных производственных фондов, на выплату процентов по кредитам и займам и на выплату дивидендов;

• ценовое регулирование по отчетному сегменту "Транспортировка нефтепродуктов" осуществляется путем установления ФСТ предельных максимальных тарифов, в том числе предельного соотношения стоимости транспортировки нефтепродуктов по нефтепродуктопроводам со стоимостью их перевозки альтернативными видами транспорта. Фактические тарифы утверждаются Правлением Группы Транснефтепродукта в установленных ФСТ пределах и рассчитываются в размере, необходимом для покрытия экономически обоснованных расходов и формирования прибыли, необходимой для финансирования экономически обоснованных инвестиций в создание новых и реконструкцию действующих основных производственных фондов.

Экономическое обоснование затрат каждого из сегментов осуществляется на основе системы бюджетирования доходов и расходов каждого сегмента. Руководство Группы утверждает плановые показатели бюджетов и в последующем регулярно анализирует фактические данные в сравнении с плановыми. Руководство Группы анализирует результаты деятельности отчетных сегментов по видам доходов и расходов, формирующих прибыль до налогообложения.

Активы отчетных сегментов включают все активы, признаваемые в соответствии с Российским стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Активы отчетных сегментов, информация о которых регулярно анализируется руководством Группы, включают основные средства, незавершенное строительство, торговую дебиторскую задолженность, выданные авансы. Обязательства отчетных сегментов включают все обязательства, признаваемые в соответствии с РСБУ. Обязательства отчетных сегментов, информация о которых регулярно анализируется руководством Группы, включают кредиторскую задолженность и полученные авансы, а также долгосрочные и краткосрочные привлеченные кредиты и займы. В зависимости от существенности при анализе отчетных сегментов Руководством Группы могут рассматриваться иные активы и обязательства сегментов.

Руководством Группы регулярно анализируются доходы и расходы, выделяемые в отчете о совокупном доходе. При анализе данных по отчетным сегментам руководство Группы также учитывает суммы капитальных затрат по сегментам и выполнение ими программ по проведению капитального и текущего ремонтов.

Применение поправки к МСБУ (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" (МСБУ (IAS) 1) (пересмотрен в сентябре 2007 года) применяется к отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2009 года или после этой даты. Главное изменение в МСБУ (IAS) 1 – замена отчета о прибылях и убытках на отчет о совокупном доходе, который включает все совокупные изменения в капитале, не связанные с владельцами, такие как переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Пересмотренный стандарт также вводит требования к представлению отчета о финансовом положении (бухгалтерский баланс) на начало наиболее раннего сопоставимого периода, когда компания производит пересчет сравнительных данных вследствие реклассификации, изменений в учетной политике или исправления ошибок. Пересмотренный МСБУ (IAS) 1 повлиял на представление финансовой отчетности Группы, но не оказал воздействия на признание или оценку конкретных операций и расчетов. Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с этими изменениями.

Усовершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в мае 2008 года). В 2008 году Правление КМСФО (Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности) приняло решение о проведении ежегодных проектов по усовершенствованию стандартов как метода внесения необходимых, но не срочных изменений к МСФО. Изменения, выпущенные в мае 2008 года, представляют собой сочетание существенных изменений, разъяснений и терминологических исправлений различных стандартов. Существенные изменения относятся к следующим областям: классификация активов как предназначенных для продажи согласно МСФО (IFRS) 5 в случае потери контроля над дочерней компанией; возможность представления финансовых инструментов, предназначенных для продажи, в составе долгосрочных активов согласно МСБУ (IAS) 1; отражение в соответствии с МСБУ (IAS) 16 в качестве активов, предназначенных для продажи, активов, которые ранее отражались как предназначенные для аренды, и классификация соответствующих потоков денежных средств в составе потоков денежных средств от операционной деятельности согласно МСБУ (IAS) 7; разъяснение определения секвестра в соответствии с МСБУ (IAS) 19; учет государственных займов, выданных под процентные ставки ниже рыночных, в соответствии с МСБУ (IAS) 20; приведение определения стоимости заемных средств в МСБУ (IAS) 23 в соответствие с методом расчета эффективной процентной ставки; разъяснение порядка учета дочерних компаний, предназначенных для продажи, в соответствии с МСБУ (IAS) 27 и МСФО (IFRS) 5; сокращение требований к раскрытию информации об ассоциированных компаниях и совместных предприятиях в соответствии с МСБУ (IAS) 28 и МСБУ (IAS) 31; расширение требований к раскрытию информации в соответствии с МСБУ (IAS) 36; разъяснения по порядку учета затрат на рекламу в соответствии с МСБУ (IAS) 38; корректировка определения категории активов, отражаемых по справедливой стоимости, с учетом ее изменений в консолидированном отчете о совокупном доходе в соответствии с учетом хеджирования согласно МСБУ (IAS) 39; введение порядка учета строительства инвестиционной собственности в соответствии с МСБУ (IAS) 40; сокращение ограничений, касающихся порядка определения справедливой стоимости биологических активов в соответствии с МСБУ (IAS) 41. Другие поправки, внесенные в МСБУ (IAS) 810182029344041 и МСФО (IFRS) 7, представляют собой лишь уточнение определений и редакционные правки, влияние которых по мнению Правления КМСФО является минимальным. Группа считает, что данные изменения не оказали существенного влияния на ее финансовую отчетность.

Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и обязательства, возникающие при ликвидации, – поправки к МСБУ (IAS) 32 и МСБУ (IAS) 1 (выпущены в феврале 2008 года).Согласно поправкам некоторые финансовые инструменты, соответствующие определению финансового обязательства, должны классифицироваться в составе прочего совокупного дохода. Поправка не оказала влияния на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

Условия вступления в права на акции и их отмена – поправка к МСФО (IFRS) 2 "Платежи с использованием акций" (выпущена в июне 2009 года). В поправке разъясняется, что к условиям вступления в права на акции относятся только условия, связанные с предоставлением услуг, и условия, связанные с показателями деятельности. Прочие характеристики выплат, основанных на акциях, не представляют собой условия наделения правами на акции. В данной поправке также указывается, что отмена этих прав, произведенная компанией либо другими сторонами, отражается в учете аналогичным способом. Поправка не оказала влияния на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

Интерпретация IFRIC 13 – "Программы поощрения постоянных клиентов" (выпущена в январе 2008 года). В IFRIC 13 разъясняется, что в случае продажи товаров и услуг с одновременным предоставлением бонусов клиентам в рамках программы поощрения клиентов (например, начисление накопительных баллов или предоставление бесплатных товаров), соответствующее соглашение состоит из нескольких компонентов и платеж, полученный от клиента, распределяется между компонентами данного соглашения по справедливой стоимости. IFRIC 13 не имеет отношения к операционной деятельности Группы, поскольку ни одна из компаний Группы не осуществляет программ поощрения клиентов.

Интерпретация IFRIC 15 "Соглашения на строительство объектов недвижимости" (выпущена в июле 2008 года). Интерпретация применяется при учете выручки и соответствующих расходов компаниями, осуществляющими строительство объектов недвижимости самостоятельно либо с привлечением подрядчиков, и содержит правила, которые позволяют выявить, подпадают ли договоры на строительство объектов недвижимости под действие МСБУ (IAS) 11 или МСБУ (IAS) 18. Интерпретация IFRIC 15 также устанавливает критерии для определения момента признания компаниями выручки от таких операций. Поправка не оказала существенного влияния на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

Стоимость инвестиций в дочернюю компанию, совместное предприятие или ассоциированную компанию – поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСБУ (IAS) 27 (выпущены в мае 2008 года). В соответствии с данными поправками компании впервые применяющие МСФО могут оценивать инвестиции в дочерние компании, совместные предприятия или ассоциированные компании по справедливой стоимости или по ранее использовавшейся балансовой стоимости, определенной в соответствии с применявшимися правилами бухгалтерского учета, в качестве условно рассчитанной стоимости в неконсолидированной финансовой отчетности. Данное изменение также требует отражения чистых активов объектов инвестиций до приобретения на счете прибылей и убытков, а не как возмещение инвестиций. Поправки не оказали существенного влияния на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

Совершенствование раскрытия информации о финансовых инструментах – поправка к МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" (выпущена в марте 2009 года). В соответствии с поправкой требуется раскрытие более подробной информации об оценке справедливой стоимости и риске ликвидности. Компания должна раскрывать информацию об анализе финансовых инструментов с использованием трехуровневой иерархии оценки справедливой стоимости. Поправка (а) поясняет, что анализ обязательств по срокам погашения должен включать анализ договоров о предоставленных финансовых гарантиях по максимальной величине гарантии в самый ранний период, когда может возникнуть требование об исполнении гарантии; (б) требует раскрытия информации о сроках, оставшихся до погашения производных инструментов в соответствии с условиями договоров, в случае если договорные сроки погашения необходимы для понимания распределения потоков денежных средств во времени. Компания также должна раскрывать информацию об анализе по срокам исполнения финансовых активов, которые она использует для управления риском ликвидности, если такая информация необходима для того, чтобы пользователи финансовой отчетности могли оценить характер и величину риска. Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена всоответствии с этими изменениями.

Встроенные производные инструменты – поправки к Интерпретации IFRIC 9 и МСБУ (IAS) 39(выпущены в марте 2009 года). Поправки применяются к годовым отчетным периодам, начинающимся с 30 июня 2009 года и после этой даты, и поясняют, что при переклассификации финансового актива из категории "отражаемые по справедливой стоимости с отнесением изменений на счет прибылей и убытков" должна производиться оценка всех встроенных производных инструментов и в случае необходимости они должны отражаться в финансовой отчетности отдельно. Поправка не оказала влияния на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

Интерпретация IFRIC 16 "Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную компанию"(выпущена в июле 2008 года). В интерпретации разъясняется, к каким валютным рискам применим порядок учета при хеджировании. Согласно данной интерпретации перевод функциональной валюты в валюту отчетности не создает риска, к которому может быть применим учет при хеджировании. Интерпретация позволяет любой компании или компаниям группы применять инструмент хеджирования. Исключение составляют зарубежные предприятия, которые сами являются предметом хеджирования. В интерпретации также разъясняется, каким образом осуществляется расчет прибыли или убытка, перераспределенных из резерва по курсовым разницам на отчет о прибылях и убытках, при выбытии хеджируемого зарубежного предприятия. Подотчетные предприятия будут применять МСБУ (IAS) 39 для прекращения учета при хеджировании в будущих периодах в случае, когда хеджирование в этих компаниях не удовлетворяет критериям учета при хеджировании, установленным в IFRIC 16. Интерпретация IFRIC 16 не оказывает влияния на данную консолидированную финансовую отчетность, поскольку Группа не применяет учет при хеджировании.

МСФО для малых и средних компаний (выпущен в июле 2009 года) является отдельным стандартом, разработанным с учетом потребностей и возможностей небольших предприятий.Многие принципы полной версии МСФО в области признания и оценки активов, обязательств, доходов и расходов были упрощены, а количество необходимых раскрытий и объем раскрываемой информации были значительно сокращены. МСФО для малых и средних компаний может применяться компаниями, которые публикуют финансовую отчетность общего назначения для внешних пользователей и не являются публично подотчетными. Данный МСФО не применим к деятельности Группы.

7. Добровільна зміна облікової політики

 Параграф 29 МСБО 8 пропонує робити такі розкриття у разі, якщо добровільна зміна в обліковій політиці впливає на поточний період або попередній, вплинула б на цей період, за винятком випадків, коли практично неможливо визначити суму коригування, або могла б вплинути на майбутні періоди:

(a) характер зміни в обліковій політиці;

(b) причини, з яких застосування нової облікової політики забезпечує надійну та доречнішу інформацію;

(c) суму коригування для поточного та для кожного із представлених періодів у тій мірі, у якій це практично можна здійснити:

(i) для кожної порушеної помилки статті фінансової звітності; і

(ii) для базового та розбавленого прибутку на акцію, якщо МСБО 33 застосовується до підприємства;


(d) суму коригування, що відноситься до періодів, що передують представленим, у тій мірі, у якій це практично можна здійснити; і

(e) якщо ретроспективне застосування практично неможливе для певного попереднього періоду або періодів, що передують представленим, то обставини, які призвели до наявності такої умови, і опис того, як і з якого моменту застосовувалася зміна в обліковій політиці.

Повторення розкриття цієї інформації у фінансовій звітності наступних періодів не потрібне.

8. Затверджені, але такі, що ще не набули чинності, стандарти

 Параграф 30 МСБО 8 вказує, що в тих випадках, коли підприємство не почало застосовувати новий МСФЗ, який був випущений, але ще не набув чинності, воно має розкривати таку інформацію:

(a) цей факт; і

(b) відому або обґрунтовано оцінювану інформацію, доречну для оцінки можливого впливу застосування нового МСФЗ на фінансову звітність підприємства в періоді початкового застосування.

 Параграф 31 МСБО 8 уточнює дані, що підлягають розкриттю:

(a) назва нового МСФЗ;

(b) характер майбутнього зміни або змін в обліковій політиці;

(c) дату, з якої вимагається застосування МСФЗ;

(d) дату, з якої підприємство планує початкове застосування МСФЗ; і

(e) інформацію:

(i) про очікуваний вплив початкового застосування МСФЗ на фінансову звітність підприємства; або

(ii) про те, що такий вплив невідомий або не може бути обґрунтовано оцінений.


Якщо та чи інша зміна системи МСФЗ прямо не торкається обліку компанії та суттєво не вплине на показники майбутньої звітності, то відповідні дані компанії, як правило, розкривають досить коротко.

Звернемо увагу на те, що у 2011 році Радою з МСБО були прийняті нові МСФЗ 10, 11, 12 і 13, які набувають чинності з 2013 року. Дата набрання чинності МСФЗ 9 була перенесена з 2013 на 2015 рік.

Як приклад реалізації вимог параграфа 30 МСБО 8 розглянемо звіт за 2010 р. пивоварної компанії "Балтика":

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по состоянию на 31 декабря 2010 года и их требования не учитывались при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. Группа планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после вступления их в силу.

• Пересмотренный МСФО (IFRS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" (2010) вводит освобождение от основных требований по раскрытию информации о связанных сторонах и об остатках неурегулированной задолженности, в том числе принятых на себя обязательств по осуществлению будущих действий, применительно к предприятиям, аффилированным с государством. Кроме того, стандарт был пересмотрен с целью упрощения некоторых указаний, которые раньше были взаимно несогласованными. Пересмотренный стандарт подлежит ретроспективному применению в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2001 года или позднее. Группа еще не определила результат потенциального влияния данных поправок.

• Поправка к стандарту МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации – Передача финансовых активов" вводит дополнительные требования по раскрытию информации в отношении случаев передачи финансовых активов, когда признание этих активов не было прекращено в полном объеме или когда передающая сторона списала переданные активы полностью, но сохранила определенное участие в них. Новые требования по раскрытию информации призваны помочь пользователям финансовой отчетности лучше понять характер рисков и выгод, связанных с этими активами. Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2011 года или позднее. Группа еще не определила результат потенциального влияния этой поправки.

• МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или позднее. Новый стандарт должен быть выпущен поэтапно и в конечном итоге заменит собой Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка". Первая часть МСФО (IFRS) 9 была выпущена в ноябре 2009 года и касается вопросов классификации и оценки финансовых активов. Вторая его часть, касающаяся вопросов классификации и оценки финансовых обязательств, была выпущена в октябре 2010 года. Остальные части данного стандарта ожидаются к выпуску в первой половине 2011 года. Группа признает, что новый стандарт вводит много изменений в учет финансовых инструментов и что он, скорее всего, окажет значительное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы. Влияние данных изменений будет анализироваться по мере осуществления соответствующего проекта и выхода следующих частей стандарта. Группа не намерена начать применение этого стандарта досрочно.

• КР МСФО 19 "Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами" содержит указания для дебитора по отражению в учете ситуации, когда он передает кредитору свои долевые инструменты с целью урегулирования своего долгового обязательства. Разъяснение уточняет, что в данном случае долевые инструменты предприятия представляют собой "уплаченное возмещение" в соответствии с параграфом 41 МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка". Кроме того, в этом разъяснении уточняется порядок отражения в учете первоначальной оценки собственных долевых инструментов, предоставленных кредитору с целью прекращения финансового обязательства перед ним, и порядок признания разницы между балансовой стоимостью погашаемого финансового обязательства и первоначальной оценкой выпущенных и переданных долевых инструментов. КР МСФО 19 применятся в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2010 года или после этой даты.

• Различные поправки, выпущенные в рамках ежегодного проекта "Усовершенствования к МСФО" были рассмотрены применительно к каждому затрагиваемому стандарту по отдельности. Все изменения, касающиеся вопросов представления, признания или оценки, вступают в силу не ранее 1 января 2011 года. Группа еще не определила результат потенциального влияния данных усовершенствований на ее финансовое положение или результаты деятельности.

9. Зміни в облікових оцінках

Під час зміни облікових оцінок компанія має виконати такі вимоги параграфів 39 – 40 МСБО 8:

"39. Підприємство має розкрити характер і суму змін у бухгалтерських оцінках, що виявляють вплив у поточному періоді, або тих, які, як очікується, вплинуть у майбутніх періодах, за винятком випадків розкриття впливу на майбутні періоди, коли практично неможливо оцінити цей вплив.

40. Якщо величина впливу на майбутні періоди не розкривається, тому що оцінку не можна практично здійснити, то підприємство має розкрити цей факт".

В інформації зі зміни оцінок компанії можуть відображати вплив як фактичний, так і передбачуваний.

Ось як описується фактичний вплив змін оцінок у звіті за 2009 рік концерну BMW:

Подготовка финансовых отчетов Группы в соответствии с МСФО требует от менеджмента делать определенные предположения и оценки, которые затрагивают отчетные суммы активов и обязательств, доходов, расходов и условных обязательств. Предположения и оценки относятся в основном к определению сроков эксплуатации, оценке запасов, признания и измерения обеспечений и погашения будущих налоговых выгод. Все предположения и оценки основаны на факторах, известных на конец отчетного периода. Они определяются на основе наиболее вероятного исхода будущего развития бизнеса, включая ситуацию в автомобильном секторе и общую бизнес-среду. Оценки и лежащие в их основе ожидания регулярно пересматриваются. Фактические суммы могут отличаться от предположений и оценок, если бизнес-условия развиваются не так, как ожидала Группа на конец отчетного периода. Как только появляется новая информация, разницы отражаются в отчете о прибыли и, соответственно, меняются предположения. Как результат улучшения используемых оценок в производственной себестоимости запасов в 2009 году были признаны дополнительные расходы по статье себестоимость реализации в сумме 174 млн. евро.

У примітках компанії "Транснафта" за 2009 рік наводяться дані про те, як могли б вплинути зміни облікових оцінок на показники звіту:

Сроки полезного использования основных средств

Объекты основных средств отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Оценка срока полезного использования объектов основных средств является предметом суждения руководства, основанного на опыте эксплуатации подобных объектов основных средств. При определении величины срока полезного использования активов руководство рассматривает способ применения объекта, темпы его технического устаревания, физический износ и условия эксплуатации. Изменения в указанных предпосылках могут повлиять на коэффициенты амортизации в будущем.

При увеличении срока полезного использования трубопровода для транспортировки нефти на 10 лет, прибыль за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, составила бы на 4707 млн. рублей больше (за год, закончившийся 31 декабря 2008 года: на 1738 млн. рублей) за счет уменьшения амортизационных отчислений.

10. Помилки

При виявленні помилок попередніх періодів відповідно до параграфа 49 МСБО 8 підприємство має розкрити таку інформацію:

(a) характер помилки попереднього періоду;

(b) суму коригування кожного з попередніх представлених періодів у тій мірі, у якій це практично можна здійснити:

(i) для кожної порушеної помилки статті фінансової звітності; і

(ii) для базового та розведеного прибутку на акцію, якщо МСБО 33 застосовується до підприємства;


(c) суму коригування на початок найпершого періоду із представлених; і

(d) якщо ретроспективне перерахування практично неможливе для певного попереднього періоду, то обставини, які призвели до наявності такої умови, і опис того, як і з якого моменту помилка була виправлена.

Повторне розкриття цієї інформації у фінансовій звітності наступних періодів не потрібне.

Приклад розкриття даних щодо помилок

У МСФЗ-звіті за 2008 рік українського забудовника ТММ розкриті такі дані щодо помилки попереднього року:

32. Исправление ошибки

После обнародования консолидированного финансового отчета Группы за год, закончившийся 31 декабря 2007 г., руководство Группы выявило, что незавершенное строительное производство в сумме 38760 тыс. дол. не было классифицировано надлежащим образом. Из этой суммы – 18792 тыс. дол. представляют собой стоимость незавершенного строительства производственных сооружений и оборудования к установке, а 19968 тыс. дол. являются стоимостью имущественных прав на строительство недвижимости.

Поэтому на 31 декабря 2007 г. строительное незавершенное производство в сумме 18792 тыс. дол. должно быть классифицировано как основные средства, а строительное незавершенное производство в сумме 19968 тыс. дол. должно быть классифицировано как стоимость имущественных прав.

Сравнительная финансовая информация Группы пересчитана с тем, чтобы признать ошибки, выявленные руководством.

Влияние пересчета было признано ретроспективно по предыдущему году, как того требует МСБУ 8 "Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки".

В результате исправлений ошибок в упомянутых суммах по предыдущему году были пересчитаны следующие элементы консолидированного баланса Группы на 31 декабря 2007 г. и соответствующего консолидированного отчета о денежных потоках:

2007

Пересчитанный показатель

Показатель предыдущего периода

Консолидированный баланс:

Необоротные активы:

Основные средства

141229

160021

Имущественные права

                                            19968 
                      196675                                              235435

Оборотные активы:

Запасы

162193                                              123433 
                      255449                                              216689

Консолидированный отчет о
движении денежных средств:

Прирост запасов

(82509)                                             (66782)

Чистый денежный поток от операционной деятельности

(77247)  

(61520)

Покупка основных средств и инвестиционной недвижимости

(17733)

(20016)

Покупка имущественных прав

                                           (13444)

Чистый поток от инвестиционной деятельности

(39508)

(55235)

11. Події після звітної дати

 Параграфи 17 – 22 МСБО 10 "Події після звітного періоду" регламентують розкриття даних щодо подій, що відбулися після дати балансу.

Відповідно до параграфа 17 МСБО 10 підприємство має розкривати дату затвердження фінансової звітності до випуску та найменування органа, що затвердив фінансову звітність до випуску. У разі якщо власники підприємства або інші особи мають право вносити виправлення у фінансову звітність після її випуску, підприємство зобов'язане розкрити цей факт.

Приклад розкриття даних щодо затвердження звітності

Звіт ВАТ "Пивоварна компанія "Балтика" за 2011 рік:

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 17 февраля 2012 года и подписана от имени руководства следующими должностными лицами:

Исаак Шепс, Президент

Екатерина Азимина, Старший вице-президент по финансам и экономике.

Оновлення приміток

 Параграфи 19 – 20 МСБО 10 указують на необхідність відновлення розкриттів у випадку, якщо після закінчення звітного періоду підприємство одержує нову інформацію про умови, що існували на дату закінчення звітного періоду.

Відновлення проводиться в тому випадку, коли ця інформація не виявляє впливи на суми, визнані у фінансовій звітності.

Приклад:

Оновлення розкриттів необхідне, коли після закінчення звітного періоду підприємство отримує доказ непередбаченого (умовного) зобов'язання, що існував на кінець звітного періоду. На додаток до розгляду питання про те, чи варто визнавати або змінювати оцінний резерв (забезпечення) згідно з МСБО 37, підприємство оновлює розкриття щодо умовного зобов'язання у світлі цього доказу.

Події, які не вимагають коригування

Відповідно до параграфа 21 МСБО 10 підприємство має розкривати таку інформацію за кожною суттєвою категорією подій, які не вимагають коригування, після закінчення звітного періоду:

(a) характер події; і

(b) розрахункову оцінку його фінансового впливу або заяву про неможливість такої оцінки.

 Параграф 22 МСБО 10 наводить приклади подій, які не вимагають коригування, після закінчення звітного періоду, за якими зазвичай вимагається розкриття:

(a) значне об'єднання бізнесу після закінчення звітного періоду (у таких випадках МСФЗ 3"Об'єднання бізнесу" вимагає певних розкриттів) або вибуття великої дочірньої компанії;

(b) оголошення плану з припинення діяльності;

(c) великі покупки активів, класифікація активів як призначених для продажу відповідно до МСФЗ 5 "Довгострокові активи, призначені для продажу, і припинена діяльність", інші вибуття активів або експропріація більшої частини активів державою;

(d) знищення важливих виробничих потужностей компанії у результаті пожежі після закінчення звітного періоду;

(e) оголошення про значну реструктуризацію або початок її реалізації (див. МСБО 37);

(f) значні операції зі звичайними акціями та потенційними звичайними акціями, що відбулися після закінчення звітного періоду (МСБО 33 "Прибуток на акцію" вимагає, щоб підприємство розкривало інформацію щодо таких операцій, за винятком випадків, коли такі операції пов'язані з капіталізацією або випуском акцій на пільгових умовах, подрібненням акцій на менші акції або реверсуванням подрібнення акцій, и для яких вимагається коригування відповідно до МСБУ 33);

(g) незвичайно значні зміни вартості активів або обмінних курсів валют, що відбулись після закінчення звітного періоду;

(h) зміни податкових ставок або податкового законодавства, введені в дію або оголошені після закінчення звітного періоду, які значно впливають на поточні та відкладені податкові активи і зобов'язання (див. МСБО 12 "Податки на прибуток");

(i) прийняття значних зобов'язань або умовних зобов'язань, наприклад, під час видачі значних гарантій; і

(j) початок великого судового розгляду, пов'язаного виключно з подіями, що відбулися після закінчення звітного періоду.

Приклад розкриття даних щодо реструктуризації

Звіт за 2011 рік АТ "Акрон":

События после отчетной даты

<...>

В феврале 2012 г. собранием акционеров Группы принято решение о реорганизации ОАО "Акрон" в форме присоединения к ОАО "Акрон" его дочернего общества ЗАО "Гранит". В результате реорганизации к ОАО "Акрон" переходят права на 181490374 обыкновенные акций и 30923495 привилегированных акций ОАО "Дорогобуж" (всего 24,26 % от уставного капитала), ранее принадлежавших ЗАО "Гранит". Акционеры приняли решение об уменьшении уставного капитала ОАО "Акрон" путем сокращения общего количества акций. Уставный капитал ОАО "Акрон" будет уменьшен с 238 руб. до 203 руб. путем погашения 7153600 акций ОАО "Акрон" (15,001 % от уставного капитала), ранее принадлежавших ЗАО "Гранит". На дату подписания данной отчетности Группа не завершила процесс реорганизации. После завершения реорганизации соответствующие изменения и дополнения будут внесены в устав ОАО "Акрон.

Приклад розкриття даних щодо операцій з акціями:

Звіт відкритого акціонерного товариства "НОВОРОСІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" за 2011 рік:

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Группа завершила процедуру конвертации принадлежащих НМТП 2,68 % казначейских акций в глобальные депозитарные расписки ("ГДР"). Конвертация проведена в рамках уже зарегистрированной программы ГДР на основании решения совета директоров НМТП, принятого 17 февраля 2012 года. Дальнейшие решения по этому пакету ГДР будут приниматься НМТП в зависимости от ситуации на фондовых рынках.

Приклад розкриття даних щодо значних зобов'язань

Звіт АТ "Газпром" за 2011 рік:

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Займы

В феврале 2012 г. Группа привлекла займ от "РосУкрЭнерго АГ" на сумму 183 млн. долл. США с процентной ставкой 3,5 % и сроком погашения в декабре 2012 г. в рамках договора, заключенного в январе 2011 г.

В феврале 2012 г. Группа выпустила облигации на сумму 10000 млн. руб. с процентной ставкой 8,25 % и сроком погашения в 2022 г. Данные облигации имеют опцион на досрочное погашение через три года с даты размещения.

Приклад розкриття даних щодо значних кадрових змін:

Звіт відкритого акціонерного товариства "НОВОРОСІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" за 2011 рік:

10 апреля 2012 года Совет директоров НМТП принял решение о приостановке полномочий Генерального директора НМТП Вилинова И. Е. и назначении временным Генеральным директором Радо Антоловича, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора НМТП по продажам и маркетингу.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ