Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Примітки до фінансової звітності

Загальні примітки

Загальну структуру приміток до фінансової звітності описано в параграфах 112 і 117 – 124 МСБО 1.

Компанії зобов'язані розкривати:

– основу складання фінансової звітності;

– застосовану облікову політику;

– розкривати дані згідно з вимогами окремих стандартів;

– розкривати інформацію, не подану у звіті, але потрібну для розуміння звітних даних.

 Параграф 114 МСБО 1 описує послідовність подання приміток:

1) заява про відповідність МСФЗ;

2) короткий огляд основних принципів облікової політики;

3) супровідна інформація за статтями, поданими у звіті про фінансовий стан і звіті про сукупний прибуток, в окремому звіті про прибутки та збитки (якщо подається) і у звіті про зміни в капіталі, звіті про рух грошових коштів у тому самому порядку, що й порядок подання кожного звіту та кожної статті; і

4) розкриття іншої інформації, зокрема:

– умовні зобов'язання (див. МСБУ 37) і невизнані договірні зобов'язання; а також

– розкриття нефінансової інформації, наприклад мета та політика підприємства у сфері управління ризиками (див. МСФЗ 7).

Відповідно до вимоги параграфа 16 МСБО 1 заява про відповідність стандартам наводиться беззастережно. Зазвичай ця заява має коротку форму та з неї починаються примітки.

Наприклад, у звіті компанії BMW за 2009 рік зазначено таке:

"Консолидированные финансовые отчеты Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ("Финансовая отчетность группы BMW" или "Финансовая отчетность Группы") на 31 декабря 2009 года составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО – IFRS), одобренными ЕС. Обозначение "МСФО" также включает все действующие международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ – IAS). Также применены все интерпретации Комитета по интерпретациям международной финансовой отчетности (IFRIC), обязательные для 2009-го финансового года".

У деяких звітах заяві про відповідність МСФЗ передує надання загальної інформації.

Так, наприклад, у звіті за 2010 рік пивоварної компанії "Балтика" перший розділ приміток "Загальна інформація" включає інформацію з двох тем: "Умови провадження господарської діяльності в Російській Федерації" та "Організаційна структура й діяльність".

Облікова політика, судження й оцінки

Відповідно до МСБУ 1 розкриття даних про облікову політику має відображати такі відомості:

1. Основа оцінки статей звітів (описується, до яких статей застосовувалася оцінка за історичною вартістю, до яких – за справедливою вартістю, до яких – за чистою вартістю реалізації тощо). Ось як, наприклад, описує основу оцінки фінансовий звіт Донецької паливно-енергетичної компанії за 2010 рік:

"Эта консолидированная финансовая отчетность специального назначения была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по принципу учета по первоначальной стоимости, за исключением основных средств, оцениваемых по переоцененной стоимости, и некоторых финансовых инструментов, оцениваемых в соответствии с требованиями МСБУ 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка".

2. Інші питання облікової політики, куди включаються дані про:

2.1. Облікову політику, яку застосовують, особливо коли стандарти надають альтернативні можливості.

Наприклад, параграф 32А МСБО 40 дає компанії можливість обирати облікову політику щодо оцінки інвестиційної нерухомості на дату балансу. Ось, як описується в примітках до фінансового звіту за 2008 рік облікова політика компанії "XXI век" (XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED) стосовно оцінки інвестиційної нерухомості:

"После первоначального признания инвестиционная недвижимость и строящаяся инвестиционная недвижимость оценивается по справедливой стоимости. Прибыли и убытки, возникающие в результате изменений справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, включаются в консолидированный отчет о прибыли в том периоде, когда они появляются".

2.2. Методи обліку окремих статей та операцій, що характеризують діяльність суб'єкта, який звітує.

Специфіка бізнесу описана, наприклад, у примітках до фінансового звіту за 2009 рік компанії "Транснефть":

"Обязательства по восстановлению окружающей среды

Группа регулярно оценивает свои обязательства в соответствии с природоохранным законодательством, включая обязательства по восстановлению окружающей среды, возникающие от разлива сырой нефти. Обязательства относятся на расходы сразу же после их выявления, за исключением случаев, когда затраты понесены в целях снижения или предотвращения загрязнения окружающей среды. В этом случае данные затраты включаются в стоимость объектов основных средств.

На дату утечки Группа раздельно отражает расчетные убытки от разлива сырой нефти, включая затраты на погашение обязательств по восстановлению окружающей среды. Группа отражает расчетное возмещение по соответствующим страховым полисам, когда существует очень высокая вероятность, что такое возмещение будет получено".

Ще одним прикладом розкриття специфічної облікової політики може бути звіт Магнітогорського металургійного комбінату за 2010 рік, у примітках якого надано таку інформацію:

"Горно-шахтная проходка

Прямые затраты и накладные расходы по подготовке угольных пластов к добыче с применением проходческого оборудования включаются в стоимость товарно-материальных запасов и признаются в себестоимости пропорционально добыче подготовленного угля".

2.3. Ключові судження менеджменту, що стосуються саме облікової політики, а не облікових оцінок (вимога параграфа 122 МСБО 1). Деякі приклади таких питань наведено в параграфі 123 МСБО 1.

Коли розкривається інформація про судження в контексті облікової політики, мова йде про стратегічні рішення менеджменту, а не про судження, які стали основою облікових оцінок.

У параграфі 124 МСБО 1 зазначено, що до суджень стосовно облікової політики належать, зокрема, судження щодо відсутності фактичного контролю при формальній наявності вирішального впливу.

Прикладом може бути рішення про деконсолідацію звітів "Київстар", прийняте у 2007 році компанією Telenor. Це рішення було прийнято у зв'язку з українськими судовими розглядами, що проходили в межах спору акціонерів "Київстару".

Рішення про деконсолідацію було прийнято через фактичну втрату контролю ("перешкоди в здійсненні достатнього впливу") над об'єктом інвестування.

Telenor відобразив внесок у "Київстар" у своєму балансі окремим рядком як інвестицію. Розкриття відповідної інформації передбачено МСБО 27.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ