Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Звіт про рух грошових коштів

Методологія складання

Параграф 111 МСБО 1  при визначенні формату звіту про рух грошових коштів дає пряме посилання на спеціальний стандарт – МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів".

Керівництво підприємства може самостійно прийняти рішення щодо того, яким методом звітувати про грошові потоки від операційної діяльності:

– або прямим,

– або непрямим.

Статті звіту про рух грошових коштів повинні супроводжуватися посиланнями на відповідні примітки (параграф 113 МСБО 1).

Параграф 19 МСБО 7  заохочує підприємства до подання даних про грошові потоки від операційної діяльності прямим методом. Тому як рекомендацію пропонуємо форму модельного звіту, складеного прямим методом. Цю форму може бути змінено залежно від конкретних обставин.

Звіт про рух грошових коштів: приклад складання

Звіт про рух грошових коштів

Стаття

Примітки

За звітний період

За порівняльний період

1

2

3

4

I. Рух грошових коштів від операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Отриманих авансів

Повернення авансів

Отримання державних грантів

Інші надходження

Витрачання на оплату:
Запасів, робіт та послуг 


(  )


(  )

Авансів

(  )

(  )

Повернення авансів

(  )

(  )

Виплати працівникам

(  )

(  )

Витрат на відрядження

(  )

(  )

Зобов'язань з податку на додану вартість

(  )

(  )

Зобов'язань з податку на прибуток

(  )

(  )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

(  )

(  )

Інші витрачання

(  )

(  )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів від інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій

необоротних активів

майнових комплексів

Отримані:
відсотки

дивіденди

Інші надходження

Придбання:

фінансових інвестицій

(  )

(  )

необоротних активів

(  )

(  )

майнових комплексів

(  )

(  )

Інші платежі

(  )

(  )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

III. Рух коштів від фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

Отримані позики

Інші надходження

Погашення позик

(  )

(  )

Сплачені дивіденди

(  )

(  )

Інші платежі

(  )

(  )

Сплачені відсотки

(  )

(  )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух коштів за звітний період

Залишок коштів на початок року

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Залишок коштів на кінець року

 
Статті звіту

МСБО 7 установлює такі особливості подання статей звіту про рух грошових коштів:

1. Грошовий потік в іноземній валюті

Нереалізовані прибутки та збитки, що виникають у результаті зміни обмінних курсів валют, не є рухом грошових коштів. Однак вплив змін обмінних курсів валют на грошові кошти й еквіваленти грошових коштів, наявні або очікувані до одержання в іноземній валюті, подається у звіті про рух грошових коштів для того, щоб узгодити грошові кошти й еквіваленти грошових коштів на початок і на кінець звітного періоду. Ця сума подається окремо від руху грошових коштів від операційної, інвестиційної й фінансової діяльності та містить будь-які різниці, які виникли б у разі подання даних про рух грошових коштів у звітності за обмінними курсами валют на кінець періоду (параграф 28 МСБО 7).

2. Податок на прибуток

Потоки грошових коштів, що виникають у зв'язку з податками на прибуток, повинні розкриватися окремо й класифікуватися як рух грошових коштів від операційної діяльності, за винятком випадків, коли вони можуть бути безпосередньо віднесені до фінансової або інвестиційної діяльності (параграф 35 МСБО 7).

3. Придбання та продаж суб'єктів господарювання

Такі потоки повинні подаватися загальними сумами й класифікуватися як потік від інвестиційної діяльності (параграф 39 МСБО 7). У модельному звіті такі суми відображаються за статтями реалізації та придбання майнових комплексів.

При внесенні даних про відповідні операції до звіту про рух грошових коштів згідно з параграфом 40 МСБО 7 потрібно в примітках розкрити таку інформацію:

– загальне відшкодування, виплачене або отримане;

– частка відшкодування, представлена грошовими коштами й еквівалентами грошових коштів;

– суми грошових коштів та еквівалентів грошових коштів у дочірніх підприємствах або інших підрозділах бізнесу, над якими було отримано чи втрачено контроль; і

– суми активів і зобов'язань, крім грошових коштів і еквівалентів грошових коштів, у дочірніх підприємствах або інших підрозділах бізнесу, над якими було отримано чи втрачено контроль, підсумовані за основними категоріями.

4. Відсотки та дивіденди

МСБО 7  допускає різні варіанти трактування суті грошових потоків від відсотків і дивідендів. Їх може бути віднесено до потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (див. параграфи 31 – 34 МСБО 7).

Керівництво підприємства, розглянувши особливості операцій у конкретних умовах, має висловити професійне судження з цього приводу.

Підхід до тлумачення суті таких потоків повинен застосовуватися послідовно.

5. Згортання грошових потоків

Параграф 22 МСБО 7 передбачає можливість згортання грошових потоків у випадках:

– грошових надходжень і виплат від імені клієнтів, коли рух грошових коштів відображає діяльність клієнта, а не діяльність підприємства; і

– грошових надходжень і виплат за статтями, що характеризуються швидким оборотом, великими сумами й короткими строками погашення.

Для фінансових установ у параграфі 24 МСБО 7 наведено спеціальні положення щодо згортання грошових потоків. Так, нетто-показник може бути застосовано для таких потоків:

– грошових надходжень і виплат для прийняття та виплати депозитів з фіксованим строком погашення;

– розміщення та вилучення депозитів в інших фінансових інститутах; та

– грошових авансових платежів і кредитів клієнтам та погашення цих авансів і кредитів.

У деяких випадках компанії наводять у звіті про рух грошових коштів один рядок "Чистий грошовий потік від операційної діяльності", а в примітках розкривають дані про всі складові цього потоку. Такий підхід, наприклад, продемонструвала компанія Ferrexpo plc (Полтавський ГЗК) у МСФЗ-звіті за 2009 рік.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ