Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Словник термінів МСФЗ

Термін (укр.)

Визначення (укр.)

Термін (англ.)

Джерело

Активи розвідки та оцінки

Видатки на розвідку та оцінку, визнані як активи відповідно до облікової політики суб'єкта господарювання.

Exploration and evaluation assets

 МСФЗ 6

Актив

Ресурс:
а) контрольований суб'єктом господарювання у результаті минулих подій; та
б) від якого очікують надходження майбутніх економічних вигід до суб'єкта господарювання.

 МСБО 38

Активи перестрахування

Чисті контрактні права цедента згідно з договором перестрахування.

Einsurance assets

 МСФЗ 4

Активи програми

Складаються з:
а) активів, утримуваних фондом довгострокових виплат працівникам;
б) кваліфікованих страхових полісів.

 МСБО 19

Активи, утримувані фондом довгострокових виплат працівникам

Активи (крім фінансових інструментів без права передачі, випущених суб'єктом господарювання, що звітує), які:
а) утримуються суб'єктом господарювання (фондом), юридично відокремленим від суб'єкта господарювання, що звітує, та існують виключно для сплати або фінансування виплат працівникам;
б) доступні лише для сплати або фінансування виплат працівникам, недоступні власним кредиторам суб'єкта господарювання, що звітує (навіть за банкрутства), і їх не можна повернути суб'єктові господарювання, що звітує, якщо:
i) активів фонду, що залишилися, недостатньо для виконання всіх відповідних зобов'язань програми або суб'єкта господарювання, що звітує, з виплат працівникам або
ii) активи не повертаються суб'єктові господарювання, що звітує, для відшкодування йому вже сплачених виплат працівникам.

 МСБО 19

Активний ринок

Ринок, на якому існують такі умови:
а) об'єкти, що їх продають і купують у межах ринку, є однорідними;
б) як правило, можна в будь-який час знайти зацікавлених покупців і продавців;
в) інформація про ціни загальнодоступна.

 МСБО 36

Активний ринок

Ринок, на якому існують такі умови:
а) об'єкти, що їх продають і купують у межах ринку, є однорідними;
б) як правило, можна в будь-який час знайти зацікавлених покупців і продавців; та
в) інформація про ціни загальнодоступна.

 МСБО 38

Актуарна теперішня вартість обіцяних пенсій

Теперішня вартість очікуваних виплат згідно з програмою пенсійного забезпечення існуючим та колишнім працівникам, пов'язаних з послугами, які вже були надані.

 МСБО 26

Актуарні прибутки та збитки

Складаються з таких елементів:
а) коригування на основі набутого досвіду (вплив різниць між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично відбулося);
б) вплив змін актуарних припущень.

 МСБО 19

Амортизація

Систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації.

 МСБО 16

Амортизація

Систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації*.
____________
* Для нематеріальних активів замість терміна "depreciation" здебільшого вживається термін "amortization". Обидва терміни мають однакове значення.

 МСБО 36

Амортизація

Систематичний розподіл суми, що амортизується, нематеріального активу протягом строку його корисної експлуатації.

 МСБО 38

Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов'язання

Сума, за якою фінансовий актив чи зобов'язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання.

 МСБО 39

Асоційоване підприємство

Суб'єкт господарювання, зокрема суб'єкт господарювання, який не є корпорацією, наприклад, партнерство, на який інвестор має суттєвий вплив і який не є ані дочірнім підприємством, ані часткою участі в спільному підприємстві.

 МСБО 28

Балансова вартість

Сума, за якою актив визнають після вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.

 МСБО 16

Балансова вартість

Сума, за якою актив визнають після вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.

 МСБО 36

Балансова вартість

Сума, за якою актив визнають у звіті про фінансовий стан після вирахування будь-якої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.

 МСБО 38

Балансова вартість

Сума, за якою актив визнається у звіті про фінансовий стан.

 МСБО 40

Безповоротні позики

Позики, які позикодавець надає, відмовляючись від права на їх погашення за певними попередньо визначеними умовами.

 МСБО 20

Бізнес

Сукупність видів діяльності та активів, що їх можна вести та якими можна управляти з метою забезпечення доходу в формі дивідендів, нижчих витрат або інших економічних вигід безпосередньо інвесторам або іншим власникам, членам чи учасникам.

Business

 МСФЗ 3

Біологічна трансформація

Процеси росту, дегенерації, продукування та відтворення, які спричиняють якісні та кількісні зміни біологічних активів.

 МСБО 41

Біологічний актив

Жива тварина або рослина.

 МСБО 41

Близькі родичі фізичної особи

Члени родини, які, за очікуванням, можуть впливати на таку особу або перебувати під її впливом при здійсненні операцій із суб'єктом господарювання та охоплюють:
а) дітей, чоловіка/дружину чи шлюбного партнера такої фізичної особи;
б) дітей чоловіка/дружини чи шлюбного партнера такої фізичної особи;
в) утриманців такої фізичної особи або чоловіка/дружини чи шлюбного партнера такої фізичної особи.

 МСБО 24

Будівельний контракт

Контракт, спеціально укладений на спорудження одного активу або комбінації активів, які тісно пов'язані між собою або взаємозалежні за умовами їх проектування, технології та функціонування чи за їх кінцевим призначенням та використанням.

 МСБО 11

Валові інвестиції в оренду

Сукупна сума:
а) мінімальних орендних платежів, які підлягають отриманню орендодавцем за угодою про фінансову оренду;
б) будь-якої негарантованої ліквідаційної вартості, нарахованої орендодавцю.

 МСБО 17

Валюта подання

Валюта, у якій подається фінансова звітність.

 МСБО 21

Валютний курс

Коефіцієнт обміну двох валют.

 МСБО 21

Валютний ризик

Ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Currency risk

 МСФЗ 7

Вартість використання

Теперішня вартість оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від безперервного використання активу та його ліквідації наприкінці строку його корисної експлуатації.

Value in use

 МСФЗ 5

Вартість поточних послуг

Збільшення теперішньої вартості зобов'язання за визначеною виплатою, що виникає в результаті надання послуг працівником у поточному періоді.

 МСБО 19

Вартість при використанні

Теперішня вартість оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від активу або від одиниці, що генерує грошові потоки.

 МСБО 36

Вартість раніше наданих послуг

Зміна теперішньої вартості зобов'язання за визначеними виплатами щодо послуг працівників у попередніх періодах, яке виникає у поточному періоді в результаті впровадження виплат по закінченні трудової діяльності чи інших довгострокових виплат працівникам або в результаті їхніх змін. Вартість раніше наданих послуг може бути або додатною (якщо виплати впроваджуються чи змінюються таким чином, що теперішня вартість зобов'язань за програмою з встановленими виплатами збільшується), або від'ємною (якщо виплати існуючих зобов'язань змінюються таким чином, що вартість зобов'язання за програмою з визначеною виплатою зменшується).

 МСБО 19

Вартість, визначена суб'єктом господарювання

Теперішня вартість грошових потоків, які, за очікуванням суб'єкта господарювання, виникнуть упродовж використання активу і від його вибуття після закінчення строку його корисної експлуатації або які, за очікуванням, виникнуть при погашенні зобов'язання.

 МСБО 16

Вартість, визначена суб'єктом господарювання

Теперішня вартість грошових потоків, які, за очікуванням суб'єкта господарювання, виникнуть упродовж використання активу і від його вибуття після закінчення строку його корисної експлуатації або які, за очікуванням, виникнуть при погашенні зобов'язання.

 МСБО 38

Взаємний суб'єкт господарювання

Суб'єкт господарювання, крім суб'єкта господарювання, що належить інвесторові, який забезпечує дивіденди, нижчі витрати або інші економічні вигоди безпосередньо своїм власникам, членам або учасникам. Наприклад, компанія взаємного страхування, кредитний союз та кооперативний суб'єкт господарювання є взаємними суб'єктами господарювання.

Mutual entity

 МСФЗ 3

Видатки на розвідку та оцінку

Видатки, понесені суб'єктом господарювання у зв'язку з розвідкою та оцінкою запасів корисних копалин до того, як доведено технічну здійсненність та комерційну доцільність видобування корисних копалин.

Exploration and evaluation expenditures

 МСФЗ 6

Визначення, пов'язані з обліком хеджування

 МСБО 39

Виплати по закінченні трудової діяльності

Виплати працівникам (окрім виплат при звільненні працівників), які підлягають сплаті після закінчення трудової діяльності.

 МСБО 19

Виплати працівникам

Всі форми компенсації, що їх надає суб'єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками.

 МСБО 19

Виплати при звільненні

Виплати працівникам, які підлягають сплаті в результаті:
а) рішення суб'єкта господарювання звільнити працівника до встановленої дати виходу на пенсію або
б) рішення працівника погодитися на добровільне звільнення в обмін на такі виплати.

 МСБО 19

Високо ймовірний

Значно можливіший, ніж просто ймовірний.

Highly probable

 МСФЗ 5

Витрати на вибуття

Припустимі витрати, які можна прямо віднести до вибуття активу, за винятком фінансових витрат і витрат з податку на прибуток.

 МСБО 36

Витрати на відсотки

Збільшення протягом періоду теперішньої вартості зобов'язання за визначеною виплатою, яке виникає тому, що здійснення виплат наближається на один період до остаточного розрахунку.

 МСБО 19

Витрати на операції

Додаткові витрати, які прямо відносяться до придбання, випуску або вибуття фінансового активу чи фінансового зобов'язання (див.Додаток А параграф КЗ13). Додаткові витрати - це витрати, які не відбулися б, якщо суб'єкт господарювання не придбав, не випустив або не реалізував фінансовий інструмент.

 МСБО 39

Витрати на позики

Витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені суб'єктом господарювання у зв'язку із запозиченням коштів.

 МСБО 23

Витрати на продаж

Припустимі витрати, які можна прямо віднести до вибуття активу (або ліквідаційної групи), за винятком фінансових витрат і витрат на податки на прибуток.

Costs to sell

 МСФЗ 5

Витрати на продаж

Додаткові витрати, які можна прямо віднести до вибуття активу, за винятком фінансових витрат і витрат на податки на прибуток.

 МСБО 41

Відсоткова ставка додаткових запозичень орендаря

Відсоткова ставка, що її мав би сплачувати орендар за подібну оренду або, якщо її неможливо визначити, ставка, яку на початку строку оренди сплачував би орендар за запозичення коштів, необхідних для придбання активу, на подібний строк та за подібною гарантією.
Гарантована ліквідаційна вартість:
а) для орендаря - це та частина ліквідаційної вартості, яку гарантує орендар або сторона, пов'язана з орендарем (сума гарантії є максимальною сумою, яка підлягає сплаті в будь-якому разі);
б) для орендодавця - це та частина ліквідаційної вартості, яку гарантує орендар або третя сторона, яка не пов'язана з орендодавцем і здатна з фінансової точки зору виконати зобов'язання за гарантією.

 МСБО 17

Відсотковий ризик

Ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.

Interest rate risk

 МСФЗ 7

Відстрочені податкові активи

Суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:
а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;
та
в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.

 МСБО 12

Відстрочені податкові зобов'язання

Суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.

 МСБО 12

Власник поліса

Сторона, яка має право на компенсацію згідно зі страховим контрактом, якщо відбувається страховий випадок.

Policyholder

 МСФЗ 4

Власники

У цьому Стандарті термін "власники" вживається у широкому розумінні і включає утримувачів часток участі в капіталі суб'єктів господарювання, що належать інвестору та власникам, членам або учасникам взаємних суб'єктів господарювання.

Owners

 МСФЗ 3

Власники

Ті, хто утримують інструменти, класифіковані як власний капітал.

 МСБО 1

Внутрішня вартість

Різниця між справедливою вартістю акцій, на які контрагент має право (умовне чи безумовне) підписатися або які він має право отримати, та ціною (якщо є), яку контрагент повинен (чи буде повинен) сплатити за ці акції. Наприклад, опціон на акції з ціною виконання 15 ВО, справедлива вартість яких становить 20 ВО, має внутрішню вартість 5 ВО.

Intrinsic value

 МСФЗ 2

Гарантований елемент

Зобов'язання сплатити гарантовані виплати, що входять до контракту, який містить умову дискреційної участі.

Guaranteed element

 МСФЗ 4

Гарантовані виплати

Платежі чи інші виплати, на які конкретний власник страхового поліса або інвестор має безумовне право, на яке не поширюється контрактна умова дискреційної участі емітента.

Guaranteed benefits

 МСФЗ 4

Гарантовані виплати працівникам

Виплати працівникам, які не залежать від їхньої майбутньої трудової діяльності.

 МСБО 19

Гарантовані виплати працівникам

Виплати, право на отримання яких, згідно з умовами програми пенсійного забезпечення, не залежить від подальшої роботи.

 МСБО 26

Гранти, пов'язані з активами

Державні гранти, основною умовою надання яких є те, що суб'єкт господарювання, який відповідає критеріям надання грантів, придбає, збудує або іншим чином набуде довгострокових активів. Можуть визначатися також додаткові умови, які обмежують тип чи місце розташування активів або періоди, протягом яких активи слід придбати чи утримувати.

 МСБО 20

Гранти, пов'язані з доходом

Інші державні гранти, крім грантів, пов'язаних з активами.

 МСБО 20

Грошові кошти

Складаються з готівки в касі і депозитів до запитання.

 МСБО 7

Грошові потоки

Надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

 МСБО 7

Група

Материнське підприємство та всі його дочірні підприємства.

 МСБО 21

Група

Материнське підприємство та всі його дочірні підприємства.

 МСБО 27

Група біологічних активів

Сукупність подібних живих тварин або рослин.

 МСБО 41

Гудвіл

Актив, який втілює у собі майбутні економічні вигоди, що виникають від інших активів, придбаних в об'єднанні бізнесу, які неможливо індивідуально ідентифікувати та окремо визнати.

Goodwill

 МСФЗ 3

Дата надання

Дата, на яку суб'єкт господарювання та інша сторона (включаючи працівника) укладають угоду про платіж на основі акцій, тобто коли суб'єкт господарювання та контрагент встановлюють спільне розуміння умов угоди. На дату надання суб'єкт господарювання передає контрагентові право на грошові кошти, інші активи або інструменти власного капіталу суб'єкта господарювання, за умови виконання визначених умов набуття права. Якщо така угода підлягає затвердженню (наприклад, акціонерами), тоді дата надання - це дата затвердження.

Grant date

 МСФЗ 2

Дата оцінки

Дата, на яку оцінюється справедлива вартість наданих інструментів власного капіталу для цілей цього МСФЗ. Стосовно операцій з працівниками та іншими особами, що надають подібні послуги, дата оцінки - це дата надання. Стосовно операцій зі сторонами, іншими ніж працівники (та ті, хто надає подібні послуги), дата оцінки - це дата, на яку суб'єкт господарювання отримує товари або контрагент надає послуги.

Measurement date

 МСФЗ 2

Дата перекласифікації

Перший день першого звітного періоду після зміни моделі бізнесу, яка спричиняє перекласифікацію фінансових активів суб'єкта господарювання.

Reclassification date

 МСФЗ 9

Дата переходу на МСФЗ

Початок першого періоду, за який суб'єкт господарювання подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ у своїй першій фінансовій звітності за МСФЗ.

Date of transition to IFRSs

 МСФЗ 1

Дата придбання

Дата, на яку покупець отримує контроль за об'єктом придбання.

Acquisition date

 МСФЗ 3

Державна допомога

Захід уряду, призначений для надання економічних пільг, визначених конкретно для одного суб'єкта господарювання або групи суб'єктів господарювання, які відповідають певним критеріям. Державна допомога в контексті цього стандарту не включає пільги, які надаються тільки непрямо через заходи, що впливають на загальні умови торгової діяльності (наприклад, забезпечення інфраструктури в районах, яким потрібен економічний розвиток, або введення торгових обмежень для конкурентів).

 МСБО 20

Державні гранти

Допомога держави у формі передачі ресурсів суб'єктові господарювання в обмін на минуле або майбутнє дотримання певних умов, які пов'язані з операційною діяльністю суб'єкта господарювання. Вони не включають такі форми державної допомоги, вартість яких неможливо визначити обґрунтовано, а також на операції з державою, які не можна відрізнити від звичайних торговельних операцій суб'єкта господарювання.

 МСБО 20

Договір перестрахування

Страховий контракт, наданий одним страховиком (перестраховиком) для компенсації іншому страховикові (цедентові) збитків за одним або кількома контрактами, укладеними цедентом.

Reinsurance contract

 МСФЗ 4

Дослідження

Оригінальні та заплановані дослідження, здійснюванні для отримання і розуміння нових наукових або технічних знань.

 МСБО 38

Дохід

Валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.

 МСБО 18

Доцільна собівартість

Сума, яку використовують як замінник собівартості чи амортизованої собівартості на певну дату. Подальша амортизація припускає, що суб'єкт господарювання первісно визнав актив або зобов'язання на певну дату та що його собівартість дорівнювала доцільній собівартості.

Deemed cost

 МСФЗ 1

Дочірнє підприємство

Суб'єкт господарювання, зокрема некорпоративний суб'єкт господарювання, наприклад партнерство, що його контролює інший суб'єкт господарювання (відомий як материнське підприємство).

 МСБО 27

Дочірнє підприємство

Суб'єкт господарювання, зокрема суб'єкт господарювання, який не є корпорацією, наприклад партнерство, що його контролює інший суб'єкт господарювання (відомий як материнське підприємство).

 МСБО 28

Еквіваленти грошових коштів

Короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

 МСБО 7

Ефективність хеджування

Ступінь, до якого зміни справедливої вартості або грошових коштів від об'єкта хеджування, що їх можна віднести до хеджування ризику, згортаються внаслідок змін справедливої вартості або грошових потоків інструмента хеджування (див. Додаток А параграфи КЗ105 - КЗ113).

 МСБО 39

Забезпечення

Зобов'язання з невизначеним строком або сумою.

 МСБО 37

Загальний сукупний прибуток

Зміна у власному капіталі протягом періоду внаслідок операцій та інших подій, окрім тих змін, що виникли внаслідок операцій з власниками, які діють згідно з їх повноваженнями власників.
Загальний сукупний прибуток включає всі компоненти "прибутку або збитку" та "іншого сукупного прибутку".

 МСБО 1

Закордонна господарська одиниця

Суб'єкт господарювання, який є дочірнім, асоційованим, спільним підприємством або відділенням суб'єкта господарювання, що звітує, діяльність якого базується або здійснюється в іншій країні або валюті, ніж країна та валюта суб'єкта господарювання, що звітує.

 МСБО 21

Запаси

Активи, які:
а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу; або
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

 МСБО 2

Збиток від зменшення корисності

Сума, на яку балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування.

 МСБО 16

Збиток від зменшення корисності

Сума, на яку балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його/її очікуваного відшкодування.

 МСБО 36

Збиток від зменшення корисності

Сума, на яку балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування.

 МСБО 38

Звичайне придбання або продаж

Придбання або продаж фінансового активу згідно з контрактом, умови якого вимагають передачі активу в межах часу, встановленого, як правило, регулюванням або конвенцією на відповідному ринку

Regular way purchase or sale

 МСФЗ 9

Звіт про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду

Звіт про фінансовий стан суб'єкта господарювання на дату переходу на МСФЗ.

Opening IFRS statement of financial position

 МСФЗ 1

Зв'язана сторона

Фізична особа або суб'єкт господарювання, зв'язаний з суб'єктом господарювання, що складає свою фінансову звітність (у цьому стандарті зветься "суб'єкт господарювання, що звітує"):
а) фізична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо така особа:
i) контролює суб'єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над ним;
ii) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звітує;
iii) є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання, що звітує, або материнського підприємства суб'єкта господарювання, що звітує;
б) суб'єкт господарювання є зв'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо виконується будь-яка з таких умов:
i) суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звітує, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є зв'язані одне з одним);
ii) один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання (або асоційованого підприємства чи спільного підприємства члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання);
iii) обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;
iv) один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання;
v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або суб'єкта господарювання, що звітує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує. Якщо суб'єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавці-спонсори також є зв'язаними із суб'єктом господарювання, що звітує;
vi) суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в пункті а);
vii) особа, визначена в пункті а) і), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського підприємства суб'єкта господарювання).

 МСБО 24

Зміна в обліковій оцінці

Коригування балансової вартості активу або зобов'язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов'язань і пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов'язань. Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та, відповідно, не є виправленням помилок.

 МСБО 8

Зобов'язання

Існуюче зобов'язання суб'єкта господарювання, яке виникає в результаті минулих подій і погашення якої, за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів суб'єкта господарювання, котрі втілюють у собі економічні вигоди.

 МСБО 37

Ідентифікований

Актив є ідентифікованим, якщо він:
а) є відокремлюваним, тобто може від'єднуватися чи відокремлюватися від суб'єкта господарювання і бути проданим, переданим, ліцензованим, орендованим чи обміненим, окремо чи разом з відповідним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господарювання намір зробити це; або
б) виникає внаслідок договірних чи інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть передаватися чи відокремлюватися такі права від суб'єкта господарювання або від інших прав та обов'язків.

Identifiable

 МСФЗ 3

Інвестиційна діяльність

Придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

 МСБО 7

Інвестиційна нерухомість

Нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей; або
б) продажу в звичайному ході діяльності.

 МСБО 40

Інвестиції, утримувані до погашення

Непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком погашення, що їх суб'єкт господарювання має реальний намір та здатність утримувати до погашення (див. Додаток А, параграфи КЗ16 - КЗ25), інші, ніж:
а) ті, що їх суб'єкт господарювання після первісного визнання визначає як оцінені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
б) ті, що їх суб'єкт господарювання визначає як утримувані для продажу;
в) ті, що відповідають визначенню позик та дебіторської заборгованості.
Суб'єкт господарювання не повинен класифікувати будь-які фінансові активи як утримувані до погашення, якщо він протягом поточного фінансового року (або двох попередніх фінансових років) продав або перекласифікував більше, ніж незначну кількість утримуваних до погашення інвестицій до дати погашення (більша, ніж незначна відносно загальної кількості утримуваних до погашення інвестицій), за винятком продажів або перекласифікацій, які:
i) здійснюються настільки близько до дати погашення фінансових активів або дати здійснення опціону "кол" (наприклад, менше трьох місяців до погашення), що зміни ринкових ставок відсотка не матимуть суттєвого впливу на справедливу вартість фінансових активів;
ii) відбуваються після того, як суб'єкт господарювання по суті зібрав всю основну суму боргу за фінансовими активами шляхом платежів за графіком або попередніх платежів,
або
іii) стосуються окремої події, що перебуває поза межами контролю суб'єкта господарювання, є разовою і не могла бути обґрунтовано передбачена суб'єктом господарювання.

 МСБО 39

Інвестор у спільне підприємство

Сторона, яка є учасником спільного підприємства і не здійснює спільного контролю за таким спільним підприємством.

 МСБО 31

Іноземна валюта

Валюта, інша ніж функціональна валюта суб'єкта господарювання.

 МСБО 21

Інструмент власного капіталу

Будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань*.

Equity instrument

 МСФЗ 2

Інструмент капіталу

Будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань.

 МСБО 32

Інструмент хеджування

Призначений похідний або (лише для хеджування ризику змін курсів обміну іноземних валют) призначений непохідний фінансовий актив чи непохідне фінансове зобов'язання, справедлива вартість якого (або грошові потоки від якого), за очікуванням, згортатиметься зі змінами справедливої вартості призначеного об'єкта хеджування або грошових потоків від нього (параграфи 72 - 77та параграфи КЗ98 - КЗ101 Додатка Аконкретизують визначення інструмента хеджування).

 МСБО 39

Інструмент, з правом дострокового погашення

Фінансовий інструмент, який надає його утримувачеві право повернути цей інструмент емітентові за грошові кошти або інший фінансовий актив, чи який автоматично повертається емітентові в разі виникнення невизначеної майбутньої події або у випадку смерті утримувача інструмента чи його виходу на пенсію.

 МСБО 32

Інший сукупний прибуток

Містить статті доходів або витрат (включаючи коригування перекласифікації), які не визнані у прибутку або збитку, як вимагають або дозволяють інші МСФЗ.
Компонентами іншого сукупного прибутку є:
а) зміни у надлишку переоцінки (див. МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 38 "Нематеріальні активи");
б) актуарні прибутки та збитки за програмами з визначеними виплатами, визнаними відповідно до параграфа 93А МСБО 19 "Виплати працівникам";
в) прибутки та збитки, що виникають внаслідок переведення фінансової звітності закордонної господарської одиниці (див. МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів");
г) прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному прибутку відповідно до параграфа 5.7.5 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти";
ґ) ефективна частка прибутків та збитків за інструментами хеджування при хеджуванні потоків грошових коштів (див. МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка");
д) для окремих зобов'язань, призначених як такі, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, величина зміни справедливої вартості, що відноситься до змін кредитного ризику зобов'язання (див. параграф 5.7.7 МСФЗ 9).

 МСБО 1

Інший ціновий ризик

Ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Other price risk

 МСФЗ 7

Інші довгострокові виплати працівникам

Виплати працівникам (окрім виплат по закінченні трудової діяльності та виплат при звільненні), які не підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги.

 МСБО 19

Ймовірний

Скоріше можливий, ніж неможливий.

Probable

 МСФЗ 5

Кваліфікований актив

Актив, який обов'язково потребує суттєвого періоду для підготовки його до використання за призначенням чи для реалізації.

 МСБО 23

Кваліфікований страховий поліс

Страховий поліс*, наданий страховиком, який не є зв'язаною стороною (як визначено в МСБО 24 "Розкриття інформацій щодо зв'язаних сторін") суб'єкта господарювання, що звітує, якщо надходження за полісом:
а) можуть використовуватися лише для сплати чи фінансування виплат працівникам за програмою з визначеними виплатами;
б) недоступні власним кредиторам суб'єкта господарювання, що звітує (навіть у випадку банкрутства), і їх не можна виплатити суб'єктові господарювання, що звітує, якщо:
i) надходження не являють собою надлишкові активи, які непотрібні для поліса, щоб виконати всі відповідні зобов'язання за виплатами працівникам, або
ii) надходження не повертаються суб'єктові господарювання, що звітує, для відшкодування йому вже сплачених виплат працівникам.
____________
* Кваліфікований страховий поліс не обов'язково є страховим контрактом, як визначено в МСФЗ 4 "Страхові контракти".

 МСБО 19

Компенсація

Усі виплати працівникам (як визначено в МСБО 19 "Виплати працівникам"), включаючи виплати працівникам, до яких застосовується МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій". Виплати працівникам - це всі форми компенсації сплаченої чи такої, що підлягає сплаті, або наданої суб'єктом господарювання (чи за дорученням суб'єкта господарювання) в обмін на послуги, надані суб'єктові господарювання. Вона також охоплює таку компенсацію, сплачену за дорученням материнським підприємством суб'єкта господарювання, що його стосується. Компенсація охоплює:
а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата працівникам та службовцям, внески на соціальне забезпечення, оплачувані щорічні відпустки та оплата тимчасової непрацездатності, участь у прибутках підприємства та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), а також негрошові виплати (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів та безкоштовні чи субсидовані товари або послуги) для теперішніх працівників;
б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійних виплат, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності;
в) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв або інші виплати за вислугу років, виплати у зв'язку з тривалою непрацездатністю, якщо вони не підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочена компенсація;
г) виплати при звільненні; та
ґ) платіж на основі акцій.

 МСБО 24

Компонент депозиту

Компонент контракту, який не обліковується як похідний інструмент за МСФЗ 9 і до нього застосувався б МСФЗ 9, якби він був окремим інструментом.

Deposit component

 МСФЗ 4

Компонент суб'єкта господарювання

Діяльність та грошові потоки, які можна легко розрізнити від решти діяльності та грошових потоків суб'єкта господарювання операційно і з метою фінансової звітності.

Component of an entity

 МСФЗ 5

Контракт фінансової гаранти

Контракт, який вимагає від емітента робити визначені платежі для відшкодування утримувачеві збитку, якого він зазнає тому, що певний боржник не робить платежі, коли вони підлягають сплаті відповідно до первісних або модифікованих умов боргового інструмента.

 МСБО 39

Консолідована фінансова звітність

Фінансова звітність групи, подана як фінансова звітність одного економічного суб'єкта господарювання.

 МСБО 27

Консолідована фінансова звітність

Фінансові звіти групи, подані як фінансова звітність одного економічного суб'єкта господарювання.

 МСБО 28

Конструктивне зобов'язання

Зобов'язання, яке є наслідком дій суб'єкта господарювання, коли:
а) суб'єкт господарювання вказав іншим сторонам, що він візьме на себе певну відповідальність згідно з порядком, установленим його минулою практикою, опублікованими політиками чи достатньо конкретною поточною заявою;
б) як наслідок суб'єкт господарювання створив обґрунтоване очікування у інших сторін, що він виконає ці зобов'язання.

 МСБО 37

Контракт із фіксованою ціною

Будівельний контракт, за яким підрядник погоджується з фіксованою ціною контракту або з фіксованою ставкою на одиницю кінцевої продукції і який у деяких випадках зазнає застереження про змінні ціни.

 МСБО 11

Контракт із ціною "витрати плюс"

Будівельний контракт, за яким підряднику відшкодовуються допустимі або іншим чином визначені витрати плюс відсотки від суми цих витрат або фіксована винагорода.

 МСБО 11

Контракт прямого страхування

Страховий контракт, який не є договором перестрахування.

Direct insurance contract

 МСФЗ 4

Контракт фінансової гарантії

Контракт, який вимагає від емітента здійснити визначені платежі з метою відшкодування власникові боргового інструменту збитку, понесеного внаслідок того, що певний дебітор не сплатив борг, що мав бути сплачений згідно з початковими чи зміненими умовами боргового інструменту.

Financial guarantee contract

 МСФЗ 4

Контракт фінансової гарантії

Контракт, який вимагає від емітента робити визначені платежі для відшкодування утримувачеві збитку, якого він зазнає тому, що певний боржник не робить платежі, коли вони підлягають сплаті відповідно до первісних або модифікованих умов боргового інструмента.

Financial guarantee contract

 МСФЗ 9

Контролюючий учасник

Сторона, яка є учасником спільного підприємства і здійснює спільний контроль за цим спільним підприємством.

 МСБО 31

Контроль

Повноваження управляти фінансовими та операційними політиками суб'єкта господарювання з метою одержання вигід від його діяльності.

Control

 МСФЗ 3

Контроль

Повноваження управляти фінансовими та операційними політиками суб'єкта господарювання з метою отримання вигоди від його діяльності.

 МСБО 24

Контроль

Повноваження управляти фінансовими та операційними політиками іншого суб'єкта господарювання з метою одержання вигід від його діяльності.

 МСБО 27

Контроль

Повноваження управляти фінансовою та операційними політиками іншого суб'єкта господарювання з метою одержання вигід від його діяльності.

 МСБО 28

Контроль

Повноваження управляти фінансовими та операційними політиками господарської діяльності з метою одержання вигід від них.

 МСБО 29

Коригування перекласифікації

Суми, перекласифіковані у прибуток або збиток у поточному періоді, які були визнані в іншому сукупному прибутку у поточному чи попередньому періодах.

 МСБО 1

Короткострокові виплати працівникам

Виплати працівникам (окрім виплат при звільненні працівників), які підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги.

 МСБО 19

Корпоративні активи

Активи (за винятком гудвілу), які сприяють генеруванню майбутніх грошових потоків як від одиниці, яка генерує грошові кошти, що розглядається, так і від інших одиниць, які генерують грошові кошти.

 МСБО 36

Кредитний ризик

Ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

Credit risk

 МСФЗ 7

Курс "спот"

Валютний курс у разі негайної купівлі-продажу валюти.

 МСБО 21

Курс при закритті

Курс "спот" на кінець звітного періоду.

 МСБО 21

Курсова різниця

Різниця, яка є наслідком переведення визначеної кількості одиниць однієї валюти в іншу валюту за різними валютними курсами.

 МСБО 21

Ліквідаційна вартість активу

Попередньо оцінена сума, що її суб'єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації.

 МСБО 16

Ліквідаційна вартість нематеріального активу

Попередньо оцінена сума, що її суб'єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якби вік і стан активу були такими, які очікуються по закінченні строку його корисної експлуатації.

 МСБО 38

Ліквідаційна група

Група активів, яких збираються позбутися (шляхом продажу або іншим чином) разом як групи в єдиній операції, і зобов'язань, прямо пов'язаних з цими активами, що передаватимуться в операції. Група охоплює гудвіл, придбаний при об'єднанні бізнесу, якщо група є одиницею, що генерує грошові кошти відповідно до вимог параграфів 80 - 87 МСБО 36 "Зменшення корисності активів"(переглянутого в 2004 р.), або якщо це є діяльністю в межах одиниці, яка генерує грошові кошти.

Disposal group

 МСФЗ 5

Материнське підприємство

Суб'єкт господарювання, який має одне або кілька дочірніх підприємств.

 МСБО 27

Метод ефективного відсотка

Метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходу чи витрат від відсотків на відповідний період. Ефективна ставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента та, якщо доцільно, протягом коротшого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Обчислюючи ефективну ставку відсотка, суб'єкт господарювання має попередньо оцінити грошові потоки, враховуючи всі умови контракту про фінансовий інструмент (наприклад, аванси, опціони "кол" та подібні опціони), але не має розглядати майбутні збитки від кредитів. Обчислення включає всі гонорари та додаткові комісійні збори, сплачені або отримані сторонами контракту, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка (див.МСБО 18), витрати на операції та всі інші премії чи дисконти. Є припущення, що грошові потоки та очікуваний строк дії групи подібних фінансових інструментів можна достовірно оцінити. Проте в тих рідкісних випадках, коли неможливо достовірно оцінити грошові потоки або очікуваний строк дії фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів), суб'єктові господарювання слід використовувати контрактні грошові потоки за весь контрактний строк фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів).

 МСБО 39

Метод участі в капіталі

Метод обліку, згідно з яким інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об'єкта інвестування.

 МСБО 28

Метод участі в капіталі

Метод обліку, згідно з яким частку участі в спільно контрольованому суб'єкті господарювання первісно відображають за собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки контролюючого учасника в чистих активах спільно контрольованого суб'єкта господарювання. Прибутки та збитки контролюючого учасника включають частку контролюючого учасника в прибутку чи збитку спільно контрольованого суб'єкта господарювання.

 МСБО 31

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Стандарти та тлумачення, прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Вони охоплюють:
а) Міжнародні стандарти фінансової звітності;
б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
в) Тлумачення, розроблені Комітетом із тлумачень міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ) або колишнім Постійним комітетом із тлумачень (ПКТ) 1.

International Financial Reporting Standards (IFRSs)

 МСФЗ 1

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Стандарти та тлумачення, видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Вони охоплюють:
а) Міжнародні стандарти фінансової звітності;
б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
в) Тлумачення КТМФЗ;
г) Тлумачення ПКТ.*
____________
* Визначення МСФЗ змінено після зміни назв, введеної переглянутою Конституцією Фонду МСФЗ у 2010 р.

 МСБО 1

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Стандарти та тлумачення, видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Вони охоплюють:
а) Міжнародні стандарти фінансової звітності;
б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
в) Тлумачення КТМФЗ; та
г) Тлумачення ПКТ.*
____________
* Визначення МСФЗ змінені після зміни назв, введеної переглянутою Конституцією Фонду МСФЗ у 2010 р.

 МСБО 8

Мінімальні орендні платежі

Платежі протягом строку оренди, які потрібно (або може бути потрібно) здійснити орендареві (за винятком непередбаченої орендної плати, витрат на послуги та податки, що мають бути сплаченими орендодавцем та відшкодовані йому), а також:
а) для орендаря - будь-які суми, гарантовані орендарем або стороною, пов'язаною з орендарем; або
б) для орендодавця - будь-яка ліквідаційна вартість, гарантована орендодавцю:
i) орендарем;
ii) стороною, пов'язаною з орендарем, або
iii) третьою стороною, не пов'язаною з орендодавцем і здатною з фінансової точки зору погасити заборгованість за гарантією.
Проте якщо орендар має право вибору - придбати актив за ціною, що, як очікується, буде достатньо нижчою за справедливу вартість на дату, коли вибір може бути здійсненим, і достатньою для обґрунтованої впевненості на початку строку оренди в тому, що вибір буде здійсненим, тоді мінімальні орендні платежі включають мінімальні суми, які підлягають сплаті протягом строку оренди до очікуваної дати здійснення права вибору щодо придбання, та плату, яка необхідна для здійснення такого права.

 МСБО 17

Монетарні активи

Утримувані гроші та активи, які мають бути отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей.

 МСБО 38

Монетарні статті

Утримувані одиниці валюти, а також активи та зобов'язання, що їх мають отримати або сплатити у фіксованій або визначеній кількості одиниць валюти.

 МСБО 21

Набувати (право)

Отримати право. Згідно з угодою про платіж на основі акцій право контрагента на отримання грошових коштів, інших активів або інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання вважається набутим, коли отримання права контрагента більше не залежить від виконання будь-яких умов набуття права.

Vest

 МСФЗ 2

Наданий інструмент власного капіталу

Право (умовне чи безумовне) на інструмент власного капіталу суб'єкта господарювання, надане ним іншій стороні за угодою про платіж на основі акцій.

Equity instrument granted

 МСФЗ 2

Невідмовна угода про оренду

Угода про оренду, яка анулюється лише:
а) після того, як відбудеться певна віддалена непередбачена подія;
б) з дозволу орендодавця;
в) якщо орендар укладає нову орендну угоду на той самий чи еквівалентний актив з тим самим орендодавцем або
г) після сплати орендарем додаткової суми, яка із самого початку свідчить, що подовження угоди про оренду є обґрунтовано певним.

 МСБО 17

Негарантована ліквідаційна вартість

Частина ліквідаційної вартості зданого в оренду активу, продаж якого орендодавцем не забезпечується або гарантується тільки стороною, пов'язаною з орендодавцем.

 МСБО 17

Незароблений фінансовий дохід

Різниця між:
а) валовими інвестиціями в оренду та
б) чистими інвестиціями в оренду.

 МСБО 17

Неконтрольована частка

Власний капітал в дочірньому підприємстві, який не належить прямо чи опосередковано материнському підприємству.

Non-controlling interest

 МСФЗ 3

Неконтрольована частка

Власний капітал у дочірньому підприємстві, який не відноситься прямо чи опосередковано до материнського підприємства.

 МСБО 27

Нематеріальний актив

Немонетарний актив, який не має фізичної змісту та може бути ідентифікований.

Intangble asset

 МСФЗ 3

Нематеріальний актив

Немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.

 МСБО 38

Неможливий

Застосування вимоги є неможливим, якщо суб'єкт господарювання не може застосувати її після всіх відповідних зусиль зробити це.

 МСБО 1

Неможливий

Застосування вимоги є неможливим, якщо суб'єкт господарювання не може застосувати її навіть після всіх відповідних зусиль зробити це. Щодо конкретного попереднього періоду неможливо застосувати зміну в обліковій політиці ретроспективно або зробити ретроспективне перерахування для виправлення помилки, якщо:
а) вплив ретроспективного застосування або ретроспективного перерахування не можна визначати;
б) ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає припущень про те, яким був намір управлінського персоналу в той період, або
в) ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає значних оцінок сум і неможливо об'єктивно відокремити від іншої інформації ту інформацію про такі оцінки, яка:
i) надає свідчення обставин, що існували на дату (дати), на які ці суми потрібно визнати, оцінити або розкрити; та
ii) була наявною, коли фінансову звітність за той попередній період затвердили до випуску.

 МСБО 8

Непередбачена орендна плата

Та частина орендних платежів, яка не є фіксованою за сумою, а базується на майбутній величині чинника, який змінюється, але не внаслідок плину часу (наприклад, відсоток майбутніх продажів, обсяг майбутнього використання, майбутні індекси цін, майбутні ринкові ставки відсотка).

 МСБО 17

Непоточний актив

Актив, що не відповідає визначенню поточного активу

Non-current asset

 МСФЗ 5

Нерухомість, зайнята власником

Нерухомість, утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг або для адміністративний цілей.

 МСБО 40

Об'єднання бізнесу

Операція чи інша подія, в якій покупець отримує контроль за одним або кількома бізнесами. Операції, що їх іноді називають "істинними злиттями" або "злиттями рівних", також є об'єднанням бізнесу в тому значенні, в якому цей термін вжито в цьому МСФЗ.

Business combination

 МСФЗ 3

Об'єкт придбання

Бізнес або бізнеси, над якими покупець отримує контроль в об'єднанні бізнесу.

Acquiree

 МСФЗ 3

Об'єкт хеджування

Актив, зобов'язання, тверда угода, високо ймовірна прогнозована операція або чиста інвестиція в закордонну господарську одиницю, що: 
а) піддає суб'єкт господарювання ризикові змін справедливої вартості або майбутніх грошових потоків; 
б) визначається як хеджування (параграфи 78 - 84 та параграфи КЗ98 - КЗ101 Додатка Аконкретизують визначення об'єктів хеджування).

 МСБО 39

Обліковий прибуток

Прибуток або збиток за період до вирахування податкових витрат.

 МСБО 12

Облікові політики

Конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.

 МСБО 8

Обтяжливий контракт

Контракт, за яким неминучі витрати на погашення зобов'язання перевищуватимуть очікувані економічні вигоди від контракту.

 МСБО 37

Одиниця, яка генерує грошові кошти

Найменша група активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів, що здебільшого не залежать від надходжень грошових коштів від інших активів або груп активів.

Cash-generating unit

 МСФЗ 5

Одиниця, яка генерує грошові кошти

Найменша група активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів, що здебільшого не залежать від надходжень грошових коштів від інших активів або груп активів.

 МСБО 36

Ознака оновлення

Умова, яка передбачає автоматичне надання додаткових опціонів на акції кожного разу, коли утримувач виконує раніше надані опціони, використовуючи акції суб'єкта господарювання, а не грошові кошти, з метою погашення ціни виконання опціону.

Reload feature

 МСФЗ 2

Окрема фінансова звітність

Звітність, що подається материнським підприємством, інвестором в асоційоване підприємство або контролюючим учасником спільно контрольованого суб'єкта господарювання, в яких інвестиції обліковуються на основі частки прямої участі, а не на основі відображених у звітності результатів та чистих активів об'єктів інвестування.

 МСБО 27

Окрема фінансова звітність

Звітність, подана материнським підприємством, інвестором в асоційоване підприємство або контролюючим учасником спільно контрольованого суб'єкта господарювання, у якій інвестиції обліковуються на основі частки прямої участі, а не на основі відображених у звітності результатів та чистих активів об'єкта інвестування.

 МСБО 28

Окрема фінансова звітність

Звіти, подані материнським підприємством, інвестором в асоційоване підприємство або контролюючим учасником спільно контрольованого суб'єкта господарювання, в яких інвестиції обліковуються на основі частки прямої участі, а не на основі відображених у звітності результатів та чистих активів об'єктів інвестування.

 МСБО 31

Операційна діяльність

Основна діяльність суб'єкта господарювання, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

 МСБО 7

Операційна оренда

Будь-яка оренда, крім фінансової.

 МСБО 17

Операційний
сегмент

Компонент суб'єкта господарювання:
а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, що пов'язані з операціями з іншими компонентами того самого суб'єкта господарювання);
б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності суб'єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності; та
в) про який доступна дискретна фінансова інформація.

 МСФЗ 8

Операція зі зв'язаною стороною

Передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом господарювання, що звітує, та зв'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.

 МСБО 24

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій

Операція, в якій суб'єкт господарювання:
а) отримує товари чи послуги від постачальника таких товарів або послуг (в тому числі працівника) за угодою про платіж на основі акцій; або
б) бере на себе зобов'язання здійснити платіж на користь постачальника за угодою про платіж на основі акцій, що передбачає отримання товарів або послуг від постачальника іншим суб'єктом господарювання групи.

Share-based payment transaction

 МСФЗ 2

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій, у якій суб'єкт господарювання купує товари або послуги, беручи на себе зобов'язання перевести грошові кошти або інші активи постачальникові цих товарів чи послуг на суми, які ґрунтуються на ціні (або вартості) інструментів власного капіталу (в тому числі опціонів на акції) цього суб'єкта господарювання або іншого суб'єкта господарювання групи.

Cash-settled share-based payment transaction

 МСФЗ 2

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій, у якій суб'єкт господарювання:
а) отримує товари або послуги як компенсацію за інструменти власного капіталу суб'єкта господарювання (включаючи акції або опціони на акції); або
б) отримує товари або послуги, але не має зобов'язання здійснити платіж за цією операцією з постачальником.

Equty-settled share-based payment transaction

 МСФЗ 2

Оподаткований прибуток (податковий збиток)

Прибуток (збиток) за період, визначений відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню).

 МСБО 12

Опціон на акції

Контракт, який надає утримувачеві право (але не створює зобов'язання) протягом конкретного періоду підписатися на акції суб'єкта господарювання за фіксованою ціною або ціною, яку можна визначити.

Share option

 МСФЗ 2

Опціон оновлений

Новий опціон на акції, який надається, коли ціна виконання попереднього опціону на акції погашається акціями.

Reload option

 МСФЗ 2

Орган державної влади

Уряд, урядові установи та подібні органи - місцеві, загальнодержавні або міжнародні.

 МСБО 20

Органи державної влади

Органи державної влади, урядові агенції та подібні органи державної влади - місцеві, національні або міжнародні.

 МСБО 24

Оренда

Угода, згідно з якою орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого періоду часу.

 МСБО 17

Основні засоби

Матеріальні об'єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

 МСБО 16

Первісні прямі витрати

Додаткові витрати, які прямо відносяться до ведення переговорів та укладання угоди про оренду, за винятком таких витрат, понесених орендодавцями-виробниками чи орендодавцями-дилерами.

 МСБО 17

Перевірка адекватності зобов'язань

Оцінка того, чи треба збільшити балансову вартість страхового зобов'язання (або зменшити балансову вартість відповідних відстрочених аквізиційних витрат чи відповідних нематеріальних активів) на основі огляду майбутніх грошових потоків.

Liability Adequacy test

 МСФЗ 4

Перестраховик

Сторона, яка має зобов'язання згідно з договором перестрахування надати компенсацію цедентові, якщо відбудеться страховий випадок.

Einsurer

 МСФЗ 4

Період набуття права

Період, протягом якого слід виконати всі визначені умови набуття права щодо угоди про платіж на основі акцій.

Vesting period

 МСФЗ 2

Перспективне застосування

Перспективне застосування зміни в обліковій політиці та визнання впливу зміни в обліковій оцінці, відповідно, є:
а) застосуванням нової облікової політики до операцій, окрім подій та умов, що відбуваються після дати змінювання облікової політики; та
б) визнання впливу облікової оцінки в поточному та майбутніх періодах, на які впливає зміна.

 МСБО 8

Перша фінансова звітність за МСФЗ

Перша річна фінансова звітність, у якій суб'єкт господарювання застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) шляхом чіткого та беззастережного твердження про відповідність МСФЗ.

First IFRS financial statements

 МСФЗ 1

Перший звітний період за МСФЗ

Найпізніший звітний період, охоплений першою фінансовою звітністю суб'єкта господарювання за МСФЗ.

First IFRS reporting period

 МСФЗ 1

Податкова база активу або зобов'язання

Сума, яка використовується для цілей оподаткування цього активу або зобов'язання.

 МСБО 12

Податкові витрати (податковий дохід)

Загальна сума, що включається до визначення прибутку або збитку за період відповідно до поточних та відстрочених податків.

 МСБО 12

Події після звітного періоду

Сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Можна визначити два типи подій:
а) події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування після звітного періоду); та
б) події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування після звітного періоду).

 МСБО 10

Подія, що зобов'язує

Подія, що створює юридичне чи конструктивне зобов'язання, яке призводить до того, що суб'єкт господарювання не має реальної альтернативи виконанню зобов'язання.

 МСБО 37

Позики до сплати

Позики до сплати - це фінансові зобов'язання, інші ніж короткострокова торговельна кредиторська заборгованість на стандартних кредитних умовах.

Loans payable

 МСФЗ 7

Позики та дебіторська заборгованість

Непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку, за винятком тих:
а) що їх суб'єкт господарювання має намір продати негайно або в найближчий час, що їх слід класифікувати як утримувані для продажу, а також тих, що їх суб'єкт господарювання визначає за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
б) що їх суб'єкт господарювання після первісного визнання визначає як доступні для продажу,
або
в) щодо яких утримувач може не відшкодувати значною частиною всю суму початкової інвестиції, з інших причин, ніж зменшення кредиту, які слід класифікувати, як доступні для продажу.
Частка, придбана у пулі активів, які не є позиками або дебіторською заборгованістю (наприклад, частка у взаємному фонді або подібному фонді), також не є позикою або дебіторською заборгованістю.

 МСБО 39

Покупець

Суб'єкт господарювання, який отримує контроль за об'єктом придбання.

Acquirer

 МСФЗ 3

Помилки попередніх періодів

Пропуски або викривлення у фінансовій звітності суб'єкта господарювання за один або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка:
а) була наявна, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до випуску;
б) за обґрунтованим очікуванням, могла бути отриманою та врахованою при складанні та поданні цієї фінансової звітності.
Такі помилки можуть бути помилками у математичних підрахунках, у застосуванні облікової політики, помилками, допущеними внаслідок недогляду або неправильної інтерпретації фактів, а також унаслідок шахрайства.

 МСБО 8

Попередні загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (ЗПБО)

Основа обліку, яку суб'єкт господарювання, який уперше застосував МСФЗ, використовував безпосередньо перед застосуванням МСФЗ.

Previous (GAAP)

 МСФЗ 1

Поточний актив

Актив, який відповідає будь-якому з таких критеріїв:
а) за очікуванням, буде реалізований або призначений для продажу чи споживання в нормальному операційному циклі суб'єкта господарювання;
б) утримується в основному з метою продажу;
в) за очікуванням, буде реалізований протягом дванадцяти місяців після звітного періоду або
г) є грошовими коштами чи еквівалентом грошових коштів (як визначено в МСБО 7), якщо його обмін або використання для погашення зобов'язання не є обмеженим, принаймні протягом дванадцяти місяців після звітного періоду.

Current asset

 МСФЗ 5

Поточний податок

Сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період.

 МСБО 12

Похідний інструмент

Фінансовий інструмент або інший контракт у межах сфери застосування цього Стандарту (див. параграф 2.1), який має всі три такі характеристики:
а) його вартість змінюється у відповідь на зміни визначеної ставки відсотка, ціни фінансового інструмента, товарної ціни, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або іншої змінної величини, за умови, що у випадку нефінансової змінної величини ця змінна величина не є специфічною для сторони контракту (що іноді називають базовою);
б) який не вимагає початкових чистих інвестицій або початкових чистих інвестицій, менших ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які, за очікуванням, мають подібну реакцію на зміни ринкових факторів;
в) який погашається на майбутню дату.

Derivative

 МСФЗ 9

Похідний інструмент

Фінансовий інструмент або інший контракт у межах сфери застосування цього Стандарту (див. параграфи 2 - 7), який має всі три такі характеристики:
а) його вартість змінюється у відповідь на зміни встановленої ставки відсотка, ціни фінансового інструмента, товарної ціни, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності, або подібної змінної величини, за умови, що у випадку нефінансової змінної величини, ця змінна величина не є визначеною для сторони контракту (що його іноді називають базовим);
б) який не вимагає початкових чистих інвестицій або початкових чистих інвестицій, менших ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які, за очікуванням, мають подібну реакцію на зміни ринкових факторів;
в) який погашається на майбутню дату.

 МСБО 39

Початок оренди

Дата, яка настає раніше: або дата підписання орендної угоди, або дата згоди сторін виконувати зобов'язання щодо основних положень угоди. На цю дату:
а) оренда класифікована або як операційна, або як фінансова оренда;
б) у випадку фінансової оренди визначено суми, що їх слід визнавати на початку строку оренди.

 МСБО 17

Початок строку оренди

Дата, з якої орендар набуває права використовувати орендований актив. Це дата первісного визнання оренди (тобто визнання належним чином активів, зобов'язань, доходу або витрат, які є наслідком угоди про оренду).

 МСБО 17

Працівники та інші сторони, що надають подібні послуги

Особи, які надають персональні послуги суб'єктові господарювання і при цьому:
а) особи розглядаються як працівники для юридичних чи податкових цілей;
б) особи працюють під керівництвом суб'єкта господарювання так само, як особи, які розглядаються як працівники для юридичних чи податкових цілей; або
в) надані особами послуги подібні до послуг, що надаються працівниками.
Цей термін охоплює, наприклад, увесь управлінський персонал, тобто тих осіб, які мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль за діяльністю суб'єкта господарювання, включаючи невиконавчих директорів.

Employees and others providing similar services

 МСФЗ 2

Прибуток або збиток

Загальний дохід за вирахуванням витрат, за винятком компонентів іншого сукупного прибутку.

 МСБО 1

Прибуток від активів програми

Відсотки, дивіденди та інший дохід, отриманий від активів програми, разом з реалізованими й нереалізованими прибутками та збитками від активів програми мінус будь-які витрати на управління програмою (відмінні від тих, що включені до актуарних припущень, що застосовуються для визначення зобов'язань за програмою з визначеними виплатами) та мінус будь-який податок, сплачуваний безпосередньо програмою.

 МСБО 19

Примітки

Містять інформацію на додаток до поданої у звіті про фінансовий стан, звіті про сукупні доходи, окремому звіті про прибутки та збитки (якщо він подається), звіті про зміни у власному капіталі та звіті про рух грошових коштів. Примітки надають описові пояснення чи детальніший аналіз статей, поданих у цих фінансових звітах, а також інформацію про статті, які не відповідають вимогам визнання в цих звітах.

 МСБО 1 

Припинена діяльність

Компонент суб'єкта господарювання, який було ліквідовано або який класифікується як утримуваний для продажу та:
а) являє собою окремий основний напрямок бізнесу або географічний регіон діяльності;
б) є частиною єдиного координованого плану ліквідації окремого основного напрямку бізнесу або географічного регіону діяльності;
або
в) є дочірнім підприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.

Discontinued operation

 МСФЗ 5

Припинення визнання

Виключення раніше визнаного фінансового активу або фінансового зобов'язання зі звіту про фінансовий стан суб'єкта господарювання.

Derecognition

 МСФЗ 9

Припустима ставка відсотка при оренді

Ставка дисконту, яка на початку строку оренди веде до того, що сукупна теперішня вартість:
а) мінімальних орендних платежів;
б) негарантованої ліквідаційної вартості
має дорівнювати сумі:
i) справедливої вартості зданого в оренду активу та
ii) будь-яких первісних прямих витрат орендодавця.

 МСБО 17

Провідний управлінський персонал

Особи, які безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності суб'єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий чи інший) цього суб'єкта господарювання.

 МСБО 24

Прогнозована операція

Неоформлена угодою, але передбачувана майбутня операція.

 МСБО 39

Програми виплат по закінченні трудової діяльності

Офіційні або неофіційні угоди, згідно з якими суб'єкт господарювання здійснює виплати по закінченні трудової діяльності одному або кільком працівникам.

 МСБО 19

Програми з визначеним внеском

Програми виплат по закінченні трудової діяльності, згідно з якими суб'єкт господарювання сплачує фіксовані внески окремому суб'єктові господарювання (фонду) і не матиме юридичного чи конструктивного зобов'язання сплачувати подальші внески, якщо фонд не матиме достатньо активів для сплати всіх виплат працівникам, пов'язаних з їхніми послугами у поточному та попередніх періодах.

 МСБО 19

Програми з визначеним внеском

Програми пенсійного забезпечення, згідно з якими суми, що підлягають виплаті у вигляді пенсійного забезпечення, визначаються відповідно до внесків, сплачених до фонду, і отриманого від них інвестиційного доходу.

 МСБО 26

Програми з визначеними виплатами

Програми пенсійного забезпечення, згідно з якими суми, що належать виплаті у вигляді пенсійного забезпечення, визначаються за допомогою формули, за основу якої береться сума заробітку працівника чи його робочий стаж або те й інше.

 МСБО 26

Програми з визначеною виплатою

Програми виплат по закінченні трудової діяльності, крім програм з визначеним внеском.

 МСБО 19

Програми за участю кількох працедавців

Програми з визначеним внеском (окрім державних програм) або програми з визначеною виплатою (окрім державних програм), які:
а) об'єднують внесені різними суб'єктами господарювання активи, які не перебувають під спільним контролем;
б) використовують ці активи для здійснення виплат працівникам більше ніж одного суб'єкта господарювання на підставі того, що рівні внесків та виплат визначаються незалежно від типу суб'єкта господарювання, на якому працюють ці працівники.

 МСБО 19

Програми пенсійного забезпечення

Угоди, за якими суб'єкт господарювання надає виплати працівникам при звільненні з роботи або після звільнення (у вигляді річного доходу або шляхом одноразової виплати) у випадку, коли такі виплати або внески працедавців на них, можна визначити або оцінити до виходу на пенсію на основі положень документа або практики суб'єкта господарювання.

 МСБО 26

Проміжна фінансова звітність

Фінансова звітність, що складається або з повного комплекту фінансової звітності (визначеного в МСБО 1 "Подання фінансової звітності" (переглянутому у 2007 р.)), або з комплекту стислої фінансової звітності (визначеної у цьому Стандарті) за проміжний період.

 МСБО 34

Проміжний період

Період фінансової звітності, коротший за повний фінансовий рік.

 МСБО 34

Пропорційна консолідація

Метод обліку, згідно з яким частка контролюючого учасника в кожному з активів, зобов'язань, доходів і витрат спільно контрольованого суб'єкта господарювання об'єднується на постатейній основі з подібними статтями у фінансовій звітності контролюючого учасника або відображається як окрема стаття у фінансовій звітності контролюючого учасника.

 МСБО 31

Прострочений

Фінансовий актив є простроченим, якщо контрагент не здійснив платежу, коли настав його строк за контрактом.

Past due

 МСФЗ 7

Реструктуризація

Програма, яку планує та контролює управлінський персонал і яка суттєво змінює:
а) обсяг діяльності, здійснюваної суб'єктом господарювання; або
б) спосіб здійснення цієї діяльності.

 МСБО 37

Ретроспективне застосування

Застосування нової облікової політики щодо операцій, інших подій та умов так, начебто ця політика застосовувалася завжди.

 МСБО 8

Ретроспективне перерахування

Виправлення визнання, оцінки та розкриття інформації про суми елементів фінансової звітності так, начебто помилок у попередньому періоді ніколи не було.

 МСБО 8

Ризик ліквідності

Ризик того, що суб'єкт господарювання матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Liquidity risk

 МСФЗ 7

Ринкова умова

Умова, від якої залежить ціна виконання, передача права або можливість виконання інструментів власного капіталу і яка пов'язана з ринковою ціною інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання, наприклад, досягнення визначеної ціни акції або визначеної суми внутрішньої вартості опціону на акції або досягнення визначеного показника, який базується на співвідношенні ринкової ціни інструментів власного капіталу індексу та індексу ринкових цін на інструменти капіталу інших суб'єктів господарювання.

Market condition

 МСФЗ 2

Ринковий ризик

Ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.

Market risk

 МСФЗ 7

Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

Пошук запасів корисних копалин (включаючи мінерали, нафту, природний газ та подібні невідтворювані ресурси) після отримання суб'єктом господарювання юридичних прав на розвідку на конкретній території, а також визначення технічної здійсненності та комерційної доцільності видобування корисних копалин.

Exploration for and evaluation of mineral resources

 МСФЗ 6

Розділення

Облік компонентів контракту так, ніби вони є окремими контрактами.

Unbundle

 МСФЗ 4

Розробка

Застосування даних наукового дослідження чи іншого знання для планування чи проектування виробництва нових або суттєво вдосконалених матеріалів, механізмів, товарів, технологій, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва або використання.

 МСБО 38

Сільськогосподарська діяльність

Управління суб'єктом господарювання біологічною трансформацією та збір врожаю біологічних активів для продажу чи для переробки в сільськогосподарську продукцію або в додаткові біологічні активи.

 МСБО 41

Сільськогосподарська продукція

Зібраний урожай біологічних активів суб'єкта господарювання.

 МСБО 41

Собівартість

Сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання чи створення, або (якщо прийнятно) сума, яку розподіляють на цей актив при первісному визнанні згідно з конкретними вимогами інших МСФЗ, наприклад, МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій".

 МСБО 16

Собівартість

Сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання чи створення, або (якщо прийнятно) сума, що відноситься на цей актив при первісному визнанні згідно з конкретними вимогами інших МСФЗ (наприклад, МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій").

 МСБО 38

Собівартість

Сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання чи створення, або (якщо прийнятно) сума, яку розподіляють на цей актив при первісному визнанні згідно з конкретними вимогами інших МСФЗ (наприклад, МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій").

 МСБО 40

Спільне підприємство

Контрактна угода, за якою дві або кілька сторін здійснюють економічну діяльність, яка підлягає спільному контролю.

 МСБО 31

Спільний контроль

Погоджений контрактом розподіл контролю за економічною діяльністю.

 МСБО 24

Спільний контроль

Погоджений контрактом розподіл контролю за економічною діяльністю, який існує лише якщо стратегічні фінансові та операційні рішення, пов'язані з діяльністю, потребують одностайної згоди сторін угоди про розподіл контролю (контролюючих учасників).

 МСБО 28

Спільний контроль

Погоджений контрактом розподіл контролю за економічною діяльністю, який існує лише якщо стратегічні фінансові та операційні рішення, пов'язані з діяльністю, потребують одностайної згоди сторін угоди про розподіл контролю (контролюючих учасників).

 МСБО 31

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Fair value

 МСФЗ 1

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив, погасити заборгованість або надати інструмент капіталу в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Fair value

 МСФЗ 2

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами

Fair value

 МСФЗ 3

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Fair value

 МСФЗ 4

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість у ході операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Fair value

 МСФЗ 5

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов'язання в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Fair value

 МСФЗ 9

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 МСБО 2

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Строк корисної експлуатації:
а) період, протягом якого очікується, що актив буде придатний для використання суб'єктом господарювання; або
б) кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що їх суб'єкт господарювання очікує отримати від активу.

 МСБО 16

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 МСБО 17

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 МСБО 18

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 МСБО 19

Справедлива вартість

Сума, за якою актив можна обміняти в операції між обізнаним, зацікавленим та незалежним покупцем та обізнаним, зацікавленим та незалежним продавцем.

 МСБО 20

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов'язання в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 МСБО 21

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов'язання в операції між обізнаними, зацікавленими сторонами на звичайних умовах.

 МСБО 32

Справедлива вартість

Сума, за якою можна обміняти актив в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 МСБО 40

Справедлива вартість активу

Сума, за якою можна обміняти актив в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 МСБО 38

Справедлива вартість мінус витрати на продаж

Сума, яку можна отримати від продажу активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, мінус витрати на продаж.

 МСБО 36

Страхове зобов'язання

Чисті контрактні зобов'язання страховика згідно зі страховим контрактом.

Insurance liability

 МСФЗ 4

Страховий актив

Чисті контрактні права страхувальника за страховим контрактом.

Insurance asset

 МСФЗ 4

Страховий випадок

Невизначена майбутня подія, яка охоплена страховим контрактом і створює страховий ризик.

Insured event

 МСФЗ 4

Страховий контракт

Контракт, згідно з яким одна сторона (страховик) приймає значний страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового поліса (див. рекомендації щодо цього визначення в Додатку Б).

Insurance contract

 МСФЗ 4

Страховий ризик

Ризик, інший ніж фінансовий ризик, переданий власником страхового поліса емітентові.

Insurance risk

 МСФЗ 4

Страховик

Сторона, яка зобов'язана за страховим контрактом надати компенсацію власникові страхового поліса, якщо відбудеться страховий випадок.

Insurer

 МСФЗ 4

Строк економічної експлуатації

Це:
а) або період, протягом якого очікується використання активу одним чи кількома користувачами;
б) або кількість одиниць продукції чи подібних одиниць, яку один чи кілька користувачів очікують отримати від активу.

 МСБО 17

Строк корисної експлуатації

Розрахунковий період, що залишився з початку строку оренди, не обмежений строком оренди, протягом якого очікується споживання суб'єктом господарювання економічних вигід, утілених в активі.

 МСБО 17

Строк корисної експлуатації

Це:
а) період, протягом якого очікується, що актив буде використовуватися суб'єктом господарювання;
 або
б) кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що їх суб'єкт господарювання очікує отримати від використання активу.

 МСБО 36

Строк корисної експлуатації

Це:
а) період, протягом якого очікується, що актив буде придатний для використання суб'єктом господарювання; 
або
б) кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що їх суб'єкт господарювання очікує отримати від активу.

 МСБО 38

Строк оренди

Невідмовний період, на який орендар уклав угоду про оренду активу, та будь-які наступні терміни, протягом яких орендар має вибір щодо продовження строку оренди активу з подальшою оплатою або без неї і на початку строку оренди існує обґрунтована впевненість, що це право вибору орендаря буде здійсненим.

 МСБО 17

Суб'єкт господарювання, зв'язаний з органами державної влади

Суб'єкт господарювання, який контролюється, перебуває під спільним контролем або суттєвим впливом органу державної влади.

 МСБО 24

Суб'єкт господарювання, який уперше застосував МСФЗ

Суб'єкт господарювання, який уперше подає свою фінансову звітність за МСФЗ.

First-time adopter

 МСФЗ 1

Сума очікуваного відшкодування

Більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості використання.

Recoverable amount

 МСФЗ 5

Сума очікуваного відшкодування

Більша з двох оцінок: справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж активу або вартості його використання.

 МСБО 16

Сума очікуваного відшкодування

Більша з двох оцінок активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості при використанні.

 МСБО 36

Сума, що амортизується

Собівартість активу або інша сума, що замінює собівартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

 МСБО 16

Сума, що амортизується

Історична вартість активу або інша сума, за якою обліковується актив у фінансовій звітності, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

 МСБО 36

Сума, що амортизується

Собівартість активу або інша сума, що замінює собівартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

 МСБО 38

Суттєвий

Пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть (окремо чи у сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Розмір або характер статті, або їх поєднання може бути визначальним чинником.
Оцінка того, чи може пропуск або викривлення вплинути на економічні рішення користувача (а отже, бути суттєвим), потребує розгляду характеристик користувачів. Концептуальна основа складання та подання фінансової звітності зазначає в параграфі 25§: "припускається, що користувачі мають відповідні знання бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю". Тому треба, щоб оцінка враховувала те, як, за обґрунтованим очікуванням, це впливатиме на користувачів з такими якостями при прийнятті економічних рішень.
____________
§ У вересні 2010 р. РМСБО замінила Концептуальну основу на Концептуальну основу фінансової звітності. Параграф 25 було замінено Розділом 3 Концептуальної основи.

Суттєвий

Пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть (окремо чи в сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюються за конкретних обставин. Визначальним чинником може бути як розмір або характер статті, так і поєднання статей.

 МСБО 8

Суттєвий вплив

Повноваження брати участь у прийнятті рішень стосовно фінансової та операційної політики суб'єкта господарювання, але не контроль такої політики. Суттєвого впливу можна набути шляхом володіння часткою, згідно зі статутом або угодою.

 МСБО 24

Суттєвий вплив

Повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об'єкта інвестування, але не контроль чи спільний контроль над такими політиками.

 МСБО 28

Суттєвий вплив

Повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики суб'єкта господарювання, але не контроль і не спільний контроль таких політик.

 МСБО 31

Тверда угода

Угода, яка має обов'язкову силу, про обмін визначеної кількості ресурсів за встановленою ціною на конкретну майбутню дату (чи дати).

 МСБО 39

Тверда угода щодо купівлі

Угода з незв'язаною стороною, яка має обов'язкову силу для обох сторін і яка, як правило, юридично здійсненна та: 
а) встановлює всі суттєві умови, включаючи ціни і визначення часу операцій; 
б) містить санкції за невиконання, які є достатньо великими для того, щоб виконання було високо ймовірним.

Firm purchase commitment

 МСФЗ 5

Теперішня вартість зобов'язання за визначеною виплатою

Теперішня вартість (без вирахування будь-яких активів програми) очікуваних майбутніх платежів, необхідних для погашення заборгованості, що виникає в результаті надання послуг працівником у поточному та попередніх періодах.

 МСБО 19

Тимчасові різниці

Різниці між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в звіті про фінансовий стан та їх податковою базою. Тимчасові різниці можуть бути:
а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинять виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова вартість активу або зобов'язання відшкодовується чи погашається; або
б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинять виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість активу чи зобов'язання відшкодовується або погашається.

 МСБО 12

Угода про платіж на основі акцій

Угода між суб'єктом господарювання (або іншим суб'єктом господарювання групи чи будь-яким акціонером будь-якого суб'єкта господарювання групи) та іншою стороною (включаючи працівника), що надає іншій стороні право отримувати:
а) грошові кошти або інші активи суб'єкта господарювання, суми яких розраховуються на основі ціни (або вартості) інструментів власного капіталу (в тому числі акцій або опціонів на акції) даного суб'єкта господарювання або іншого суб'єкта господарювання групи; або
б) інструменти власного капіталу (в тому числі акції або опціони на акції) даного суб'єкта господарювання або іншого суб'єкта господарювання групи, якщо виконуються визначені умови щодо набуття права (якщо вони є).

Share-based payment arrangement

 МСФЗ 2

Умова дискреційної участі

Контрактне право одержувати, додатково до гарантованих виплат, додаткові виплати:
а) які, ймовірно, становитимуть значну частину всіх контрактних виплат;
б) рішення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емітентові;
в) за умовами контракту вони ґрунтуються на:
i) результатах операцій за визначеним пулом контрактів або за контрактом визначеного типу;
ii) реалізованих або нереалізованих доходах від інвестицій за визначеним пулом активів, утримуваних емітентом; 
або
iii) прибутку чи збитку підприємства, фонду або іншого суб'єкта господарювання, які є емітентом контракту.

Discretionary participation Feature

 МСФЗ 4

Умови набуття права

Умови, які визначають, чи отримує суб'єкт господарювання послуги, які надають іншій стороні право отримувати грошові кошти, інші активи або інструменти власного капіталу суб'єкта господарювання згідно з угодою про платіж на основі акцій. Умови набуття права є або умовами строку служби, або умовами результатів діяльності. Умови строку служби вимагають від контрагента надання послуг протягом визначеного періоду. Умови результатів діяльності вимагають від іншої сторони надання послуг протягом визначеного періоду та виконання визначених контрольних показників діяльності (наприклад, визначене зростання прибутку суб'єкта господарювання за певний період). Умова результатів діяльності може містити ринкову умову.

Vesting conditions

 МСФЗ 2

Умовна компенсація

Як правило, зобов'язання покупця передавати додаткові активи чи частки участі в капіталі колишнім власникам об'єкта придбання в рамках обміну на контроль за об'єктом придбання, якщо відбудуться визначені майбутні події або будуть виконані визначені умови. Проте умовна компенсація також може надавати покупцеві право повернути раніше передану компенсацію, якщо виконуються визначені умови.

Contingent consideration

 МСФЗ 3

Умовне зобов'язання

Це:
а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання; або
б) існуюче зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки:
i) немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов'язання, або
ii) суму зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно.

 МСБО 37

Умовний актив

Можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання.

 МСБО 37

Урожай

Відокремлення продукції від біологічного активу або припинення життєвих процесів біологічного активу.

 МСБО 41

Утримуваний для торгівлі

Фінансовий актив або фінансове зобов'язання класифікуються як утримувані для торгівлі, якщо вони:
а) придбані або створені в основному з метою продажу або викупу в близькому майбутньому; 
б) при первісному визнанні є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, якими управляють разом та щодо яких існують свідчення нещодавніх фактичних прикладів отримання короткострокового прибутку; або 
в) є похідним інструментом (за винятком похідного інструмента, який є контрактом фінансової гарантії або призначеним та ефективним інструментом хеджування).

Held for trading

 МСФЗ 9

Учасники

Учасники програми пенсійного забезпечення та інші особи, які мають право на виплати згідно з цією програмою.

 МСБО 26

Фінансова діяльність

Діяльність, що спричиняє зміни розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень суб'єкта господарювання.

 МСБО 7

Фінансова звітність загального призначення ("фінансова звітність")

Така фінансова звітність, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати від суб'єкта господарювання складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами.

 МСБО 1 

Фінансова оренда

Оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Право власності може з часом передаватися або не передаватися.

 МСБО 17

Фінансове зобов'язання

Будь-яке зобов'язання, що є:
а) контрактним зобов'язанням:
i) надавати грошові кошти чи інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання, або
ii) обмінюватися фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для суб'єкта господарювання; або
б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є
i) непохідним інструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання, або
іi) похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуся або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання. З цією метою права, опціони або варанти на придбання фіксованої кількості власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання за фіксовану суму будь-якої валюти є інструментами власного капіталу, якщо суб'єкт господарювання пропонує такі права, опціони або варанти пропорційно для всіх його існуючих власників того ж класу, що і його власні непохідні інструменти власного капіталу. Крім того, з цією метою до інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання не включають фінансові інструменти з правом дострокового погашення, класифіковані як інструменти власного капіталу згідно з параграфами 16А та 16Б; інструменти, які створюють для суб'єкта господарювання зобов'язання надати іншій стороні пропорційну частку чистих активів суб'єкта господарювання тільки при ліквідації і які класифіковані як інструменти власного капіталу згідно зпараграфами 16В та 16Г, або інструменти, які самі є контрактами на майбутнє отримання або надання інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання.
Як виняток, інструмент, який відповідає визначенню фінансового зобов'язання, класифікується як інструмент власного капіталу, якщо він має всі три ознаки і задовольняє умовам, визначеним у параграфах 16А та 16Б або в параграфах 16В та 16Г.

 МСБО 32

Фінансове зобов'язання, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку

Фінансове зобов'язання, яке задовольняє будь-яку з таких умов: 
а) воно відповідає визначенню утримуване для торгівлі; 
б) після первісного визнання воно призначається суб'єктом господарювання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку відповідно до параграфа 4.2.2 або 4.3.5.

Financial liability at fair value through profit or loss

 МСФЗ 9

Фінансовий актив

Будь-який актив, що є:
а) грошовими коштами;
б) інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;
в) контрактним правом:
i) отримувати грошові кошти чи інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання, або
ii) обмінювати фінансові інструменти з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно сприятливими; або
г) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання, та який є:
i) непохідним інструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу, або
ii) похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу. З цією метою до інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання не включають: фінансові інструменти з правом дострокового погашення, класифіковані як інструменти власного капіталу згідно з параграфами 16А та 16Б; інструменти, які створюють для суб'єкта господарювання зобов'язання надати іншій стороні пропорційну частку чистих активів суб'єкта господарювання тільки при ліквідації і класифіковані як інструменти власного капіталу згідно зпараграфами 16В та 16Г, або інструменти, що є контрактами на майбутнє отримання або надання інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання.

 МСБО 32

Фінансовий актив або фінансове зобов'язання за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку

Фінансовий актив або фінансове зобов'язання, які задовольняють будь-яку з таких умов:
а) класифікуються як утримувані для продажу. Фінансовий актив або фінансове зобов'язання класифікуються як утримувані для продажу, якщо:
i) придбані або створені в основному з метою продажу або викупу в близькому майбутньому;
ii) при первісному визнанні є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, якими управляють разом та щодо яких існують свідчення останньої фактичної схеми отримання короткострокового прибутку,
або
iii) є похідним інструментом (за винятком похідного інструмента, який є контрактом фінансової гарантії або призначеним інструментом та інструментом ефективного хеджування);
б) після первісного визнання він призначається суб'єктом господарювання як оцінений за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. Суб'єкт господарювання може застосувати таке призначення, тільки якщо його дозволяє параграф 11А або якщо це приводить до достовірнішої інформації, тому що
i) воно виключає або значно зменшує непослідовність оцінки чи визнання (що її іноді називають "незіставністю обліку", яка інакше виникла би внаслідок оцінки активів або зобов'язань чи визнання прибутків і збитків від них за допомогою різних основ
або
ii) групою фінансових активів, фінансових зобов'язань або і тими і іншими управляють та оцінюють їх результати на основі справедливої вартості, відповідно до задокументованої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії, й інформація про групу надається внутрішньо на цій основі провідному управлінському персоналові суб'єкта господарювання (як визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін" (переглянутому в 2003 р.)), наприклад, раді директорів та генеральному директорові.

 МСБО 39

Фінансові активи, доступні для продажу

Непохідні фінансові активи, призначені як доступні для продажу і не класифіковані як: а) позики та дебіторська заборгованість; б) утримувані до строку погашення інвестиції або в) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

 МСБО 39

Фінансовий інструмент

Будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу у іншого суб'єкта господарювання.

 МСБО 32

Фінансовий ризик

Ризик можливої майбутньої зміни однієї або кількох визначених ставок відсотка, ціни на фінансові інструменти, ціни на споживчі товари, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або іншої змінної величини за умови, що у випадку нефінансової змінної величини ця змінна не є характерною для сторони контракту.

Financial risk

 МСФЗ 4

Фінансування

Переведення активів до суб'єкта господарювання (фонду), відокремленого від суб'єкта господарювання працедавця з метою виконання майбутніх зобов'язань з виплати пенсій.

 МСБО 26

Функціональна валюта

Валюта основного економічного середовища, у якому суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність.

 МСБО 21

Цедент

Власник страхового поліса згідно з договором перестрахування.

Cedant

 МСФЗ 4

Частки участі в капіталі

Для цілей цього МСФЗ термін "частки участі в капіталі" вживається в широкому розумінні для позначення часток власності суб'єктів господарювання, якими володіють інвестори, та частки власників, членів чи учасників взаємних суб'єктів господарювання.

Equity interests

 МСФЗ 3

Чиста вартість реалізації

Попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

 МСБО 2

Чисті активи, наявні для виплат

Активи програми пенсійного забезпечення за вирахуванням зобов'язань, окрім актуарної теперішньої вартості обіцяних пенсій.

 МСБО 26

Чисті інвестиції в закордонну господарську одиницю

Сума частки суб'єкта господарювання, що звітує, в чистих активах цієї господарської одиниці.

 МСБО 21

Чисті інвестиції в оренду

Валові інвестиції в оренду, дисконтовані за відсотковою ставкою, припустимою при оренді.

 МСБО 17

Юридичне зобов'язання

Зобов'язання, яке виникає внаслідок:
а) контракту (внаслідок його явних чи неявних умов);
б) законодавства або
в) іншої дії закону.

 МСБО 37

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ