Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Нові Методрекомендації щодо оцінки активів ІСІ з урахуванням вимог МСФЗ

УАІБ рішенням від 15 жовтня 2015 р. затвердила Методичні рекомендації щодо оцінки активів інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог МСФЗ.

З метою надання методологічної допомоги компаніям з управління активами та для забезпечення уніфікації підходів до оцінки активів ІСІ УАІБ розробила Методичні рекомендації щодо оцінки активів ІСІ з урахуванням вимог МСФЗ.

Методичні рекомендації підготовлено відповідно до законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування" та основних вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Методичні рекомендації щодо оцінки активів інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог МСФЗ затверджено рішенням УАІБ від 15 жовтня 2015 р.

У Методрекомендаціях, окрім опису загальних підходів до визнання та оцінки активів ІСІ, містяться пропозиції щодо поліпшення ефективності обліку.

Наведемо кілька прикладів:

"З метою уникнення повторної перекласифікації фінансових активів у майбутньому (з настанням дати обов'язкового застосування МСФЗ 9) при розробці облікової політики є доцільним одразу застосовувати МСФЗ 9 в частині визнання, класифікації та оцінки фінансових активів, а з питань зменшення корисності фінансових активів, які класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та операцій хеджування – МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" (далі – МСБО 39)".

"Є недоцільним застосування до фінансових активів, що перебувають в активах ІСІ, можливості, передбаченої параграфом 5.7.5 МСФЗ 9 щодо прийняття при первісному визнанні нескасовного рішення подавати в іншому сукупному доході подальші зміни справедливої вартості інвестиції в інструмент капіталу, що належить до сфери застосування цього МСФЗ, який не утримується для торгівлі".

"Спеціальним законодавством встановлено заборону створювати будь-які спеціальні або резервні фонди в КІФ та відсутність такої можливості для ПІФ, який не є юридичною особою. Відповідно, зменшення балансової вартості фінансового активу ІСІ відображається прямо, без застосування рахунку резервів".

"Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не скасована, але емітент/векселедавець таких цінних паперів ліквідований та/або був визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю.

У разі оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів, господарського товариства, боржника ІСІ, цінні папери, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника оцінюються враховуючи очікування надходження майбутніх економічних вигід.

У разі оприлюднення інформації про припинення провадження у справі про банкрутство емітента цінних паперів, господарського товариства, боржника ІСІ вартість цінних паперів, паїв/часток такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника переоцінюються відповідно до облікової політики ІСІ.

Акції українських емітентів, що не мають обігу на організованому ринку та річну фінансову звітність яких отримати неможливо, а також паї/частки господарських товариств, річну фінансову звітність яких отримати неможливо, рекомендовано оцінювати за нульовою вартістю".

За матеріалами gaap.in.ua

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ