Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Банки повинні перейти на МСФЗ з 1 грудня 2015 року

Документ:

Кому читати:

суб'єктам банківської діяльності

Що сталося:

роз'яснено особливості переходу банками на МСФЗ

Нацбанк звертає увагу на те, що банкам необхідно до 1 грудня 2015 року завершити комплекс заходів для забезпечення відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ.

З метою приведення відображення в бухгалтерському обліку операцій банків у відповідність до вимог МСФЗ було розроблено та затверджено нормативно-правові акти НБУ, які було розглянуто в матеріалі "Банки вестимуть облік по-новому" (Вісник МСФЗ, № 15 за 2015 р.), зокрема:

постанова НБУ "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України" від 22 червня 2015 року № 400;

постанова НБУ "Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України" від 22 червня 2015 року № 401 (далі – Постанова № 401);

постанова НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків) від 22 червня 2015 року № 402;

постанова НБУ "Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України" від 22 червня 2015 року № 403 (далі – Постанова № 403).

Оскільки зазначені постанови набирають чинності з 1 грудня 2015 року, то починаючи з зазначеної дати банки повинні відображати в бухгалтерському обліку операції відповідно до МСФЗ.

Водночас регулятор наголосив, що під час складання фінансової звітності за 2015 рік трансформаційні коригування будуть здійснюватися тільки за тими операціями, за якими є невідповідність між вимогами МСФЗ та законодавства України. Натепер до таких операцій відносяться виключно операції з банківськими металами та застосування вимог МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" до власного капіталу, решта операцій мають бути відображені на регістрах бухгалтерського обліку.

Тому операції, які були відображені у фінансовій звітності за МСФЗ із застосуванням методу трансформації і не завершені на дату коригування, банки мають відобразити за регістрами бухгалтерського обліку відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

Коригування в бухгалтерському обліку операцій і подій за попередні звітні періоди, що виникають у зв'язку зі зміною облікової політики внаслідок застосування МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) за балансовими рахунками 5030 "Нерозподілені прибутки минулих років" або 5031 "Непокриті збитки минулих років", або інших складових власного капіталу. Коригування операцій і подій поточного звітного періоду відображаються за відповідними рахунками класу 6 "Доходи" / 7 "Витрати" або рахунками класу 5 "Капітал банку" (для операцій з акціонерами).

Окремо зазначено, що порядок відображення окремих операцій, до яких не застосовуються конкретні вимоги або тлумачення МСФЗ, а також для визначення методів оцінювання банк визначає самостійно, використовуючи професійне судження провідного управлінського персоналу банку, яке ґрунтується на основі досвіду, з урахуванням загальних принципів та критеріїв визнання активів, зобов'язань, доходів і витрат згідно з Концептуальною основою фінансової звітності.

Водночас у коментованому листі НБУ надав роз'яснення щодо практичного застосування окремих норм прийнятих постанов.

Щодо застосування Постанови № 401

Для відображення в бухгалтерському обліку процентного доходу за знеціненими фінансовими активами, за якими оцінка на зменшення корисності здійснюється на портфельній основі, пропонуємо під час визнання процентного доходу не враховувати суму резерву до балансової вартості.

З огляду на вищевикладене, банки мають проаналізувати проблемні питання, пов'язані з відображенням в бухгалтерському обліку операцій відповідно до МСФЗ, та у стислий термін повідомити про них Національний банк з наданням пропозицій щодо їх вирішення.

Щодо застосування Постанови № 403

Для визнання процентного доходу за фінансовими активами банки використовують аналітичні рахунки з обліку нарахованих доходів (витрат), рахунки з обліку неамортизованого дисконту (премії) класів 1, 2, 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою НБУ від 17.06.2004 № 280.

I. За фінансовими інструментами, в тому числі за фінансовими активами без ознак зменшення корисності:

– відображення нарахування процентного доходу за ставкою, визначеною в договорі, за балансовими рахунками 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8 з характеристикою рахунка А "активний" – для фінансових активів та П "пасивний" – для фінансових зобов'язань;

– амортизація дисконту (премії), за якими під час первісного визнання виникає дисконт (премія), здійснюється одночасно з нарахуванням процентів в кореспонденції з рахунками класу 6;

– здійснення коригування балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання для відображення фактичних та переглянутих попередньо оцінених грошових потоків в кореспонденції з:

а) рахунками для обліку неамортизованого дисконту (премії) – у разі наявності;

б) за балансовими рахунками 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8 з характеристикою АП "активно-пасивний", які є контрактивними до балансових рахунків 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8 з характеристикою А "активний" (для фінансових активів) та П "пасивний" (для фінансових зобов'язань) – у разі відсутності під час первісного визнання дисконту (премії).

II. За знеціненими фінансовими активами (за якими визнано зменшення корисності):

1) за балансовими рахунками 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8 з характеристикою А "активний" здійснюється нарахування процентного доходу за ставкою, визначеною в договорі (номінальною процентною ставкою);

2) за балансовими рахунками для обліку дисконтів (премій) здійснюється амортизація дисконту (премії) за графіком, визначеним під час первісного визнання (або переглянутим у зв'язку зі змінами умов фінансового активу, які не пов'язані зі зменшенням корисності), одночасно з нарахуванням процентів у кореспонденції з рахунками класу 6 "Доходи";

3) за балансовими рахунками 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8 з характеристикою АП "активно-пасивний" обліковуються різниці, що виникають між:

а) сумою нарахованих процентів за номінальною ставкою та амортизації дисконту (премії), розрахованою за графіком, визначеним під час первісного визнання;

та

б) сумою визнаних процентів за ефективною ставкою відсотка, розрахованих як добуток балансової вартості (амортизованої собівартості) на ефективну ставку відсотка.

На дату погашення фінансового активу залишки за балансовими рахунками 1ХХ8, 2ХХ8, 3ХХ8 закриваються в кореспонденції з відповідним рахунком з обліку процентних доходів класу 6 "Доходи".

Додатково зазначаємо, що у разі наявності прострочених нарахованих доходів за фінансовим активом до їх повного погашення боржником пропонуємо банкам відображати нарахування процентних доходів за балансовими рахунками 1ХХ9; 2ХХ9; 3ХХ9 з характеристикою А "активний" без використання балансових рахунків 1ХХ8; 2ХХ8; 3ХХ8. При цьому суми коригування балансової вартості фінансового активу у випадку, якщо переглядаються попередні оцінки сум платежів та надходжень за ним, відображаються за балансовими рахунками 1ХХ9; 2ХХ9; 3ХХ9 з характеристикою АП "активно-пасивний".

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ