Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Довідка щодо підготовки приміток до фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Загальні положення

Довідка щодо підготовки приміток до фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – Довідка) роз'яснює порядок розкриття у примітках інформації, що подають учасники фондового ринку у Звіті про фінансовий стан (Баланс), Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіті про зміни у власному капіталі, Звіті про рух грошових коштів.

Терміни, що вживаються в Довідці, використовуються в значеннях, визначених в міжнародних стандартах фінансової звітності (далі – МСФЗ) та законодавчими актами України.

Учасники фондового ринку самостійно визначають порядок розкриття інформації у примітках до фінансової звітності, складеної за МСФЗ, з урахуванням наданої Довідки.

У примітках бажано:

• подавати інформацію про основу складання фінансової звітності і про конкретні облікові політики;

• розкривати інформацію, що вимагається МСФЗ та яку не подано у фінансовій звітності;

• надавати інформацію, яку не подано у фінансовій звітності, але яка є доречною для її розуміння (п. 112 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»).

Дані, наведені у Звіті про фінансовий стан на кінець звітного періоду, Звіті про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток за період (або в окремих Звіті про прибуток або збиток та Звіті про інший сукупний прибуток, якщо Облікової політикою передбачено подання двох окремих звітів), Звіті про зміни в капіталі за період, Звіті про рух грошових коштів за період, мають містити перехресні посилання на будь-яку пов'язану з ними інформацію у Примітках до фінансової звітності складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – Примітки до фінансової звітності).

Примітки до фінансової звітності бажано подавати у впорядкованому вигляді, дотримуючись послідовності у кожному звітному періоді.

Підприємство може змінити порядок (послідовність) розкриття та доповнити перелік інформації у Примітках до фінансової звітності, дотримуючись повноти подання інформації, що вимагається МСФЗ.

2. Орієнтовний зміст Приміток до фінансової звітності та інформація, що може розкриватися:

1) Загальна інформація про підприємство:

• повна та скорочена назва підприємства;

• дата державної реєстрації (перереєстрації, перейменування);

• юридична та фактична адреса;

• організаційно-правова форма;

• країна реєстрації;

• офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство;

• адреса електронної пошти;

• характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу підприємства;

• опис економічного середовища, в якому функціонує підприємство (п. 138 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).

2) Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності:

концептуальна основа фінансової звітності (стандарти, що використовувалися для підготовки та подання фінансової звітності);

припущення про безперервність діяльності (якщо тільки не має намірів ліквідувати суб'єкт господарювання чи припинити діяльність або не має реальної альтернативи таким заходам). У тих випадках, коли існує невизначеність щодо подій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі, слід розкривати інформацію про такі невизначеності. Якщо припущення безперервності об’єктивно зробити неможливо, слід розкрити інформацію про цей факт разом з основою, на якій складено фінансову звітність, та висвітлити причини, які унеможливлюють розглядати діяльність підприємства як безперервну (п. 25 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»);

валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення (п. 8 МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»);

ідентифікація фінансової звітності (чи є фінансова звітність фінансовою звітністю загального призначення);

дата переходу на МСФЗ (для першої фінансової звітності складеної за МСФЗ та звітності, що їй передує);

рішення про оприлюднення фінансової звітності (орган, що прийняв, дата прийняття, можливість внесення змін у звітність) (п. 17 МСБО 10 «Події після звітного періоду»).

Для першої фінансової звітності за МСФЗ:

особливості складання фінансової звітності у перехідний період (для першої фінансової звітності складеної за МСФЗ та звітності, що їй передує) (п. 23 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»);

перше застосування МСФЗ (вступний Звіт про фінансовий стан на дату переходу, застосовані добровільні звільнення за МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», пояснення коригувань активів, капіталу та зобов’язань на дату переходу на МСФЗ) (для першої фінансової звітності за МСФЗ та звітності, що їй передує);

використання справедливої вартості як доцільної собівартості на дату переходу на МСФЗ (п. 30 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»).

представлення інформації у вигляді порівняння:

• три звіти про фінансовий стан (включаючи вступний звіт про фінансовий стан за МСФЗ на дату переходу на МСФЗ);

• два звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід;

• два звіти про рух грошових кошітв;

• два звіти про зміни у власному капіталі;

• відповідні примітки (п. 21 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»).

вплив переходу на МСФЗ (для першої фінансової звітності за МСФЗ та звітності, що їй передує), а саме:

• детальне узгодження власного капіталу у звітності за П(С)БО з власним капіталом за МСФЗ як для дати переходу на МСФЗ, так і для дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій річній фінансовій звітності суб'єкта господарювання за попередніми П(С)БО;

• узгодження загального сукупного доходу за МСФЗ та загального сукупного доходу за П(С)БО за найпізніший період у найостаннішій річній фінансовій звітності підприємства (п. 24, 25 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»);

• результат первісного визнання або сторнування будь-яких збитків від зменшення корисності при складанні Звіту про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду (п. 24 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»).

3) Суттєві положення Облікової політики:

основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності (п. 117 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»);

інформація про кожну суттєву облікову політику, що конкретно не вимагається МСФЗ, але яку підприємство обирає та застосовує відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» (п. 121 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», п. 10 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»);

інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності;

відповідність облікової політики звітного періоду обліковій політиці, що застосовувалася в попередньому звітному році;

нові стандарти (особливості першого застосування нових та/або переглянутих МСФЗ):

• перше застосування МСФЗ, що впливає на поточний період, або матиме такий вплив, або може мати вплив на майбутні періоди, то розкривати відповідну інформацію (назву МСФЗ, характер зміни в обліковій політиці, опис положень перехідного періоду, суму коригувань тощо) (п. 28 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»);

• МСФЗ, що не застосовувалося, але було опубліковано, яке ще не набрало чинності – розкривати відповідну інформацію, яка є доречною для оцінювання можливого впливу застосування нового МСФЗ на фінансову звітність) (п. 30 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»).

добровільні зміни в обліковій політиці на поточний період (чи на будь-який попередній період) та їх існуючий або потенційний вплив на майбутні звітні періоди (за винятком, коли неможливо визначити суму впливу) (п. 29 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»).

4) Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення:

розкриття суджень керівництва (крім тих, що пов’язані з оцінками), які надають найбільш вагомий вплив на суми, які визнані у фінансовій звітності;

oсновні припущення про майбутнє та інші основні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату (п. 125 МСБО 1 «Подання фінансової звітності») (перелік є орієнтовним та може змінюватися і доповнюватися у випадках застосування професійного судження з питань, що не знайшли відображення у наведеному переліку):

cудження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ;

cудження щодо контролю над іншим суб'єктом господарювання, тобто об'єктом інвестування;

cудження щодо основних засобів;

cудження щодо запасів;

cудження щодо відстрочених податків;

cудження щодо дебіторської заборгованості;

cудження щодо забезпечень;

cудження щодо умовних активів і зобов'язань;

cудження щодо справедливої вартості фінансових інструментів;

cудження щодо податків;

інші судження.

5) Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості:

для активів та зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю на періодичній або неперіодичній основі у Звіті про фінансовий стан після первісного визнання, - методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання таких оцінок;

для періодичних оцінок справедливої вартості з використанням важливих закритих вхідних даних (3-го рівня) - вплив оцінок на прибуток або збиток чи інший сукупний дохід за період (п. 91 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»);

для кожного класу активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю у Звіті про фінансовий стан після первісного визнання:

• для періодичних та неперіодичних оцінок справедливої вартості, оцінка справедливої вартості на кінець звітного періоду, а для неперіодичних оцінок справедливої вартості - причини оцінки;

• для періодичних та неперіодичних оцінок справедливої вартості - рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості у сукупності (1-й, 2-й чи 3-й рівень) (п. 93 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»);

• для активів та зобов'язань, утримуваних на кінець звітного періоду, що оцінюються за справедливою вартістю періодично, - величини будь-яких переміщень між 1-им та 2-им рівнями ієрархії справедливої вартості, причини таких переміщень та політику суб'єкта господарювання стосовно визначення, коли переміщення між рівнями вважаються такими, що відбулися (п. 93, 95 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»);

• для періодичних та неперіодичних оцінок справедливої вартості, що належать до 2-го та 3-го рівнів ієрархії справедливої вартості, - опис методики (методик) оцінювання та вхідних даних, використаних при оцінюванні справедливої вартості;

• для періодичних оцінок справедливої вартості, що належать до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості, - зіставлення залишків на початок періоду з залишками на кінець періоду, з розкриттям окремо змін протягом періоду, що відносяться до:

o загальних прибутків або збитків за період, визнаних у прибутку або збитку, а також статтю (статті) у прибутку або збитку, у якій такі прибутки або збитки визнані;

o загальних прибутків або збитків за період, визнаних в іншому сукупному доході, а також статтю (статті) в іншому сукупному доході, у якій такі прибутки або збитки визнані;

o придбання, продажі, випуски та погашення (кожний з цих видів змін розкривається окремо);

o сум будь-яких переведень у 3-ій рівень ієрархії справедливої вартості або з нього, причини таких переведень та політику суб'єкта господарювання щодо визначення того, коли переведення між рівнями вважаються такими, що відбулися;

• для періодичних оцінок справедливої вартості, що належать до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості, - суму загальних прибутків або збитків за період, включених у прибуток або збиток, що відноситься до зміни нереалізованих прибутків або збитків, пов'язаних з такими активами та зобов'язаннями, утримуваними на кінець звітного періоду, а також статтю (статті) у прибутку або збитку, у якій такі нереалізовані прибутки або збитку визнані;

• для періодичних та неперіодичних оцінок справедливої вартості, що належать до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості, - опис процесів оцінювання, використаних суб'єктом господарювання (у тому числі, наприклад, те, як суб'єкт господарювання приймає рішення стосовно своїх політик оцінювання з періоду у період);

• для періодичних оцінок справедливої вартості, що належать до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості:

o опис чутливості оцінки справедливої вартості до змін закритих вхідних даних, якщо наслідком зміни таких вхідних даних (тобто інше значення) може бути значно вища або значно нижча оцінка справедливої вартості;

o для фінансових активів та фінансових зобов'язань, якщо зміна одного або кількох закритих вхідних даних з метою відобразити можливі прийнятні альтернативні припущення приведе до значної зміни справедливої вартості, слід вказати цей факт та розкрити вплив таких змін;

• для періодичних та неперіодичних оцінок справедливої вартості, якщо найвигідніше та найкраще використання нефінансового активу відрізняється від його нинішнього використання, слід розкрити цей факт, а також чому нефінансовий актив використовується у спосіб, що відрізняється від його найвигіднішого та найкращого використання (п. 93 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»).

6) Рекласифікації у фінансової звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року та виправлення помилок

Рекласифікація порівняльних сум (характер декласифікацій, сума кожної рекласифікованої статті або класу статей; причина декласифікації (п. 41 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).

За умови неможливості рекласифікації порівняльних сум, слід розкрити причину, по якій не проведена рекласифікація сум; характер коригувань, які були б зроблені, якби суми були некласифіковані (п. 42 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).

Виправлення помилок минулих періодів:

• опис помилки за минулий період (п. 49 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»);

• сума коригування за кожний поданий минулий період (якщо є можливим) для кожної статті фінансової звітності, на яку вплинула помилка, та вплив на базисний та розбавлений прибуток на акцію (п. 49, МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» п. 2 МСБО 33 «Прибуток на акцію»);

• сума коригування на початок самого першого періоду, включеного у фінансову звітність;

• якщо ретроспективне представлення інформації за будь-який минулий період неможливо, необхідно вказати обставини, які призвели до появи цих умов, і вказати, яким чином та з якого моменту, було здійснено виправлення помилки (п. 49 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»).

7) Консолідація та об’єднання бізнесу (тільки для консолідованої фінансової звітності).

Якщо материнське підприємство, відповідно до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», вибирає не подавати консолідовану фінансову звітність, а замість неї підготувати окрему фінансову звітність, підприємство повинно розкривати у згаданій окремій фінансовій звітності:

• той факт, що дана звітність є окремими фінансовими звітами і що підприємство скористалося звільненням від консолідації; назву і головний офіс (а також країну юридичної реєстрації, якщо вона відрізняється від країни головного офісу) підприємства, яке представило доступну для загального користування консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ, а також адреса, за якою можна отримати таку консолідовану фінансову звітність;

• перелік значних інвестицій у дочірні спільні та асоційовані підприємства, включаючи назву об'єктів інвестицій; головний офіс (і країну юридичної реєстрації, якщо вона відрізняється від країни головного офісу) об'єктів інвестицій; свою частку власності (і частку прав голосу, якщо вона відрізняється від частки власності), наявну в об'єктах інвестицій; опис застосованого методу обліку інвестицій (п. 16 МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність»).

Якщо материнське підприємство (крім материнського підприємства, зазначеного вище) або інвестор, який здійснює спільний контроль над об'єктом інвестицій або має значний вплив на нього, готує окремі фінансові звіти, то материнське підприємство або інвестор повинні уточнювати фінансову звітність, підготовлену у відповідності з "МСФЗ (IFRS) 10", "МСФЗ (IFRS) 11" або "МСФЗ (IAS) 28" (з поправками 2011 року), до якої вони належать. Материнське підприємство або інвестор також повинні розкрити у своїй окремій фінансовій звітності наступну інформацію:

• той факт, що дана звітність є окремими фінансовими звітами, та причини, з яких готується ця фінансова звітність, якщо її підготовка не потрібна відповідно до законодавства;

• перелік значних інвестицій у дочірні, спільні та асоційовані підприємства, включаючи назву об'єктів інвестицій; головний офіс (і країну юридичної реєстрації, якщо вона відрізняється від країни головного офісу) об'єктів інвестицій; свою частку власності (і частку прав голосу, якщо вона відрізняється від частки власності), наявну в об'єктах інвестицій; опис застосованого методу обліку інвестицій (п. 17 МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність»).

Частки участі в дочірніх підприємствах:

склад групи та які неконтрольовані частки участі мають у діяльності групи та її грошових потоках;

характер та масштаби суттєвих обмежень на його здатність мати доступ до активів (або використовувати їх) та погашати зобов'язання групи;

характер ризиків, пов'язаних з його частками участі у консолідованих структурованих суб'єктах господарювання, та зміни таких ризиків;

наслідки змін у його частках власності в дочірньому підприємстві, що не призводять до втрати контролю;

наслідки втрати контролю над дочірнім підприємством протягом звітного періоду (МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання» п. 10).

Частка участі, яку мають неконтрольовані частки участі у діяльності та грошових потоках групи

назва дочірнього підприємства;

основне місце бізнесу (та країна реєстрації, якщо вона відрізняється від основного місця бізнесу) дочірнього підприємства;

пропорційна частина часток власності, утримуваних неконтрольованими частками;

пропорційна частина прав голосу, утримуваних неконтрольованими частками, якщо вона відрізняється від пропорційної частики утримуваних часток власності;

прибуток або збиток, віднесений до неконтрольованих часток дочірнього підприємства протягом звітного періоду;

накопичені неконтрольовані частки дочірнього підприємства на кінець звітного періоду;

зведена фінансова інформація про дочірнє підприємство (п. 12 Б 10 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»).

Характер та масштаби суттєвих обмежень:

суттєві обмеження (наприклад, статутні, контрактні та регуляторні обмеження) на його здатність мати доступ до активів або використовувати їх чи погашати зобов'язання групи, наприклад:

• такі, що обмежують здатність материнського підприємства або його дочірніх підприємств передавати грошові кошти або інші активи іншим суб'єктам господарювання (або від інших суб'єктів господарювання) групи;

• гарантії або інші вимоги, що можуть обмежувати виплати дивідендів та інші виплати капіталу або позики чи авансові платежі, видані або такі, що погашаються, іншим суб'єктам господарювання (або іншими суб'єктами господарювання) у групі (п. 13а МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»);

характер та ступінь, до якого захисні права неконтрольованих часток можуть значно обмежити здатність суб'єкта господарювання мати доступ до активів або використовувати їх та погашати зобов'язання групи (такі, як, наприклад, коли материнське підприємство зобов'язане погасити зобов'язання дочірнього підприємства перш ніж погашати свої власні зобов'язання, або коли для доступу до активів або для погашення зобов'язань дочірнього підприємства необхідна ухвала неконтрольованих часток) (п. 13б МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»);

балансова вартість у консолідованій фінансовій звітності активів та зобов'язань, до яких застосовуються обмеження (п. 13в МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»).

Характер ризиків, пов'язаних з частками участі суб'єкта господарювання у консолідованих структурованих суб'єктах господарювання:

умови будь-яких контрактних угод, які можуть вимагати від материнського підприємства чи його дочірніх підприємств надати фінансову підтримку консолідованому структурованому суб'єктові господарювання, в тому числі події чи обставини, що можуть призвести суб'єкт господарювання до збитку (наприклад, угоди стосовно ліквідності або умови зміни кредитного рейтингу, пов'язані з зобов'язаннями придбати активи структурованого суб'єкта господарювання або надати фінансову допомогу) (п. 14 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»);

вид та обсяг наданої підтримки, включаючи ситуації, у яких материнська компанія або її дочірні підприємства надали допомогу структурованому суб'єкту господарювання в отриманні фінансової підтримки; та причини надання підтримки (якщо протягом звітного періоду материнське підприємство або будь-яке з його дочірніх підприємств (не маючи контрактного зобов'язання на це) надало фінансову або іншу підтримку консолідованому структурованому суб'єктові господарювання (наприклад, придбавши активи структурованого суб'єкта господарювання або випущені ним інструменти) (п. 15 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»);

пояснення відповідних чинників, які спричинили прийняття рішення щодо надання фінансової або іншої підтримки раніше неконсолідованому структурованому суб'єктові господарювання, не маючи контрактного зобов'язання зробити це, і це надання підтримки привело до того, що суб'єкт господарювання контролює структурований суб'єкт господарювання (п. 16 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»);

поточні наміри надати фінансову або іншу підтримку консолідованому структурованому суб'єктові господарювання, в тому числі наміри допомогти структурованому суб'єктові господарювання в отриманні фінансової підтримки (п. 17 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»);

графік, який показує впливи на власний капітал, що відносяться до власників материнського підприємства, будь-яких змін його частки власності у дочірньому підприємстві, що не приводять до втрати контролю (п. 18 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»);

прибуток або збиток, який став наслідком втрати контролю дочірнього підприємства протягом звітного періоду та частина такого прибутку або збитку, що відноситься до оцінювання будь-якої інвестиції, збережений у колишньому дочірньому підприємстві за справедливою вартістю на дату, коли контроль втрачено; та статтю (статті) прибутку або збитку, у яких прибуток або збиток визнається (якщо він не подається окремо) (п. 19 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»).

Частки участі у спільних угодах та асоційованих підприємствах, у тому числі:

характер, масштаби та фінансові впливи його часток власності у спільних угодах або асоційованих підприємствах, у тому числі характер та впливи його контрактних відносин з іншими інвесторами, що мають спільний контроль над спільними угодами та асоційованими підприємствами або чинять суттєвий вплив на них;

характер та зміни ризиків, пов'язаних з його частками участі у спільних та асоційованих підприємствах (п. 20 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»).

Характер, масштаби та фінансові впливи часток участі суб'єкта господарювання у спільних угодах та асоційованих підприємствах:

для кожної спільної угоди та асоційованого підприємства, що є суттєвими, назву спільної угоди або асоційованого підприємства; характер відносин суб'єкта господарювання зі спільною угодою або асоційованим підприємством (наприклад, надаючи опис характеру діяльності спільної угоди або асоційованого підприємства та вказуючи, чи є вони стратегічними для діяльності суб'єкта господарювання); основне місце бізнесу (і країну реєстрації, якщо це доречно та якщо вона відрізняється від основного місця бізнесу) спільної угоди або асоційованого підприємства; пропорційну частину частки власності або частки участі, утримуваної суб'єктом господарювання, та пропорційну частину утримуваних прав голосу, якщо ці величини різні (якщо доречно);

для кожного спільного або асоційованого підприємства: чи оцінена інвестиція у спільне або асоційоване підприємство за методом участі у капіталі або за справедливою вартістю; узагальнену фінансову інформацію про спільне або асоційоване підприємство; якщо спільне або асоційоване підприємство обліковується за методом участі у капіталі, - справедливу вартість його інвестиції у спільне чи асоційоване підприємство, якщо для інвестиції є ринкова ціна котирування;

фінансову інформацію про інвестиції суб'єкта господарювання у спільні чи асоційовані підприємства, кожне з яких, взяте окремо, не є суттєвим: сукупно для всіх спільних підприємств, кожне з яких, взяте окремо, не є суттєвим; сукупно для всіх асоційованих підприємств, кожне з яких, взяте окремо, не є суттєвим (п. 21 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»).

характер та масштаби будь-яких важливих обмежень здатності спільних або асоційованих підприємств передавати кошти суб'єктові господарювання у вигляді дивідендів у грошовій формі або погашати позики чи авансові платежі, взяті суб'єктом господарювання;

якщо фінансова звітність спільного або асоційованого підприємства, використана у методі участі у капіталі, складена на дату або за період, що відрізняється від дати чи періоду суб'єкта господарювання: дату закінчення звітного періоду фінансової звітності такого спільного чи асоційованого підприємства; та) причину використання відмінної дати чи періоду.

невизнану частку збитків спільного чи асоційованого підприємства, - обидва за звітний період та кумулятивно, якщо суб'єкт господарювання припинив визнання своєї частки у збитках спільного чи асоційованого підприємства, застосовуючи метод участі у капіталі (п. 22 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»).

Ризики, пов'язані з частками участі суб'єкта господарювання у спільних та асоційованих підприємствах:

зобов'язання, які він має стосовно своїх спільних підприємств, окремо від суми інших;

відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", окрім випадків, коли ймовірність збитку є віддаленою, - умовні зобов'язання, понесені у зв'язку з його частками участі у спільних чи асоційованих підприємствах (в тому числі його частку умовних зобов'язань, понесених спільно з іншими інвесторами, які мають спільний контроль над спільними чи асоційованими підприємствами або здійснюють значний вплив на них), окремо від суми інших умовних зобов'язань (МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання» п. 23).

Частки участі у неконсолідованих структурованих суб'єктах господарювання:

інформація, яка надає змогу користувачам фінансової звітності зрозуміти характер та масштаби його часток участі у неконсолідованих структурованих суб'єктах господарювання;

характер та зміни ризиків, пов'язаних з його частками участі у неконсолідованих структурованих суб'єктах (п. 24 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»).

Характер часток участі

якісна та кількісна інформація про свої частки участі у неконсолідованих структурованих суб'єктах господарювання, зокрема, характер, мета, розмір та вид діяльності структурованого суб'єкта господарювання та те, як цей структурований суб'єкт господарювання фінансується (п. 26 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»);

якщо суб'єкт господарювання спонсорував неконсолідований структурований суб'єкт господарювання, щодо якого він не надає інформацію, що вимагається параграфом 29 (наприклад, тому, що він немає частки участі у суб'єкті господарювання на звітну дату), суб'єкт господарювання розкриває:

• інформація про те, як підприємство визначило, які структуровані суб'єкти господарювання воно спонсорувало;

• дохід від таких структурованих суб'єктів господарювання протягом звітного періоду, в тому числі опис типів поданого доходу;

• балансова вартість (на час передачі) всіх активів, переданих таким структурованим суб'єктам господарювання протягом звітного періоду (п. 27 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»).

Характер ризиків

балансова вартість активів та зобов'язань, визнаних у фінансовій звітності стосовно часток участі у неконсолідованих структурованих суб'єктах господарювання;

статті у звіті про фінансовий стан, за якими ці активи та зобов'язання визнані;

сума, що найкраще представляє максимальний для суб'єкта господарювання ризик збитку від часток участі у неконсолідованих структурованих суб'єктах господарювання, в тому числі те, як визначено максимальну величину ризику. Якщо підприємство не може кількісно оцінити свій максимальний ризик збитку від своїх часток участі у неконсолідованих структурованих суб'єктах господарювання, він розкриває цей факт та його причини;

порівняння балансових вартостей активів та зобов'язань суб'єкта господарювання, що стосуються його часток участі у неконсолідованих структурованих суб'єктах господарювання, та максимального ризику збитку від таких суб'єктів господарювання, на який наражається підприємство (МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання» п. 29).

тип та обсяг наданої підтримки, в тому числі ситуації, у яких підприємство допомагало структурованому суб'єктові господарювання в отриманні фінансової підтримки; та причини надання підтримки (якщо протягом звітного періоду підприємство надало, не маючи на це контрактного зобов'язання, фінансову або іншу підтримку неконсолідованому структурованому суб'єктові господарювання, у якому воно раніше мало або зараз має частку участі (наприклад, придбавши активи структурованого суб'єкта господарювання або випущені ним інструменти) (п. 30 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»).

будь-які нинішні наміри надати фінансову чи іншу підтримку неконсолідованому структурованому суб'єктові господарювання, в тому числі наміри надавати допомогу структурованому суб'єктові господарювання в отриманні фінансової підтримки (п. 31 МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»).

8) Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності

Дохід від реалізації:

• облікову політику, прийнятну для визнання доходу;

• методи, прийнятні для встановлення ступеню завершеності операцій по наданню послуг;

• суму кожної вагомої категорії доходу;

• суму доходу, отриману від об’єму товарів та послуг, які включені в кожну вагому категорію доходу (п. 35 МСБО 18 «Дохід»).

Собівартість реалізації (склад собівартості з обов’язковим виділенням матеріальних витрат, витрат на персонал, амортизації основних засобів та нематеріальних активів та ін., у т.ч. нерозподілені виробничі накладні витрати, понаднормові суми виробничої собівартості запасів).

Інші операційні доходи (склад, у т.ч. негрошова виручка, що виникла в результаті обміну товарів або послуг).

Операційні витрати відповідно до обраної Облікової політики (склад з обов’язковим виділенням матеріальних витрат, витрат на персонал, амортизації основних засобів та нематеріальних активів та ін.).

Інші операційні витрати (склад).

Результат інвестиційної діяльності (склад інвестиційних доходів і витрат).

Фінансові витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу.

Результат іншої фінансової діяльності (склад фінансових доходів і витрат, не пов’язаних із залученням позикового капіталу, наприклад, ефект дисконтування).

Витрати з податку на прибуток:

поточні податкові витрати (дохід);

коригування, визнані за період щодо поточного податку попередніх періодів;

сума вигоди, що виникає від раніше не визнаного податкового збитку, податкової пільги або тимчасової різниці попереднього періоду, яка використовується для зменшення поточних податкових витрат;

сума вигоди від раніше не визнаного податкового збитку, податкової пільги або тимчасової різниці попереднього періоду, яка використовується для зменшення відстрочених податкових витрат;

сума відстрочених податкових витрат (доходу), що відноситься до виникнення та сторнування тимчасових різниць;

сума відстрочених податкових витрат (доходу), що відноситься до зміни ставок оподаткування або введення нових податків;

відстрочені податкові витрати, що виникають від списання або сторнування попереднього списання відстроченого податкового активу;

сума податкових витрат (доходу), що відноситься до тих змін облікової політики та помилок, які включаються в чистий прибуток чи збиток згідно з МСБО 8, оскільки їх не можна обліковувати ретроспективно (п. 80 МСБО 12 «Податки на прибуток»);

роз'яснення змін ставок оподаткування, що їх слід застосовувати, порівняно з попереднім обліковим періодом;

взаємозв'язок між податковими витратами (доходом) та обліковим прибутком (п. 81 МСФЗ 12 «Податки на прибуток»).

Відстрочені податкові активи та зобов’язання (залишки на початок і кінець звітного періоду та зміни протягом звітного періоду за статтями Звіту про фінансовий стан).

Прибуток на акцію від триваючої діяльності та діяльності, що припиняється, у т.ч.:

прибуток, що припадає на власників звичайних акцій;

середньозважена кількість звичайних акцій, що знаходилися в обігу протягом періоду;

базисний прибуток на акцію за звітний рік, що припадає на власників звичайних акцій;

розбавлений прибуток на акцію за звітний рік, що припадає на власників звичайних акцій.

Основні засоби:

валова балансова вартість та сума накопиченої амортизації (разом з накопиченими збитками від зменшення корисності) на початок та кінець періоду;

узгодження балансової вартості на початок і кінець періоду, що відображає:

• надходження;

• активи, класифіковані як утримувані для продажу або включені до ліквідаційної групи, класифікованої як утримувана для продажу відповідно до МСФЗ 5 «Необоротні активи, призначені для продажу, та групи вибуття», та інші вибуття;

• придбання в результаті об'єднань бізнесу (п. 75 МСБО 16 «Основні засоби»);

• збільшення або зменшення протягом певного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих в іншому сукупному доході відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів» (п. 31, 39 МСБО 16 «Основні засоби»);

• збитки від зменшення корисності, визнані в прибутку чи збитку відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів»;

• збитки від зменшення корисності, сторновані в прибутку чи збитку відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів»;

• амортизацію;

• чисті курсові різниці, що виникають при переведенні фінансової звітності з функціональної валюти в іншу валюту подання, включаючи переведення закордонної господарської одиниці у валюту подання суб'єкта господарювання, що звітує;

• інші зміни (п. 75 МСБО 16 «Основні засоби»);

наявність та суми обмежень на права власності, а також основні засоби, передані у заставу для забезпечення зобов'язань;

сума видатків, визнаних у балансовій вартості об'єкта основних засобів у ході його будівництва;

сума контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів;

сума компенсації від третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані, що включається до прибутку чи збитку, якщо суму цієї компенсації не було розкрито окремо у звіті про сукупні доходи (п. 74 МСБО 16 «Основні засоби»);

дата набрання чинності переоцінки, залучення незалежного оцінювача, методи та значні припущення, застосовані під час попередньої оцінки справедливої вартості об'єктів, міра, якою справедлива вартість об'єктів була визначена безпосередньо шляхом посилання на спостережні ціни на активному ринку або нещодавні ринкові операції між незалежними сторонами або попередньо визначена із застосуванням інших методів оцінки вартості, для кожного переоціненого класу основних засобів - балансову вартість, яка була б визнана, якби активи обліковували за моделлю собівартості, дооцінку із зазначенням зміни за період та будь-яких обмежень щодо розподілу залишку акціонерам (якщо об'єкти основних засобів наведено за переоціненими сумами) (п. 77 МСБО 16 «Основні засоби»);

балансова вартість основних засобів, що їх тимчасово не використовують;

валова балансова вартість будь-яких повністю амортизованих основних засобів, які ще використовують;

балансова вартість основних засобів, які вибули з активного використання та не класифіковані як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 «Необоротні активи, призначені для продажу, та групи вибуття»;

справедлива вартість основних засобів, якщо вона суттєво відрізняється від балансової вартості (якщо застосовується модель собівартості) (п. 79 МСБО 16 «Основні засоби»).

Нематеріальні активи:

валова балансова вартість та будь-яка накопичена амортизація (об'єднана з накопиченими збитками від зменшення корисності) на початок та на кінець періоду;

стаття (статті) звіту про сукупні доходи, в яку (які) включено амортизацію нематеріальних активів;

узгодження балансової вартості на початок та на кінець періоду, де вказується:

• надходження, із зазначенням окремо надходжень від внутрішньої розробки, придбаних окремо та придбаних унаслідок об'єднання бізнесу (п. 118 МСБО 38 «Нематеріальні активи»);

• активи, класифіковані як утримувані для продажу чи включені до ліквідаційної групи, класифікованої як утримувана для продажу відповідно до МСФЗ 5 «Необоротні активи, призначені для продажу, та групи вибуття», та інші вибуття (п. 6 МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»);

• збільшення або зменшення протягом періоду, які є результатом переоцінки, та збитків від зменшення корисності, визнаних чи сторнованих в іншому сукупному доході згідно з МСБО 36 «Знецінення активів» (якщо вони є) (п. 75, 85, 86, 126 МСБО 36 «Зменшення корисності активів»);

• збитки від зменшення корисності, визнані у прибутку або збитку протягом періоду (якщо вони є) згідно з МСБО 36 «Знецінення активів» (п. 126 МСБО 36 «Зменшення корисності активів»);

• збитки від зменшення корисності, сторновані у прибутку або збитку протягом періоду (якщо вони є) згідно з МСБО 36 «Знецінення активів» (п. 126 МСБО 36 «Зменшення корисності активів»);

• амортизація, визнана протягом періоду;

• чисті курсові різниці, які виникають від переведення фінансової звітності у валюту подання та від переведення закордонних господарських одиниць у валюту подання суб'єкта господарювання;

• інші зміни балансової вартості протягом періоду (п. 118 МСБО 38 «Нематеріальні активи»).

балансова вартість активу, строк корисної експлуатації якого оцінюється як невизначений, та причини, які підтверджують оцінку строку корисної експлуатації нематеріального активу;

опис, балансова вартість та період амортизації, що залишився, будь-якого індивідуального нематеріального активу, суттєвого для фінансової звітності суб'єкта господарювання (п. 122 МСБО 38 «Нематеріальні активи»);

справедливу вартість, первісно визнану для нематеріальних активів, отриманих за державним грантом та первісно визнаних за справедливою вартістю, їх балансову вартість; та чи оцінено їх після визнання за моделлю собівартості, чи за моделлю переоцінки;

існування та балансова вартість нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та балансова вартість нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов'язань;

сума договірних зобов'язань з придбання нематеріальних активів (п. 44 МСБО 38 «Нематеріальні активи»);

дата проведення переоцінки, балансова вартість переоцінених нематеріальних активів; та балансова вартість, яка була б визнана, якби переоцінений клас нематеріальних активів оцінювався б після визнання із застосуванням моделі собівартості; сума дооцінки, яка відноситься до нематеріальних активів на початок та на кінець періоду, вказуючи зміни протягом періоду та будь-які обмеження на розподіл залишку акціонерам; та методи і суттєві припущення, застосовані під час оцінювання справедливої вартості активів (для нематеріальних активів, оцінених після визнання із застосуванням моделі переоцінки) (п. 124 МСБО 38 «Нематеріальні активи»).

Видатки на дослідження та розробки:

• витрати на матеріали та послуги, використані чи спожиті під час генерування нематеріального активу;

• витрати на виплати працівникам (як визначено в МСБО 19 «Винагороди працівникам»), які виникають унаслідок генерування нематеріального активу;

• гонорари за реєстрацію юридичного права;

• амортизація патентів та ліцензій, які використовуються для генерування нематеріального активу та ін. (п. 126 МСБО 38 «Нематеріальні активи»).

Довгострокові фінансові активи:

Довгострокові фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки як прибутку або збитку призначені такими при первісному визнанні та такі, що обов'язково оцінюються за справедливою вартістю;

Довгострокові фінансові активи, оцінені за амортизованою собівартістю;

Довгострокові фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у сукупному доході;

Довгострокові фінансові активи, що знаходяться у заставі як забезпечення зобов'язань або умовних зобов'язань;

Класифікація оцінки справедливої вартості за допомогою ієрархії справедливої вартості, яка відображає значущість вхідних даних, використаних при складанні оцінок та переводи між Рівнем 1 і Рівнем 2 ієрархії джерел оцінки справедливої вартості.

Інші необоротні активи (за наявності) (п. 8 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», п. 9 МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»).

Запаси:

облікова політика, прийнята для оцінки запасів, включаючи використану формулу розрахунку вартості;

загальна балансова вартість запасів та балансова вартість згідно з класифікаціями, прийнятними для підприємства;

балансова вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації мінус витрати на продаж;

сума запасів, визнаних як витрати протягом періоду;

сума будь-якого часткового списання запасів, визнану як витрати протягом періоду;

сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання, визнану як зменшення суми запасів, яка визнана як витрати періоду;

балансова вартість запасів, переданих під заставу для гарантії зобов'язань.

сума списання вартості запасів, визнана як витрати (собівартість, операційні витрати та ін.) (п. 36 МСБО 2 «Запаси»).

Товарна дебіторська заборгованість:

склад товарної дебіторської заборгованості, у т.ч. пов’язаних сторін;

резерв знецінення щодо товарної дебіторської заборгованості;

середньорічна оборотність товарної дебіторської заборгованості;

рух резерву щодо товарної дебіторської заборгованості;

аналіз товарної дебіторської заборгованості, визнаної повністю або частково сумнівною, за термінами погашення

аналіз простроченої товарної дебіторської заборгованості, яка не визнана повністю або частково сумнівною (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

склад дебіторської заборгованості за розрахунками, у т.ч. пов’язаних сторін;

резерв знецінення щодо дебіторської заборгованості за розрахунками, у т.ч. пов’язаних сторін;

рух резерву щодо дебіторської заборгованості за розрахунками;

аналіз дебіторської заборгованості за розрахунками, визнаної повністю або частково сумнівною, за термінами погашення;

аналіз простроченої дебіторської заборгованості за розрахунками, яка не визнана повністю або частково сумнівною (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Поточні фінансові активи:

опис поточних фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки як прибутку або збитку призначені такими при первісному визнанні та такі, що обов'язково оцінюються за справедливою вартістю;

поточні фінансові активи, оцінені за собівартістю;

поточні фінансові активи, що знаходяться у заставі як забезпечення зобов'язань або умовних зобов'язань;

класифікація оцінки справедливої вартості за допомогою ієрархії справедливої вартості, яка відображає значущість вхідних даних, використаних при складанні оцінок та переводи між Рівнем 1 і Рівнем 2 ієрархії джерел оцінки справедливої вартості (п. 8 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», п. 9 МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»).

Акціонерний капітал. Для кожного класу акціонерного капіталу:

кількість акцій, дозволених до випуску;

кількість випущених і повністю сплачених акцій, а також випущених, але не повністю сплачених акцій;

номінальна вартість однієї акції або факт відсутності номінальної вартості акцій;

узгодження кількості акцій в обігу на початок та на кінець періоду;

права, привілеї та обмеження, які супроводжують цей клас, включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу (п. 79 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»);

частки в суб'єкті господарювання, утримувані суб'єктом господарювання чи його дочірніми або асоційованими підприємствами (п. 34 МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», п. 17 МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»);

акції, зарезервовані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу, включаючи умови та суми;

опис характеру призначення кожного резерву у власному капіталі (п. 79 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).

Капітальні резерви. Для кожного виду резервів:

короткий опис характеру зобов'язання і очікувані терміни відтоку пов'язаних з ним економічних вигод;

ознаку невизначеності у відношенні величини і строків відтоку цих економічних вигод (там,де це потрібно, компанія повинна розкрити основні припущення щодо майбутніх подій);

суму будь-якого очікуваного відшкодування, із зазначенням суми активу, який був визнаний у відношенні цього очікуваного відшкодування (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання (у розрізі пов’язаних та непов’язаних сторін):

модель обліку фінансових зобов’язань (справедлива вартість або неамортизована вартість);

валюта кредитування;

залишок кредиту на звітну дату;

відсоткова ставка;

дата видачі та погашення;

вид застави;

заставоутримувач;

вартість застави;

аналіз позик за строками погашення;

інші довгострокові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку, призначені такими при первісному визнанні;

інші довгострокові фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;

інші довгострокові зобов'язання у розрізі пов’язаних та непов’язаних сторін;

ієрархія справедливої вартості довгострокових фінансових зобов’язань (п. 8 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», п. 9 МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»).

Короткострокові кредити банків (у розрізі пов’язаних та непов’язаних сторін):

валюта кредитування;

залишок кредиту на звітну дату;

відсоткова ставка;

дата видачі та погашення;

вид застави;

заставоутримувач;

вартість застави;

аналіз позик за строками погашення (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Товарна кредиторська заборгованість:

склад у розрізі пов’язаних та непов’язаних сторін;

середньорічна оборотність товарної кредиторської заборгованості;

аналіз товарної кредиторської заборгованості за термінами погашення;

визнаний дохід від списання товарної кредиторської заборгованості у звітному році, у т.ч. перед пов’язаними сторонами (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Кредиторська заборгованість за розрахунками:

склад у розрізі пов’язаних та непов’язаних сторін;

аналіз простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками, яка не визнана повністю або частково доходом;

визнаний дохід від списання кредиторської заборгованості за розрахунками у звітному році, у т.ч. перед пов’язаними сторонами (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Забезпечення. Для кожного класу забезпечення суб'єктові господарювання слід розкривати інформацію про:

стислий опис сутності зобов'язання і визначення очікуваного часу будь-якого відповідного вибуття економічних вигід;

балансова вартість на початок і кінець періоду;

додаткові забезпечення, здійснені протягом періоду, включаючи збільшення існуючих забезпечень;

використані суми (тобто, витрачені і списані за рахунок забезпечення) протягом періоду;

невикористані суми, сторновані протягом періоду;

збільшення протягом періоду дисконтованої суми, яка виникає з плином часу, і вплив будь-якої зміни ставки дисконту.

сума будь-якої очікуваної компенсації із зазначенням суми будь-якого активу, визнаного для цієї очікуваної компенсації.

Коригування нерозподіленого прибутку (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Грошові кошти та їх еквіваленти:

склад грошових коштів у розрізі валют, у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти недоступні для використання;

середня доходність за депозитами у звітному році.

Негрошові операції (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

9) Розкриття іншої інформації

Цілі, політика та процеси в області управління капіталом:

мета управління капіталом;

моніторинг показників управління капіталом (в залежності від вибраних Обліковою політикою);

розрахунок показників управління капіталом;

висновки щодо показників управління капіталом та пояснення їх коливань.

Розкриття операцій з пов'язаними сторонами:

перелік основних пов'язаних сторін по відношенню до підприємства із зазначенням виду діяльності та країни пов’язаних осіб;

найменування материнської організації; найменування сторони, яка володіє кінцевим контролем, якщо вона відмінна від материнської організації; у випадку, коли ні материнська компанія, ні сторона, яка володіє кінцевим контролем, не публікує фінансову звітність для відкритого користування, - найменування наступної вищестоящої материнської організації, що публікує таку звітність (п. 12, 13 МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»);

операції з пов'язаними сторонами, за звітний рік (придбання або продаж товарів (готових або напівфабрикатів), придбання або продаж нерухомості та інших активів, надання або отримання послуг, оренда, передача досліджень та розробок, передача за ліцензійними угодами, передача за фінансовими угодами (зокрема, позики та внески власного капіталу в грошовій або в натуральній формі), надання гарантій або застави, зобов'язання зробити щось за умови настання чи ненастання у майбутньому певної події, в тому числі контрактів з виконанням у майбутньому (визнаних або невизнаних), погашення зобов'язань від імені суб'єкта господарювання або суб'єктом господарювання від імені такої зв'язаної сторони (п. 20, 21 МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»);

витрати, визнані протягом періоду щодо безнадійних або сумнівних боргів пов'язаних сторін у звітному році;

умови здійснення операцій з пов’язаними сторонами.

Розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському персоналу (загальну суму та по кожній категорії):

• короткострокові виплати працівникам;

• виплати по закінченні трудової діяльності;

• інші довгострокові виплати працівникам;

• виплати при звільненні;

• платіж на основі акцій (п. 17 МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»).

Персонал та оплата праці:

середньооблікова чисельність персоналу за звітний рік;

чисельність персоналу по категоріям (згідно Обліковій політиці);

нараховані витрати на персонал за звітний період за видами виплат;

пенсійні плани, учасниками яких є підприємство, та розподіл внесків до державного пенсійного плану між поточними внески за встановленими ставками, внесками, визначені державним пенсійним планом, на виплату пільгових пенсій, добровільними внесками.

Умовні активи, зобов'язання та невизнані контрактні зобов'язання:

умовні активи та зобов’язання, не визнані у фінансовій звітності

контрактні зобов'язання, видані гарантії, поручительства;

страхування;

судові процеси із зазначенням позивача, відповідача, суми позову, підстав, стану процесу, рішення, перспективи.

Ризики

розкриття інформації по кожному типу ризику, пов’язаному з фінансовими інструментами:

• схильність до ризику та причини його виникнення;

• цілі організації, політику та способи управління ризиками, а також методи, які використовувалися для оцінки ризику»

• зміни в попередніх пунктах з минулого року (п. 33 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Ринковий ризик:

• аналіз чутливості для кожного типу ринкового ризику, на який наражається суб’єкт господарювання на кінець звітного періоду, показуючи, як зміни у відповідній змінній ризику, що були обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть на прибуток або збиток та власний капітал;

• методи та припущення, використані при складанні аналізу чутливості;

• зміни (у порівнянні з попереднім періодом) у використаних методах та припущеннях і причини таких змін (п. 40 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Кредитний ризик:

• суму, яка найкраще відображає максимальну схильність організації до кредитного ризику на кінець звітного періоду без врахування забезпечення чи інших механізмів підвищення якості кредиту (п. 42 МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»);

• опис забезпечення, яке утримується в якості гарантії, та інших механізмів підвищення кредитної якості, а також їх фінансовий ефект (МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»);

• інформацію о кредитній якості фінансових активів, які не є ні простроченими, ні знеціненими (п. 36 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Ризик ліквідності:

• аналіз непохідних фінансових зобов’язань за строками погашення (включаючи випущені договори фінансової гарантії), який показує строки, які лишилися до погашення за договорами;

• аналіз термінів погашення по похідним фінансовим зобов’язанням, який включає в себе договірні терміни, які залишились до погашення; для похідних фінансових зобов’язань, для яких інформація про договірні терміни погашення є основною для розуміння термінів грошових потоків (п. 39 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

Події після дати балансу:

характер події;

оцінка фінансових наслідків або вказівка на те, що зробити таку оцінку не є можливим (п. 22 МСБО 10 «Події після звітного періоду»).

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ