Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Методичні рекомендації щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України

Методичні рекомендації роз'яснюють порядок розкриття у примітках інформації, що банки подають у Звіті про фінансовий стан (Баланс), Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіті про зміни у власному капіталі, Звіті про рух грошових коштів, з метою забезпечення підготовки банками фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

1.1. Методичні рекомендації щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України (далі - Методичні рекомендації) роз'яснюють порядок розкриття у примітках інформації, що банки подають у Звіті про фінансовий стан (Баланс), Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіті про зміни у власному капіталі, Звіті про рух грошових коштів, з метою забезпечення підготовки банками фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

1.2. Терміни, що вживаються в Методичних рекомендаціях, використовуються в значеннях, визначених законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку, МСФЗ.

1.3. Банк самостійно визначає порядок розкриття інформації у примітках з урахуванням Методичних рекомендацій.

1.4. Банк визначає самостійно перелік рахунків внутрішнього плану рахунків для заповнення приміток з урахуванням економічної сутності операцій.

1.5. Банк, фінансова звітність якого відповідає МСФЗ, має чітко та без будь-яких обмежень зазначати таку відповідність у примітках. Банк не повинен характеризувати фінансову звітність як таку, що відповідає МСФЗ, якщо вона не відповідає усім вимогам МСФЗ.

1.6. Банк у викладі суттєвих облікових політик або в інших примітках повинен розкривати інформацію про судження, що їх застосовував управлінський персонал у процесі застосування облікових політик банку та які мають найсуттєвіший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності.

1.7. Банк на свій власний розсуд об'єднує фінансові інструменти в класи, які відповідають характерові розкритої інформації та враховують характеристики цих фінансових інструментів, що дає змогу користувачам фінансових звітів оцінити значимість фінансових інструментів для фінансового стану банку та результатів його діяльності.

1.8. Банк у відповідних примітках подає фінансові активи банку, які мають міжнародний рейтинг, за кредитними рейтингами контрагентів, установленими рейтинговою компанією (зазначається найменування компанії) за міжнародною рейтинговою шкалою, інші - за національною шкалою. Банк подає такі фінансові активи за найнижчим з присвоєних компанією рейтингом кожному контрагенту. Банк наводить рейтинги відповідно до кодування рейтингової компанії із застосуванням таблиці відповідностей рейтингів інформаційної системи (назва інформаційної системи).

1.9. Зразки приміток до фінансової звітності наведені у додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.

 
Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України

Примітки до фінансової звітності

Примітка 1. Інформація про банк

Банк розкриває інформацію про банк, якщо її не розкрито в іншій інформації, опублікованій з фінансовими звітами, а саме:

найменування банку;

місцезнаходження банку;

країну, у якій зареєстровано банк;

найменування та місцезнаходження материнської компанії;

найменування найбільшої материнської компанії групи;

організаційно-правову форму банку;

опис характеру операцій банку та його основних видів діяльності, спеціалізацію банку, якщо така є;

стратегічну мету банку;

інформацію про те, чи є банк на звітну дату тимчасовим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

частку керівництва в акціях банку;

власників істотної участі в банку;

частку в статутному капіталі іноземних інвесторів (із зазначенням компанії і країни) (заповнюється банками з іноземним капіталом);

та будь-які зміни в цій інформації, що відбулися порівняно з попередньою датою балансу;

дату затвердження фінансової звітності до випуску із зазначенням органу або уповноважених осіб, якими прийняте відповідне рішення про її затвердження;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено МСФЗ.

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність

Банк наводить таку інформацію:

опис економічного середовища, в умовах якого він здійснює свою діяльність;

вплив цих умов на його фінансовий стан та результати діяльності.

Примітка 3. Основи подання фінансової звітності

Банк зазначає:

про факт відповідності фінансової звітності МСФЗ, уключаючи всі раніше прийняті діючі МСФЗ та тлумачення до них, а також факт відхилення від певної вимоги МСФЗ;

назви МСФЗ, на яких ґрунтуються основні принципи бухгалтерського обліку;

назви МСФЗ та причини, через які вони не застосовувалися, фінансовий вплив на статтю, яку слід було б зазначити відповідно до вимог МСФЗ за кожний поданий період;

функціональну валюту, у якій ведеться бухгалтерський облік банку, одиниці виміру, у яких подається фінансова звітність.

Примітка 4. Принципи облікової політики

Банк стисло викладає основні принципи облікової політики.

4.1. Консолідована фінансова звітність.

У консолідованій фінансовій звітності банк розкриває таку інформацію:

перелік учасників консолідованої групи;

характер відносин між материнським банком і дочірньою, асоційованою компаніями, якщо материнський банк не володіє в дочірній компанії (прямо чи опосередковано) більше ніж половиною голосів; характер і ступінь будь-яких важливих обмежень щодо здатності асоційованої компанії передавати кошти материнському банку у формі дивідендів грошовими коштами або повернення позик чи авансових платежів; зміни протягом звітного періоду, унаслідок чого материнський банк утратив контроль над діяльністю дочірньої компанії;

методи консолідації, що застосовувалися до кожного окремого учасника консолідованої групи, у тому числі обґрунтування підстав для використання методу повної консолідації, якщо частка консолідованої групи в статутному капіталі учасника становить менше ніж 50 %;

обґрунтування підстав для використання методу участі в капіталі, якщо частка консолідованої групи в статутному капіталі учасника становить менше ніж 20 %;

обґрунтування підстав для використання методу участі в капіталі для виняткових ситуацій, а також для винятків за кожним методом консолідації;

причини, за якими показники фінансової звітності дочірньої або асоційованої компаній не включені до консолідованої фінансової звітності;

облік різниць, що виникають під час складання першої консолідованої звітності;

невизнану частку збитків асоційованої компанії за звітний період на кумулятивній основі, якщо материнський банк припинив визнання своєї частки в збитках асоційованої компанії; свою частку в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії, за які материнський банк несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами; непередбачені зобов'язання, які виникають унаслідок розподіленої відповідальності материнського банку та інших інвесторів за всіма або за частиною зобов'язань асоційованої компанії;

зміни ознак класифікації діяльності господарської одиниці за межами України та надання інформації про характер та причини зміни, вплив зміни на капітал, прибуток (збиток) за попередній рік, якщо така зміна відбулася на початку попереднього року;

методи переоцінки, визначення справедливої вартості придбаних активів і зобов'язань;

методи консолідації, що використовуються з метою надання порівняльної інформації в разі змін периметра консолідації.

4.2. Основи оцінки складання фінансової звітності:

основи оцінки, що застосовувалися під час складання фінансової звітності, наприклад, історична (первісна) собівартість, справедлива вартість;

принципи облікової політики (критерії визнання та подальшої оцінки), що застосовуються до кожної категорії активів і зобов'язань та статей доходів і витрат.

4.3. Первісне визнання фінансових інструментів.

Оцінка фінансових інструментів під час первісного їх визнання за кожною категорією фінансових інструментів.

4.4. Знецінення фінансових активів:

категорії активів, за якими банк визнає зменшення корисності;

критерії, які використовує банк для визначення об'єктивного свідчення про наявність збитку від знецінення;

критерії списання сум знецінених фінансових активів за рахунок сформованих резервів.

4.5. Припинення визнання фінансових інструментів:

критерії припинення визнання фінансових активів;

передавання фінансових активів, визнання яких не припиняється в повному обсязі;

передавання фінансових активів, що призводить до припинення їх визнання;

критерії припинення визнання фінансових зобов'язань.

4.6. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Банк має розкрити політику щодо визначення складу грошових коштів та їх еквівалентів і виключити із складу грошових коштів та їх еквівалентів суми, до яких установлено обмеження щодо їх використання.

4.7. Торгові цінні папери:

критерії віднесення цінних паперів до торгового портфеля;

первісне визнання та подальша оцінка цінних паперів у торговому портфелі;

визнання доходів і витрат за операціями з цінними паперами в торговому портфелі.

4.8. Кредити та заборгованість клієнтів:

критерії віднесення фінансових активів до кредитів та заборгованості клієнтів;

первісне визнання та подальша оцінка кредитів та заборгованості клієнтів;

реструктуризація кредитів та заборгованості клієнтів;

визнання доходів і витрат за операціями з кредитами та заборгованістю клієнтів.

4.9. Цінні папери в портфелі банку на продаж:

критерії віднесення цінних паперів до портфеля на продаж;

первісне визнання та подальша оцінка цінних паперів у портфелі на продаж;

визнання доходів і витрат за операціями з цінними паперами в портфелі на продаж.

4.10. Договори продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу (продажу):

критерії визначення операції з продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу (продажу);

статті, за якими банк відображає цінні папери за операціями з продажу (купівлі) із зобов'язанням зворотного викупу (продажу);

визнання доходів і витрат за операціями з продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу (продажу).

4.11. Цінні папери в портфелі банку до погашення:

критерії віднесення цінних паперів у портфель до погашення;

первісне визнання та подальша оцінка цінних паперів у портфелі до погашення;

визнання доходів і витрат за операціями з цінними паперами в портфелі до погашення.

4.12. Інвестиції в асоційовані компанії:

критерії визначення інвестицій в асоційовані компанії;

первісний та подальший облік інвестицій в асоційовані компанії;

визнання доходів і витрат за інвестиціями в асоційовані компанії;

справедлива вартість інвестицій, за якими є котирувальна ціна;

узагальнена фінансова інформація асоційованих компаній, уключаючи загальну суму активів, зобов'язань, доходів і витрат, прибутку або збитку; причини, відповідно до яких інвестор має підстави вважати, що в нього є суттєвий вплив, коли йому належить прямо чи опосередковано менше ніж 20 % прав голосу або потенційних прав голосу об'єкта інвестування;

причини, які пояснюють, чому інвестор має підстави вважати, що в нього немає суттєвого впливу, коли йому належить прямо чи опосередковано 20 % або більше прав голосу або потенційних прав голосу об'єкта інвестування.

4.13. Інвестиційна нерухомість:

критерії визначення інвестиційної нерухомості;

первісне визнання та подальша оцінка;

визнання доходів і витрат за операціями з інвестиційною нерухомістю;

у разі використання банком моделі обліку за первісною вартістю (собівартістю) банк розкриває метод амортизації та його перегляд, строки корисного використання (експлуатації) та їх перегляд;

якщо інвестиційна нерухомість відображається в обліку за справедливою вартістю, банк має зазначити методи оцінки (наявність незалежного оцінювача), якщо до оцінки банк не залучає незалежного оцінювача, він має розкрити інформацію про методи та суттєві припущення, які були використані під час визначення їх справедливої вартості, періодичність переоцінки.

4.14. Гудвіл:

визначення гудвілу;

первісна оцінка та подальше визнання гудвілу;

зменшення корисності гудвілу.

4.15. Основні засоби:

первісне визнання та подальша оцінка придбаних (виготовлених) основних засобів;

метод амортизації та їх перегляд;

строки корисного використання (експлуатації) та їх перегляд;

методи оцінки основних засобів (наявність незалежного оцінювача); методи та суттєві припущення, які були використані під час визначення справедливої вартості основних засобів;

періодичність переоцінки основних засобів;

визнання зменшення корисності основних засобів.

4.16. Нематеріальні активи:

первісне визнання та подальша оцінка нематеріальних активів;

методи оцінки придбаних (виготовлених) нематеріальних активів;

метод амортизації, норми амортизації та їх перегляд;

переоцінка нематеріальних активів;

перегляд строку корисного використання нематеріальних активів;

визнання зменшення корисності нематеріальних активів.

4.17. Оперативний лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем та/або лізингоодержувачем:

критерії визначення оперативного лізингу (оренди);

визнання доходів і витрат за оперативним лізингом (орендою).

4.18. Фінансовий лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем та/або лізингоодержувачем:

критерії визначення фінансового лізингу (оренди);

метод оцінки наданих активів у фінансовий лізинг (оренду);

визнання їх знецінення;

метод оцінки отриманих активів у фінансовий лізинг (оренду);

визнання доходів і витрат за операціями з фінансового лізингу.

4.19. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття:

критерії визначення необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

первісне визнання та подальша оцінка необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

зміни в плані продажу;

визнання доходів і витрат від необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття.

4.20. Припинена діяльність:

критерії визначення припиненої діяльності;

визнання доходів і витрат від припиненої діяльності.

4.21. Похідні фінансові інструменти:

критерії визначення похідних фінансових інструментів;

первісне визнання та подальша оцінка похідних фінансових інструментів;

методи оцінки кожного виду похідних фінансових інструментів;

критерії, за якими банк відокремлює вбудовані похідні інструменти від основного контракту;

визначення політики хеджування.

4.22. Залучені кошти:

склад залучених коштів;

первісне визнання та подальша оцінка залучених коштів;

визнання витрат і доходів від залучених коштів;

боргові цінні папери, емітовані банком:

склад боргових цінних паперів, емітованих банком;

первісне визнання та подальша оцінка боргових цінних паперів, емітованих банком;

визнання витрат і доходів від випуску боргових цінних паперів.

4.23. Резерви за зобов'язаннями:

критерії визнання резервів за зобов'язаннями;

первісна оцінка та подальше визнання.

4.24. Субординований борг:

визначення субординованого боргу;

первісна оцінка та подальше визнання;

визнання витрат за субординованим боргом.

4.25. Податок на прибуток:

визначення витрат на податок на прибуток;

визнання поточного та відстроченого податку на прибуток;

ставки податку на прибуток;

зміни норм чинного законодавства щодо визначення податку на прибуток.

4.26. Статутний капітал та емісійний дохід.

Визначення статутного капіталу та емісійного доходу.

4.27. Власні акції, викуплені в акціонерів.

Визнання викупу власних акцій як зменшення власного капіталу.

4.28. Визнання доходів і витрат:

види доходів і витрат;

принципи та критерії визнання доходів і витрат;

застосування ефективної ставки відсотка під час визнання процентних доходів і витрат.

4.29. Переоцінка іноземної валюти:

первісне визнання операцій в іноземній валюті;

визнання активів, зобов'язань, доходів і витрат в іноземній валюті;

відображення у фінансовій звітності монетарних та немонетарних активів і зобов'язань в іноземній валюті;

визначення статей, за якими відображаються результати переоцінки активів та зобов'язань в іноземній валюті.

4.30. Взаємозалік статей активів і зобов'язань:

визначення підстав для здійснення взаємозаліку активів і зобов'язань;

зазначення статей балансу, за якими здійснено взаємозалік;

юридичне обґрунтування.

4.31. Інформація за операційними сегментами:

критерії, за якими визнано звітні сегменти;

засади ціноутворення за міжсегментними операціями;

основа для розподілу доходів і витрат за сегментами;

пояснення щодо характеру змін облікової політики сегмента та причини таких змін.

4.32. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок.

Банк змінює облікову політику тільки тоді, якщо зміна:

а) вимагається МСФЗ;

б) призводить до надання достовірної та доречної інформації про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки.

Банк здійснює зміну облікової політики після першого застосування МСФЗ, які не містять конкретних положень перехідного періоду, ретроспективно.

Банк для здійснення ретроспективного застосування зміни облікової політики має коригувати залишок кожного компонента власного капіталу на початок періоду, на який впливає ця зміна, за найперший поданий попередній період, а також коригувати інші порівнювальні суми таким чином, немов би облікова політика застосовувалася завжди. Якщо ретроспективне застосування змін облікової політики є неможливим за один конкретний попередній звітний період або кілька поданих попередніх періодів, банк застосовує нову облікову політику за станом на початок найпершого періоду, щодо якого ретроспективне застосування є можливим.

Банк застосовує нову облікову політику перспективно, якщо на початок поточного періоду неможливо визначити кумулятивний вплив нової облікової політики до всіх попередніх періодів.

Банк розкриває таку інформацію:

а) зміни в обліковій політиці:

причини та характер змін в обліковій політиці;

сума коригування для кожної статті фінансової звітності, на яку впливають зміни;

сума коригування чистого та скоригованого прибутку на акцію;

факт неможливості ретроспективного застосування облікової політики, обставини, що призвели до такої умови, зазначення періоду, з якого застосовується зміна в обліковій політиці;

б) зміни в облікових оцінках:

виправлення помилок, які були допущені в попередніх періодах:

характер помилки;

статті фінансової звітності, на які вплинуло виправлення помилок;

вплив виправлення помилок на чистий і скоригований прибуток;

факт неможливості здійснення ретроспективного перерахунку та розкриття обставин, що призвели до такої умови, а також зазначити, коли виправлено помилку.

4.33. Основні облікові оцінки та судження, що використовувалися під час застосування принципів облікової політики.

Банк розкриває інформацію про судження, що їх використовував управлінський персонал у процесі застосування облікових політик банку та які мають суттєвий вплив на суми, визнані у фінансових звітах.

Примітка 5. Перехід на нові та переглянуті стандарти

Банк розкриває таку інформацію:

зазначає дату переходу на МСФЗ;

наводить перелік нових стандартів і тлумачень, які є обов'язковими для періоду, що починається з наступного за звітним, або після цієї дати і які банк ще не застосовує достроково;

визначає вплив застосування МСФЗ на облікову політику банку.

Банк подає у вигляді таблиці пояснення щодо кожної статті Звіту про фінансовий стан, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, якщо застосування МСФЗ призвели до суттєвих змін у фінансовій звітності.

Таблиця 5.1. Вплив переходу на нові МСФЗ

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Попередні дані

Вплив переходу на МСФЗ

Дані з урахуванням МСФЗ

1

2

3

4

5


Банк розраховує дані колонки 4 таблиці 5.1 як різницю колонок 3 та 5.

Банк наводить у таблиці лише ті статті, за якими відбуваються зміни або перекласифікація. Банк розкриває такі узгодження у Звіті про рух грошових коштів, якщо це доречно.

Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти

Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Готівкові кошти

2

Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів)

3

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:

3.1

України

3.2

інших країн

4

Усього грошових коштів та їх еквівалентів


Банк наводить інформацію про кредитну якість еквівалентів грошових коштів.

У таблицях 6.2 та 6.3 банк зазначає дані про інвестиційні та фінансові операції, які не потребували використання грошових коштів та їх еквівалентів і які не включені до Звіту про рух грошових коштів.

Таблиця 6.2. Негрошові інвестиційні операції

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4


Таблиця 6.3. Негрошові фінансові операції

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4


Примітка 7. Торгові цінні папери

Таблиця 7.1. Торгові цінні папери

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:

1.1

державні облігації

1.2

облігації місцевих позик

1.3

облігації підприємств

1.4

векселі

2

Акції підприємств

3

Усього торгових цінних паперів


Банк розкриває інформацію про перекласифікацію торгових цінних паперів (у разі наявності таких операцій) та викладає причину їх переведення до іншої категорії.

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості торгових боргових цінних паперів за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Боргові цінні папери (за справедливою вартістю), що не прострочені:

1.1

державні установи та підприємства

1.2

органи місцевого самоврядування

1.3

великі підприємства

1.4

середні підприємства

1.5

малі підприємства

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені боргові цінні папери за наявності рейтингів таких паперів:

1.1

з рейтингом ААА

1.2

з рейтингом від АА- до АА+

1.3

з рейтингом від А- до А+

1.4

з рейтингом нижче А-

1.5

ті, що не мають рейтингу

2

Не погашені у визначений емітентом строк боргові цінні папери (за справедливою вартістю):

2.1

із затримкою платежу до 31 дня

2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

3

Усього боргових цінних паперів


Таблиця 7.3 "Аналіз кредитної якості торгових боргових цінних паперів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 7.2.

Банк зазначає справедливу вартість торгових цінних паперів, які надані у вигляді забезпечення за операціями репо, іншими операціями, а також інформацію про передані права на їх продаж та наступну заставу.

Примітка 8. Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Таблиця 8.1. Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Державні облігації

2

Облігації місцевих позик

3

Облігації підприємств

4

Векселі

5

Усього боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

6

Акції підприємств

7

Усього інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток


За наявності акцій підприємств, що не мають котирувань, зазначити про цей факт.

Таблиця 8.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Непрострочені боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток:

1.1

державні установи та підприємства

1.2

органи місцевого самоврядування

1.3

великі підприємства

1.4

середні підприємства

1.5

малі підприємства

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, за наявності рейтингів цих паперів:

1.1

з рейтингом ААА

1.2

з рейтингом від АА- до АА+

1.3

з рейтингом від А- до А+

1.4

з рейтингом нижче А-

1.5

ті, що не мають рейтингу

2

Не погашені у визначений емітентом строк боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

2.1

із затримкою платежу до 31 дня

2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

3

Усього боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток


Таблиця 8.3 "Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 8.2.

Банк розкриває інформацію про фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, передані без припинення визнання.

Примітка 9. Кошти в інших банках

Таблиця 9.1. Кошти в інших банках

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Депозити в інших банках:

1.1

короткострокові депозити

1.2

довгострокові депозити

2

Договори купівлі і зворотного продажу (зворотного репо), укладені з іншими банками

3

Кредити, надані іншим банкам:

3.1

короткострокові

3.2

довгострокові

4

Резерв під знецінення коштів в інших банках

5

Усього коштів у банках за мінусом резервів


Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Депозити

Договори купівлі і зворотного продажу

Кредити

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Непрострочені і незнецінені:

1.1

у 20 найбільших банках

1.2

в інших банках України

1.3

у великих банках країн ОЕСР

1.4

в інших банках країн ОЕСР

1.5

в інших банках

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені і незнецінені кошти в інших банках за наявності рейтингів:

1.1

з рейтингом ААА

1.2

з рейтингом від АА- до АА+

1.3

з рейтингом від А- до А+

1.4

з рейтингом нижче А-

1.5

ті, що не мають рейтингу

2

Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній основі:

2.1

із затримкою платежу до 31 дня

2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

3

Кошти в інших банках до вирахування резервів

4

Резерв під знецінення коштів в інших банках

5

Усього коштів в інших банках за мінусом резервів


Таблиця 9.3 "Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній період" складається аналогічно до таблиці 9.2.

Таблиця 9.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Звітний період

Попередній період

кошти в інших банках

договори зворотного репо

кошти в інших банках

договори зворотного репо

1

2

3

4

5

6

1

Резерв під знецінення за станом на початок періоду

2

Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом періоду1

3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву

4

Переведення до активів групи вибуття

5

Вибуття дочірніх компаній

6

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

7

Резерв під знецінення за станом на кінець періоду


____________
1 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення кредитів, наведена в таблиці 9.4, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Примітка 10. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 10.1. Кредити та заборгованість клієнтів

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

2

Кредити, що надані юридичним особам

3

Кредити, що надані за операціями репо

4

Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям

5

Іпотечні кредити фізичних осіб

6

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

7

Інші кредити, що надані фізичним особам

8

Резерв під знецінення кредитів

9

Усього кредитів за мінусом резервів


Банк зазначає справедливу вартість цінних паперів, які є забезпеченням кредитів та заборгованості клієнтів за операціями репо, та інформацію про наявність права на їх продаж і наступну заставу.

Таблиця 10.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

Кредити, що надані юридичним особам

Кредити, що надані за операціями репо

Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям

Іпотечні кредити фізичних осіб

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

Інші кредити, що надані фізичним особам

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Залишок за станом на початок періоду

2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду2

3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву

4

Переведення до активів групи вибуття

5

Вибуття дочірніх компаній

6

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

7

Залишок за станом на кінець періоду


____________
2 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення коштів у банках, наведена в таблиці 10.2, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 10.3 "Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за попередній період" складається аналогічно до таблиці 10.2.

Таблиця 10.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності

(тис. грн.)

Рядок

Вид економічної діяльності

Звітний період

Попередній період

сума

%

сума

%

1

2

3

4

5

6

1

Державне управління

2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг

4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

5

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

6

Фізичні особи

7

Інші

8

Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів

100 %

100 %


Банк розкриває інформацію про концентрацію кредитного ризику.

Таблиця 10.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

Кредити, надані юридичним особам

Кредити, що надані за операціями репо

Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям

Іпотечні кредити фізичних осіб

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

Інші кредити, що надані фізичним особам

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Незабезпечені кредити

2

Кредити, що забезпечені:

2.1

грошовими коштами

2.2

цінними паперами

2.3

нерухомим майном

2.3.1

у т. ч. житлового призначення

2.4

гарантіями і поручительствами

2.5

іншими активами

3

Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів


Таблиця 10.6 "Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 10.5.

Таблиця 10.7. Аналіз кредитної якості кредитів за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

Кредити, що надані юридичним особам

Кредити, що надані за операціями репо

Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям

Іпотечні кредити фізичних осіб

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

Інші кредити, що надані фізичним особам

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Непрострочені та незнецінені:

1.1

великі позичальники з кредитною історією більше 2 років

1.2

нові великі позичальники

1.3

кредити середнім компаніям

1.4

кредити малим компаніям

1.5

інші кредити фізичним особам

2

Прострочені, але незнецінені3:

2.1

із затримкою платежу до 31 дня

2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

3

Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі:

3.1

із затримкою платежу до 31 дня

3.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

3.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

3.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

3.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

4

Загальна сума кредитів до вирахування резервів

5

Резерв під знецінення за кредитами

6

Усього кредитів за мінусом резервів


____________
3 Прострочені, але незнецінені кредити включають забезпечені кредити, справедлива вартість забезпечення за якими покриває прострочені платежі за процентами та основною сумою боргу. Суми, відображені як прострочені та незнецінені, являють собою весь залишок за такими кредитами, а не тільки прострочені суми за окремими платежами.

Таблиця 10.8 "Аналіз кредитної якості кредитів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 10.7.

Таблиця 10.9. Вплив вартості застави на якість кредиту на звітну дату

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Балансова вартість

Вартість застави

Вплив застави

1

2

3

4

5 = 3 - 4

1

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

2

Кредити, що надані юридичним особам

3

Кредити, що надані за операціями репо

4

Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям

5

Іпотечні кредити фізичних осіб

6

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

7

Інші кредити фізичним особам

8

Усього кредитів


Банк зазначає методи оцінки та дату визначення вартості застави. Таблиця 10.10 "Вплив вартості застави на якість кредиту за попередній період" складається аналогічно до таблиці 10.9.

Банк розкриває інформацію про характер, балансову вартість придбаних протягом звітного періоду фінансових та нефінансових активів шляхом звернення стягнення на предмет застави або реалізації права за іншими інструментами, що зменшують кредитний ризик (наприклад гарантії), а також зазначає про політику щодо їх реалізації або використання.

Примітка 11. Цінні папери в портфелі банку на продаж

Таблиця 11.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:

1.1

державні облігації

1.2

облігації місцевих позик

1.3

облігації підприємств

1.4

векселі

2

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:

2.1

справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах

2.2

справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом

2.3

за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо)

3

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

4

Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів


Банк наводить інформацію про перекласифікацію цінних паперів у портфелі банку на продаж (у разі наявності таких операцій) та зазначає причину переведення до іншої категорії.

Таблиця 11.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний рік

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Непрострочені та незнецінені:

1.1

державні установи та підприємства

1.2

органи місцевого самоврядування

1.3

великі підприємства

1.4

середні підприємства

1.5

Малі підприємства

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені та незнецінені боргові цінні папери за наявності рейтингів цих паперів:

1.1

з рейтингом ААА

1.2

з рейтингом від АА- до АА+

1.3

з рейтингом від А- до А+

1.4

з рейтингом нижче А-

1.5

ті, що не мають рейтингу

2

Прострочені, але незнецінені:

2.1

із затримкою платежу до 31 дня

2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

3

Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі:

3.1

із затримкою платежу до 31 дня

3.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

3.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

3.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

3.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

4

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

5

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів


Таблиця 11.3 "Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за попередній період" складається аналогічно до таблиці 11.2.

Таблиця 11.4. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок за станом на початок періоду

2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду4

3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву

4

Переведення до активів групи вибуття

5

Вибуття дочірніх компаній

6

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

7

Залишок за станом на кінець періоду


____________
4 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж, що наведена в таблиці 11.4, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 11.5 "Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж за попередній період" складається аналогічно до таблиці 11.4.

Таблиця 11.6. Основні інвестиції в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Банк розкриває інформацію про суттєві фінансові інвестиції в портфелі на продаж та зазначає методи визначення їх справедливої вартості

(тис. грн.)

Рядок

Найменування компанії

Вид діяльності

Країна реєстрації

Справедлива вартість

звітний період

попередній період

1

2

3

4

5

6

1

2

...

Усього


Банк зазначає балансову вартість цінних паперів, які передані без припинення визнання у вигляді забезпечення за операціями репо, та інформацію щодо наявного права на їх продаж та подальшу заставу за станом на кінець звітного періоду.

Примітка 12. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Таблиця 12.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Державні облігації

2

Облігації місцевих позик

3

Облігації підприємств

4

Векселі

5

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

6

Усього цінних паперів у портфелі банку до погашення за мінусом резервів


Таблиця 12.2. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок за станом на початок періоду

2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду5

3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву

4

Переведення до активів групи вибуття

5

Вибуття дочірніх компаній

6

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

7

Залишок за станом на кінець періоду


____________
5 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення, що наведена в таблиці 12.2, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 12.3 "Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 12.2.

Таблиця 12.4. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселі

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені:

1.1

Державні установи та підприємства

1.2

Органи місцевого самоврядування

1.3

Великі підприємства

1.4

Середні підприємства

1.5

Малі підприємства

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені та незнецінені боргові цінні папери за наявності таких рейтингів цих паперів:

1.1

з рейтингом ААА

1.2

з рейтингом від АА- до АА+

1.3

з рейтингом від А- до А+

1.4

з рейтингом нижче А-

1.5

ті, що не мають рейтингу

2

Не погашені у визначений емітентом строк, але незнецінені боргові цінні папери:

2.1

із затримкою платежу до 31 дня

2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

3

Боргові цінні папери, які знецінені на індивідуальній основі:

3.1

із затримкою платежу до 31 дня

3.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

3.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

3.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

3.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

4

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

5

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за мінусом резервів


Таблиця 12.5 "Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 12.4.

Банк зазначає балансову вартість цінних паперів, які передані без припинення визнання у вигляді забезпечення за операціями репо, та інформацію щодо наявного права на їх продаж та подальшу заставу.

Примітка 13. Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

Таблиця 13.1. Інвестиції в асоційовані компанії

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Балансова вартість на початок періоду

2

Справедлива вартість придбаних чистих активів асоційованої компанії

3

Гудвіл, пов'язаний з придбанням асоційованої компанії

4

Частка прибутку асоційованих компаній

5

Частка змін в інших компонентах сукупного доходу асоційованих компаній

6

Зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії

7

Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на продаж

8

Переведення інвестицій до складу інвестицій в дочірні компанії

9

Балансова вартість на кінець періоду


Таблиця 13.2. Загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих/асоційованих та дочірніх компаній за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування компанії

Загальна сума активів

Загальна сума зобов'язань

Дохід

Прибуток чи збиток

Частка участі, %

Країна реєстрації

1

2

3

4

5

6

7

8

1

...

...

Усього


Таблиця 13.3 "Загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих/асоційованих та дочірніх компаній за попередній період" складається аналогічно до таблиці 13.2.

Банк зазначає справедливу вартість інвестицій учасників консолідованої групи в асоційовані компанії, акції яких котируються на біржі, а також частку учасників консолідованої групи в умовних зобов'язаннях асоційованих компаній.

Примітка 14. Інвестиційна нерухомість

Інформація щодо інвестиційної нерухомості розкривається банком за методом справедливої вартості або за методом собівартості.

Таблиця 14.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом:

а) справедливої вартості

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок періоду

2

Придбання

3

Капітальні інвестиції на реконструкцію

4

Надходження шляхом об'єднання компаній

5

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття

6

Вибуття

7

Переведення до категорії будівель, що займані власником

8

Переведення з категорії будівель, що займані власником

10

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

11

Прибутки/(збитки) від переоцінки до справедливої вартості

12

Інші зміни

13

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості за станом на кінець періоду


Банк зазначає, чи класифікуються й обліковуються як інвестиційна нерухомість, частки нерухомості, утримувані за договором про операційну оренду; міру, якою справедлива вартість інвестиційної нерухомості базується на оцінці незалежного оцінювача, який має відповідну професійну кваліфікацію і досвід оцінки аналогічних об'єктів на території України; методи і суттєві припущення, що застосовуються для визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості;

б) собівартості

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Земля

Будівлі

Частина будівлі

Земля і будівля

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок на початок періоду:

1.1

Первісна вартість

1.2

Знос

1.3

Зменшення корисності

2

Придбання

3

Капітальні інвестиції на реконструкцію

4

Амортизація

5

Зменшення корисності

6

Переведення з категорії капітальних інвестицій до інвестиційної нерухомості

7

Надходження в результаті об'єднання бізнесу

8

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття

9

Вибуття

10

Переведення до категорії будівель, займаних власником

11

Переведення з категорії будівель, що займані власником

12

Інші зміни

13

Вплив перерахунку у валюту звітності

14

Залишок за станом на кінець періоду

14.1

Первісна вартість

14.2

Знос

14.3

Зменшення корисності


Інформація щодо інвестиційної нерухомості, що оцінена за методом собівартості, розкривається за звітний і попередній періоди.

Банк надає інформацію про застосовані методи амортизації; строк корисного використання і ставки амортизації інвестиційної нерухомості; причину, через яку неможливо достовірно визначити справедливу вартість цієї інвестиційної нерухомості, а також можливий діапазон оцінок, у якому найбільш ймовірно перебуває справедлива вартість.

Таблиця 14.2. Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(тис. грн.)

Рядок

Суми доходів і витрат

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості

2

Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і обслуговування) від інвестиційної нерухомості, що генерує дохід від оренди

3

Інші прямі витрати, що не генерують дохід від оренди


Таблиця 14.3. Інформація про мінімальні суми майбутніх орендних платежів за невідмовною операційною орендою, якщо банк є орендодавцем

(тис. грн.)

Рядок

Період дії операційної оренди

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

До 1 року

2

Від 1 до 5 років

3

Понад 5 років

4

Усього платежів, що підлягають отриманню за операційною орендою


Примітка 15. Гудвіл

Таблиця 15.1. Зміна балансової вартості гудвілу протягом періоду

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Валова вартість на початок періоду

2

Накопичені збитки від зменшення корисності на початок періоду

3

Балансова вартість на початок періоду

4

Додатковий гудвіл, визнаний упродовж звітного періоду, за мінусом гудвілу, що включений до групи вибуття

5

Зменшення на суму відстрочених податкових активів компанії, яка придбана, що відображені після придбання

6

Гудвіл, що включений до групи вибуття

7

Збитки від зменшення корисності

8

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

9

Інші зміни

10

Балансова вартість на кінець періоду

11

Валова вартість на кінець періоду

12

Накопичені збитки від зменшення корисності на кінець періоду


Таблиця 15.2. Перевірка, що застосовується банком для визнання зменшення корисності гудвілу

Банк для перевірки зменшення корисності розподіляє гудвіл, придбаний у результаті об'єднання бізнесу на кожну одиницю, що генерує грошові кошти (далі - ОГГК).

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті (опис ОГГК)

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

ОГГК 1

2

ОГГК 2

3

ОГГК 3

...

...

...

Усього балансова вартість гудвілу


За кожною ОГГК, для якої сума балансової вартості гудвілу, розподіленого на ці ОГГК, є суттєвою порівняно із загальною сумою балансової вартості гудвілу, банк розкриває таку інформацію:

а) балансову вартість гудвілу, розподіленого на певну ОГГК;

б) основу, на якій була визначена сума очікуваного відшкодування ОГГК (справедлива вартість за мінусом витрат на продаж або вартість використання);

в) якщо сума очікуваного відшкодування ОГГК ґрунтується на вартості використання:

основу припущень провідного управлінського персоналу щодо визначення прогнозних оцінок грошових потоків, які очікує отримати від використання ОГГК, базуючись на останніх фінансових бюджетах (прогнозах), що охоплюють період максимум у п'ять років, але не включаючи до них будь-які майбутні надходження або вибуття грошових коштів, які очікуються в результаті підвищення діяльності ОГГК;

якщо такий період перевищує п'ять років, надає пояснення, чому він є більш виправданим, наводить темпи зростання, використані для екстраполяції прогнозних оцінок грошових потоків для періодів, що виходять за межі останніх фінансових бюджетів, та обґрунтування будь-якого темпу зростання, який перевищує середні показники росту для продуктів, галузей, країн, у яких банк функціонує;

ставку дисконту, застосовану для підготовки прогнозу грошових потоків;

г) якщо сума очікуваного відшкодування ОГГК ґрунтується на справедливій вартості за мінусом витрат:

методи, що використовувалися для оцінки справедливої вартості за мінусом витрат на продаж;

опис кожного основного припущення та підходів, які використовував провідний управлінський персонал.

Примітка 16. Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 16.1. Основні засоби та нематеріальні активи

Операції надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобів та нематеріальних активів зазначаються за балансовою вартість

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Земельні ділянки

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Інші основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи

Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи

Нематеріальні активи

Гудвіл

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.1

12

1

Балансова вартість на початок попереднього періоду:

1.1

Первісна (переоцінена) вартість

1.2

Знос на початок попереднього періоду

2

Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній

3

Надходження

4

Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів

5

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття

6

Інші переведення

7

Вибуття

8

Амортизаційні відрахування

9

Зменшення корисності

10

Відновлення корисності

11

Переоцінка

11.1

Переоцінка первісної вартості

11.2

Переоцінка зносу

12

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

13

Інші зміни

14

Балансова вартість на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду):

14.1

Первісна (переоцінена) вартість

14.2

Знос на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду)

15

Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній

16

Надходження

17

Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів

18

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття

19

Інші переведення

20

Вибуття

21

Амортизаційні відрахування

22

Зменшення корисності

23

Відновлення корисності

24

Переоцінка

24.1

Переоцінка первісної вартості

24.2

Переоцінка зносу

25

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

26

Інші зміни

27

Балансова вартість на кінець звітного періоду

27.1

Первісна (переоцінена) вартість

27.2

Знос на кінець звітного періоду


Банк зазначає таке:

вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством України обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;

вартість оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів;

залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);

залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж;

первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів;

вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності;

вартість створених нематеріальних активів;

збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі.

Примітка 17. Інші фінансові активи

Таблиця 17.1. Інші фінансові активи

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

2

Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

3

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

4

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

5

Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку

6

Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

7

Грошові кошти з обмеженим правом використання

8

Інші фінансові активи

9

Резерв під знецінення інших фінансових активів

10

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів


Банк включає до дебіторської заборгованості за цінними паперами вартість цінних паперів, що були передані у вигляді позики і які отримувач цінних паперів має право продати чи надати у наступну заставу відповідно до умов договору чи наявної практики.

Банк має розкривати інформацію про суму значних залишків грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженим правом їх використання разом з коментарями провідного управлінського персоналу.

Таблиця 17.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші фінансові активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок за станом на початок періоду

2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду6

3

Списання безнадійної заборгованості

4

Переведення до активів групи вибуття

5

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

6

Вибуття дочірніх компаній

7

Залишок за станом на кінець періоду


____________
6 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення інших фінансових активів, що наведена в таблиці 17.2, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 17.3. "Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 17.2.

Таблиця 17.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші фінансові активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Непрострочена та незнецінена заборгованість:

1.1

Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років

1.2

Нові великі клієнти

1.3

Середні компанії

1.4

Малі компанії

2

Прострочена, але незнецінена:

2.1

із затримкою платежу до 31 дня

2.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

2.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

2.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

2.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

3

Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:

3.1

із затримкою платежу до 31 дня

3.2

із затримкою платежу від 32 до 92 днів

3.3

із затримкою платежу від 93 до 183 днів

3.4

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

3.5

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

4

Усього інших фінансових активів до вирахування резерву

5

Резерв під знецінення інших фінансових активів

6

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву


Таблиця 17.5. "Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 17.4.

Таблиця 17.6. Інформація про загальну суму мінімальних орендних платежів, що підлягають отриманню за фінансовим лізингом (орендою), та їх теперішню вартість

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Менше ніж 1 рік

Від 1 до 5 років

Більше ніж 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Загальна сума мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою), що підлягають отриманню, за станом на кінець звітного періоду

2

Майбутній фінансовий дохід

3

Резерв під заборгованість за фінансовим лізингом за станом на кінець звітного періоду

4

Теперішня вартість мінімальних лізингових платежів за станом на кінець звітного періоду


Банк зазначає загальний опис договорів про фінансовий лізинг (оренду), за яким банк є лізингодавцем.

Примітка 18. Інші активи

Таблиця 18.1. Інші активи

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Дебіторська заборгованість з придбання активів

2

Передоплата за послуги

3

Дорогоцінні метали

4

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

5

Інші активи

6

Резерв під інші активи

7

Усього інших активів за мінусом резервів


Банк зазначає характер забезпечення, що перейшло у власність банку, політику щодо його реалізації або використання.

Таблиця 18.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Дебіторська заборгованість з придбання активів

Передоплата за послуги

Інші активи

1

2

3

4

5

1

Залишок за станом на початок періоду

2

(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом періоду7

3

Списання безнадійної заборгованості

4

Переведення до активів групи вибуття

5

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

6

Вибуття дочірніх компаній

7

Залишок за станом на кінець періоду


____________
7 Банк у разі часткового або повного погашення контрагентом раніше списаної за рахунок спеціального резерву суми безнадійної заборгованості в поточному році зазначає суму, на яку відрізнятиметься сума резерву під знецінення інших активів, що наведена в таблиці 18.2, від суми резерву, що зазначена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Примітка 19. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

Таблиця 19.1. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Активи груп вибуття, утримувані для продажу:

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

Торгові цінні папери

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

4

Кошти в інших банках

5

Кредити та заборгованість клієнтів

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

8

Інвестиції в асоційовані компанії

9

Інвестиційна нерухомість

10

Дебіторська заборгованість за поточним податком на прибуток

11

Відстрочений податковий актив

12

Гудвіл

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

Інші активи

Необоротні активи, утримувані для продажу:

15

Основні засоби

16

Усього необоротних активів, утримуваних для продажу


Таблиця 19.2. Зобов'язання, що належать до активів групи вибуття

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кошти банків

2

Кошти клієнтів

3

Боргові цінні папери, емітовані банком

4

Інші залучені кошти

5

Зобов'язання за поточним податком на прибуток

6

Відстрочене податкове зобов'язання

7

Резерви за зобов'язаннями

8

Інші зобов'язання

9

Усього зобов'язань груп вибуття


Банк наводить опис необоротних активів, утримуваних для продажу (або груп вибуття), опис фактів та обставин продажу або обставин, що ведуть до очікуваного вибуття, а також очікуваний спосіб та час вибуття.

Таблиця 19.3. Інформація щодо проданих активів та зобов'язань групи вибуття і сум, отриманих під час їх продажу

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Сума

1

2

3

4

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

Кредити та заборгованість клієнтів

3

Основні засоби

4

Інші активи

5

Кошти клієнтів

6

Інші зобов'язання

7

Чисті активи дочірньої компанії

Рядок 7 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6

8

Неконтрольована частка

9

Продана частка в чистих активах дочірньої компанії

Рядок 9 = 7 - 8

10

Гудвіл

11

Усього балансової вартості проданих чистих активів

Рядок 11 = 9 + 10

12

Загальна сума, отримана за продані активи

13

Справедлива вартість дебіторської заборгованості, що виникла під час продажу

14

Грошові кошти та їх еквіваленти в проданій дочірній компанії

15

Приплив грошових коштів під час продажу

Рядок 15 = 12 - 13 - 14


Банк зазначає прибуток від продажу дочірньої компанії, що відображений у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 19.4. Припинена діяльність

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Дохід від припиненої діяльності

2

Витрати від припиненої діяльності

3

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності до оподаткування

4

Витрати на податок на прибуток

5

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

6

Прибуток/(збиток) від переоцінки до справедливої вартості за мінусом витрат на продаж чи під час вибуття активів чи груп вибуття, що становить припинену діяльність, до оподаткування

7

Витрати на податок на прибуток

8

Прибуток/(збиток) від переоцінки до справедливої вартості за мінусом витрат на продаж чи під час вибуття активів чи груп вибуття, що становить припинену діяльність, після оподаткування

9

Прибуток/(збиток), що належить власникам банку

9.1

Від припиненої діяльності

9.2

Від діяльності, що продовжується


Таблиця 19.5. Рух грошових коштів за припиненою діяльністю

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Грошові кошти від операційної діяльності

2

Грошові кошти від інвестиційної діяльності

3

Грошові кошти від фінансової діяльності

4

Усього грошових коштів


Примітка 20. Кошти банків

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків

2

Депозити інших банків:

2.1

Короткострокові

2.2

Довгострокові

3

Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками

4

Кредити, що отримані:

4.1

Короткострокові

4.2

Довгострокові

5

Прострочені залучені кошти інших банків

6

Усього коштів інших банків


Банк розкриває інформацію про будь-яке невиконання зобов'язань протягом звітного періоду щодо основної суми боргу та процентів за ним. Банк зазначає інформацію про балансову вартість активів, наданих третім особам як забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами від інших банків, а також балансову вартість депозитів інших банків, узятих у забезпечення за кредитними операціями.

Примітка 21. Кошти клієнтів

Таблиця 21.1. Кошти клієнтів

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Державні та громадські організації:

1.1

Поточні рахунки

1.2

Строкові кошти

2

Інші юридичні особи

2.1

Поточні рахунки

2.2

Строкові кошти

3

Фізичні особи:

3.1

Поточні рахунки

3.2

Строкові кошти

4

Усього коштів клієнтів


Таблиця 21.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності

(тис. грн.)

Рядок

Вид економічної діяльності

Звітний період

Попередній період

сума

%

сума

%

1

2

3

4

5

6

1

Державне управління

2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг

4

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

5

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

6

Фізичні особи

7

Інші

8

Усього коштів клієнтів

100 %

100 %


Банк зазначає балансову вартість залучених коштів клієнтів, які є забезпеченням за кредитними операціями, безвідкличними зобов'язаннями за імпортними акредитивами, гарантіями, поручительствами тощо, та надає опис суттєвих концентрацій за кредитно-депозитними схемами. Банк розкриває інформацію про загальну суму забезпечених зобов'язань та зазначає характер і балансову вартість активів, наданих як забезпечення.

Примітка 22. Боргові цінні папери, емітовані банком

Таблиця 22.1. Боргові цінні папери, емітовані банком

Банк розкриває інформацію про кожний вид випущених цінних паперів (термін погашення, купонний дохід тощо)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Векселі

2

Єврооблігації

3

Облігації, випущені на внутрішньому ринку

4

Депозитні сертифікати

5

Облігації

6

Усього


Банк розкриває інформацію про характер та балансову вартість активів, наданих як забезпечення за цінними паперами, емітованими банком.

Банк розкриває інформацію про конвертовані боргові інструменти (такі, що включають компонент зобов'язання та капіталу), їх балансову вартість, порядок обміну та методи визначення справедливої вартості.

Примітка 23. Інші залучені кошти

Таблиця 23.1. Інші залучені кошти

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Консорціумні отримані кредити

2

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

3

Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди)

4

Зобов'язання з повернення проданого чи перезакладеного забезпечення

5

Усього


Банк розкриває інформацію про будь-яке невиконання зобов'язань протягом звітного періоду щодо основної суми боргу та процентів за ним. Банк зазначає інформацію про характер і балансову вартість активів, наданих третім особам як забезпечення своїх зобов'язань за іншими залученими коштами.

Таблиця 23.2. Інформація про мінімальні орендні платежі, що підлягають сплаті за фінансовим лізингом (орендою), та їх теперішню вартість

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Менше ніж 1 рік

Від 1 до 5 років

Більше ніж 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Мінімальні орендні платежі за станом на кінець звітного періоду

2

Майбутні фінансові виплати

3

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів за станом на кінець звітного періоду


Банк надає загальний опис договорів про фінансовий лізинг (оренду), зазначає основи оцінки визначення умовних орендних платежів, умови поновлення або придбання орендованих активів, умови про зміну ціни, обмеження, що накладаються договором про фінансовий лізинг (оренду).

Примітка 24. Резерви за зобов'язаннями

Таблиця 24.1. Зміни резервів за зобов'язаннями за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Примітки

Зобов'язання кредитного характеру

Податкові ризики

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок на початок періоду

2

Формування та/або збільшення резерву

3

Збільшення резерву в результаті об'єднання бізнесу

4

Комісії, отримані за виданими гарантіями

5

Амортизація комісій, що отримані за виданими гарантіями, яка відображена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

6

Використання резерву

7

Поновлення невикористаного резерву

8

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

9

Інший рух

10

Залишок на кінець періоду


Банк надає стислий опис характеру резервів за зобов'язаннями і визначення очікуваного часу вибуття економічних вигід, суму очікуваної компенсації із зазначенням суми активу, визнану для цієї очікуваної компенсації.

Примітка 25. Інші фінансові зобов'язання

Таблиця 25.1. Інші фінансові зобов'язання

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітка

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Кредиторська заборгованість за цінними паперами

2

Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками

3

Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

4

Дивіденди до сплати

5

Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку

6

Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

7

Інші фінансові зобов'язання

8

Усього інших фінансових зобов'язань


Примітка 26. Інші зобов'язання

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток

2

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3

Кредиторська заборгованість з придбання активів

4

Доходи майбутніх періодів

5

Інша заборгованість

6

Усього


Примітка 27. Субординований борг

Банк зазначає характер, процентну ставку та строки зобов'язань за субординованим боргом.

Примітка 28. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Кількість акцій в обігу
(тис. шт.)

Прості акції

Емісійний дохід

Привілейовані акції

Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Залишок на початок попереднього періоду

2

Випуск нових акцій (паїв)

3

Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

4

Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)

5

Анульовані раніше викуплені власні акції

6

Залишок на кінець попереднього періоду (залишок на початок звітного періоду)

7

Внески за акціями (паями, частками) нового випуску

8

Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

9

Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)

10

Анульовані раніше викуплені власні акції

11

Залишок на кінець звітного періоду


Банк надає таку інформацію:

а) кількість акцій, об'явлених до випуску;

б) кількість випущених і сплачених акцій;

в) номінальна вартість однієї акції;

г) права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі акціонерного капіталу, уключаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу;

ґ) сума та умови акцій, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу.

Примітка 29. Резерви переоцінки (компоненти іншого сукупного доходу)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж:

1.1

зміни переоцінки до справедливої вартості

1.2

зменшення корисності

1.3

доходи (витрати) у результаті продажу, перекласифіковані в звітному періоді на прибутки або збитки

2

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів:

2.1

зміни переоцінки до справедливої вартості

2.2

зменшення корисності

2.3

реалізований результат переоцінки, віднесений на нерозподілений прибуток

3

Результат переоцінки за операціями з хеджування:

3.1

зміни фонду хеджування грошових потоків

3.2

доходи (витрати), перекласифіковані на прибутки або збитки в звітному періоді

4

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності:

4.1

зміни курсових різниць

4.2

доходи (витрати), перекласифіковані на прибутки або збитки в результаті вибуття закордонної одиниці

5

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

5.1

Зміни в іншому сукупному доході асоційованої компанії

5.2

Доходи (витрати), перекласифіковані на прибутки або збитки в результаті втрати суттєвого впливу

6

Податок на прибуток, пов'язаний із:

6.1

зміною резерву переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

6.2

зміною резерву переоцінки основних засобів та нематеріальних активів

6.3

зміною резерву переоцінки операцій хеджування

6.4

зміною резерву накопичених курсових різниць

6.5

часткою в змінах іншого сукупного доходу асоційованих компаній

7

Усього резервів переоцінки (інший сукупний дохід) за вирахуванням податку на прибуток


Примітка 30. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

менше ніж 12 місяців

більше ніж 12 місяців

усього

менше ніж 12 місяців

більше ніж 12 місяців

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

Кошти обов'язкових резервів у Національному банку

3

Торгові цінні папери

4

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

5

Кошти в інших банках

6

Кредити та заборгованість клієнтів

7

Цінні папери в портфелі банку на продаж

8

Цінні папери в портфелі банку до погашення

9

Інвестиції в асоційовані компанії

10

Інвестиційна нерухомість

11

Дебіторська заборгованість за поточним податком на прибуток

12

Відстрочений податковий актив

13

Гудвіл

14

Основні засоби та нематеріальні активи

15

Інші фінансові активи

16

Інші активи

17

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

18

Усього активів

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

19

Кошти банків

20

Кошти клієнтів

21

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

Інші залучені кошти

23

Зобов'язання за поточним податком на прибуток

24

Відстрочені податкові зобов'язання

25

Резерви за зобов'язаннями

26

Інші фінансові зобов'язання

27

Інші зобов'язання

28

Субординований борг

29

Зобов'язання груп вибуття

30

Усього зобов'язань


Примітка 31. Процентні доходи та витрати

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:

1

Кредити та заборгованість клієнтів

2

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3

Цінні папери в портфелі банку до погашення

4

Кошти в інших банках

5

Торгові боргові цінні папери

6

Інші боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

7

Дебіторська заборгованість за угодами репо - торгові цінні папери

8

Кореспондентські рахунки в інших банках

9

Депозити овернайт в інших банках

10

Процентні доходи за знеціненими фінансовими активами

11

Заборгованість з фінансового лізингу (оренди)

12

Інші

13

Усього процентних доходів

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:

14

Строкові кошти юридичних осіб

15

Боргові цінні папери, що емітовані банком

16

Інші залучені кошти

17

Строкові кошти фізичних осіб

18

Строкові кошти інших банків

19

Депозити овернайт інших банків

20

Поточні рахунки

21

Кореспондентські рахунки

22

Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди)

23

Інші

24

Усього процентних витрат

25

Чистий процентний дохід/(витрати)


Рядки 2 "Комісійні доходи" та 3 "Комісійні витрати" - для розрахунку статей використовуються дані примітки 32.

Примітка 32. Комісійні доходи та витрати

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:

1

Розрахунково-касові операції

2

Інкасація

3

Операції з цінними паперами

4

Інші

5

Операції довірчого управління

6

Гарантії надані

7

Усього комісійних доходів

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:

8

Розрахунково-касові операції

9

Інкасація

10

Операції з цінними паперами

11

Інші

12

Операції довірчого управління

13

Гарантії надані

14

Усього комісійних витрат

15

Чистий комісійний дохід/витрати


Примітка 33. Інші операційні доходи

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Дивіденди

2

Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості

3

Дохід від операційного лізингу (оренди)

4

Дохід від суборенди

5

Дохід від продажу кредитів і дебіторської заборгованості

6

Негативний гудвіл, визнаний як дохід

7

Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів

8

Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості

9

Роялті

10

Інші

11

Усього операційних доходів


Примітка 34. Адміністративні та інші операційні витрати

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Витрати на утримання персоналу

2

Амортизація основних засобів

3

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

4

Відновлення корисності основних засобів і нематеріальних активів

5

Збиток від зменшення корисності гудвілу

6

Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів

7

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги

8

Витрати на оперативний лізинг (оренду)

9

Інші витрати, пов'язані з основними засобами

10

Професійні послуги

11

Витрати на маркетинг та рекламу

12

Витрати із страхування

13

Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток

14

Зменшення корисності необоротних активів, утримуваних для продажу (чи груп вибуття)

15

Інші

16

Усього адміністративних та інших операційних витрат


Примітка 35. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 35.1. Витрати на сплату податку на прибуток

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Поточний податок на прибуток

2

Зміна відстроченого податку на прибуток, пов'язана з:

2.1

виникненням чи списанням тимчасових різниць

2.2

збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування

3

Усього витрати податку на прибуток


Таблиця 35.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Прибуток до оподаткування

2

Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування

Рядок 2 = рядок 1 х на ставку оподаткування

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):

3

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які саме)

4

Витрати, які включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які саме)

5

Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) (зазначити які саме)

6

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які саме)

7

Поточні податкові відрахування, недостатньо (надлишково) сформовані у попередніх періодах

8

Невизнані податкові збитки, що перенесені на майбутні періоди

9

Використання раніше невизнаних податкових збитків

10

Вплив зміни ставки оподаткування

11

Не відображені в звітності зміни в сумі чистого відстроченого податкового активу

12

Інші коригування

13

Сума податку на прибуток (збиток)


У таблиці статті розраховуються, виходячи із діючої ставки оподаткування. У разі зміни такої ставки банк зазначає період, з якого вона діяла.

Таблиця складається за залишками на кінець періоду з урахуванням коригуючих проводок.

Таблиця 35.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Залишок на початок періоду

Об'єднання компаній

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу

Визнані в прибутках/
збитках

Визнані в іншому сукупному доході

Визнані у власному капіталі

Залишок на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди

1.1

Основні засоби

1.2

Резерви під знецінення активів

1.3

Переоцінка активів

1.4

Хеджування грошових потоків

1.5

Асоційовані компанії

1.6

Нараховані доходи (витрати)

1.7

Перенесені податкові збитки на майбутні періоди

1.8

Інші

2

Чистий відстрочений податковий актив (зобов'язання)

3

Визнаний відстрочений податковий актив

4

Визнане відстрочене податкове зобов'язання


Банк самостійно наводить перелік операцій, за якими виникають тимчасові різниці.

Таблиця 35.4. "Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за попередній період" складається аналогічно до таблиці 35.3.

Примітка 36. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

Якщо банк немає розбавляючих потенційних простих акцій, то показник скоригованого прибутку/(збитку) на одну акцію дорівнює показнику чистого прибутку/(збитку) на одну акцію. Банк розкриває таку інформацію в таблиці 36.1 "Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію" і може навести її одним рядком у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Таблиця 36.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку

2

Прибуток/(збиток), що належить власникам привілейованих акцій банку

3

Прибуток/(збиток) за рік

4

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)

5

Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис. шт.)

6

Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію

7

Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію


Якщо показник чистого прибутку/(збитку) відрізняється від показника скоригованого прибутку/(збитку), то банк розкриває таку інформацію в таблицях 36.2 "Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію" та 36.3 "Скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію".

Таблиця 36.2. Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку

2

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)

26

3

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


Таблиця 36.3. Скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку

2

Процентні витрати за конвертованим борговим зобов'язанням (за мінусом податків)

3

Прибуток/(збиток), що використовується для визначення скоригованого прибутку/(збитку) на акцію

4

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)

5

Додаткові акції від припущеної конвертації:

5.1

конвертованих облігацій

5.2

опціонів на акцію

6

Середньорічна кількість простих акцій для скоригованого прибутку/(збитку) на одну акцію

7

Скоригований прибуток/(збиток) на одну акцію


Таблиця 36.4. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привілейованих акцій банку

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток/(збиток) за рік, що належить власникам банку

2

Дивіденди за простими та привілейованими акціями

3

Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік

4

Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік, що належить власникам привілейованих акцій в залежності від умов акцій

5

Дивіденди за привілейованими акціями, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом року

6

Прибуток/(збиток) за рік, що належить власникам привілейованих акцій

7

Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік, що належить власникам простих акцій залежно від умов акцій

8

Дивіденди за простими акціями, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом року

9

Прибуток/(збиток) за рік, що належить акціонерам - власникам простих акцій


Примітка 37. Дивіденди

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

1

2

3

4

5

6

1

Залишок за станом на початок періоду

2

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду

3

Дивіденди, виплачені протягом періоду

4

Залишок за станом на кінець періоду

5

Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду


Примітка 38. Операційні сегменти

Таблиця 38.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Найменування звітних сегментів

Інші сегменти та операції

Вилучення

Усього

послуги корпоративним клієнтам

послуги фізичним особам

інвестиційна банківська діяльність

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід від зовнішніх клієнтів:

1

Процентні доходи

2

Комісійні доходи

3

Інші операційні доходи

Дохід від інших сегментів:

4

Процентні доходи

5

Комісійні доходи

6

Інші операційні доходи

7

Усього доходів сегментів

8

Процентні витрати

9

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

10

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості

11

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

12

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

13

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

14

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

15

Результат від операцій з іноземною валютою

16

Результат від переоцінки операцій з іноземною валютою

17

Результат переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

18

Комісійні витрати

19

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

20

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

21

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

22

Адміністративні та інші операційні витрати

23

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

24

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
Прибуток/(збиток)


Таблиця 38.2. "Доходи, витрати та результати звітних сегментів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 38.1.

Таблиця 38.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Найменування звітних сегментів

Інші сегменти та операції

Усього

послуги корпоративним клієнтам

послуги фізичним особам

інвестиційна банківська діяльність

1

2

3

4

5

6

7

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ

1

Активи сегментів

2

Необоротні активи, утримувані для продажу (чи групи вибуття)

3

Усього активів сегментів

4

Інвестиції в асоційовані компанії

5

Нерозподілені активи

6

Усього активів

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ

7

Зобов'язання сегментів

8

Зобов'язання груп вибуття

9

Усього зобов'язань сегментів

10

Нерозподілені зобов'язання

11

Усього зобов'язань

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ

12

Капітальні інвестиції

13

Амортизація

14

Інші негрошові доходи (витрати)

15

Зменшення корисності, що відображене протягом року у звіті про зміни у власному капіталі

16

Відновлення корисності, що відображене протягом року у Звіті про зміни у власному капіталі


Таблиця 38.4. "Активи та зобов'язання звітних сегментів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 38.3.

Банк забезпечує узгодження загальних сум доходів, витрат, активів, зобов'язань, загальної суми оцінки прибутку/(збитку) та інших суттєвих сум, інформація про які розкривається для звітних сегментів, із відповідними сумами у фінансових звітах банку.

Банк наводить опис кожного суттєвого коригування, що необхідне для узгодження прибутку/(збитку) активів та зобов'язань звітних сегментів з прибутком/(збитком) активів та зобов'язань банку унаслідок подання сегментного аналізу згідно з управлінською звітністю, яка не відповідає основним вимогам МСФЗ.

Банк розкриває інформацію про доходи від операцій зовнішнім клієнтам, якщо вони становлять 10 % або більше доходів банку, загальну суму доходів від кожного такого клієнта та визначальну інформацію про сегмент, до якого він належить.

Таблиця 38.5. Інформація про географічні регіони

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

Україна

інші країни

усього

Україна

інші країни

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Доходи від зовнішніх клієнтів

2

Основні засоби


Примітка 39. Управління фінансовими ризиками

Кредитний ризик

Банк описує цілі, політику та процеси щодо управління кредитним ризиком, будь-які суттєві зміни у них, пояснює причини таких змін, а також описує методи, використані для оцінки ризику. Зазначену інформацію банк розкриває порівняно з попереднім періодом.

Банк розкриває інформацію стосовно максимального рівня кредитного ризику, дотримання протягом звітного періоду нормативів та лімітів кредитного ризику та їх значення на звітну дату.

Ринковий ризик

Банк розкриває інформацію про доступність ринковому ризикові, причини виникнення, цілі, політику та механізми управління ринковим ризиком, аналіз чутливості за кожним видом ринкового ризику на кінець звітного періоду, методи та припущення, які використовуються для аналізу чутливості. Банк зазначає, як можливі зміни відповідного параметра валютного ризику впливатимуть на прибуток або збиток та власний капітал.

Валютний ризик

Таблиця 39.1. Аналіз валютного ризику

(тис. грн.)

Рядок

Найменування валюти

На звітну дату звітного періоду

На звітну дату попереднього періоду

монетарні активи

монетарні зобов'язання

похідні фінансові інструменти

чиста позиція

монетарні активи

монетарні зобов'язання

похідні фінансові інструменти

чиста позиція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Долари США

2

Євро

3

Фунти стерлінгів

4

Інші

5

Усього


У колонках 5 та 9 таблиці 39.1 "Аналіз валютного ризику" зазначається справедлива вартість похідних фінансових інструментів на звітну дату за відповідною валютою, до якої досягнута згода про купівлю (позитивна сума) чи продаж (від'ємна сума).

Таблиця 39.2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими.

Розрахунок проводиться для грошових залишків у валютах, що відрізняються від функціональної валюти.

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На звітну дату звітного періоду

На звітну дату попереднього періоду

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капітал

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капітал

1

2

3

4

5

6

1

Зміцнення долара США на _ %

2

Послаблення долара США на _ %

3

Зміцнення євро на _ %

4

Послаблення євро на _ %

5

Зміцнення фунта стерлінгів на _ %

6

Послаблення фунта стерлінгів на _ %

7

Зміцнення інших валют та банківських металів

8

Послаблення інших валют та банківських металів


Таблиця 39.3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Середньозважений валютний курс звітного періоду

Середньозважений валютний курс попереднього періоду

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капітал

вплив на прибуток/(збиток)

вплив на власний капітал

1

2

3

4

5

6

1

Зміцнення долара США на _ %

2

Послаблення долара США на _ %

3

Зміцнення євро на _ %

4

Послаблення євро на _ %

5

Зміцнення фунта стерлінгів на _ %

6

Послаблення фунта стерлінгів на _ %

7

Зміцнення інших валют та банківських металів

8

Послаблення інших валют та банківських металів


Процентний ризик

Банк наводить аналіз процентного ризику, що виникає за фінансовими інструментами, за якими нараховуються відсотки.

Таблиця 39.4. Загальний аналіз процентного ризику

У цій таблиці фінансові активи та зобов'язання мають бути відображені за балансовою вартістю за датами перегляду процентних ставок відповідно до договорів чи термінів погашення залежно від того, яка з дат є більш ранньою.

Для активів і зобов'язань з фіксованою процентною ставкою строковість визначається, виходячи з періоду від дати балансу до дати погашення згідно з контрактом, а для активів і зобов'язань зі змінною процентною ставкою - з урахуванням найближчого терміну перегляду процентних ставок чи дати погашення залежно від того, що настає раніше.

Чистий розрив розраховується як різниця між активами і зобов'язаннями. Якщо зобов'язання перевищують активи, то чистий розрив зазначається в дужках.

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На вимогу і менше 1 міс.

Від 1 до 6 міс.

Від 6 до 12 міс.

Більше року

Немонетарні

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

Звітний період

1

Усього фінансових активів

2

Усього фінансових зобов'язань

3

Чистий розрив за процентними ставками на кінець попереднього періоду

Попередній період

4

Усього фінансових активів

5

Усього фінансових зобов'язань

6

Чистий розрив за процентними ставками на кінець попереднього періоду


Банк зазначає, за якою процентною ставкою (плаваючою чи фіксованою) нараховуються проценти за відповідними статтями активів та зобов'язань.

Банк наводить аналіз чутливості для процентного ризику, якому банк доступний на звітну дату, показуючи зміни у відповідній змінній ризику (процентна ставка), що були обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть на прибуток або збиток і капітал; наводить методи та припущення, використані під час складання аналізу чутливості.

Таблиця 39.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами

(%)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

гривня

долари США

євро

інші

гривня

долари США

євро

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Активи

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

Торгові боргові цінні папери

3

Інші боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

4

Кошти в інших банках

5

Кредити та заборгованість клієнтів

6

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

7

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

8

Інші активи

Зобов'язання

9

Кошти банків

10

Кошти клієнтів:

10.1

поточні рахунки

10.2

строкові кошти

11

Боргові цінні папери, емітовані банком

12

Інші залучені кошти

13

Інші зобов'язання

14

Субординований борг

15

Зобов'язання груп вибуття


У таблиці наводяться дані за середньозваженою процентною ставкою.

Процентна ставка розраховується у відсотках у річному обчисленні.

Статистичні ряди базуються на щоденній інформації та щомісячній звітності, що подається органу управління банку.

Інший ціновий ризик

Банк наводить аналіз іншого цінового ризику, що виникає від фінансового інструменту внаслідок змін, наприклад, у цінах на інструменти власного капіталу. А також наводить підсумкові кількісні дані про доступність ризикові на звітну дату, що базується на внутрішній інформації, наданій провідному управлінському персоналу.

Банк розкриває інформацію про доступність іншому ціновому ризикові, причини виникнення, цілі, політику та механізми управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику.

Банк здійснює аналіз чутливості для іншого цінового ризику, якому він доступний на звітну дату, показуючи зміни у відповідній змінній ризику, що були обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть на прибуток або збиток і капітал; наводить методи та припущення, використані під час складання аналізу чутливості.

Географічний ризик

Таблиця 39.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Україна

ОЕСР

Інші країни

Усього

1

2

3

4

5

6

Активи

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

Торгові цінні папери

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

4

Кошти в інших банках

5

Кредити та заборгованість клієнтів

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

8

Інші фінансові активи

9

Усього фінансових активів

Зобов'язання

10

Кошти банків

11

Кошти клієнтів

12

Боргові цінні папери, емітовані банком

13

Інші залучені кошти

14

Інші фінансові зобов'язання

15

Субординований борг

16

Усього фінансових зобов'язань

17

Чиста балансова позиція за фінансовими інструментами

18

Зобов'язання кредитного характеру


Таблиця 39.7. "Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за попередній період" складається аналогічно до таблиці 39.6.

Зазначити інформацію щодо того, як банк визначає концентрацію географічного ризику.

Концентрація інших ризиків

Банк надає загальну характеристику будь-якої суттєвої концентрації ризику.

Ризик ліквідності

Банк розкриває інформацію про доступність ризику ліквідності і причини виникнення, цілі, політику та механізми управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику.

Таблиця 39.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за звітний період

У цій таблиці строки погашення визначаються від дати звітності до дати погашення згідно з контрактом. Такі суми представляють контрактні недисконтовані грошові потоки, які відрізняються від сум, відображених у балансі, оскільки балансові суми базуються на дисконтованих грошових потоках. Похідні фінансові інструменти, розрахунок за якими здійснюється на нетто-основі, відображаються в чистій сумі.

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На вимогу та менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс.

Від 3 до 12 міс.

Від 12 міс. до 5 років

Понад 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кошти банків

2

Кошти клієнтів:

2.1

Кошти фізичних осіб

2.2

Інші

3

Боргові цінні папери, емітовані банком

4

Інші залучені кошти

5

Субординований борг

6

Інші фінансові зобов'язання

7

Поставочні форвардні контракти, загальна сума

8

Поставочні форвардні контракти, чиста сума

9

Фінансові гарантії

10

Інші зобов'язання кредитного характеру

11

Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов'язаннями


Таблиця 39.9. "Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 39.8.

Якщо банк використовує аналіз ризику ліквідності за строками погашення на основі дисконтованих грошових потоків, йому слід розкривати таку інформацію в таблиці 39.10 "Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний період". Дані фінансових активів і зобов'язань у таблиці наводяться за балансовою вартістю.

Таблиця 39.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На вимогу та менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс.

Від 3 до 12 міс.

Від 12 міс. до 5 років

Понад 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

Активи

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

Торгові цінні папери

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

4

Кошти в інших банках

5

Кредити та заборгованість клієнтів

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

8

Інші фінансові активи

9

Усього фінансових активів

Зобов'язання

10

Кошти в інших банках

11

Кошти клієнтів

12

Боргові цінні папери, емітовані банком

13

Інші залучені кошти

14

Інші фінансові зобов'язання

15

Субординований борг

16

Усього фінансових зобов'язань

17

Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня

18

Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня


Таблиця 39.11. "Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 39.10.

Чистий розрив розраховується як різниця між фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями.

Сукупний розрив за колонкою 3 "На вимогу та менше 1 міс." погашення буде дорівнювати чистому розриву ліквідності за цією колонкою. Сукупний розрив за колонками інших строків погашення буде дорівнювати сумі сукупного розриву за попередньою колонкою та чистого розриву за колонкою, що обраховується.

Якщо банк використовує кілька методів для управління ризиком ліквідності, йому слід розкривати інформацію, застосовуючи метод чи методи, що забезпечують найдоречнішу та найдостовірнішу інформацію.

Примітка 40. Управління капіталом

Банк зазначає цілі, політику, методи управління капіталом, розкриває інформацію стосовно дотримання протягом звітного періоду нормативів адекватності капіталу та їх значення на звітну дату порівняно з попереднім періодом. У разі недотримання таких нормативів банк наводить інформацію про наслідки їх недотримання.

Таблиця 40. Структура регулятивного капіталу

Найменування статей за колонкою 2 банк наводить відповідно до елементів, що включені до розрахунку регулятивного капіталу (основного та додаткового) з урахуванням відвернень згідно із законодавством України.

Таблиця 40.1. Структура регулятивного капіталу

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

...

...

Усього регулятивного капіталу


Крім того, банки, що працюють на міжнародному рівні та складають звітність за методом повної консолідації згідно з вимогами Базельської угоди про капітал, що визначено у Звіті про міжнародну конвергенцію оцінки капіталу та стандартів капіталу, наводять інформацію щодо структури капіталу банку, який розраховується на основі Базельської угоди про капітал.

Таблиця 40.2. Структура капіталу банку, що розраховується на основі Базельської угоди про капітал

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4


Примітка 41. Рахунки довірчого управління

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

Зміни
(+; -)

1

2

3

4

5

1

Готівкові кошти за операціями довірчого управління

2

Поточні рахунки банку - управителя з довірчого управління

3

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

4

Цінні папери в довірчому управлінні

5

Банківські метали в довірчому управлінні

6

Інші активи в довірчому управлінні

7

Витрати за операціями довірчого управління

8

Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління

9

Усього за активними рахунками довірчого управління

10

Фонди банківського управління

11

Рахунки установників

12

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

13

Доходи від операцій довірчого управління

14

Усього за пасивними рахунками довірчого управління


Примітка 42. Потенційні зобов'язання банку

Банк розкриває інформацію про події, що відбулися за станом на кінець звітного періоду, але не відображені в інших примітках, за якими ймовірність вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, не відповідає визначенню зобов'язання, зокрема:

а) розгляд справ у суді.

Банк розкриває інформацію про характер непередбачених зобов'язань, що пов'язані з розглядом справ у суді, надає оцінку їх фінансового впливу; оцінку невизначеності, що пов'язана із сумою або часом будь-якого вибуття; можливість будь-якої компенсації сум вибуття;

б) потенційні податкові зобов'язання.

Банк розкриває інформацію про характер непередбачених зобов'язань, що пов'язані з податковим зобов'язанням, надає оцінку їх фінансового впливу; оцінку невизначеності, що пов'язана із сумою або часом будь-якого вибуття; можливість будь-якої компенсації сум вибуття;

в) зобов'язання за капітальними інвестиціями.

Банк розкриває інформацію щодо сум контрактних зобов'язань, пов'язаних з реконструкцією будівель, придбанням основних засобів та нематеріальних активів тощо;

г) зобов'язання оперативного лізингу (оренди).

Таблиця 42.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

До 1 року

2

Від 1 до 5 років

3

Понад 5 років

4

Усього


Банк розкриває інформацію про загальні суми майбутніх мінімальних суборендних платежів, які очікується отримати за невідмовними договорами про суборенду на звітну дату;

ґ) дотримання особливих вимог.

Банк розкриває інформацію про вимоги щодо дотримання певних умов за отриманими позиковими коштами;

д) зобов'язання з кредитування.

Банк розкриває інформацію про характер непередбачених зобов'язань з кредитування, надає оцінку їх фінансового впливу, оцінку невизначеності, що пов'язана із сумою або часом будь-якого вибуття, та можливість будь-якої компенсації сум вибуття.

Таблиця 42.2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Зобов'язання з кредитування, що надані

2

Невикористані кредитні лінії

3

Експортні акредитиви

4

Імпортні акредитиви

5

Гарантії видані

6

Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням

7

Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву


Табл. 42.3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Гривня

2

Долар США

3

Євро

4

Інші

5

Усього


Крім того, банк розкриває таку інформацію:

свою частку в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії, за які він несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами;

непередбачені зобов'язання, що виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або частиною зобов'язань асоційованої компанії;

е) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володінням, користуванням та розпорядженням ними.

Таблиця 42.4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання

активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання

1

2

3

4

5

6

7

1

Торгові цінні папери

2

Цінні папери в портфелі банку на продаж

3

Цінні папери в портфелі банку до погашення

4

Інвестиційна нерухомість

5

Основні засоби

6

Усього


Банк зазначає характер і балансову вартість активів у заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними, із визначенням характеру цих обмежень.

Примітка 43. Похідні фінансові інструменти

Таблиця 43.1. Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, що обліковуються в торговому портфелі банку

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітка

Звітний період

Попередній період

додатне значення справедливої вартості

від'ємне значення справедливої вартості

додатне значення справедливої вартості

від'ємне значення справедливої вартості

1

2

3

4

5

6

7

1

Форвардні контракти

2

Ф'ючерсні контракти

3

Контракти своп

4

Опціони

5

Чиста справедлива вартість


Облік хеджування

Банк наводить опис кожного типу хеджування, опис фінансових інструментів, призначених інструментами хеджування, їх справедливу вартість, характер ризиків, що хеджують.

Примітка 44. Справедлива вартість активів та зобов'язань

Банк для кожного класу активів та зобов'язань розкриває методи оцінювання та вихідні дані, які використовуються для оцінки їх справедливої вартості. Банк у разі змін методу оцінювання справедливої вартості розкриває інформацію про такі зміни та їх причини.

Банк має розкрити сукупну різницю, яку слід визнати у прибутку чи збитку на початок та кінець періоду, якщо існує різниця між справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні та сумою, яка була б визначена на цю дату із застосуванням методу оцінки.

Таблиця 44.1. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для методів оцінки фінансових інструментів за звітний період

Рядок

Найменування статті

Справедлива вартість за різними моделями оцінки

Усього справедлива вартість

Усього балансова вартість

ринкові котирування
(рівень 1)

модель оцінки, що використовує спостережні дані
(рівень 2)

модель оцінки, що використовує показники, не підтверджені ринковими даними
(рівень 3)

1

2

3

4

5

6

7

ФІНАНСОВІ АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти:

1.1

готівкові кошти

1.2

кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів)

1.3

кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

1.4

кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках

2

Торгові цінні папери:

2.1

державні облігації

2.2

облігації місцевих позик

2.3

облігації підприємств

2.4

векселі

2.5

акції підприємств

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток:

3.1

державні облігації

3.2

облігації місцевих позик

3.3

облігації підприємств

3.4

векселі

3.5

акції підприємств

4

Кошти в інших банках:

4.1

депозити в інших банках

4.2

договори купівлі і зворотного продажу (зворотний репо) з іншими банками

4.3

кредити, надані іншим банкам

5

Кредити та заборгованість клієнтів:

5.1

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

5.2

кредити юридичним особам

5.3

кредити, що надані за операціями репо

5.4

кредити фізичним особам-підприємцям

5.5

іпотечні кредити фізичних осіб

5.6

кредити на поточні потреби фізичним особам

5.7

інші кредити фізичним особам

6

Цінні папери у портфелі банку на продаж:

6.1

державні облігації

6.2

облігації місцевих позик

6.3

облігації підприємств

6.4

векселі

6.5

акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення:

7.1

державні облігації

7.2

облігації місцевих позик

7.3

облігації підприємств

7.4

векселі

8

Інші фінансові активи:

8.1

дебіторська заборгованість за цінними паперами

8.2

дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

8.3

дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

8.4

дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

8.5

похідні фінансові активи в торговому портфелі банку

8.6

похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

8.7

грошові кошти з обмеженим правом користування

8.8

інші фінансові активи

9

Усього фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10

Кошти банків:

10.1

кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків

10.2

депозити інших банків

10.3

договори продажу і зворотного викупу з іншими банками

10.4

кредити отримані

10.5

прострочені залучені кошти інших банків

11

Кошти клієнтів:

11.1

державні та громадські організації

11.2

інші юридичні особи

11.3

фізичні особи

12

Боргові цінні папери, емітовані банком:

12.1

векселі

12.2

єврооблігації

12.3

облігації, випущені на внутрішньому ринку

12.4

депозитні сертифікати

12.5

облігації

13

Інші залучені кошти:

13.1

консорціумні отримані кредити

13.2

кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

13.3

зобов'язання з фінансового лізингу (оренди)

13.4

зобов'язання з повернення проданого чи перезакладеного забезпечення

13.5

прострочені отримані кредити

14

Інші фінансові зобов'язання:

14.1

кредиторська заборгованість за цінними паперами

14.2

кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками

14.3

кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

14.4

дивіденди до сплати

14.5

похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку

14.6

похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

14.7

інші фінансові зобов'язання

15

Субординований борг

16

Усього фінансових зобов'язань, що обліковуються за справедливою вартістю


Таблиця 44.2. "Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для методів оцінки фінансових інструментів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 44.1.

Таблиця 44.3. Зміна рівнів ієрархії справедливої вартості для активів та зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю на періодичній основі.

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

Ціни котирування на активних ринках
(рівень 1)

Вхідні дані, які можна спостерігати прямо або опосередковано
(рівень 2)

Ціни котирування на активних ринках
(рівень 1)

Вхідні дані, які можна спостерігати прямо або опосередковано
(рівень 2)

1

2

3

4

5

6

1

...

Усього активів

...

Усього зобов'язань


Банк у таблиці 44.3 розкриває переміщення "у" кожний рівень окремо від переміщень "з" кожного рівня.

Банк розкриває методи оцінки та вихідні дані для оцінки справедливої вартості фінансових інструментів із застосуванням моделі оцінки, що використовують вхідні дані 2-го та 3-го рівня ієрархії. Банк, якщо у методі оцінювання відбувалися зміни, розкриває такі зміни та їх причини.

Банк розкриває узгодження балансової вартості на початок і кінець періоду для фінансових інструментів, справедлива вартість яких визначена за 3-м рівнем її оцінки, для кожного класу фінансових інструментів, що обліковуються за 3-м рівнем оцінки справедливої вартості. Банк окремо зазначає зміни, що відбулися протягом звітного та попереднього періодів (щодо доходів/витрат, визнаних у прибутках/збитках, іншому сукупному доході; купівлі, продажу, випуску, розрахунку; а також переведення "з" або "у" 3-й рівень оцінки із зазначенням причини такого переведення).

Таблиця 44.4. Вплив можливих альтернативних припущень на оцінку справедливої вартості інструментів з використанням моделей оцінки, що використовували вихідні дані 3-го рівня

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

Балансова вартість

Вплив можливих альтернативних припущень

Балансова вартість

Вплив можливих альтернативних припущень

1

2

3

4

5

6

1

Торгові цінні папери:

1.1

державні облігації

1.2

облігації місцевих позик

1.3

облігації підприємств

1.4

векселі

1.5

акції підприємств

2

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток:

2.1

державні облігації

2.2

облігації місцевих позик

2.3

облігації підприємств

2.4

векселі

2.5

акції підприємств

3

Цінні папери у портфелі банку на продаж:

3.1

державні облігації

3.2

облігації місцевих позик

3.3

облігації підприємств

3.4

векселі

3.5

акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

4

Залишок на 31 грудня


Банк для оцінок справедливої вартості, що використовують вхідні дані 3-го рівня, описує чутливості оцінки справедливої вартості до змін закритих вхідних даних, якщо наслідком таких вхідних даних може бути значно вища або значно нижча оцінка справедливої вартості.

Примітка 45. Передача фінансових активів

Таблиця 45.1. Балансова та справедлива вартість фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток/збиток, цінних паперів у портфелі банку на продаж, цінних паперів у портфелі банку до погашення, що передані без припинення визнання, і пов'язані з ними зобов'язання за звітній період

Рядок

Найменування статті

Балансова вартість активів

Балансова вартість пов'язаних зобов'язань

Для тих пов'язаних зобов'язань, контрагенти за якими мають регресної вимоги лише щодо переданих активів

справедлива вартість активів

справедлива вартість пов'язаних зобов'язань

чиста балансова позиція

1

2

3

4

5

6

7

1

...

...


Таблиця 45.2. "Балансова та справедлива вартість фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток/збиток, цінних паперів у портфелі банку на продаж, цінних паперів у портфелі банку до погашення і пов'язаних з ними зобов'язань за попередній період" складається аналогічно до таблиці 45.1.

Банк розкриває інформацію про характер ризиків і прибутків, що пов'язані з переданими активами, визнання яких припинено не у повному обсязі, на кожну дату звітності.

Банк надає опис характеру зв'язку між переданими активами і пов'язаними з ними зобов'язаннями, у тому числі опис обмежень на використання переданих активів, що випливають з їх передачі.

Таблиця 45.3. Передані активи в межах подальшої участі за звітній період

Рядок

Найменування статті

Балансова вартість активів до передачі

Балансова вартість активів, що продовжують визнаватися

Балансова вартість пов'язаних зобов'язань

1

2

3

4

5

1

...

...

Усього


Таблиця 45.4. "Передані активи в межах подальшої участі за попередній період" складається аналогічно до таблиці 45.3.

Таблиця 45.5. Передані фінансові активи, визнання яких припинено в повному обсязі, але в яких банк зберігає подальшу участь, за звітний період

Рядок

Найменування статті

Недисконтовані потоки грошових коштів для викупу фінансових активів

Балансова вартість подальшої участі у Звіті про фінансовий стан

Справедлива вартість подальшої участі

Максимальні потенційні збитки

Активи

Зобов'язання

Активи

Зобов'язання

1

2

3

4

5

6

7

8

1

...

Усього


У колонках 5 та 6 таблиці 45.5 банк зазначає статті Звіту про фінансовий стан, в яких визнається балансова вартість активів і зобов'язань, що відображають подальшу участь в активах, визнання яких було припинено.

Банк розкриває інформацію про те, як він визначає максимальні потенційні збитки від подальшої участі у фінансових активах, визнання яких було припинено.

Таблиця 45.6. "Передані фінансові активи, визнання яких припинено в повному обсязі, але в яких банк зберігає подальшу участь, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 45.5.

Таблиця 45.7. Аналіз за строками недисконтованих потоків грошових коштів, які можуть знадобитися для викупу фінансових активів, визнання яких було припинено, за звітний період

Рядок

Найменування статті

Менше 1 міс.

Від 1 до 3 місяців

Від 3 до 6 місяців

Від 6 місяців до 1 року

Від 1 до 3 років

Від 3 до 5 років

Більше 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

...

Усього


Таблиця 45.8. "Аналіз за строками недисконтованих потоків грошових коштів, які можуть знадобитися для викупу фінансових активів, визнання яких було припинено, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 45.7.

Банк розкриває якісну інформацію, що пояснює і підтверджує кількісну інформацію, яку банк розкриває у таблицях 45.5 - 45.8.

Таблиця 45.9. Прибутки/(збитки), визнані на дату передачі активів, та доходи/(витрати) від подальшої участі у переданих активах, визнання яких було припинено, за звітний період

Рядок

Найменування статті

Прибуток/(Збиток)

Доходи/(Витрати)

Сукупні доходи/(витрати)

1

2

3

4

5

1

...

Усього


Таблиця 45.10. "Прибутки/(збитки), визнані на дату передачі активів, та доходи/(витрати) від подальшої участі у фінансових активах, визнання яких було припинено, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 45.9.

Банк розкриває таку інформацію (за кожен період, за який подається Звіт про сукупний дохід), коли загальна сума надходжень від операцій передачі, які кваліфікуються для припинення визнання, нерівномірно розподілена протягом періоду:

коли відбувалося найбільше операцій передачі протягом такого періоду;

суму (наприклад, прибутків або збитків) від операцій передачі, визнану у цій частині періоду;

загальну суму надходжень від операцій передачі у цій частині періоду.

Банк розкриває для кожного типу безперервної участі, якщо загальна сума коштів від передачі (що відповідає вимогам припинення визнання) у звітному періоді не розподілена рівномірно упродовж звітного періоду:

конкретний період найбільшої діяльності з передачі упродовж звітного періоду,

сума прибутків/збитків, визнана внаслідок діяльності з передачі у звітному періоді,

загальна сума коштів, отриманих унаслідок діяльності з передачі у звітному періоді.

Примітка 46. Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань

Таблиця 46.1. Фінансові активи, за якими банк має право взаємозаліку за звітний період

Рядок

Найменування статті

Загальна вартість визнаних активів

Загальна вартість визнаних фінансових зобов'язань, поданих у звіті про фінансовий стан

Чиста сума фінансових активів, що відображається в звіті про фінансовий стан

Пов'язані суми, що не зараховуються у звіті про фінансовий стан

Чиста сума

Фінансові інструменти

Суми, пов'язані з фінансовою заставою

1

2

3

4

5

6

7

8

1

...

Усього


Таблиця 46.2. Фінансові зобов'язання, за якими банк має право взаємозаліку за звітний період

Рядок

Найменування статті

Загальна вартість визнаних зобов'язань

Загальна вартість визнаних фінансових активів, поданих у звіті про фінансовий стан

Чиста сума фінансових активів, що відображається в звіті про фінансовий стан

Пов'язані суми, що не зараховуються у звіті про фінансовий стан

Чиста сума

Фінансові інструменти

Суми, пов'язані з фінансовою заставою

1

2

3

4

5

6

7

8

1

...

Усього


Банк розкриває інформацію про характер прав на здійснення заліку, пов'язані з визнаними фінансовими активами і фінансовими зобов'язаннями, які є об'єктом юридично забезпеченої генеральної угоди про взаємозалік або подібних угод."

Примітка 47. Операції з пов'язаними сторонами

Таблиця 46.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець звітного періоду

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Компанії під спільним контролем

Дочірні компанії

Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов'язані сторони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Торгові цінні папери (контрактна процентна ставка __-__ %)

2

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (контрактна процентна ставка __-__ %)

3

Кошти в інших банках (контрактна процентна ставка __-__ %)

4

Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка __-__ %)

5

Резерв під заборгованість за кредитами за станом на 31 грудня

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж (контрактна процентна ставка __-__ %; _ % володіння для акцій)

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення (контрактна процентна ставка __-__ %)

8

Інвестиції в асоційовані компанії

9

Інші активи

10

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття (контрактна процентна ставка __-__ % для боргових цінних паперів; _ % володіння для акцій)

11

Кошти банків (контрактна процентна ставка __-__ %)

12

Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка __-__ %)

13

Боргові цінні папери, емітовані банком (контрактна процентна ставка __-__ %)

14

Інші залучені кошти (контрактна процентна ставка __-__ %)

15

Резерви за зобов'язаннями

16

Інші зобов'язання

17

Субординований борг (контрактна процентна ставка __-__ %)

18

Зобов'язання груп вибуття (контрактна процентна ставка __-__ %)


Таблиця 47.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний період

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Компанії під спільним контролем

Дочірні компанії

Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов'язані сторони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Процентні доходи

2

Процентні витрати

3

Дивіденди

4

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

5

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

6

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

7

Результат від операцій з іноземною валютою

8

Результат від переоцінки іноземної валюти

9

Комісійні доходи

10

Комісійні витрати

11

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

12

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

13

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

14

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

16

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

17

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

18

Інші операційні доходи

19

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості

20

Адміністративні та інші операційні витрати

21

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній


Таблиця 47.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець звітного періоду

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Компанії під спільним контролем

Дочірні компанії

Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов'язані сторони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Гарантії надані

2

Гарантії отримані

3

Імпортні акредитиви

4

Експортні акредитиви

5

Інші зобов'язання

6

Інші потенційні зобов'язання


Таблиця 47.4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом звітного періоду

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Компанії під спільним контролем

Дочірні компанії

Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов'язані сторони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам протягом періоду

2

Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами протягом періоду


Таблиці 47.5. "Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець попереднього періоду", 47.6 "Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за попередній період", 47.7 "Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець попереднього періоду", 47.8 "Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом попереднього періоду" складаються аналогічно до таблиць 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 відповідно.

Банк розкриває найменування материнського банку та інформацію про основних власників банку (найменування юридичної особи та/або прізвище та ініціали фізичної особи).

Таблиця 47.9. Виплати провідному управлінському персоналу

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

витрати

нараховане зобов'язання

витрати

нараховане зобов'язання

1

2

3

4

5

6

1

Поточні виплати працівникам

2

Виплати після закінчення трудової діяльності

3

Інші довгострокові виплати працівникам

4

Виплати під час звільнення

5

Виплати інструментами власного капіталу банку на основі акцій


Примітка 48. Дочірні, асоційовані та спільні компанії

(тис. грн.)

Рядок

Найменування компанії

Вид діяльності

Величина та дата змін питомої ваги інвестицій у статутному капіталі об'єкта інвестування (% з одним десятковим знаком)

Частка контролю

Частка участі в капіталі8

Країна реєстрації

1

2

3

4

5

6

7

1

Дочірні компанії:

1.1

...

2

Асоційовані компанії:

2.1

...

3

Спільні компанії:

3.1

...


____________
8 Відображається пряме та опосередковане володіння групи частками у зареєстрованих та сплачених статутних капіталах учасників на звітну дату.

Примітка 49. Об'єднання компаній

Банк за кожним об'єднанням компаній, що відбулося протягом звітного періоду, розкриває таку інформацію:

а) назва та опис об'єкта придбання;

б) дата придбання;

в) частка придбаних акцій з правом голосу; якщо така частка становить менше ніж 100 %, то банк розкриває суму неконтрольованої частки та основу її оцінки, а також методи оцінки та основні дані, використані для визначення справедливої вартості кожної неконтрольованої частки участі в об'єкті придбання;

г) опис об'єднання бізнесу, спосіб (шляхи) отримання контролю за об'єктом придбання;

ґ) оцінка чинників, що формують гудвіл або визначають прибуток від вигідної купівлі;

д) суми, визнані на дату придбання за кожним класом придбаних активів і зобов'язань, а також умовних (непередбачених) зобов'язань об'єкта придбання з описом характеру, часу вибуття активів;

е) сума гудвілу, яка підлягає вирахуванню з метою оподаткування;

є) суми витрат на придбання компаній;

ж) опис кожного нематеріального активу, що не визнається окремо від гудвілу, та причини, через які не визнається.

Банк розкриває таку інформацію під час поетапного придбання компанії за кожним об'єктом:

справедливу вартість на дату придбання часток участі в капіталі об'єкта придбання, отримуваних покупцем до дати придбання;

суму будь якого прибутку/збитку, визнаного внаслідок переоцінки до справедливої вартості частки участі в капіталі об'єкта придбання до об'єднання.

Банк розкриває за кожним об'єднанням бізнесу суму доходу, прибутку/збитку об'єкта придбання від дати придбання, що включені до Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за звітний період. У разі неможливості розкриття такої інформації банк зазначає цей факт та пояснює причини.

Банк розкриває загальну інформацію за всіма об'єднаннями бізнесу про суму доходу, прибутку/збитку об'єднаної компанії за поточний звітний період таким чином, немов би дата придбання для всіх об'єднань бізнесу, які відбулися протягом року, припадала на початок річного звітного періоду. У разі неможливості розкриття такої інформації банк зазначає цей факт та пояснює причини.

Таблиця 49.1. Придбані активи та прийняті зобов'язання, гудвіл під час об'єднання та суми сплачених грошових коштів у результаті придбання дочірньої компанії

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Справедлива вартість

1

2

3

4

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

Кредити та заборгованість клієнтів

3

Інші активи

4

Кошти клієнтів

5

Інші зобов'язання

6

Чисті активи придбаної дочірньої компанії

Рядок 6 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5

7

Неконтрольована частка

8

Придбана доля в чистих активах дочірньої компанії

Рядок 8 = 6 - 7

9

Гудвіл, пов'язаний з придбанням

10

Усього балансова вартість придбаних чистих активів

Рядок 10 = 8 + 9

11

Негрошова оплата

12

Грошові кошти та їх еквіваленти у придбаній дочірній компанії

13

Вибуття грошових коштів під час придбання

Рядок 13 = 10 - 11 - 12


Таблиця 49.2. Справедлива вартість на дату придбання переданої компенсації

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1

2

3

4

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

Матеріальні та нематеріальні активи, передані банком-покупцем

3

Прийняте зобов'язання за умовною компенсацією

4

Частка в капіталі банку-покупця

5

Усього вартість переданої компенсації


Таблиця 49.3. Основні класи придбаних кредитів і заборгованості клієнтів, дебіторської заборгованості

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Вартість за контрактом

Резерв під знецінення

Справедлива вартість

1

2

3

4

5

Кредити та заборгованість клієнтів:

1

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

2

Кредити юридичним особам

3

Кредити, що надані за операціями репо

4

Кредити фізичним особам-підприємцям

5

Іпотечні кредити фізичних осіб

6

Кредити на поточні потреби фізичним особам

7

Інші кредити фізичним особам

Дебіторська заборгованість:

8

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

9

Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

10

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

11

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

12

Усього придбаних кредитів та заборгованості клієнтів і дебіторської заборгованості


Примітка 50. Події після дати балансу

У примітці зазначається інформація про сприятливі та несприятливі події, що відбулися між датою складання балансу і датою затвердження правлінням (радою директорів) або спостережною радою банку фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення.

Банк надає інформацію про оголошення дивідендів за простими та привілейованими акціями із зазначенням їх розміру.

Банк має розкривати інформацію про кожну суттєву категорію подій, що не коригують суми після дати балансу, але можуть впливати на економічні рішення користувачів (наприклад, значне об'єднання бізнесу, оголошення плану про припинення діяльності, суттєві придбання активів, оголошення про значну реструктуризацію тощо). Банк має розкривати характер таких подій та попередню оцінку їх фінансового впливу або засвідчити про те, що таку оцінку здійснити неможливо.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ