Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Необоротні активи для продажу

Згідно з параграфом 33(a) МСФЗ 5 підприємства зобов'язані навести безпосередньо у звіті про сукупний прибуток підсумкову суму, що складається з:

(i) прибутку або збитку після податків від припиненої діяльності й

(ii) прибутку або збитку після податків, визнаних при доведенні до справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж або при вибутті активів чи груп вибуття, які становлять припинену діяльність.


Параграф 33(b) МСФЗ 5 вимагає розкриття таких складових підсумкової суми, названої в параграфі 33(a) МСФЗ 5:

(i) доходи, витрати та прибуток або збиток до податків від припиненої діяльності;

(ii) відповідна витрата з податку на прибуток, як цього вимагає параграф 81(h) МСБО 12;

(iii) прибуток або збиток, визнані при доведенні до справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж або при вибутті активів чи груп вибуття, які становлять припинену діяльність; і

(iv) відповідна витрата з податку на прибуток, як вимагається в параграфі 81(h) МСБО 12.


Аналіз за складовими може бути представлено або в примітках, або безпосередньо у звіті про сукупний прибуток. Якщо його представлено безпосередньо у звіті про сукупний прибуток, то він повинен бути представлений у частині, ідентифікованій як така, що стосується припиненої діяльності, тобто окремо від триваючої діяльності. Аналіз не вимагається для груп вибуття, які є новопридбаними дочірніми підприємствами, що відповідають критеріям класифікації як призначені для продажу при придбанні (див. параграф 11 МСФЗ 5).

Параграф 33(c): чисті потоки коштів, що належать до операційної, інвестиційної та фінансової складових припиненої діяльності. Такі розкриття можуть бути або в примітках, або безпосередньо у формах фінансової звітності. Вони не вимагаються для груп вибуття, які є новопридбаними дочірніми підприємствами, що відповідають критеріям класифікації як призначені для продажу при придбанні (див. параграф 11 МСФЗ 5).

33(d): сума прибутку від триваючої діяльності та від припиненої діяльності, віднесена на власників материнського підприємства. Ці розкриття можуть бути представлені або в примітках, або у звіті про сукупний прибуток.

 Параграф 34 відзначає, що підприємство має скоригувати розкриття, що вимагаються параграфом 33, стосовно попередніх періодів, представлених у фінансовій звітності, таким чином, щоб ці розкриття стосувалися всієї діяльності, яка була припинена на кінець звітного періоду власне останнього представленого періоду.

 Параграф 35 МСФЗ 5 указує на те, що коригування в поточному періоді сум, раніше наданих у складі припиненої діяльності, що мають безпосереднє відношення до вибуття припиненої діяльності в попередньому періоді, мають бути класифіковані окремо в складі припиненої діяльності. Характер і сума таких коригувань повинні розкриватися. Приклади обставин, в яких такі коригування можуть виникнути, включають таке:

(a) усунення факторів невизначеності, що виникають внаслідок умов операції вибуття, наприклад, урегулювання з покупцем коригувань ціни придбання та питань компенсацій;

(b) усунення факторів невизначеності, які виникають як наслідок й безпосередньо відносяться до діяльності компонента до його вибуття, наприклад, зобов'язання з охорони навколишнього середовища та гарантійні зобов'язання з продукції, збережені за продавцем;

(c) погашення зобов'язань пенсійного плану, якщо погашення має безпосереднє відношення до операції вибуття.

У параграфа 36А МСФЗ 5 говориться, що підприємство, яке виконує план продажу, що передбачає втрату контролю над дочірнім підприємством, має розкрити всю вищезазначену інформацію, якщо дочірнє підприємство становить групу вибуття.

Звіт АТ "Аэрофлот – российские авиалинии" за 2012 рік:

16. АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ЗАО "Аэроферст"

Основные средства

514,2

Материально-производственные запасы

933,3

Дебиторская задолженность и авансы

264,1

Денежные средства и их эквиваленты

111,6

Прочие внеоборотные активы

2,0

Итого активы выбывающей группы, имеющиеся для продажи

1825,2

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства

(682,6)

Обязательства по выплате заработной платы

(32,7)

Отложенные налоговые обязательства

(60,5)

Итого обязательства выбывающей группы, имеющейся для продажи

(775,8)

Чистые активы/(обязательства) выбывающей Группы, имеющейся для продажи

1049,4

 
В 2012 году руководство Группы приняло решение о продаже 66,66 % принадлежащих ей акций ЗАО "Аэроферст" и классифицировало их как активы, предназначенные для продажи. По состоянию на конец отчетного периода стоимость продажи была определена и превышает балансовую стоимость актива (Примечание 42).

 Параграф 41 МСФЗ 5 вимагає, щоб підприємство розкрило таку інформацію в примітках за період, в якому необоротний актив (або групу вибуття) було або класифіковано як призначений для продажу, або продано:

(a) опис необоротного активу (або групи вибуття);

(b) опис фактів і обставин продажу або таких, що призводять до припустимого вибуття, й очікуваний спосіб і час цього вибуття;

Звіт ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" за 2012 рік:

"До складу необоротних активів, утримуваних для продажу, включаються об'єкти заставного майна (земельні ділянки, нежитлові приміщення), на яке Банком було звернено стягнення відповідно до законодавства України.

Очікується вибуття даних активів шляхом продажу протягом року з дати визнання таких активів як утримуваних для продажу".

Звіт групи "Мосэнерго" за 2012 рік:

"В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, Группа находилась в процессе реализации непрофильных активов. Таким образом, объекты основных средств на сумму 97 млн. рублей и инвестиционной собственности на сумму 0 млн. рублей были переведены в состав активов, предназначенных для продажи (за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 1776 млн. рублей и 45 млн. рублей соответственно).

На 31 декабря 2012 года Группа учитывала активы, предназначенные для продажи, в сумме 1576 млн. рублей и соответствующие им обязательства в сумме 268 млн. рублей (31 декабря 2011 года: 1742 млн. рублей и 301 млн. рублей соответственно). Группа планирует продать данные объекты недвижимости в течение 2013 года.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, Группа продала активы, предназначенные для продажи, на сумму 252 млн. рублей и отразила прибыль в размере 501 млн. рублей, см. Примечание 26 (в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года: 818 млн. рублей и 536 млн. рублей соответственно)".

Звіт АТ "Укрсиббанк" за 2011 рік:

"У 2011 році за рядком 1 Примітки 30 "Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу" відображений дохід від обміну акцій АТ СК "АХА Україна" на акції АТ СК "АХА Страхування". Різниця між балансовою вартістю вибувших акцій АТ СК "АХА Україна" та справедливою вартістю оприбуткованих акцій АТ СК "АХА Страхування" була відображена як результат операції обміну на рахунку № 6393.

За 2010 р. за рядком 2 Примітки 30 "Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу" відображений дохід від продажу довгострокового активу, утримуваного для продажу (приміщення за адресою: м. Трускавець, вул. Суховоля, 54-в), відображений в Примітці "Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття" у 2009 р.

Інформація про "Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу", яка розкривається в даній Примітці, відображена за рядком 24 "Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу" Звіту про фінансові результати";

(c) прибуток або збиток, визнані відповідно до параграфів 20 - 22 МСФЗ 5 і, якщо це не представлено окремо у власне звіті про сукупний прибуток, то статтю звіту про сукупний прибуток, що включає цей прибуток або збиток;

Звіт ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" за 2012 рік:

"Протягом 2012 року збитки від зменшення корисності, які виникли у результаті переоцінки і визнані у складі адміністративних та інших операційних витрат, становлять 4040 тис. грн. (2011 рік – нуль).

Оцінка справедливої вартості необоротних активів, утримуваних для продажу станом на 31.12.2012 проведена незалежним оцінювачем ТОВ з ІК "Верітекс";

(d) якщо застосовно, то звітний сегмент, в якому необоротний актив (або група вибуття) представлено відповідно до МСФЗ 8 "Сегментна звітність".

Якщо припиняється класифікація активу (групи) як призначеного для продажу (див. параграфи 26 або 29 МСФЗ 5), то підприємство має розкрити в тому періоді, в якому прийнято рішення внести зміни до плану продажу необоротного активу (або групи вибуття), опис фактів і обставин, які призвели до цього рішення, і вплив цього рішення на результати діяльності за період і попередні надані періоди. Ця вимога міститься у параграфі 42 МСФЗ 5.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ