Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Інвестиційна нерухомість

Відповідно до параграфа 75 у примітках до фінансової звітності підприємство зобов'язане розкривати:

(a) чи застосовує воно модель обліку за справедливою вартістю або за фактичними витратами;

Звіт ВАТ "Новомосковський завод залізобетонних виробів" за 2012 рік:

"Інвестиційна нерухомість, яка утримується для отримання доходу від оренди, відображається в балансі за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності".

Звіт ПАТ "Укргазбанк" за 2012 рік:

"Інвестиційна нерухомість, що включає офісні приміщення, утримувалась для отримання доходів від довгострокової оренди та не використовувалась Банком. Інвестиційна нерухомість первісно оцінювалась за собівартістю з урахуванням витрат на здійснення операції. Після первісного визнання інвестиційна нерухомість оцінювалась за справедливою вартістю з визнанням прибутків або збитків, отриманих у результаті змін справедливої вартості, у складі прибутку або збитку за період, у якому вони виникли".

(b) якщо воно застосовує модель обліку за справедливою вартістю, класифікує або враховує частку нерухомості, що перебуває в його володінні за договором операційної оренди, як інвестиційну нерухомість та за яких обставин;

(c) у тих випадках, коли класифікація об'єктів виявляється утрудненою (див. параграф 14 МСБО 40), критерії, що використовуються підприємством з метою проведення розрізнення між інвестиційною нерухомістю та нерухомістю, займаної власником, а також нерухомістю, призначеною для продажу під час звичайної господарської діяльності.

Звіт ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" за 2012 рік:

"Один і той самий об'єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно відокремлені частини, що використовуються з різною метою: одна частина – для отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша – для використання в процесі діяльності банку або для адміністративних цілей.

У обліку такі частини об'єкта нерухомості відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, то такий об'єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умови, що лише незначна частина (менше 40 %) об'єкта утримується для використання в процесі діяльності банку або для адміністративних цілей".

Звіт ВАТ "Новомосковський завод залізобетонних виробів" за 2012 рік:

"Критерій розмежування інвестиційної нерухомості і нерухомості, зайнятої підприємством, встановлений в розмірі 10,0 % загальної площі".

Звіт ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" за 2012 рік:

"До інвестиційної нерухомості Банк відносить:

– власні приміщення у разі, якщо частка загальної площі приміщення, яка використовується для діяльності банку або для адміністративних цілей, не перевищує 10 %;

– земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності;

– земля, подальше використання якої на цей час не визначено;

– будівля, що перебуває у власності банку або в розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);

– будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);

– нерухомість, яка будується або поліпшується для майбутнього використання як інвестиційна нерухомість".

(d) методи та суттєві допущення, використані при визначенні справедливої вартості інвестиційної нерухомості, включаючи інформацію про те, чи підтверджено визначення справедливої вартості ринковою інформацією, або воно більшою мірою ґрунтується на інших чинниках (які підприємство має розкрити) через характер нерухомості та відсутності порівнянної ринкової інформації;

(e) ступінь, в якому справедлива вартість інвестиційної нерухомості (виміряна або розкрита у фінансовій звітності) ґрунтується на оцінці, зробленій незалежним оцінювачем, який має визнану та відповідну професійну кваліфікацію, а також нещодавній досвід проведення оцінки інвестицій у нерухомість тієї самої категорії та місцезнаходження, що й оцінюваний об'єкт. Факт відсутності подібної оцінки має розкриватися в примітках до фінансової звітності.

Звіт ПАТ "Правекс-банк" за 2012 рік:

"Оцінка справедливої вартості інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2012 проведена незалежним оцінювачем ТОВ з ІК "Верітекс".

В процесі розрахунку ринкової вартості об'єктів оцінки застосовувалися два методи: порівняльний метод (метод коригування вартості подібного майна) та доходний метод (прямої капіталізації)".

(f) визнані в складі прибутку або збитку суми:

(i) орендного доходу від інвестиційної нерухомості;

(ii) прямих операційних витрат (у тому числі витрат на ремонт і поточне обслуговування), що відносяться до інвестиційної нерухомості, яка приносить орендний дохід протягом періоду; і

(iii) прямих операційних витрат (у тому числі витрати на ремонт і поточне обслуговування), що відносяться до інвестиційної нерухомості, яка не приносить орендний дохід протягом періоду;

(iv) накопиченої зміни справедливої вартості, визнаної в прибутку або збитку при продажі інвестиційної нерухомості з фонду активів, в якому використовується модель обліку за фактичними витратами, до фонду, в якому використовується модель обліку за справедливою вартістю (див. параграф 32C);


(g) наявність та суми обмежень щодо можливості реалізації інвестиційної нерухомості або переведення доходу та надходжень від вибуття;

(h) контрактні зобов'язання щодо придбання, будівництва або реконструкції інвестиційної нерухомості, або щодо ремонту, поточного обслуговування чи поліпшення.

Звіт ВАТ "Новомосковський завод залізобетонних виробів" за 2012 рік:

2012

2011

Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості

3128

1325

Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і обслуговування), що виникають від інвестиційної нерухомості,яка генерує дохід від оренди протягом року

1834

671

 
Протягом звітного періоду Товариство одержувало орендні платежі від операційної оренди виробничо-промислового комплексу.

Обмежень щодо спроможності реалізації інвестиційної нерухомості та контрактних зобов'язань щодо її ремонту, обслуговування чи поліпшення не існує.

Подальші вимоги МСБО 40 відрізняються для компаній, що обліковують інвестнерухомість за справедливою вартістю та за фактичними витратами:

Модель обліку за справедливою вартістю

Згідно з параграфом 76 МСБО 40 підприємство має розкривати звірку (узгодження) балансової вартості інвестиційної нерухомості на початок і кінець періоду, указуючи таке:

(a) збільшення, окремо розкриваючи збільшення внаслідок придбання об'єктів і внаслідок подальших видатків, визнаних у балансовій вартості активу;

(b) збільшення внаслідок придбань шляхом об'єднання бізнесу;

(c) активи, класифіковані як призначені для продажу або включені до групи вибуття, класифікованої як призначена для продажу відповідно до МСФЗ 5, та інші вибуття;

(d) чисті інші доходи або збитки в результаті коригування справедливої вартості;

(e) чисті курсові різниці, що виникають при перерахуванні фінансової звітності в іншій валюті подання та при переведенні закордонної діяльності у валюту подання підприємства, що звітує;

(f) переведення об'єктів інвестиційної нерухомості з категорії запасів і нерухомості, займаної власником, і навпаки; і

(g) інші зміни.

Звіт ПАО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" за 2012 рік – звірка

2011

2012

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок періоду

15722

95

Вибуття

(168)

Переведення з категорії будівель, що займані власником

4172

Переведення з категорії необоротних активів, утримуваних для продажу

11456

Прибутки / (збитки) від переоцінки до справедливої вартості

(470)

(1)

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості за станом на кінець періоду

15084

15722

Параграф 77 МСБО 40 вимагає розкриття ситуацій, коли оцінка, отримана для інвестиційної нерухомості, була піддана суттєвому коригуванню для цілей фінансової звітності. У цьому разі підприємство має розкрити звірку між отриманою оцінкою та скоригованою оцінкою, включеною до фінансової звітності, показуючи окремо сукупну суму визнаних орендних зобов'язань, які було додано, та інші значні коригування.

Таке розкриття може знадобитися в ситуаціях, описаних у параграфі 50 МСБО 40.

У виключних випадках, коли неможливо достовірно визначити справедливу вартість інвестнерухомості (див. параграф 53 МСБО 40) і коли підприємство оцінює інвестнерухомість з використанням моделі обліку за фактичними витратами відповідно до МСБО 16звірка, що вимагається параграфом 76, має розкривати суми, які відносяться до цього об'єкта інвестнерухомості, окремо від сум, що відносяться до інших об'єктів інвестнерухомості.

Крім того, згідно з параграфом 78 МСБО 40 підприємству слід розкривати таку інформацію:

(a) опис інвестнерухомості;

(b) пояснення причин, через які справедлива вартість не може бути надійно визначена;

(c) за можливості, діапазон розрахункових оцінок, в якому найімовірніше перебуває величина справедливої вартості; і

(d) при вибутті інвестнерухомості, що не відображається за справедливою вартістю:

(i) факт вибуття об'єкта інвестнерухомості, що не відображається за справедливою вартістю;

(ii) балансову вартість такого об'єкта на момент продажу; і

(iii) суму визнаного доходу або збитку.


Модель обліку за фактичними витратами

Відповідно до параграфа 79 МСБО 40 підприємство, яке застосовує модель обліку за фактичними витратами, зобов'язане розкривати таку інформацію:

(a) використовувані методи амортизації;

(b) застосовувані строки корисного використання або норми амортизації.

ВАТ "Новомосковський завод залізобетонних виробів" за 2012 рік:

"При нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод. Нарахована амортизація відображена у складі інших операційних витрат.

Строк корисного використання інвестиційної нерухомості встановлено: 20 років.

Балансова вартість інвестиційної нерухомості була переглянута з метою виявлення ознак знецінення. Прийняті судження стосовно майбутніх прогнозів доходів та витрат, пов'язаних з використанням інвестиційної нерухомості, зроблені припущення щодо оцінки її вартості, що буде відшкодовано, свідчать про відсутність ознак знецінення основних засобів".

 (c) сукупну балансову вартість і накопичену амортизацію (разом з накопиченими збитками від знецінення) на початок і кінець періоду;

(d) звірку балансової вартості інвестиційної нерухомості на початок і кінець періоду, що показує:

(i) збільшення, окремо розкриваючи збільшення внаслідок придбання об'єктів і внаслідок подальших витрат, що визнаються як актив;

(ii) збільшення внаслідок придбань за допомогою об'єднання бізнесу;

(iii) активи, класифіковані як призначені для продажу або включені до групи вибуття, класифікованої як призначена для продажу відповідно до МСФЗ 5, та інші вибуття;

(iv) амортизацію;

(v) суму визнаних у звітності збитків від знецінення (зменшення корисності) та суму відновлення раніше визнаних збитків від знецінення (зменшення корисності) за період відповідно до МСБО 36;

(vi) чисті курсові різниці, що виникають при перерахуванні фінансової звітності в іншій валюті подання та при переведенні закордонної діяльності у валюту подання підприємства, що звітує;

(vii) переведення об'єктів інвестиційної нерухомості з категорії запасів і нерухомості, займаної власником, і навпаки; та

(viii) інші зміни;


(e) справедливу вартість інвестиційної нерухомості. У виключних випадках, описаних у параграфі 53 МСБО 40, коли підприємство не може надійно визначити справедливу вартість інвестиційної нерухомості, йому слід розкривати таку інформацію:

(i) опис інвестиційної нерухомості;

(ii) пояснення причин, через які справедлива вартість не може бути надійно визначена; і

(iii) за можливості, діапазон розрахункових оцінок, в якому найімовірніше перебуває величина справедливої вартості.


Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ