Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток (statement of profit or loss and other comprehensive income)

1.1. Формат

Звіт може бути подано у двох варіантах:

1. Єдиний Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток з виділенням двох розділів: для прибутку/збитку та для іншого сукупного прибутку.

2. Два звіти:

- окремий Звіт про прибутки та збитки, і

- Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток.

У випадку якщо підприємство обирає другий варіант, Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток повинен починатися з показника прибутку (збитку).

У якості рекомендації пропонуються форми індивідуальних модельних звітів, які можуть бути змінені залежно від конкретних обставин.

Модельний звіт:

1-й варіант

ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ПРИБУТОК

Стаття

Примітка

За звітний період

За порівняльний період

1

2

3

4

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий:

прибуток

збиток

Інші операційні доходи

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

збиток

Доход від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Фінансові результати до оподаткування від звичайної діяльності:

прибуток

Податок на прибуток

Прибуток після оподаткування від господарської діяльності, що триває

Прибуток за період від припиненої діяльності

Прибуток за рік

Інший сукупний прибуток:

 Елементи, які не будуть рекласифіковані на статті прибутку/збитку:

Переоцінка основних засобів

Актуарні прибутки/збитки за пенсійними планами з визначеним доходом

Частка прибутку/збитку від переоцінки активів асоційованих підприємств

Податок на прибуток, що припадає на елементи, які не можуть бути рекласифікованими на прибуток/збиток

– Елементи, які можуть в подальшому бути рекласифікованими на статті прибутку/збитку:

Курсові різниці від переведення закордонних операцій

Переоцінка фінансових активів, наявних для продажу

Хеджування грошового потоку

Податок на прибуток, що припадає на елементи, які можуть бути рекласифікованими на прибуток/збиток

Інший сукупний прибуток після оподаткування

Загальний сукупний прибуток

Прибуток на акцію

 
2-й варіант

ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК

Стаття

Примітка

За звітний період

За порівняльний період

1

2

3

4

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий:

прибуток

збиток

Інші операційні доходи

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

збиток

Доход від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Фінансові результати до оподаткування від діяльності, що триває:

прибуток

Податок на прибуток

Прибуток за рік від діяльності, що триває

Прибуток за рік від припиненої діяльності

Прибуток після оподаткування

Прибуток на акцію

 
ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ПРИБУТОК

Стаття

Примітка

За звітний період

За порівняльний період

1

2

3

4

Прибуток після оподаткування

Інший сукупний прибуток:

 Елементи, які не будуть рекласифіковані на статті прибутку/збитку:

Переоцінка основних засобів

Актуарні прибутки/збитки за пенсійними планами з визначеним доходом

Частка прибутку/збитку від переоцінки активів асоційованих підприємств

Податок на прибуток, що припадає на елементи, які не можуть бути рекласифікованими на прибуток/збиток

– Елементи, які можуть в подальшому бути рекласифікованими на статті прибутку/збитку:

Курсові різниці від переведення закордонних операцій

Переоцінка фінансових активів, наявних для продажу

Хеджування грошового потоку

Податок на прибуток, що припадає на елементи, які можуть бути рекласифікованими на прибуток/збиток

Інший сукупний прибуток після оподаткування

Загальний сукупний прибуток

 
Статті фінансової звітності повинні супроводжуватися посиланнями на відповідні примітки (параграф 113 МСБО 1).

1.2. Статті звіту

У фінансовій звітності не дозволено відображати надзвичайні статті доходів і витрат (параграф 87 МСБО 1).

Статті звіту про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток не обов'язково класифікуються за ознакою операційності/неопераційності.

У цьому звіті зазвичай не відображається показник дивідендів на акцію. Цей показник наводиться або в примітках, або у звіті про зміни власного капіталу (параграф 107 МСБО 1).

1.2.1. Статті, які повинні бути подані в обов'язковому порядку

Відповідно до параграфа 82 МСБО 1 у звіті обов'язково повинні бути подані такі статті:

1. Дохід

Як правило, компанії, що звітують за МСФЗ, не наводять у складі доходу суми непрямих податків (ПДВ, акцизи тощо). Цей підхід пояснюють посиланням на параграф 8 МСБО 18.

2. Фінансові витрати

3. Частка фінансового результату асоційованих і спільних підприємств, вклади в які враховуються за методом участі в капіталі

4. Податкові витрати (тут маються на увазі лише витрати з податку на прибуток)

5. Окрема загальна сума з припиненої діяльності (згідно з МСФЗ 5).

Крім того, у звіті повинні вказуватися ті статті, обов'язкове подання яких у звіті про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток спеціально оговорюється в інших міжнародних стандартах.

У розділі іншого сукупного прибутку повинні бути подані елементи іншого сукупного прибутку, згруповані за ознакою можливості віднесення на статтю прибутку/збитку (параграф 82А МСБО 1).

Згідно з параграфом 7 МСБО 1 цей показник містить 6 компонентів:

(a) зміни приросту вартості від переоцінки (див. МСБО 16 "Основні засоби" і МСБО 38 "Нематеріальні активи");

(b) актуарні прибутки та збитки від пенсійних планів з установленими виплатами, визнані відповідно до пункту 93A МСБО 19 "Виплати працівникам";

(c) прибутки та збитки, що виникають від інвестицій у пайові інструменти, оцінені за справедливою вартістю за допомогою іншого сукупного доходу відповідно до пункту 5.7.5 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти";

(d) прибутки та збитки при повторному оцінюванні фінансових активів, які наявні для продажу (див. МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка");

(e) ефективну частину прибутків і збитків від інструментів хеджування під час хеджування грошових потоків (див. МСБО 39);

(f) для певних зобов'язань, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, суму зміни у справедливій вартості, яка належить до змін кредитного ризику зобов'язання (див. пункт 5.7.7 МСФЗ 9).

Відповідно до параграфа 91 МСБО 1 у звіті про сукупний прибуток компоненти іншому сукупного прибутку можуть подаватися:

- або в чистих сумах (за винятком впливу податку на прибуток),

- або в сумах до вирахування впливу податку на прибуток.

Параграф 81А вказує на те, що у звіті обов'язково повинні бути подані статті:

- прибуток/збиток,

- загальна сума іншого сукупного прибутку,

– сукупний прибуток за період.

У параграфі 7 МСБО 1 наведено наступне визначення:

"Общая совокупная прибыль – изменение в капитале в течение периода в результате операций и других событий, не являющееся изменением в результате операций с собственниками в их качестве собственников".

Цей показник складається із двох компонентів:

- прибуток (збиток),

- інший сукупний прибуток (збиток).

Оскільки показник сукупного прибутку був запозичений системою МСФЗ із системи стандартизації US-GAAP, при аналізі відповідної проблематики доречно використовувати положення американського стандарту SFAS 130 Reporting Comprehensive Income (Звітність про сукупний прибуток), випущеного у червні 1997 року.

У параграфі 12 SFAS 130 йдеться про те, що інформація про сукупний прибуток допомагає інвесторам, кредиторам та іншим користувачам оцінити діяльність підприємства, а також періодичність і величину його майбутніх грошових потоків. Елементи сукупного прибутку, включені до складу власного капіталу, впливаючи на багатство власників (чисті активи), відображають і ті прибутки (збитки), які ще не реалізовані на дату звіту.

Параграф 13 SFAS 130 вказує, що інформація про компоненти сукупного прибутку часто може бути важливішою, ніж інформація про загальний сукупний прибуток.

Фінансовий результат та інший сукупний прибуток у консолідованому звіті повинні наводитися як співвідносні:

- на неконтрольовані частки,

- на власників материнського підприємства.

1.2.2. Статті, які повинні бути представлені або у Звіті про сукупний прибуток, або в примітках

Згідно з параграфом 98 МСБО 1 наступні статті можуть бути представлені як у Звіті про сукупний прибуток, так і в примітках (якщо відповідні операції були проведені у звітному періоді):

1. Суми уцінок запасів і списання вартості основних засобів та відновлення таких сум;

2. Доходи та витрати від реструктуризації діяльності, у т. ч. сторнування забезпечень під реструктуризацію;

3. Доходи та витрати від операцій вибуття основних засобів;

4. Доходи та витрати від вибуття інвестицій;

5. Доходи та витрати від припиненої діяльності;

6. Доходи та витрати від урегулювання судових спорів;

7. Суми сторнування забезпечень, які не увійшли до п. 1 - 7.

1.2.3. Витрати

Витрати можуть бути класифіковані двома способами на вибір керівництва компанії:

1. За характером (змістом). В українській практиці таку класифікацію називають поелементною. Приклад подання:

Інформація про характер витрат

Показник

За звітний період

За порівняльний період

Сировина та матеріали

Виплати працівникам

Амортизація

Інші витрати

Разом

 
2. За функціями. В українській традиції таку класифікацію часто називають постатейною.

У разі якщо керівництво підприємства обирає другий спосіб класифікації витрат, у примітках необхідно додатково представити витрати компанії за характером. При цьому обов'язково повинні бути розкриті наступні елементи витрат:

амортизація (параграф 104 МСБО 1);

виплати працівникам (параграф 104 МСБО 1);

запаси (п. "d" параграфа 36 МСБО 2).

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ