Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Перше застосування МСФЗ

Якщо підприємство здійснює перехід на міжнародні стандарти та звітність за МСФЗ надається вперше, то МСФЗ 1 висуває додаткові вимоги щодо розкриття даних.

 

Звірки

Згідно з параграфом 23 МСФЗ 1 підприємство має пояснити, як перехід від попередніх стандартів до МСФЗ вплинув на його фінансовий стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів.

Це досягається шляхом подання в примітках звірок (узгоджень).

Для відповідності вимогам параграфа 23 перша фінансова звітність підприємства за МСФЗ повинна містити:

1) звірки капіталу, відображеного у звіті згідно з попередніми стандартами, з капіталом відповідно до МСФЗ на обидві такі дати:

– дату переходу на МСФЗ і

– дату закінчення останнього періоду, поданого в останній річній фінансовій звітності підприємства згідно з попередніми стандартами;

2) звірку загального сукупного прибутку за МСФЗ за найостанніший період найостаннішої річної фінансової звітності підприємства. Вихідною точкою для такої звірки має бути загальний сукупний прибуток згідно з попередніми стандартами за той самий період або, якщо підприємство не відображало цей показник, прибуток чи збиток згідно з попередніми стандартами;

3) у разі якщо підприємство вперше визнавало або відновлювало які-небудь збитки від знецінення (зменшення корисності) під час підготовки початкового звіту про фінансовий стан за МСФЗ, – розкриття, які були б потрібні згідно з МСБО 36, якби підприємство визнало ці збитки від знецінення або сторнування за ними в періоді, що починається з дати його переходу на МСФЗ.

Таким чином, якщо, наприклад, дата переходу на МСФЗ – 01.01.2011 р., то звірки має бути подано:

– за балансами на 01.01.2011 р. і на 31.12.2011 р.

– за звітом про прибуток за 2011 р.

Зазначені узгодження повинні супроводжуватися примітками, що пояснюють їхній зміст. Деякі рекомендації зі складання таких даних наведено в параграфі 63 Керівництва по застосуванню МСФЗ 1.

Загальну схему розкриття таких даних може бути показано на прикладі звіту фінської будівельної компанії SRV, у якої датою переходу на МСФЗ було 1-е січня 2005 року (у цьому прикладі не враховано звірки за показником сукупного прибутку, тому що при його складанні МСБО 1 ще не висував вимог про зазначення у фінансовій звітності показника сукупного прибутку).

Якщо підприємство не подавало фінансову звітність за попередні періоди, то цей факт має бути розкрито в його першій фінансовій звітності за МСФЗ (параграф 28 МСФЗ 1).

Особливості звірок проміжних звітів

У разі якщо першим звітом за МСФЗ є проміжний звіт, то параграф 32 МСФЗ 1 встановлює деякі специфічні вимоги щодо звірок:

для відповідності пункту 23 при поданні проміжної фінансової звітності згідно з МСБО 34 за частину періоду, який охоплено першою фінансовою звітністю за МСФЗ, підприємство має задовольняти такі вимоги на додаток до вимог МСБО 34:

 (a) кожна проміжна фінансова звітність повинна, якщо підприємство подавало таку за порівнянний проміжний період безпосередньо попереднього фінансового року, містити:

(i) звірки капіталу згідно з попередніми стандартами на кінець цього порівнянного проміжного періоду з капіталом відповідно до МСФЗ на цю дату;

(ii) звірки його загального сукупного прибутку згідно з МСФЗ за цей порівнянний проміжний період (поточний і наростаючим підсумком з початку року). Вихідною точкою для такої звірки є загальний сукупний прибуток відповідно до попередніх стандартів за цей період або, якщо підприємство не подає такий показник, прибуток чи збиток відповідно до попередніх стандартів;


 (b) на додаток до звірок, які вимагає пункт "а", перша проміжна фінансова звітність підприємства, складена відповідно до МСБО 34, за частину періоду, охопленого першою фінансовою звітністю за МСФЗ, повинна включати звірки, описані в пунктах 24 (a) і (b) МСФЗ 1 (доповнені деталями, що вимагають пункти 25 і 26 МСФЗ 1), або перехресне посилання на інший опублікований документ, що включає ці звірки;

 (c) якщо підприємство вносить зміни до своєї облікової політики та використання виключень, що містяться в цьому стандарті, воно має пояснити зміни в кожній такій проміжній фінансовій звітності відповідно до пункту 23 та оновити звірки, які вимагаються пунктами "a" і "b".

Наприклад, якщо перший проміжний звіт за МСФЗ складається за підсумками першого кварталу 2012 року, то це значить, що:

– перший річний звіт за МСФЗ буде складено за 2012 рік;

– дата переходу на МСФЗ – 01.01.2011 року.

У складі першого проміжного звіту має бути розкрито вплив переходу на МСФЗ, що досягається поданням таблиць узгоджень (звірок).

У параграфі 38 Керівництва по застосуванню МСФЗ 1 наведено приклад 10, який демонструє вимоги параграфа 32 МСФЗ 1 щодо квартального звіту.

Якщо перенести цей приклад в умови нашого прикладу, то вийде, що при поданні першого проміжного МСФЗ-звіту за перший квартал 2012 року звірки між ПСБО-звітами та МСБО-звітами потрібно скласти за:

– трьома балансами: на 01.01.2011 р., 31.12.2011 р., 31.03.2011 р.;

– двома звітами про фінансові результати: за 2011 рік і за 1-й квартал 2011 р.

У параграфі 33 МСФЗ 1 сказано про те, що якщо підприємство, яке вперше застосовує МСФЗ, у своїй останній річній фінансовій звітності, складеній відповідно до попередніх стандартів, не розкривало інформацію, суттєву для розуміння поточного проміжного періоду, то його проміжна фінансова звітність повинна розкрити цю інформацію або включити перехресне посилання на інший опублікований документ, який містить її.

Цю вимогу можна зрозуміти так, що в першому проміжному звіті за МСФЗ примітки повинні бути надані практично в такому самому обсязі, що й для річного звіту.

Інші розкриття

1. Фінансові інструменти

Якщо при переході на МСФЗ підприємство класифікувало фінансові активи або зобов'язання в оцінювані за справедливою вартістю, то підприємство має розкрити справедливу вартість відповідних статей, віднесених таким чином на дату класифікації, а також їхню класифікацію й балансову вартість у попередній фінансовій звітності.

2. Основні засоби, інвестиційна нерухомість і нематеріальні активи

Якщо підприємство використовує справедливу вартість у своєму першому звіті про фінансовий стан за МСФЗ як умовну (доцільну) первісну вартість для статті основних засобів, інвестиційної нерухомості або нематеріального активу, то фінансова звітність підприємства, уперше підготовлена за МСФЗ, повинна розкривати за кожною окремою статтею в початковому звіті про фінансовий стан за МСФЗ:

– суму цих справедливих вартостей і

– суму коригувань балансових вартостей, відображених у звіті згідно з попередніми стандартами.

3. Інвестиції

Якщо підприємство використовує умовну первісну вартість у своєму першому звіті про фінансовий стан за МСФЗ для обліку інвестицій у дочірні підприємства, спільно контрольовані підприємства й асоційовані підприємства у своїй окремій фінансовій звітності, то перша окрема фінансова звітність підприємства за МСФЗ повинна розкривати таку інформацію:

– сукупна умовна (доцільна) первісна вартість таких інвестицій, для яких умовною первісною вартістю є їхня балансова вартість за попередніми стандартами;

– сукупна умовна (доцільна) первісна вартість таких інвестицій, для яких умовною первісною вартістю є їхня справедлива вартість; і

– сукупні коригування справедливої вартості, відображеної згідно з попередніми стандартами.

4. Нафтогазові активи

Якщо підприємство використовує звільнення, розкрите в параграфі D8A(b) додатка D до МСФЗ 1 щодо всіх нафтогазових активів, воно має розкрити цей факт і підстави, за якими балансові вартості за попередніми стандартами були розподілені.

5. Тарифне регулювання

Якщо підприємство використовує виняток, що міститься в параграфі D8B додатка D до МСФЗ 1 для операцій, які підлягають тарифному регулюванню, воно має розкрити цей факт, а також основу, що використовується для визначення балансової вартості відповідно до попередніх стандартів.

6. Гіперінфляція

Якщо підприємство обирає вимірювання активів і зобов'язань за справедливою вартістю та використання цієї справедливої вартості як умовної (доцільної) первісної вартості у своєму першому звіті про фінансовий стан за МСФЗ у результаті сильної гіперінфляції (параграфи D26 – D30 додатка D до МСФЗ 1), то перша фінансова звітність підприємства, підготовлена згідно з МСФЗ, повинна розкривати пояснення того, як і чому підприємство використовувало, а потім перестало використовувати функціональну валюту, яка має обидві такі характеристики:

– відсутність достовірного загального індексу цін для всіх підприємств із операціями та залишками в такій валюті;

– відсутність конвертованості такої валюти у відносно стійку іноземну валюту.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ