Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Звіт про зміни в капіталі

Формат

Назву цього звіту іноді також перекладають як звіт про зміни у власному капіталі.

Статті звіту про зміни в капіталі мають супроводжуватися посиланнями на відповідні примітки (параграф 113 МСБО 1).

Як рекомендацію пропонуємо форму модельного звіту, яку може бути змінено залежно від конкретних обставин.

Звіт про зміни в капіталі: форма модельного звіту

Звіт про зміни в капіталі

Стаття

Примітки

Статутний капітал

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Разом

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Залишок
на початок порівняльного періоду

Коригування:

Зміна облікової політики

Виправлення помилок

Інші зміни

Скоригований залишок на початок порівняльного періоду

Чистий прибуток (збиток) за порівняльний період

Інший сукупний прибуток за порівняльний період:

Переоцінка основних засобів

Загальний сукупний прибуток за порівняльний період

Розподіл прибутку в порівняльному періоді:

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до статутного капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Внески учасників в порівняльному періоді:

Внески до капіталу

Вилучення капіталу в порівняльному періоді:

Викуп акцій

Анулювання викуплених акцій

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін в капіталі в порівняльному періоді

Залишок на кінець порівняльного періоду

Коригування:

Зміна облікової політики

Виправлення помилок

Інші зміни

Скоригований залишок на початок звітного періоду

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

Інший сукупний прибуток за звітний період:

Переоцінка основних засобів

Загальний сукупний прибуток за звітний період

Розподіл прибутку у звітному періоді:

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до статутного капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Внески учасників у звітному періоді:

Внески до капіталу

Вилучення капіталу у звітному періоді:

Викуп акцій

Анулювання викуплених акцій

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін в капіталі у звітному періоді

Залишок на кінець звітного періоду

 
Статті, які повинні бути відображені у звіті про зміни в капіталі обов'язково

Відповідно до параграфа 106 МСБО 1 звіт про зміни в капіталі повинен містити такі статті:

1) загальний сукупний прибуток за період (у консолідованому звіті показуються окремо підсумкові суми, що відносяться до власників материнського підприємства та до неконтрольованих часток);

2) для кожного компонента капіталу відображається ефект ретроспективного застосування або ретроспективний перерахунок, визнаний відповідно до МСБО 8; і

3) для кожного компонента капіталу, звірка балансової вартості на початок і кінець періоду, окремо розкриваючи зміни, обумовлені:

– статтями прибутку чи збитку;

– статтями іншого сукупного прибутку;

– операціями з власниками, що діють у цій якості, окремо відображаючи внески, зроблені власниками, і розподіл на користь власників, а також зміни в безпосередніх частках участі в дочірніх підприємствах, які не спричиняють втрату контролю.

Параграф 110 МСБО 1  указує, що у звіті про зміни в капіталі повинна бути розкрита інформація про підсумкові суми коригувань для кожного компонента капіталу окремо в результаті змін в обліковій політиці та в результаті виправлення помилок. Такі коригування підлягають розкриттю за кожний попередній період і на початок поточного періоду.

Статті, які повинні бути відображені або у звіті про зміни в капіталі, або в примітках

Відповідно до параграфа 106А МСБО 1 щодо кожного компонента капіталу підприємство має подати аналіз іншого сукупного прибутку з розбивкою за статтями або у звіті про зміни в капіталі, або в примітках.

Показник дивідендів на акцію може подаватись у звіті про зміни власного капіталу (параграф 107 МСБО 1).

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ