Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Звіт про фінансовий стан

Формат

Звіт про фінансовий стан може мати й інші назви, наприклад "Звіт про фінансове становище", "Звіт про фінансову позицію", "Баланс" тощо (параграф 10 МСБО 1).

Система МСФЗ строго не регламентує формат подання звіту про фінансовий стан.

Звіт може бути подано як у горизонтальній формі (актив – ліворуч, пасив – праворуч), так і у вертикальній (актив – зверху, пасив – знизу).

Поняття пасив у системі МСФЗ зазвичай не використовується. Ця категорія подається як капітал і зобов'язання.

Іноді використовується форма балансу, у якій зобов'язання вираховуються з активів (як контрстатті). У результаті цього пасив представлений капіталом, який у такій ситуації представляється як чисті активи. Такий формат балансу часто називають британським.

Іноді в пасиві спочатку подають зобов'язання, а потім статті капіталу.

МСБО 1  дозволяє розміщувати в балансі статті:

– у порядку їх ліквідності або

– виходячи з їхньої оборотності/необоротності.

Не заборонено також змішану систему подання статей у балансі (параграф 64 МСБО 1).

Можливі варіації розміщення статей: вони можуть бути подані як за зростанням ліквідності, так і за спаданням ліквідності. Необоротні активи можуть бути представлені як на початку переліку активів, так в кінці.

Спеціальна норма параграфа 56: якщо в балансі статті подано виходячи з ознаки оборотності/необоротності, то відстрочені податкові активи та зобов'язання не можуть бути класифіковані як поточні (оборотні, короткострокові).

Статті балансу мають супроводжуватися посиланнями на відповідні примітки (параграф 113 МСБО 1).

Як рекомендацію пропонуємо форму індивідуального модельного звіту, яку може бути змінено залежно від конкретних обставин.

Звіт про фінансовий стан: форма індивідуального модельного звіту

Звіт про фінансовий стан

Актив

Примітка

На дату балансу

На дату порівняльного звіту

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

первісна вартість

накопичена амортизація

Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

первісна вартість

накопичена амортизація

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Інші довгострокові фінансові активи

Відстрочені податкові активи

Довгострокові витрати майбутніх періодів

Інші довгострокові активи

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

за виданими авансами

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

Інші поточні фінансові активи

Грошові кошти та їх еквіваленти

Поточні витрати майбутніх періодів

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

Баланс


Капітал та зобов'язання

Примітки

На дату балансу

На дату порівняльного звіту

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

Неоплачений капітал

(   )

(   )

Вилучений капітал

(   )

(   )

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Довгострокові забезпечення

Довгострокові зобов'язання з цільового фінансування

Довгострокові доходи майбутніх періодів

Інші довгострокові зобов'язання

Усього за розділом II

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Інші поточні фінансові зобов'язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточні зобов'язання з одержаних авансів

Інші зобов'язання

у тому числі

перед бюджетом за розрахунками з податку на прибуток

перед бюджетом за розрахунками з інших податків

зі страхування

з оплати праці

з учасниками

з внутрішніх розрахунків

Поточні забезпечення

Поточні зобов'язання з цільового фінансування

Інші поточні зобов'язання

Поточні доходи майбутніх періодів

Усього за розділом III

Баланс

 
Статті, які повинні бути відображені у звіті про фінансовий стан обов'язково

Згідно з параграфом 54 МСБО 1 звіт про фінансовий стан повинен містити щонайменше 18 статей:

1) основні засоби;

2) інвестиційна нерухомість;

3) нематеріальні активи;

4) фінансові активи (за винятком сум, зазначених у підпунктах 5, 8 і 9);

5) інвестиції, що обліковуються за методом пайової участі;

6) біологічні активи;

7) запаси;

8) торговельна й інша дебіторська заборгованість;

9) кошти і їх еквіваленти;

10) загальна сума активів, що класифікуються як призначені для продажу, і активів, включених до груп вибуття, що класифікуються як призначені для продажу відповідно до МСФЗ 5 "Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність";

11) торговельна й інша кредиторська заборгованість;

12) забезпечення (резерви);

13) фінансові зобов'язання (за винятком сум, зазначених у підпунктах 11 і 12);

14) зобов'язання й активи за поточним податком, як визначено в МСБО 12 "Податки на прибуток";

15) відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи, як визначено в МСБО 12;

16) зобов'язання, включені до груп вибуття, що класифікуються як призначені для продажу відповідно до МСФЗ 5;

17) неконтролюючі частки, представлені в складі капіталу, і

18) випущений капітал і резерви, що відносяться до власників материнського підприємства.

Статті, які повинні бути відображені або у звіті про сукупний прибуток, або в примітках

Відповідно до параграфа 79 МСБО 1 підприємство має розкрити або у звіті про фінансовий стан, або в примітках таку інформацію:

1. Стосовно кожного класу акціонерного капіталу:

– кількість акцій, дозволених до випуску;

– кількість випущених і повністю оплачених акцій, а також кількість акцій, випущених, але не оплачених повністю;

– номінальна вартість акції або вказівка на те, що акції не мають номінальної вартості;

– звірка кількості акцій в обігу на початок і на кінець періоду;

– права, привілеї й обмеження за цим класом, включаючи обмеження щодо розподілу дивідендів і повернення капіталу;

– акції підприємства, що належать самому підприємству або його дочірнім чи асоційованим підприємствам; і

– акції, зарезервовані для випуску за опціонами та договорами продажу акцій, включаючи умови й суми.

2. Опис характеру й призначення кожного капітального резерву в складі капіталу.

Крім того, параграф 78 МСБО 1 указує на необхідність відображення або в балансі, або в примітках додаткових даних, що деталізують окремі статті. Для прикладу наведено такі дані:

– статті основних засобів деталізуються за видами відповідно до МСБО 16;

– дебіторська заборгованість деталізується з виділенням заборгованості покупців і замовників, заборгованості пов'язаних сторін, сум передоплати та інших сум;

– запаси поділяються відповідно до МСБО 2 "Запаси" на такі види, як товари, виробничі запаси, матеріали, незавершене виробництво й готова продукція;

– забезпечення поділяються на забезпечення за витратами на винагороди працівникам та інші статті; та

– капітал і капітальні резерви деталізуються за такими різними категоріями, як сплачений капітал, емісійний дохід і капітальні резерви.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ