Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Словник скорочень

Довідник англомовних бухгалтерських абревіатур.

У довіднику не наводяться скорочення назв професійних організацій, різних видів стандартів, а також абревіатури багатьох показників, що використовуються у фінансовому аналізі.

Скорочення

Слово, словосполучення

Значення

AGM

annual general meetings

Річні загальні збори

AP

Accounts Payable

Рахунки до оплати. Кредиторська заборгованість. Зобов'язання

AR

Accounts Receivable

Рахунки до отримання. Дебіторська заборгованість

ATOI

After tax operating income

Операційний прибуток після оподаткування

BB

Beginning Balance

Початкове сальдо

BVPS

book value of equity per share

Балансова вартість власного капіталу в розрахунку на одну акцію

BV

Book Value

Балансова вартість.
У деяких випадках такою самою абревіатурою позначають оцінку бізнесуBusiness valuation.

CAPEX

Capital Expenditures

Капітальні витрати, що відносяться на вартість необоротних активів

C&M

classification and measurement

Класифікація та оцінка

COS

cost of sales

Собівартість реалізації

Cr

Credit

Кредит (як права частина рахунку)

DT

Deferred tax

Відстрочений (відкладений) податок

Dr

Debit

Дебет

EB

Ending Balance

Кінцеве сальдо

EPS

Earnings Per Share

Прибуток на акцію

FA

fixed assets

Необоротні матеріальні активи

FIFO

First In, First Out

ФІФО (ФАЙФО) – метод вибуття запасів: "першим зайшов, першим вийшов".

FS

Financial Statements

Фінансовий звіт

FV

fair value

Справедлива вартість

FVO

Fair Value Option

Можливість вибору оцінки за справедливою вартістю

FVOCI

fair value through other comprehensive income

Переоцінка за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки в складі іншого сукупного прибутку

FVPL

fair value through profit or loss

Переоцінка за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки в складі прибутку/збитку

FYE

Fiscal Year End

На кінець року (наприклад: "на кінець 2011 року" – FYE2011)

GAAP

Generally Accepted Accounting Principles

Загальноприйняті бухгалтерські принципи. Рідше – загальноприйнята бухгалтерська практика (Generally Accepted Accounting practices).
Ця абревіатура означає ту чи іншу систему стандартизації.
Наприклад: US-GAAP – система стандартизації США, а UK-GAAP – система стандартизації Великобританії

GL

General Ledger

Головна книга

I&A

interest and amortisation

Відсотки та амортизація

IS

Income Statement

Звіт про прибуток

JCE

jointly controlled entity

Спільно контрольований суб'єкт господарювання

JV

joint venture

Спільне підприємство

KMP

key management personnel

Ключовий управлінський персонал

LCM

lower of cost or market

Оцінка за найменшою з вартостей – собівартістю або ринковою вартістю

LIFO

Last In, First Out

ЛІФО (ЛАЙФО) – метод обліку вибуття запасів: "останнім зайшов, першим вийшов"

LTC

Long-term contract

Довгостроковий контракт

LTM

last twelve months

За останні 12 місяців

M&A

Mergers & acquisitions

Злиття та поглинання

MDA

management's discussion and analysis

Звіт менеджменту компанії

NCI

non-controlling interest

Неконтролююча частка (частка меншості)

NI

Net Income

Чистий прибуток

NIAT

net income after taxes

Чистий прибуток після оподаткування

NPO

Non for profit organization

Неприбуткова організація

NPV

Net Present Value

Чиста поточна вартість

OCI

Other comprehensive income

Інший сукупний прибуток

OH

Overheads

Загальновиробничі витрати

OPEX

operating expense

Операційні витрати

PBA

Principles based accounting

Облік, заснований на принципах

P&L

Profit & loss

Звіт про прибуток/збиток

POC

Percentage of complete

Метод ступеня завершеності

PPE

Properties, plant and equipment

Основні засоби

PTI

pre-tax income

Прибуток до оподаткування

PV

Present Value

Поточна вартість

RBA

Rules based accounting

Облік, заснований на правилах

RE

Retained Earnings

Нерозподілений прибуток

R&D

Research and development

Дослідження та розробки

ROU

right of use

Право користування

SAG (SG&A)

Selling, Administrative, and General Expenses

Збутові, адміністративні та загальні витрати

SHE

Stockholders Equity

Акціонерний капітал

SLE

single lease expense

Єдина орендна витрата

SPE

Special purpose entity

Суб'єкт господарювання спеціального призначення

VAT

Value-Added Tax

Податок на додану вартість

WIP

Work in progress

Незавершене виробництво

YTD

Year-To-Date

З початку року до поточної дати

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ