Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Чим запам'ятався рік: МСФЗ

Зміни у стандартах

Передусім під час підготовки річної фінансової звітності необхідно проаналізувати вплив нових ухвалених МСФЗ / змін до них, обов'язкових до застосування у звітному періоді (і тих, які заохочуються / дозволені до застосування), та розкрити інформацію про вплив на облікову політику й показники фінансової звітності, надати пояснення до статей Звіту про фінансовий стан і Звіту про прибутки та збитки, якщо нові МСФЗ призвели до істотних змін.

Зокрема, це зміни до МСФЗ, які набули / набудуть чинності з:

1 січня 2021 року:

1. Зміни до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда""Поступки з оренди, пов'язані з COVID-19"

Зважаючи на загальний масштаб пандемії та заходів, яких уживають чимало держав для забезпечення соціального дистанціювання, можна припустити, що велика кількість орендарів отримає поступки з оренди в тій чи тій формі, що означає для них необхідність застосування Змін до МСФЗ 16, запропонованих Радою з МСФЗ. Змін до вимог щодо відображення орендодавцями в бухгалтерському обліку операцій з оренди не передбачено.

Зміни передбачили можливість для орендарів застосовувати практичний прийом і не оцінювати, чи є орендні поступки, пов'язані з COVID-19, модифікацією.

2. Зміни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7 та МСФЗ (IFRS) 16 – "Реформа базової процентної ставки (IBOR). Етап 2"

Актуальними для 2021 року є такі зміни до МСФЗ, пов'язані з Реформою:

– зміни до МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" та до МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" – стандарти значно доповнено положеннями, що стосуються реформи базової відсоткової ставки, особливо в частині хеджування.

МСФЗ 9 доповнено п. п. 5.4.5 – 5.4.9, що охоплюють положення про зміну основи для визначення передбачених договором грошових потоків, спричинене реформою базової процентної ставки, і містять спрощення практичного характеру. Заміна в наявних фінансових інструментах ставок IBOR на RFR розглядається як зміна плаваючої процентної ставки та підлягає застосуванню п. В5.4.5 про переоцінку грошових потоків.

Також підприємства використовують традиційні фінансові інструменти: позики, дебіторська і кредиторська заборгованості, кредити, депозити, а деякі ще й векселі, облігації тощо. Наявність навіть традиційних фінансових інструментів потребує їх класифікації й опису підходів до визнання, обліку, оцінки, подання та розкриття, що має бути наведено в обліковій політиці (див. повідомлення Агентства з МСФЗ).

1 січня 2022 року:

1. Зміни до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу", МСБО (IAS) 16 "Основні засоби" та МСБО (IAS) 37 "Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи";

У поточній редакції для застосування МСФЗ 3 замість положень Концептуальних основ, випущених у 2018 році, покупці повинні використовувати визначення активу та зобов'язання й відповідні вказівки, викладені у Концепції, прийнятій Радою з МСФЗ у 2001 році.

З 1 січня 2022 року оновлено посилання, відповідно до якого покупці повинні посилатися на Концептуальні засади, випущені у 2018 році, для визначення того, що є активом чи зобов'язанням.

У поточній редакції п. 17 IAS 16 передбачено, що до первісної вартості підлягають зарахуванню витрати на перевірку активу, зменшені на суму чистих надходжень від продажу виробів, вироблених у процесі доставки та перевірки активу. Наприклад, витрати на тестування обладнання зараховують до первісної вартості за мінусом прибутку від продажу зразків, отриманих у процесі тестування.

З 1 січня 2022 року заборонено вираховувати із собівартості основних засобів суми, отримані від продажу вироблених виробів, тоді як компанія готує актив до використання за призначенням. Натомість компанія визнаватиме таку виручку від продажів і відповідні витрати у складі прибутку або збитку.

Доповнення до МСБО 16 стосуються обліку та розкриття інформації в частині надходжень за основними засобами до їх використання за призначенням.

На цей час п. 68 МСБО 37 не уточнює, які витрати потрібно зараховувати до оцінки витрат на виконання контракту для оцінки того, чи є цей договір обтяжливим.

1 січня 2022 року до п. 68 МСБО 37 внесено зміни, якими встановлено, що витрати на виконання договору охоплюють витрати, які безпосередньо пов'язані із цим договором.

2. Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 – 2020 років.

1 січня 2023 року:

1. МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти" (зі змінами, опублікованими у 2020 – 2021 роках)

Як зазначає Агентство з МСФЗ, Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку остаточно презентувала вузькоспрямовані поправки до перехідних положень МСФЗ 17 "Страхові контракти", на необхідність яких вказували укладачі звітності, що готувалися до першого застосування нового стандарту з обліку договорів страхування.

Ці поправки в попередньому варіанті були готові ще влітку 2021 року, проте до грудня було ухвалено рішення розширити первісні формулювання після розгляду отриманих коментарів.

2. Зміни до МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" – "Класифікація зобов'язань як короткострокові та довгострокові" (також див. коментар Агентства з МСФЗ).

3. Зміни до МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності", до Практичних рекомендацій № 2 з МСФЗ "Формування суджень щодо суттєвості".

4. Зміни до МСБО (IAS) 8 "Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки" – "Визначення облікових оцінок".

Про те, що треба врахувати під час складання звітності за 2021 рік, докладно розповів НБУ в листі від 29.12.2021 р. № 60-0005/124616. Попри те, що регулятор акцентує увагу на положеннях МСФЗ для банків, інші суб'єкти господарювання у роз'ясненні теж можуть знайти корисності.

МСФЗ й оподаткування

Правила податково-прибуткового коригування наслідків переоцінки зводяться до такого (див. ІПК ДПС від 20.10.2021 р. № 3923/ІПК/99-00-21-02-02-06):

• фінансовий результат до оподаткування збільшують на суму уцінки основних засобів або нематеріальних активів, зарахованих до витрат звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (п. 138.1 ПКУ);

• фінансовий результат до оподаткування зменшують на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо зарахованих до витрат уцінки відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (п. 138.2 ПКУ).

Подібні висновки містяться й у більш ранніх роз'ясненнях представників ДПСУ (див., зокрема, роз'яснення з категорії 102.05 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua), ІПК ДПСУ від 01.07.2020 р. № 2640/6/99-00-05-05-02-06/ІПК).

До речі, свого часу податківці стверджували (ІПК ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 24.10.2017 р. № 2347/ІПК/04-36-12-32-20), що:

• балансова вартість об'єкта основних засобів у податковому обліку в разі застосування положень п. п. 138.2 та 138.3 ПКУ внаслідок проведених дооцінок й уцінок не зміниться;

• переоцінку в податковому обліку не можна враховувати під час продажу переоціненого об'єкта основних засобів.

Видатки підприємства на покриття витрат Пенсійного фонду на виплату й доставку пільгових пенсій працівникам, які перебувають у трудових відносинах із підприємством, належать до виплат підприємства, пов'язаних з оплатою праці. Отже, за операціями зі створення та використання забезпечень за зазначеними виплатами працівникам коригування фінансового результату до оподаткування не здійснюють (див. ІПК ДПС від 04.10.2021 р. № 3664/ІПК/99-00-21-02-02-06).

МСФЗ у держсекторі

Мінфін працював над запровадженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, розроблених на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі.

Зокрема, у повідомленні від 15.02.2021 р. було надано роз'яснення щодо критеріїв для визначення вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

Своєю чергою Фонд держмайна зауважив, що балансоутримувач може здійснити переоцінку об'єкта оренди за МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" у разі критично низької залишкової балансової вартості об'єкта оренди (лист від 05.02.2021 р. № 10-24-2411).

Як повідомляє ПАБУ, Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності для організацій громадського сектору (IPSASB) випустила в попередньому варіанті низку поліпшень до стандартів IPSAS версії 2021 року.

Професіонали року

На завершення привітаймо фахівців з МСФЗ, яких за версією GAAP in UA названо найвпливовішими особами української бухгалтерії у 2021 році:

Наталія Вовчук, представництво AICPA & CIMA;

Людмила Гапоненко, начальник Управління методології бухгалтерського обліку Мінфіну;

Сергій Голов, професор кафедри менеджменту та економіки Міжнародного інституту менеджменту;

Олексій Заноза, директор з аудиту Deloitte;

Ольга Значкова, ФБ "МСФО в банках и компаниях";

Тетяна Каменська, голова АПУ;

Оксана Кононенко, SME UA NvD Platform;

Петро Кричун, президент ФПБАУ;

Сергій Кулик, керівний партнер Deloitte;

Богдан Лукасевич, головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку, НБУ;

Микола Марченко, почесний професор Одеського національного морського університету;

Олексій Радонов, член Ради ФПБАУ, керівник Комітету зі стандартів та практики бухгалтерського обліку;

Віра Ричаківська, член Ради НБУ;

Сергій Рогозний, член Ради та керівник Комітету з фінансів та бюджету ФПБАУ;

Людмила Рубаненко, Спілка податкових консультантів України;

Алла Савченко, голова спостережної ради ФПБАУ, BDO;

Ілля Таран, директор PwC, керівник практики консультування з бухгалтерського обліку;

Олена Харламова, генеральний директор Агентства з МСФЗ;

Віктор Шекера, директор, KPMG в Україні;

Денис Щур, Regional Development Manager at ACCA. 

Ось таким був рік, що минув, у сфері МСФЗ. А тим часом на порозі вже чекають нові цікавинки, про які ми неодмінно поговоримо в наступних випусках.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ