Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Укртаксономія-2021: огляд поправок і новацій

30 листопада 2021 року на сайті Ради МСБО опубліковано переклад Таксономії МСФЗ 2021 українською мовою. Цю таксономію буде покладено в основу звітування у форматі XBRL у 2022 році. Пропонуємо короткий огляд змін порівняно з попереднім варіантом таксономії-2020.

Не зазнали змін такі звіти і Примітки:

[110000] Загальна інформація про фінансову звітність;

[710000] Звіт про зміни у чистих активах, наявних для виплат;

[815000] Примітки – Події після звітного періоду;

[822200] Примітки – Розвідка та оцінка запасів корисних копалин;

[826380] Примітки – Запаси;

[831400] Примітки – Державні гранти;

[832900] Примітки – Договори концесії;

[836200] Примітки – Витрати на позики;

[851100] Примітки – Звіт про рух грошових коштів;

[868200] Примітки – Права на частки, що виникають у зв'язку з витратами на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію;

[868500] Примітки – Акції учасників у кооперативних суб'єктах господарювання та подібні інструменти;

[901500] Вісь – Дата створення;

[903000] Вісь – Діяльність, що триває, та припинена діяльність;

[904000] Вісь – Активи та зобов'язання, класифіковані як утримувані для продажу;

[913000] Вісь – Консолідована та окрема фінансова звітність.

Решта звітів і Приміток зазнала змін, які ми розглянемо далі.

У [210000] Звіті про фінансовий стан, поточні/непоточні і в [220000] Звіті про фінансовий стан, у порядку ліквідності щодо інвестицій в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства уточнено, що це подання стосується окремої фінансової звітності (МСБО 27), хоча посилання і в попередній версії на це вказувало.

У [310000] Звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат і в [320000] Звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат перейменовано рядок "Прибутки (збитки) від чистої грошової позиції" на "Прибутки (збитки) від чистої монетарної позиції".

У [410000] Звіті про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування, рядок "Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки" замінено на "Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки основних засобів, активів за наданим правом використання та нематеріальних активів", тобто уточнено. Іще одне уточнення стосується курсових різниць за перерахунком закордонних господарських одиниць.

Крім цього, додано цілий розділ, у якому потрібно наводити собівартість хеджування, а також рядок "Інший сукупний дохід, після оподаткування, курсові різниці за перерахунком, за винятком перерахунку закордонних господарських одиниць", який розкривають на вимогу п. 91 МСБО 1.

Водночас у цьому звіті видалено розкриття щодо зміни у часовій вартості опціонів, форвардних елементів форвардних контрактів та базисних валютних спредів.

Відповідні зміни внесено й до [420000] Звіту про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування.

Розглянуті зміни відображено і в [861000] Примітці – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями.

У [510000] Звіті про рух грошових коштів, прямий метод і [520000] Звіті про рух грошових коштів, непрямий метод, уточнено назву рядка "Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу" замість "Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів".

Цікаві зміни відбулися у [610000] Звіті про зміни у власному капіталі. Передусім на підставі загальноприйнятої практики введено компонент "Накопичений інший сукупний дохід", який включає наявні раніше дооцінку та резерви, що візуально полегшує сприйняття цього звіту. У цьому контексті виникне запитання: що робить наш резервний капітал у цьому розділі накопиченого сукупного доходу? Проте це буде вирішено, наймовірніше, "українськими" коригуваннями таксономії. Крім цього, до звіту додано вісь "Класи акціонерного капіталу", що включає Акціонерний капітал, який своєю чергою складається зі звичайних і привілейованих (звісно, які відповідають визначенню капіталу) акцій. Паралельно зі змінами, які стосувалися першого застосування МСФЗ (про це йшлося на початку статті), у звіті про капітал також додатково розкриватимуть кумулятивний ефект на дату першого застосування, у разі його наявності. Навіть особливий рядок передбачено для першого застосування МСФЗ 17 "Страхові контракти".

[800100] Примітка – Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу зазнала змін у частині уточнення для подання дочірніх, асоційованих і спільних компаній в окремій звітності (МСБО 27), розкриття договірних активів і договірних зобов'язань (непоточних і поточних), поточних попередніх платежів і авансів, державних грантів, поточних та непоточних нарахувань і відстрочених доходів, інших резервів. Окремо варто відзначити оновлений розділ розкриття власного капіталу з накопиченим іншим сукупним доходом та – увага – резервним капіталом (!дочекалися українські укладачі, щоправда, вилученого поки що немає).

[800200] Примітки – Аналіз доходів та витрат підправили в частині назв деяких статей. Наприклад, "Інший дохід від продажу" перейменовано в "Інший дохід від звичайної діяльності" (нашим укладачам це дуже сподобається), а "Загальна сума доходу від продажу" на "Загальна сума доходу від звичайної діяльності", "Витрати через скасування дисконту на забезпечення" на "Витрати на інші резерви за зобов'язаннями, зумовлені плином часу". Дещо підкоригували розкриття в частині витрат на виплати після закінчення трудової діяльності, визнані у прибутку чи збитку, розкриття витрат за функцією та характером, а також розкриття іншого сукупного доходу. Додано новий розділ "Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності", що включає сукупний дохід від діяльності, що триває, і сукупний дохід від припиненої діяльності. Водночас виключено розділ із прибутком на акцію.

[800300] Примітки – Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації в новому році включатиме додатково коригування зменшення (збільшення) попередньо сплачених витрат, коригування зменшення (збільшення) нарахованого доходу включно з договірними активами та коригування збільшення (зменшення) відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями.

До [800400] Примітки – Звіт про зміни у власному капіталі, розкриття додаткової інформації включено вісь "Компоненти власного капіталу", у якому відображають власний капітал, у тому числі – зверніть увагу – нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період і нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період (тобто за попередні періоди). Аналогічні зміни відображено і в [861200] Примітці – Акціонерний капітал, резерви та інша частка участі в капіталі.

[800500] Примітки – Перелік приміток містять перейменовані рядки, наприклад, не "Розкриття інформації про облікові судження та розрахункові оцінки", а "Розкриття інформації про облікові судження та попередні оцінки" (оцінки із розрахункових стали попередніми), водночас рядок "Розкриття інформації про дохід від продажу" замінено на "Розкриття інформації про дохід від звичайної діяльності" (зрозуміло, що це є наслідком змін, описаних вище).

[800600] Примітки – Перелік облікових політик також зазнали редакційних правок. Зокрема, "Опис облікової політики щодо непередбачених зобов'язань та непередбачених активів" відтепер має назву "Опис облікової політики щодо умовних зобов'язань та умовних активів", а "Опис облікової політики щодо визнання доходу від продажу" – "Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності".

[811000] Примітки – Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки включають блок для розкриття нових стандартів з ефективною датою після 01.01.2023.

[813000] Примітки – Проміжна фінансова звітність містить єдине уточнення термінології – термін "розрахункові оцінки" замінено на "попередні оцінки". Ця заміна стосується багатьох приміток.

[816000] Примітки – Звітність в умовах гіперінфляції аналогічно зазнали термінологічних змін – термін "грошова позиція" замінено на "монетарна позиція".

[817000] Примітки – Об'єднання бізнесу крім уже згаданого уточнення терміну "попередні оцінки" доповнено розкриттям "Відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями, визнаними на дату придбання", що включає договірні зобов'язання, визнані на дату придбання, та відстрочений дохід за винятком договірних зобов'язань, визнаних на дату придбання.

[822100] Примітки – Основні засоби доповнено розкриттям надходжень, включених до прибутку або збитку відповідно до параграфа 20А МСБО 16, що пов'язані з виробами, які не є результатом звичайної діяльності суб'єкта господарювання, їх собівартістю та описом статті (статей) у Звіті про сукупний дохід, що включає (включають) надходження від продажу виручку та собівартість, які включено до прибутку або збитку згідно з параграфом 20А МСБО 16.

[822390] Примітки – Фінансові інструменти доповнено розкриттям інформації про вплив реформи еталонної ставки відсотка на фінансові інструменти та стратегію управління ризиком суб'єкта господарювання та розкриттям інформації про фінансові активи, на які вплинули зміни, внесені МСФЗ 17 до МСФЗ 9, та деякі граматичні та термінологічні правки, про які згадано вище.

[823000] Примітки – Оцінка справедливої вартості містить уточнення термінології – термін "розрахункова оцінка" замінено на "поточна оцінка", а термін "типові оцінки" на "повторювані оцінки".

[831150] Примітки – Дохід від договорів з клієнтами містять виправлення помилки (у попередній редакції до дебіторської заборгованості включали помилково кредиторську заборгованість) та деякі термінологічні уточнення.

[832610] Примітки – Оренда включатимуть додатково твердження про те, що орендар застосував практичний прийом, описаний у параграфі 46А МСФЗ 16, до всіх поступок з оренди знижок з орендної плати, що виникають як безпосередній наслідок пандемії COVID-19, які відповідають умовам, зазначеним у параграфі 46Б МСФЗ 16, розкриття інформації про характер договорів, до яких орендар застосував практичний прийом, описаний у параграфі 46А МСФЗ 16, якщо його не застосовують до всіх поступок з оренди знижок з орендної плати, що виникають як безпосередній наслідок пандемії COVID-19, та суму, визнану у прибутку або збитку за звітний період для відображення змін в орендних платежах, що виникають за поступками з оренди знижками з орендної плати як безпосередній наслідок пандемії COVID-19, до яких орендар застосував практичний прийом, описаний у параграфі 46А МСФЗ 16.

[834120] Примітки – Угоди про платіж на основі акцій містять уточнення щодо витрат за операціями з акціями.

[834480] Примітки – Виплати працівникам зазнали суттєвих змін, а саме доповнено розкриттям витрат на виплати після закінчення трудової діяльності, програми з визначеним внеском, витрат на виплати після закінчення трудової діяльності, визнані у прибутку чи збитку, програми з визначеною виплатою, іншого сукупного доходу від переоцінки програм з визначеною виплатою, оцінки виплат, які очікується здійснити за програмою з визначеною виплатою, змін у чистому зобов'язанні (активі) з визначеною виплатою, зумовлених витратами (доходом) у прибутку або збитку або іншими змінами, класів активів програм тощо.

[835110] Примітки – Податки на прибуток містять уточнення щодо розкриття податку на прибуток, що відноситься до курсових різниць за перерахунком закордонних господарських одиниць у складі іншого сукупного доходу, податку на прибуток, що відноситься до курсових різниць за перерахунком за винятком перерахунку закордонних господарських одиниць у складі іншого сукупного доходу та податку на прибуток, що відноситься до змін у дооцінці основних засобів, активів за наданим правом використання та нематеріальних активів, у складі іншого сукупного доходу.

[836600] Примітки – Страхові контракти (МСФЗ 17) доповнено розкриттям інформації про узгодження змін в активах для аквізиційних грошових потоків, інших сум, включених до доходу від страхування, інформації про очікуване припинення визнання активів для аквізиційних грошових потоків, підходів, що використовуються для з'ясування відносної ваги вигід, що забезпечуються страховим покриттям і послугами, пов'язаними з інвестуванням; страхові контракти без умов прямої участі та підходів, що використовуються для з'ясування відносної ваги вигід, що забезпечуються страховим покриттям і послугами, пов'язаними з інвестуванням; страхові контракти з умовами прямої участі, редакційними уточненнями.

[838000] Примітки – Прибуток на акцію повністю оновлено й суттєво розширено.

[842000] Примітки – Вплив змін валютних курсів містять розгорнуте розкриття прибутків і збитків від курсових різниць, на відміну від попередньої версії, де фінансовий результат від курсових різниць розкривали згорнуто.

Серед доданого – 2 вісі:

[914000] Вісь – Валюта, у якій наводиться інформація, у якій розкривається функціональна валюта або валюта подання;

[915000] Вісь – Кумулятивний ефект на дату першого застосування МСФЗ, у тому числі кумулятивний ефект збільшення (зменшення) унаслідок змін в обліковій політиці, що вимагаються МСФЗ, на дату першого застосування.

Деякі поправки стосуються перенесення ефективної дати окремих стандартів (наприклад, МСФЗ 17, окремі положення МСБО 39, МСБО 1, МСБО 7):

[810000] Примітки – Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ;

[818000] Примітки – Пов'язана сторона;

[819100] Примітки – Перше застосування;

[823180] Примітки – Нематеріальні активи;

[825480] Примітки – Окрема фінансова звітність;

[825700] Примітки – Частки участі в інших суб'єктах господарювання;

[836500] Примітки – Страхові контракти;

[871100] Примітки – Операційні сегменти.

До речі, небагато країн можуть похвалитися свіжим перекладом таксономії. Зокрема, крім українського перекладу на сайті Ради МСБО розміщено переклади 2021 року іспанською, корейською і турецькою мовами.

Сподіваємося, що й українські розробники інструментів для складання МСФЗ-звітності у форматі XBRL встигатимуть за змінами таксономії.

Від редакції:

Додамо, що переклад Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності 2021, випущеної Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія), наведено в наказі Мінфіну від 12.11.2021 р. № 595.

Листопадовий переклад Таксономії для України від Фонду МСФЗ розміщено на його офіційному сайті, ознайомитися можна за посиланням.

На цю тему також:

"Річну фінзвітність за МСФЗ треба подати до Центру збору фінзвітності до 31 грудня";

"Таксономія-2021: регулятори дають час на освоєння XBRL".

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ