Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Держмитслужба відкриє дані митних декларацій: рішення Уряду

Держмитслужба має змогу відкрити нові дані - знеособлену інформацію щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесену декларантами до митних декларацій.

Таку можливість надала урядова постанова від 12 травня 2021 року № 462 "Про затвердження Порядку надання та оприлюднення знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої аналітичної інформації, знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій та іншої інформації щодо митної справи та внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", яка набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування (24 травня 2021 року).

Постанова дає змогу Держмитслужбі продовжити процес оприлюднення даних, який розпочався у жовтні 2020 - публікацією реєстрів і класифікаторів на офіційному сайті Держмитслужби та на порталі відкритих даних, зазначає прес-служба ДМС.

"Ми цілеспрямовано рухаємося до відкриття даних Держмитслужби, і налаштовані надати у вільний доступ всі 20 наборів даних, визначені для нас постановою Кабміну від 3 березня 2021. Дані, публікацію яких дозволено зараз, є частиною одного із них. Більше року нам знадобилося, щоб пройти складний бюрократичний шлях та випустити цю Постанову", - роз'яснив Євгеній Єнтіс, заступник голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Які саме нові дані оприлюднить Держмитслужба?

Згідно з Постановою Держмитслужба оприлюднює таку знеособлену інформацію щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесену декларантами до митних декларацій:

- заявлений митний режим;

- тип декларації;

- відомості про особливості переміщення, у тому числі код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму;

- відомості про найменування країн відправлення та призначення, в тому числі код країни призначення або країни відправлення/експорту згідно з переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим у встановленому порядку;

- найменування та код товару згідно з УКТ ЗЕД;

- найменування країни походження товарів (за наявності);

- кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях виміру, у тому числі залишок товару за встановленою квотою згідно з отриманою ліцензією;

- митну вартість товарів та метод її визначення;

- статистичну вартість товарів, за винятком випадків, коли статистична вартість товарів дорівнює фактурній вартості товарів;

- відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України;

- довідковий номер декларації (за наявності);

- інформацію про місяць і рік завершення митного оформлення товарів на підставі таких митних декларацій.

Відкриття даних Держмитслужбою відбувається в межах єдиної концепції розвитку відкритих даних в Україні, яку реалізує Мінцифра. Зокрема, це стосується якості цих даних та механізмів їх отримання.

За словами Володимира Чугая, експерта EU4PFM, ІТ-рішення, розроблені для відкриття даних Держмитслужби, і, зокрема, знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій, будуть передбачати 3 механізми отримання даних: через портал data.gov.ua, АРІ Держмитслужби та скачування дампу даних. Такий підхід дозволяє бізнесу, ГО, спеціалізованим сервісам отримувати в автоматичному режимі інформацію, необхідну для прийняття рішень на основі актуальних даних.

Гостаможслужба откроет данные таможенных деклараций: решение Правительства

Гостаможслужба имеет возможность открыть новые данные - обезличенную информацию о конкретных экспортно-импортных операциях, внесенную декларантами в таможенные декларации.

Такую возможность предоставило правительственное постановление от 12 мая 2021 года № 462 "Об утверждении Порядка предоставления и обнародования обезличенной сводной информации для статистических целей, обезличенной аналитической информации, обезличенной информации относительно конкретных экспортно-импортных операций и другой информации по вопросам таможенного дела и внесении изменений в Положение о наборах данных, подлежащих обнародованию в форме открытых данных", которое вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования (24 мая 2021 года).

Постановление позволяет Гостаможслужбе продолжить процесс обнародования данных, который начался в октябре 2020 - публикацией реестров и классификаторов на официальном сайте Гостаможслужбы и на портале открытых данных, отмечает пресс-служба ГТС.

"Мы целенаправленно двигаемся к открытию данных Гостаможслужбы, и настроены предоставить в свободный доступ все 20 наборов данных, определенные для нас постановлением Кабмина от 3 марта 2021. Данные, публикация которых разрешена сейчас, являются частью одного из них. Больше года нам понадобилось, чтобы пройти сложный бюрократический путь и выпустить это Постановление", - разъяснил Евгений Ентис, заместитель председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Какие именно новые данные обнародует Гостаможслужба?

Согласно Постановлению Гостаможслужба обнародует следующую обезличенную информацию о конкретных экспортно-импортных операциях, внесенную декларантами в таможенные декларации:

- заявленный таможенный режим;

- тип декларации;

- сведения об особенностях перемещения, в том числе код процедуры перемещения товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом;

- сведения о наименовании стран отправки и назначения, в том числе код страны назначения или страны отправки/экспорта согласно перечню кодов стран мира для статистических целей, утвержденному в установленном порядке;

- наименование и код товара согласно УКТ ВЭД;

- наименование страны происхождения товаров (при наличии);

- количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и других единицах измерения, в том числе остаток товара по установленной квоте согласно полученной лицензии;

- таможенную стоимость товаров и метод ее определения;

- статистическую стоимость товаров, за исключением случаев, когда статистическая стоимость товаров равна фактурной стоимости товаров;

- сведения, подтверждающие соблюдение установленных законодательством запретов и ограничений относительно перемещения товаров через таможенную границу Украины;

- справочный номер декларации (при наличии);

- информацию о месяце и годе завершения таможенного оформления товаров на основании таких таможенных деклараций.

Открытие данных Гостаможслужбой происходит в рамках единой концепции развития открытых данных в Украине, которую реализует Минцифра. В частности, это касается качества этих данных и механизмов их получения.

По словам Владимира Чугая, эксперта EU4PFM, ІТ-решения, разработанные для открытия данных Гостаможслужбы, и, в частности, обезличенной информации о конкретных экспортно-импортных операциях, будут предусматривать 3 механизма получения данных: через портал data.gov.ua, АРI Гостаможслужбы и скачивание дампа данных. Такой подход позволяет бизнесу, ОО, специализированным сервисам получать в автоматическом режиме информацию, необходимую для принятия решений на основе актуальных данных.

Джерело: jurliga.ligazakon.net

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ