Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Новий порядок формування статутного капіталу та зміни його розміру в ТОВ або ТДВ: аналіз змін, що набудуть чинності з червня поточного року

У Законі № 2275 серед важливих варто відзначити зміни щодо формування статутного капіталу ТОВ і ТДВ та змін його розміру.

Для цього здійснимо порівняльний аналіз Закону № 2275 та Закону № 1576.

Олег Добровольський,

партнер юридичного об'єднання ID Legal Group

Досить тривалий час фахівці в галузі права обговорювали зміст законопроекту, а вже нині прийнятого Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 р. № 2275-VІII (далі – Закон № 2275), який набуде чинності 17.06.2018.

До ухвалення вказаного вище Закону протягом 17 років в Україні був лише один комплексний Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. № 1576-XII (далі – Закон № 1576), який регулював усі закріплені законодавством види господарських товариств. На сьогодні ж законодавство України на шляху свого реформування й удосконалення зазначає численних і суттєвих змін, що зумовлено нагальністю вдосконалення регулювання відносин щодо створення, правового статусу, здійснення діяльності й припинення товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – ТОВ і ТДВ). Зазначене реформування насамперед пов'язано з приведенням національного законодавства у відповідність до норм законодавчих актів Європейського Союзу. Тобто прийняття нового окремого закону про ТОВ і ТДВ дасть можливість поліпшити регулювання цих правовідносин на належному рівні, забезпечивши при цьому ефективний розвиток підприємницької діяльності.

Отже, у Законі № 2275 серед важливих змін варто відзначити зміни щодо формування статутного капіталу ТОВ і ТДВ та змін його розміру.

Для цього здійснимо порівняльний аналіз Закону № 2275 та Закону № 1576.

По-перше, під час створення нового ТОВ або ТДВ у його учасників виникає обов'язок сформувати статутний капітал протягом шести місяців із моменту державної реєстрації за винятком, якщо у статуті може бути передбачено інше положення, поряд із цим у Законі № 1576 відповідний строк становить один рік.

Також у Законі № 1576 окреслено, що всі рішення загальні збори приймають лише за наявності присутніх учасників товариства, які володіють загалом більш ніж п'ятдесятьма відсотками голосів, однак у Законі № 2275 передбачено випадки, коли рішення приймаються за наявності всіх учасників товариства трьома чвертями всіх учасників голосів або більшістю голосів.

Рішення загальних зборів учасників ТОВ або ТДВ щодо збільшення розміру статутного капіталу виконуються у строк до одного року. Законом № 1576 же вказаний період узагалі не регулювався.

Час набрання чинності рішенням загальних зборів про зменшення статутного капіталу згідно із Законом № 2275 не відтерміновується в часі, як це було передбачено Законом № 1576.

По-друге, Законом № 2275 удосконалено порядок прийняття виконавчим органом ТОВ або ТДВ рішення щодо встановлення додаткового строку для внесення учасником частки у статутний капітал ТОВ або ТДВ. Тобто, якщо учасник прострочив внесення вкладу до статутного капіталу, виконавчий орган товариства повинен надіслати йому письмове попередження про прострочення, зазначивши в ньому інформацію про суму боргу й додатковий строк для погашення заборгованості. Своєю чергою, додатковий строк, що надається для погашення заборгованості, установлює або виконавчий орган, або статут, і він не може перевищувати тридцять днів.

Також варто зазначити, що, на відміну від Закону № 1576, у Законі № 2275 визначено наслідки відсутності своєчасного внесення вкладу учасником ТОВ або ТДВ для погашення заборгованості щодо внесення частки з урахуванням наданого додаткового строку:

– щодо скликання виконавчим органом товариства загальних зборів учасників, які вирішують питання щодо виключення учасника, у якого наявна заборгованість із внесення вкладу;

– стосовно зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

– щодо перерозподілу неоплаченої частки або її частини між іншими учасниками товариства, не змінюючи розміру статутного капіталу товариства, та сплати такої заборгованості відповідними учасниками;

– стосовно ліквідації товариства.

Також зазначено, що голоси, які припадають на частку учасника, у якого наявна заборгованість перед товариством, не враховуються під час визначення результатів голосування для прийняття відповідного рішення.

По-третє, на відміну від Закону № 1576, Законом № 2275 детально врегульовано порядок збільшення й зменшення статутного капіталу. Адже закріплено, що збільшення статутного капіталу відбувається шляхом внесення додаткових вкладів і без додаткових вкладів за рахунок прибутку товариства, який не було розподілено. Тобто склад учасників товариства, співвідношення їх часток у статутному капіталі не зазнає змін під час збільшення статутного капіталу без залучення додаткових вкладів. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може збільшуватися лише на суму, що дорівнює або є меншою за вартість додаткового вкладу такого учасника.

Варто звернути увагу й на те, що в разі збільшення статутного капіталу ТОВ або ТДВ за рахунок додаткових вкладів таке збільшення може відбуватися не лише учасниками товариства, а й третіми особами. Тобто в учасників товариства є можливість збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб на підставі рішення, прийнятого на загальних зборах учасників.

Учасникам надається переважне право внести додатковий вклад згідно з їхніми частками у статутному капіталі, крім винятку, коли це передбачено корпоративним договором, відповідно до якого стороною є такий учасник. Після того як усі учасники реалізують своє переважне право або відмовляться від нього, треті особи й учасники, у яких виникло бажання, мають право внести додаткові вклади, більші від суми їх часток у статутному капіталі. Ідеться про те, що вони мають право внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками вкладів, які скористалися своїм переважним правом, за умови, що інше не було передбачено статутом. Тобто рішення загальних зборів учасників товариства щодо залучення додаткових вкладів визначає загальну суму збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та розмір статутного капіталу, який було заплановано.

У разі потреби учасники ТОВ або ТДВ можуть укладати договір про внесення додаткового вкладу. Суть цього договору полягає в тому, що він розцінюється як певна гарантія для сторін до моменту, коли відбулося фактичне внесення вкладу, і з метою подальшого забезпечення його виконання.

Після чого протягом одного місяця з моменту спливу строку, який було надано для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників ТОВ або ТДВ приймають рішення про:

– затвердження результатів внесення додаткових вкладів;

– затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості, зважаючи на фактично внесені ними додаткові вклади;

– затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Отже, проаналізувавши норми Закону № 2275, можемо зробити висновок, що він спрямований на уникнення конфліктів між учасниками ТОВ або ТДВ і захист їхніх інтересів, що виражається в незмінності розміру часток учасників, у разі збільшення розміру статутного капіталу без залучення додаткових внесків (за рахунок нерозподіленого прибутку товариства). Проте, якщо відбувається зменшення розміру статутного капіталу, співвідношення розмірів часток учасників ТОВ або ТДВ у статутному капіталі повинно залишатися без змін.

По-четверте, після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ТОВ або ТДВ виконавчий орган зобов'язаний повідомити кожного кредитора (вимоги якого до товариства не забезпечено заставою, гарантією чи порукою) про таке рішення в письмовому вигляді протягом десяти днів. Після того як кредитори отримали повідомлення, вони протягом тридцяти днів мають право звернутися до товариства з вимогою щодо забезпечення виконання зобов'язань на підставі укладеного договору забезпечення; щодо дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором або щодо укладення іншого договору з кредитором.

У разі якщо товариство не виконує зазначені вище вимоги протягом установленого строку, кредитори наділені правом вимагати в судовому порядку дострокове припинення або виконання зобов'язань товариством.

Проте, якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою протягом установленого строку, уважається, що він не вимагає від товариства вчинення будь-яких додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

По-п'яте, на відміну від Закону № 1576, у Законі № 2275 передбачено право товариства набувати частки у власному статутному капіталі, не зменшуючи розміру такої частки, з урахуванням того, що на день такого придбання товариство сформувало резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який заборонено використовувати для здійснення виплат на користь учасників товариства.

Проте цей вид договору укладають за умови одностайного рішення загальними зборами учасників товариства. Тому під час розподілу прибутку товариства і його майна та в разі його ліквідації належні останньому частки не беруть до уваги у процесі визначення результатів голосування на загальних зборах учасників. А в разі придбання частки або її частини в учасника самим товариством, не зменшуючи статутного капіталу товариства, воно повинно здійснити відчуження цієї частки відплатно й не пізніше ніж через один рік із моменту придбання частки або її частини.

Отже, проаналізувавши зміни в законодавстві, внесені Законом № 2275, можемо зробити висновок, що новий порядок формування статутного капіталу ТОВ або ТДВ, безперечно, стане ще одним етапом успішного розвитку законодавства в Україні.

Джерело: ЮРЛІГА

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ