Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Звіт про рух грошових коштів: теорія та практика

У цьому матеріалі ми ознайомимося з теоретичними та практичними аспектами складання звіту про рух грошових коштів (далі – ЗРГК).

Цей звіт є обов'язковим компонентом фінансової звітності за кожен звітний період.

Мета ЗРГК – надати одержувачам фінансової звітності можливість оцінити здатність компанії генерувати кошти та їх еквіваленти. Адже якими б різними не були види діяльності, які приносять дохід, підприємства потребують коштів для:

– ведення своїх операцій;

– погашення зобов'язань;

– виплати доходів своїм інвесторам.

Складання ЗРГК регулюється нормами МСБО (IAS) 7.

Так, виходячи з норм МСБО (IAS) 7 рух грошових коштів повинен класифікуватися за такими напрямками діяльності:

– операційна;

– інвестиційна;

– фінансова.

Давайте згадаємо, що ж передбачають ці види діяльності.

Отже, операційна діяльність – це основна діяльність компанії, яка приносить основний дохід, а також інша діяльність, крім інвестиційної та фінансової.

Згідно з п. 13 МСБО (IAS) 7 сума потоків коштів від операційної діяльності є ключовим показником того, якою мірою операції підприємства забезпечують надходження коштів, достатніх для погашення позик, збереження операційних можливостей підприємства, виплати дивідендів та здійснення нових інвестицій без звертання до зовнішніх джерел фінансування. Інформація про конкретні складові руху грошових коштів від операційної діяльності за попередні періоди в поєднанні з іншою інформацією корисна для прогнозування майбутніх потоків коштів від операційної діяльності.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація довгострокових активів та довгострокових інвестицій, які не належать до грошових еквівалентів.

Окреме розкриття інформації про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності має велике значення, оскільки воно демонструє, які витрати було здійснено з метою придбання ресурсів, призначених для генерування майбутніх доходів та потоків коштів. Тільки ті витрати, які спричиняють визнання активу у звіті про фінансовий стан, можуть класифікуватися як інвестиційна діяльність.

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до зміни розміру власного капіталу та позикових коштів, а також залучення ресурсів та пов'язаних із цим витрат.

Окреме розкриття інформації про рух грошових коштів від фінансової діяльності теж має велике значення, оскільки така інформація корисна під час прогнозування вимог на майбутні грошові потоки підприємства з боку тих, хто його фінансує.

Наведемо приклади потоків коштів від зазначених видів діяльності в таблиці 1.

Таблиця 1

Вид діяльності

Потоки коштів

Операційна (п. 14 МСБО (IAS) 7)

– грошові надходження від продажу товарів та надання послуг;

– грошові надходження у вигляді роялті, гонорарів, комісійних та інший виторг;

– грошові виплати постачальникам за товари та послуги;

– грошові виплати працівникам та від імені працівників;

– грошові надходження та виплати страхової компанії за страховими преміями, вимогами, ануїтетами та іншими страховими винагородами;

– грошові виплати або повернення податку на прибуток, якщо вони не можуть бути безпосередньо співвіднесені з фінансовою або інвестиційною діяльністю;

– грошові надходження та виплати за договорами, укладеними у комерційних або торговельних цілях.

Інвестиційна (п. 16 МСБО (IAS) 7)

– грошові виплати для придбання основних засобів, нематеріальних та інших довгострокових активів;

– грошові надходження від продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів;

– грошові виплати для придбання пайових або боргових інструментів інших підприємств та часток участі в спільному підприємництві (крім платежів за інструменти, розглянуті як еквіваленти коштів або призначені для комерційних або торговельних цілей);

– грошові надходження від продажу пайових або боргових інструментів інших підприємств та часток участі в спільному підприємництві (крім надходжень за інструментами, розглянутими як еквіваленти коштів або призначеними для комерційних або торговельних цілей);

– грошові аванси та позики, надані іншим особам (крім авансів та позик, що надаються фінансовими інститутами);

– грошові надходження від повернення авансів та позик, наданих іншим особам (крім авансових платежів та позик фінансових інститутів);

– грошові виплати за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та договорами "своп", за винятком випадків, коли контракти укладено в комерційних чи торговельних цілях або виплати класифікуються як фінансова діяльність;

– грошові надходження за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та договорами "своп", за винятком випадків, коли контракти укладено в комерційних або торговельних цілях або надходження класифікуються як фінансова діяльність.

Фінансова (п. 17 МСБО (IAS) 7)

– грошові надходження від емісії акцій чи інших пайових інструментів;

– грошові виплати власникам для придбання або погашення акцій підприємства;

– грошові надходження від випуску боргових зобов'язань, позик, векселів, облігацій, заставних та інших короткострокових або довгострокових позик;

– грошові виплати за позиковими коштами;

– грошові виплати орендаря для зменшення непогашеної заборгованості з фінансової оренди.

МСБО 7 передбачає два методи складання ЗРГК:

– прямий метод;

– непрямий метод (п. 18 МСБО 7).

Який метод використовувати – вирішувати Вам. На практиці прямий метод, як правило, використовується невеликими компаніями. А от непрямий зазвичай застосовується великими компаніями.

У свою чергу, МСБО 7 заохочує використання компаніями прямого методу для подання грошових потоків з операційної діяльності, оскільки інформація, подана з використанням цього методу, дозволяє оцінити майбутні потоки коштів, на відміну від непрямого методу.

Нижче розберемося, в чому ж полягає відмінність вищезазначених методів.

Так, за допомогою прямого методу розкривається інформація про основні класи валових надходжень та валових виплат.

Відповідно до прямого методу інформацію з основних класів валових надходжень та валових виплат можна отримати двома способами:

– безпосередньо з облікових регістрів;

– шляхом коригування показників виторгу, собівартості продажів, а також інших статей у звіті про прибутки та збитки з урахуванням:

· змін показників запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості з операційної діяльності;

· інших негрошових статей;

· інших статей, рух яких пов'язаний із інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Відповідно до непрямого методу чистий прибуток коригується:

– з урахуванням впливу негрошових операцій (наприклад таких як амортизація, резерви, відкладені податки, нереалізована курсова різниця, нерозподілений прибуток асоційованих компаній та частка меншості);

– відкладених (або нарахованих) сум за минулими (або майбутніми) надходженнями коштів з операційної діяльності (наприклад коригування, пов'язані зі змінами запасів, дебіторською та кредиторською заборгованістю з операційної діяльності);

– а також статей доходу (або видатку), пов'язаних із потоками коштів з інвестиційної або фінансової діяльності.

Нижче розглянемо приклад складання ЗРГК.

Приклад 1.

Компанія "Ромашка" підготувала наступний проект звітності, що закінчується 31 грудня 2013 року. На підставі нижченаведених даних необхідно скласти ЗРГК.

Бухгалтерський баланс станом на 31 грудня 2013 р.

2013

2012

тис. грн.

тис. грн.

АКТИВИ

Необоротні активи

Основні засоби

1533

1312,5

20160

Оборотні активи

Запаси

415,5

397,5

Торговельна дебіторська заборгованість

313,5

420

Грошові кошти

255

10080

Разом активи

2517

2130

КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Капітал і резерви

Акціонерний капітал

225

150

Емісійний дохід

90

60

Нерозподілений прибуток

1065

814,5

Разом капітал і резерви

1380

1024,5

Довгострокові зобов'язання

5 % облігації

600

480

Короткострокові зобов'язання

Банківський овердрафт

120

Торговельна кредиторська заборгованість

379,5

370,5

Заборгованість з податку прибуток

157,5

135

12348

Разом капітал і зобов'язання

2517

2130

Звіт про прибутки та збитки станом на 31 грудня 2013 року

Виторг

6324

Собівартість продажів

4480,5

Валовий прибуток

1843,5

Витрати на продаж

255

Адміністративні витрати

697,5

Операційний прибуток

891

Фінансові витрати

129

Прибуток до оподаткування

762

Витрати з податку на прибуток

151,5

Чистий прибуток за період

610,5

 

Звіт про зміни нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2013 року

2013

2012

тис. грн.

тис. грн.

Нерозподілений прибуток на початок року

814,5

532,5

Прибуток за рік

610,5

582

Виплачені дивіденди

(360)

(300)

Нерозподілений прибуток на кінець року

1065

814,5

Також наявна така інформація:

– протягом року компанія продала довгострокові активи. Збиток у розмірі 21 тис. грн. включено до складу адмінвитрат;

– первісна вартість проданих довгострокових активів склала 360 тис. грн., залишкова вартість – 133,5 тис. грн.;

– амортизаційні відрахування – 64,5 тис. грн.

Перед тим як розпочати виконання практичного завдання, яке демонструє процес підготовки ЗРГК, необхідно врахувати таке.

У таблиці 2 подамо операції та рядки звітів, які відображаються в ЗРГК:

Таблиця 2

Вид діяльності

Операція "+"

Операція "–"

Операційна діяльність

операційний прибуток

амортизація

збиток від продажу ОЗ, або

прибуток від продажу ОЗ

дивіденди

зменшення запасів на кінець періоду, або

збільшення запасів на кінець періоду

зменшення деб. заборгованості, або

збільшення деб. заборгованості

збільшення кред. заборгованості

зменшення кред. заборгованості

сплачені відсотки

сплачені податки

Інвестиційна діяльність

Придбання ОЗ

надходження грошових коштів від вибуття ОЗ

інвестиції

дивіденди (переносимо з операційної діяльності)

Фінансова діяльність

збільшення акціонерного капіталу (АК), або

зменшення АК

збільшення емісійного доходу (ЕД), або

зменшення ЕД

збільшення довгострокових позик

зменшення довгострокових позик

виплачені дивіденди

Приступимо безпосередньо до складання ЗРГК.

Звіт про рух грошових коштів станом на 31 грудня 2013 р.

Тис. грн.

Коментар

Рух грошових коштів від операційної діяльності

Операційний прибуток

891

дані з ОПУ

Амортизація

64,5

з дод. інформації

Збиток від продажу довгострокових активів

21

з дод. інформації

Зменшення торговельної та іншої деб. заборгованості

106,5
(313,5 – 420)

з балансу (Дані на кінець – Дані на початок періоду)

Збільшення запасів

(18)
(415,5 – 397,5)

з балансу (Дані на кінець – Дані на початок періоду)

Збільшення кредиторської заборгованості

9
(379,5 – 370,5)

з балансу (Дані на кінець – Дані на початок періоду)

Кошти від операційної діяльності

1074

Виплачені відсотки

(129)

з ОПУ

Сплачений податок на прибуток

(129)
 (135 + 151,5 – 157,5)

Заборг. на початок + нарахування за рік – заборг. на кінець

Чисті кошти, отримані від операційної діяльності

816

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Придбання ОЗ

(418,5)

Надходження від продажу ОЗ

112,51

Чисті кошти, використані в інвестиційній діяльності

(306)

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

Акціонерний капітал

75
 (225 – 150)

з балансу (Дані на кінець – Дані на початок періоду)

Емісійний дохід

30
 (90 – 60)

з балансу (Дані на кінець – Дані на початок періоду)

Довгострокові позики

120

з балансу (Дані на кінець – Дані на початок періоду)

Виплачені дивіденди

360

з ОПУ

Чисті кошти, використані у фінансовій діяльності

(135)

Чисте збільшення коштів

375

1 З додаткової інформації відомо, що компанія продала деякі довгострокові активи та у зв'язку із цим зазнала збитків. Для того щоб розрахувати фактично отримані кошти від продажу активів, необхідно отриманий збиток від продажу відняти з балансової вартості проданих активів.

У цьому матеріалі ми навели комплексний приклад підготовки ЗРГК, але існують і інші способи подання інформації. Про них ми розповімо в наступних номерах видання "Вісник МСФЗ".

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ