Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Практичні приклади консолідації звітності з МСФЗ

У цьому матеріалі ми ознайомимось з практичними прикладами консолідації звітності з МСФЗ, зокрема звіту про фінансовий стан (балансу).

Разом з тим, з теоретичними аспектами консолідації можна ознайомитися в матеріалі "Підготовка консолідованої звітності з МСФЗ" видання Вісник МСФЗ № 11 від 18.05.2015 р.

Отже, перед тем як ми безпосередньо перейдемо до рішення практичних прикладів, необхідно ознайомитися з так званими правилами консолідації балансу:

1. Якщо материнська компанія (МК) не володіє всім пакетом акцій дочірньої компанії (ДК), то в консолідованому балансі має відображатися частка меншості;

2. У консолідованому балансі відображається тільки акціонерний капітал МК;

3. Стаття Балансу "Інвестиції в ДК" змінюється на статтю "Гудвіл" у консолідованому балансі;

4. Усі інші активи та зобов'язання групи це підсумовування активів і зобов'язань ДК і МК.

5. Операції між компаніями групи мають бути виключені з консолідованого балансу.

6. Консолідований нерозподілений прибуток (НРП) має включати частку МК у НРП ДК після дати придбання.

У свою чергу п. Б86 МСФЗ 10 подає процедуру консолідації таким чином:

"Консолідована фінансова звітність:

а) об'єднує подібні статті активів, зобов'язань, капіталу, доходу, витрат та грошових потоків материнського підприємства з аналогічними статтями його дочірніх підприємств;

б) згортає (виключає) балансову вартість інвестицій материнського підприємства в кожному дочірньому підприємстві та частки материнського підприємства в капіталі кожного дочірнього підприємства (МСФЗ 3 пояснює порядок обліку будь-якого відповідного гудвілу);

в) виключає повністю внутрішньогрупові активи та зобов'язання, капітал, дохід, витрати та грошові потоки, пов'язані з операціями між суб'єктами господарювання групи (прибутки або збитки, що виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій, що визнані в складі активів, таких як запаси та основні засоби, виключаються повністю). Внутрішньогрупові збитки можуть вказувати на знецінення, яке повинно бути визнане у консолідованій фінансовій звітності. МСБО 12 "Податки на прибуток" розглядає тимчасові різниці, що виникають внаслідок виключення прибутків або збитків від внутрішньогрупових операцій.".

Після ознайомлення з правилами консолідації перейдемо безпосередньо до практичного прикладу.

Приклад.

Нижче представлені баланси компаній К і М на 31 грудня 2014 року.

К

М

К

М

тыс. грн.

тыс. грн.

тыс. грн.

тыс. грн.

тыс. грн.

тыс. грн.

тыс. грн.

тыс. грн.

АКТИВЫ

АКТИВИ

Внеоборотные активы

Внеоборотные активи

Основные средства

10080

2688

Основні кошти

10080

2688

Инвестиции в М

3360

-

Інвестиції в М

3360

-

13440

2688

13440

2688

Оборотные активы

Оборотні активи

Запасы

3192

1344

Запаси

3192

1344

Торговая дебиторская задолженность

2520

840

Торговельна дебіторська заборгованість

2520

840

Денежные средства

1008

168

Кошти

1008

168

6720

2352

6720

2352

Итого Активы

20160

5040

Разом Активи

20160

5040

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Капитал и резервы

Капітал і резерви

Акционерный капитал

3360

1680

Акціонерний капітал

3360

1680

Эмиссионный доход

1680

840

Емісійний дохід

1680

840

Нераспределенная прибыль

6888

840

Нерозподілений прибуток

6888

840

Итого капитал и резервы

11928

3360

Разом капітал і резерви

11928

3360

Долгосрочные обязательства

Довгострокові зобов'язання

Долгосрочные займы

3360

840

Довгострокові позики

3360

840

Краткосрочные обязательства

Короткострокові зобов'язання

Торговая кредиторская задолженность

4200

672

Торговельна кредиторська заборгованість

4200

672

Задолженность по налогу прибыль

672

168

Заборгованість по податкові прибуток

672

168

8232

1680

8232

1680

Итого капитал и обязательства

20160

5040

Разом капітал і зобов'язання

20160

5040

Компанія К придбала 1260 тис. акцій у компанії М 31 грудня 2013 року, коли залишок нерозподіленого прибутку на рахунку М склав 420 тис. грн. Номінальна вартість акцій – 1 грн. Справедлива вартість ОЗ компанії М на 31 грудня 2013 року склала 3 080 тис. грн., залишкова вартість ОЗ – 2 520 тис. грн.

Гудвіл знецінюється щорічно на 20 %.

Рішення.

Перед тем як приступити до складання консолідованого балансу необхідно визначити низку рішень.

1. Структура групи компаній (визначення МК і ДК, частки МК і частки меншості)

З умови задачі зрозуміло, що компанія К – материнська компанія, оскільки придбала 1260 тис. акцій у компанії М.

Частка МК у ДК дорівнює 75 %1.

Відповідно частка меншості дорівнює 25 % (100 % – 75 %)

1 (1260 тис. куплених акцій * 1 грн.) : 1680 (Акціонерний капітал М)

2. Розрахунок чистих активів ДК (М). Для зручності надамо дані балансу М у таблиці:

На дату звітності, тис. грн.

На дату придбання, тис. грн.

Різниця, тис. грн.

Акціонерний капітал

1680

1680

0

Емісійний прибуток

840

840

0

Нерозподілений прибуток

840

420 (з умови задачі)

420

Переоцінка ОЗ2

560

560

0

Разом:

3920

3500

420

2 Переоцінка ОЗ розраховується таким чином:

3080 тис. грн. – 2520 тис. грн. = 520 тис. грн.

Виходячи з розрахованих даних можна визначити чисті активи ДК на дату звітності (частку меншості):

3920 тис. грн. х 25%= 980 тис. грн.

3. Розрахунок Гудвіла

Гудвіл на дату придбання розраховується таким чином:

Інвестиції в ДК (дані з умови задачі) – частка у придбаних чистих активах (дані з розрахунку 2.)

Отже, Гудвіл на дату придбання дорівнює 735 тис. грн. (3360 тис. грн. – 3500 тис. грн. x 75 %).

Але, в умові задачі сказано, що гудвіл знецінюється щорічно на 20 %. Оскільки від дати придбання до дати звітності минув 1 рік, то гудвіл знецінився на 20 %.

Отже, Гудвіл на дату звітності дорівнює 588 тис. грн. (735 тис. грн. – 735 тис. грн. x 0,2).

4. Розрахунок нерозподіленого прибутку групи

НРП групи розраховується як сума НРП компанії К и НРП компанії М після дати покупки (з урахуванням частки МК у ДК) і зменшена на суму знецінення Гудвіла:

НРПгрупи = 6888 тис. грн. + 420 тис. грн. х 0,75 – 735 тис. грн. x 0,2 = 7056 тис. грн.

Усі необхідні показники визначені, тому можна приступати безпосередньо до складання консолідованого балансу.

Консолідований баланс на 31 грудня 2014 року

К

тыс. грн.

тыс. грн.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства (10080 + 2688 + 560( переоценка))

13328

Гудвил (Расчет 3)

588

13916

Оборотные активы

Запасы (3192 + 1344)

4536

Торговая дебиторская задолженность (2520 + 840)

3360

Денежные средства (1008 + 168)

1176

9072

Итого Активы

22988

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал и резервы

Акционерный капитал

3360

Эмиссионный доход

1680

Нераспределенная прибыль группы (Расчет 4)

7056

Капитал относящийся к материнской компании

12096

Доля меньшинства (Расчет 2)

980

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные займы (3360 + 840)

4200

Краткосрочные обязательства

Торговая кредиторская задолженность (4200 + 672)

4872

Задолженность по налогу прибыль (672 + 168)

840

10892

Итого капитал и обязательства

22988

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ