Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Підготовка консолідованої звітності з МСФЗ

Складання консолідованої фінансової звітності – це непростий і трудомісткий процес, який вимагає від фахівця, крім знання стандартів фінансової звітності, ще й дотримання суворої послідовності дій.

Із чого почати

Консолідована фінансова звітність (КФЗ) – фінансова звітність групи компаній, в якій активи, зобов'язання, власний капітал, дохід, витрати та грошові потоки материнського підприємства, а також його дочірніх підприємств подаються як активи, зобов'язання, власний капітал, дохід, витрати та грошові потоки єдиного економічного суб'єкта господарювання.

Але кожна з компаній групи складає свій власний баланс і звіти про результати. Просте додавання показників однойменних статей звітів ще не означатиме, що консолідовану звітність складено. Оскільки є низка важливих аспектів, які слід урахувати, перш ніж приступити до складання КФЗ.

1) Право на включення показників дочірньої компанії в КФЗ настає з моменту отримання фактичного контролю над нею відповідно до пунктів 5 – 18 МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність".

2) Необхідно розрахувати витрати, пов'язані з придбанням. Вони включають: комісію посередника, оплату консультативних, юридичних послуг, послуг з бухгалтерського обліку, оцінки, інших професійних або консультаційних послуг, витрати на реєстрацію та випуск боргових і пайових цінних паперів, інші витрати, яких зазнає покупець при здійсненні об'єднання бізнесу.

3) Покупець повинен виміряти ідентификовані придбані активи, включаючи основні засоби, запаси, дебіторську заборгованість і прийняті зобов'язання, за справедливою вартістю на дату придбання. Відповідні різниці між справедливою балансовою вартістю придбаних активів і зобов'язань переносяться в КФЗ при консолідації та списуються в наступні звітні періоди в міру списання балансової вартості переоцінених активів і зобов'язань.

4) Стосовно кожного об'єднання бізнесу покупець повинен виміряти будь-яку неконтролюючу частку* у підприємстві, що придбавається, або за справедливою вартістю, або як пропорційну частину неконтролюючої частки в ідентифікованих чистих активах підприємства, що придбавається, залежно від прийнятої в групі облікової політики.

5) Материнська компанія має визнати гудвіл на дату придбання, виміряний як перевищення витрат на придбання (див. пункт 2 вище), і неконтролюючої частки (пункт 4) над вартістю ідентифікованих придбаних чистих активів (пункт 3).

6) Якщо проведений згідно з пунктом 5 розрахунок призвів до негативного результату (так званий "негативний гудвіл"), і при цьому було враховано всі активи, зобов'язання, а також потенційні зобов'язання за їхньою справедливою вартістю на дату придбання, материнською компанією визнається дохід від вигідної покупки в періоді придбання інвестиції.

____________
Частка неконтролюючих акціонерів (неконтролююча частка, ЧНА) – частка участі в капіталі дочірнього підприємства, що не відноситься прямо або опосередковано на материнське підприємство (див. нижче розділ "Чужі на районі"). - Прим. ред.

Розглянемо представлені оцінки на умовному наскрізному прикладі.

Приклад.

Компанія "Альфа" протягом 2013 і 2014 року придбала дві дочірні компанії: "Бета" і "Гама". Їхні звіти про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, представлено нижче:

"Альфа"
$000

"Бета"
$000

"Гама"
$000

Виручка

36000

15000

12000

Собівартість

(20000)

(12800)

(6000)

Валовий прибуток

16000

2200

6000

Витрати на збут

(1200)

(1000)

(600)

Адміністративні витрати

(1200)

(800)

(600)

Інвестиційний дохід

2000

600

Фінансові витрати

(800)

(500)

(400)

Прибуток/збиток до оподаткування

14800

(100)

5000

Податок на прибуток

(3600)

(1200)

Прибуток (збиток) за рік

11200

(100)

3800

Інший сукупний дохід

1000

400

Разом сукупний дохід

12200

(100)

4200


Узагальнені звіти про зміну капіталу

"Альфа"
$000

"Бета"
$000

"Гама"
$000

Залишок на 1 січня 2014 р.

25000

8000

9000

Емісія акцій

5000

Сукупний дохід за період

12200

(100)

4200

Дивіденди, сплачені 30.09.2014

(5000)

(2000)

Залишок на 31 грудня 2014 р.

37200

7900

11200


Завдання 1.

Розрахувати вартість чистих активів "Бети" і гудвіл на дату придбання, а також на дату звітності 31.12.2014 року з урахуванням нижченаведеної інформації.

1 січня 2013 р. "Альфа" придбала 75 % акцій "Бети", сплативши за них 6,5 млн. дол. За оцінками "Альфи", справедлива вартість неконтролюючої частки "Бети" на 1 січня 2013 р. становила 2 млн. дол. Згідно з обліковою політикою групи "Альфа" неконтролююча частка на дату придбання оцінюється за справедливою вартістю.

На 1 січня 2013 року балансова вартість чистих активів "Бети" становила 7,2 млн. дол., що, на думку "Альфи", у цілому відповідає їхній справедливій вартості, за винятком:

– основних засобів балансовою вартістю 2,5 млн. дол., справедлива вартість яких становить 2,8 млн. дол. Строк служби цих основних засобів, що залишився, на 1 січня 2013 року оцінюється в 3 роки;

– торговельної марки "Бета", яка була самостійно створена компанією "Бета" і тому не відображалася в її окремій фінансовій звітності. Справедлива вартість цієї торговельної марки на 1 січня 2013 р. оцінювалася в 0,2 млн. дол., а строк служби – у 10 років;

– знань і досвіду трудового колективу, який також не відображено у власній звітності "Бети" і справедлива вартість якого, за оцінками "Альфи", на 1 січня 2013 р. становила 1 млн. дол. Подальший середній строк служби працівників "Бети" оцінюється у 10 років.

Амортизація необоротних активів списується на собівартість.

У 2013 р. гудвіл, що виник при купівлі "Бети", не знецінювався. 31 грудня 2014 року сума одиниці, що генерує кошти (ОГШ) "Бета", яка відшкодовується, склала 8,2 млн. дол. "Альфа" відносить знецінення на собівартість.

Рішення до завдання 1.

Таблиця 1.1. Розрахунок справедливої вартості чистих активів "Бети" на 01.01.2013

Показник

Коментар

Сума

Власний капітал

Вихідні дані

7200

Коригування вартості обладнання до справедливої

Згідно з п. 18 МСФЗ 3:
(2800 – 2500)

300

Вартість бренду

Відповідає визнанню за абз. (б) п. Б34 МСФЗ 3

200

Досвід трудового колективу

Не відповідає визнанню НМА згідно з Б37 МСФЗ 3 і МСБО 36

-

РАЗОМ

7700


Таблиця 1.2. Розрахунок вартості чистих активів "Бети" на 31.12.2014

Показник

Коментар

Сума

Власний капітал

Зі звіту про зміну капіталу

7900

Коригування вартості обладнання до справедливої

З таблиці 1

300

Амортизація дооцінки обладнання

(300 / 3 роки) * 2 роки

(200)

Вартість бренду

З таблиці 1

200

Амортизація бренду

(200 / 10 років) * 2 роки

(40)

Досвід трудового колективу

З таблиці 1

-

РАЗОМ

8160


До звіту про консолідований сукупний дохід за 2014 рік буде включено коригування за амортизацією дооцінки обладнання за 1 рік (100 тис. дол.) та амортизацією бренду (20 тис. дол.).

Таблиця 1.3. Розрахунок гудвілу по "Беті" на дату придбання 01.01.2013

Показник

Коментар

Сума

Вартість інвестиції в "Бету"

Вихідні дані

6500

+ Справедлива вартість ЧНА на 01.01.2013

Вихідні дані

2000

– Чисті активи "Бети" на 01.01.2013

Підсумок таблиці 1

(7700)

Гудвіл

800


Таблиця 1.4. Розрахунок гудвілу по "Беті" на дату звітності 31.12.2014

Показник

Коментар

Сума

ЧА "Бети" на звітну дату

Підсумок таблиці 2

8160

+ Гудвіл

Підсумок таблиці 3

800

Разом балансова вартість компанії

8960

Сума ОГШ "Бета", що відшкодовується

Вихідні дані

(8200)

Сума знецінення

Підлягає віднесенню на собівартість за 2014 за умовою

760

Залишок гудвілу

(800 – 760)

40


Скільки коштує репутація

Слово "гудвіл" походить від англійського goodwill і в широкому сенсі означає добру волю, прихильність, доброзичливість, а щодо суб'єктів підприємництва – престиж, добре ім'я або ділову репутацію.

Це актив, який становить майбутні економічні вигоди, що є результатом інших активів, придбаних при об'єднанні бізнесу, які не ідентифікуються й не визнаються окремо.

Компанія може мати або позитивну, або негативну ділову репутацію. На її вартісну оцінку впливають безліч чинників – як зовнішніх (стан економіки, перспективи розвитку галузі, результати діяльності ключових бізнес-партнерів, інфляція, девальвація, податкове законодавство, дії контролюючих органів, науково-технічний прогрес, інформаційний фон компанії тощо), так і внутрішніх (продукт, впізнаваність бренду, матеріально-технічна база, корпоративна культура, професійно-ділові якості менеджменту, кадровий потенціал, самомотивація персоналу).

Але власний (внутрішньо генерований) гудвіл не може визнаватися активом конкретного підприємства, оскільки він не є ідентифікованим ресурсом (тобто не є відокремлюваним і не походить від договірних або інших юридичних прав), який контролюється підприємством і який можна оцінити за собівартістю.

Придбання іншого підприємства, як правило, створює гудвіл на рівні КФЗ. У власному обліку материнської компанії та її окремої звітності гудвіл ураховується в складі вартості фінансової інвестиції та підлягає тестуванню на знецінення на кожну звітну дату.

Завдання 2.

Розрахувати вартість чистих активів "Гами" і гудвіл на дату придбання, а також на дату звітності 31.12.2014 року з урахуванням нижченаведеної інформації.

1 квітня 2014 року "Альфа" придбала 80 % акцій "Гами", передавши колишнім власникам "Гами" власні емітовані акції справедливою вартістю 5 млн. дол. і зобов'язавшись сплатити 4,84 млн. дол. 31 березня 2016 року. "Альфа" відобразила у своїй окремій звітності додаткову емісію акцій, але не включила у неї відкладену грошову винагороду. Згідно з кредитним рейтингом "Альфи" на 1 квітня 2014 р. компанія могла б отримати кредит за ставкою 10 % річних.

Справедлива вартість чистих активів "Гами" на 1 квітня 2014 р. не відрізнялася від балансової. Доходи та витрати "Гами" виникали рівномірно протягом року. Справедлива вартість ЧНА на дату придбання – 2,05 млн. дол.

Знецінення гудвілу "Гами" не відбувалося.

Рішення до завдання 2.

Розрахунок справедливої вартості чистих активів "Гами" на 01.04.2014 і на 31.12.2014

Чисті активи "Гами" на 01.04.2014 відповідають власному капіталу компанії без додаткових коригувань. Враховуючи рівномірність отримання фінансових результатів протягом року, розмір власного капіталу на дату придбання розраховується за такою формулою:

Капітал на 01.01.2014 + 3 / 12 від річного прибутку, або (9000 + 3 / 12 * 4200) = 10050 тис. дол.

Чисті активи на 31.12.2014 відповідають вихідним даним – 11200 тис. дол.

Таблиця 2.1. Розрахунок гудвілу по "Гамі" на дату придбання 01.04.2013 і на звітну дату

Показник

Коментар

Сума

Вартість емітованих акцій

Вихідні дані

5000

Справедлива вартість доплати

Продисконтована за 2 роки вартість доплати під 10 %:
(4,84 / (1,1 * 1,1))

4000

Вартість інвестиції в "Гаму"

9000

+ Справедлива вартість ЧНА на 01.04.2014

Вихідні дані

2050

– Чисті активи "Гами" на 01.04.2014

Розрахунок вище

(10050)

Гудвіл

1000


Амортизація дисконту на доплату підлягає відображенню в складі фінансових витрат "Альфи" і капіталу "Гами", однак з КФЗ буде виключена як внутрішньогрупова операція.

Справи сімейні

Придбання або заснування нових підконтрольних компаній звичайно переслідує певні господарські цілі: доступ до більш дешевих ресурсів, розширення сфери збуту наявних товарів і послуг, їх виведення на нові ринки, диверсифікація діяльності.

Однак при підготовці КФЗ внутрішьогрупові активи та зобов'язання, капітал, доходи, витрати та потоки коштів, пов'язаних з операціями між підприємствами групи, підлягають взаємовиключенню.

Якщо внутрішньогрупові операції завдали збитків попередньому номінальному власнику, то варто оцінити можливість їх визнання в КФЗ, оскільки ці обставини можуть указувати на знецінювання активів.

Тимчасові податкові різниці, що виникають внаслідок виключення прибутку та збитків від внутрішньогрупових операцій, а також застосування в податковому обліку трансфертно-цінових обмежень визнаються відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток".

Завдання 3.

З урахуванням інформації з попередніх завдань розрахувати нереалізований прибуток від операцій із запасами, що підлягає виключенню з консолідованої звітності. Також запропонувати інші консолідаційні коригування.

Відомо, що "Гама" протягом декількох років реалізує компаніям "Альфа" і "Бета" продукцію з націнкою в 25 % на собівартість, тому придбання "Гами" мало стратегічну мету.

Для спрощення розрахунків вплив консолідаційних коригувань на відкладений податок на прибуток у цьому й інших прикладах не враховувати.

Продажі здійснювалися рівномірно протягом року. За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, обсяги продажів склали (у цінах реалізації):

- "Альфи" – 1,6 млн. дол.;

- "Бети" – 0,8 млн. дол.

Таблиця 3. Залишки запасів "Гами" на складах "Альфи" і "Бети"

Компанія

31.12.2014
$000

31.12.2013
$000

"Альфа"

360

280

"Бета"

200

120


Рішення до завдання 3.

Оскільки "Гама" придбана 1 квітня 2014 року, а операції з нею здійснювалися рівномірно протягом року, обсяг продажів за час перебування цієї компанії в групі склав:

"Альфа" – 9 / 12 * 1600 = 1200 тис. дол.;

"Бета" – 9 / 12 * 800 = 600 тис. дол.

Відповідно, внутрішньогрупові продажі підлягають виключенню і з групової виручки, і із собівартості за вирахуванням нереалізованого прибутку.

Нереалізований прибуток – це націнка в залишках запасів, реалізованих усередині групи. При націнці 25 % від собівартості нереалізований прибуток становитиме:

по "Альфі" – 360 * 25 % / 125 % = 72 тис. дол.;

по "Беті" – 200 * 25 % / 125 % = 40 тис. дол.

Наведені в умовах завдання початкові залишки до розрахунку не беруться, оскільки на початок року операції з придбання запасів у "Гами" не були внутрішньогруповими та не містили нереалізований прибуток.

Акціонери материнської компанії можуть прийняти рішення збільшити статутний капітал будь-якої дочірньої компанії шляхом внесення коштів або інших активів. Також може бути прийнято рішення про розподіл прибутку.

Подібні операції також виключаються з показників КФЗ.

Завдання 4.

Оцінити вплив дивідендів, виплачених у 2014 році акціонерам "Альфи" і "Гами", на консолідований звіт про сукупний дохід.

Рішення до завдання 4.

Розподіл прибутку материнської компанії "Альфа" підлягає відображенню лише в консолідованому звіті про зміни в капіталі з подальшим перенесенням до консолідованого звіту про фінансовий стан, не впливаючи на показники статей консолідованого звіту про сукупний дохід.

З дивідендами "Гами" ситуація інша. Оскільки дивіденди оголошуються у розрахунку на акцію, частина материнської компанії "Альфа" у них становить 80 %:

2000 * 80 % = 1600 тис. дол.

Ця сума підлягає виключенню з інвестиційного доходу материнської компанії групи.

"Чужі на районі"

Звичайною вважається ситуація, коли частина корпоративних прав дочірніх компаній належить стороннім учасникам. Ця частина може бути істотною, але ніколи не контрольною, оскільки в такому випадку об'єкт інвестування перестає відповідати визначенню дочірньої компанії.

Частка неконтролюючих акціонерів (неконтролююча часткаЧНА) – частка участі в капіталі дочірнього підприємства, що не відноситься прямо або опосередковано на материнське підприємство.

При складанні КФЗ прибуток або збиток і кожний компонент іншого сукупного доходу розподіляється на власників материнського підприємства й на неконтролюючі частки. Загальний сукупний дохід також відноситься на власників материнського підприємства й на неконтролюючі частки, навіть якщо це призводить до негативного (дефіцитного) сальдо неконтролюючих часток.

Якщо дочірнє підприємство має привілейовані кумулятивні акції в обігу, що класифікуються в складі капіталу та знаходяться у неконтролюючих частках, материнське підприємство розраховує свою частку в прибутку й збитках після їхнього коригування на розмір гарантованих дивідендів за такими акціями незалежно від того, чи були оголошені такі дивіденди.

У разі зміни пропорційного відношення капіталу, що відноситься на неконтролюючі частки, підприємство має скоригувати балансову вартість контрольного пакета та неконтролюючих часток, щоб відобразити зміни між ними в капіталі дочірнього підприємства.

Завдання 5.

Розрахувати частку неконтролюючих акціонерів у складі прибутку групи "Альфа" за 2014 рік та її іншого сукупного доходу.

Рішення до завдання 5.

Частка неконтролюючих акціонерів розраховується виходячи з даних індивідуальних звітностей компаній групи до будь-яких консолідаційних коригувань, оскільки акціонери дочірніх підприємств мають право розподіляти прибуток у розмірі, відображеному в таких індивідуальних звітностях.

Таблиця 5. Розрахунок частки неконтролюючих акціонерів у результатах "Бети" і "Гами" за 2014 рік

Компанія

Частка ЧНА

Прибуток / (збитки)

у т. ч. ЧНА

ПСД

у т. ч. ЧНА

"Бета"

25 %

(100)

(25)

-

-

"Гама" (з 01.04.2014)

20 %

3800 * 9/12

570

400 * 9/12

60

УСЬОГО

х

х

545

х

60


Процедура консолідації

У цілому процес консолідації зводиться до виконання декількох послідовних стадій:

1. Об'єднання статей активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат і потоків коштів материнського підприємства з аналогічними статтями його дочірніх підприємств.

2. Відображення переоцінок активів і зобов'язань до справедливої вартості, а також гудвілу, їх амортизація та тестування на знецінення.

3. Взаємозалік (виключення) балансової вартості інвестицій материнського підприємства в кожне з дочірніх підприємств і частки материнського підприємства в капіталі кожного з дочірніх підприємств.

4. Повне виключення внутрішньогрупових активів, зобов'язань і капіталу, доходу та витрат, потоків коштів за внутрішньогруповими операціями.

5. Розрахунок неконтролюючої частки  дочірніх підприємств, що консолідуються, у прибутках або збитках за звітний період, в іншому сукупному доході, а також у чистих активах таких дочірніх підприємств.

При цьому дуже важливо, щоб при складанні консолідованої фінансової звітності всіма компаніями групи застосовувалася єдина облікова політика. Якщо будь-який з членів групи використовує свою окрему облікову політику, при підготовці КФЗ у його звітності повинні бути зроблені відповідні коригування, щоб гарантувати відповідність обліковій політиці групи.

Іншою важливою вимогою є єдина звітна дата: фінансова звітність материнського підприємства і його дочірніх підприємств, що консолідуються, повинна бути підготовлена на ту саму звітну дату. Якщо ця вимога практично нездійсненна, допускається розбіжність звітних дат не більше трьох місяців за умови, що тривалість звітних періодів ідентична.

Завдання 6.

За допомогою таблиці консолідації на підставі виконання завдань 1 – 5 підготувати консолідований звіт про сукупний дохід групи "Альфа" за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.

Рішення до завдання 6.

Таблиця консолідації

Стаття звіту / суть коригування

"Альфа" + "Бета"
$000

9 / 12 "Гама"
$000

Коригування
$000

Підсумок
$000

Виручка

51000

9000

Закупівлі "А" в "Г" (кор. 3)

(1200)

Закупівлі "Б" в "Г" (кор. 3)

(600)

58200

Собівартість

(32800)

(4500)

Закупівлі "А" в "Г" (кор. 3)

1200

Закупівлі "Б" в "Г" (кор. 3)

600

Нереалізований прибуток

Запаси "Г" в "А" (кор. 3)

(72)

Запаси "Г" у "Б" (кор. 3)

(40)

Амортизація справ. вартості обладнання (кор. 1)

(100)

Амортизація бренду (кор. 1)

(20)

Знецінення гудвілу (кор. 1)

(760)

(36492)

Валовий прибуток

21708

Комерційні витрати

(2200)

(450)

(2650)

Управлінські витрати

(2000)

(450)

(2450)

Інвестиційний дохід

2000

450

Виключено дивіденди від "Г" (кор. 4)

(1600)

850

Фінансові витрати

(1300)

(300)

(1600)

Прибуток до податків

15858

Податок на прибуток

(3600)

(900)

(4500)

Прибуток після оподаткування

11358

з них

Частка неконтролюючих акціонерів

"Бета" (кор. 5)

(25)

"Гама" (кор. 5)

570

545

Прибуток акціонерів Групи

10813

Інший сукупний дохід

1300

з них

ЧНА "Гами" (кор. 5)

60

60

Інший сукупний дохід Групи

1000

240

1240

РАЗОМ сукупний дохід

12658

з них

що припадає на групу

12053

що припадає на ЧНА

605


У результаті отримаємо таку форму звіту групи:

Консолідований звіт про сукупний дохід Групи компаній "Альфа" за рік, що закінчився 31.12.2014 р.

2014 р.
$000

Виручка

58200

Собівартість реалізації

(36492)

Валовий прибуток

21708

Комерційні витрати

(2650)

Управлінські витрати

(2450)

Інвестиційний дохід

850

Фінансові витрати

(1600)

Прибуток до оподаткування

15858

Податок на прибуток

(4500)

Прибуток за рік

11358

з них

що припадає на групу

12053

що припадає на неконтролюючу частку

605

Інший сукупний дохід

1300

з них

що припадає на групу

1240

що припадає на неконтролюючу частку

60

РАЗОМ сукупний дохід

12658

 з них

що припадає на групу

12053

що припадає на неконтролюючу частку

605


Заключні рекомендації

Складання консолідованої фінансової звітності – процес складний і відповідальний, у зв'язку з чим ми хотіли б звернути вашу увагу на таке:

1. Відомо, що головними принципами складання фінансової звітності, включаючи консолідовану, є її повнота, точність, порівнянність і своєчасність подання інформації, тому доцільно приступити до складання звіту завчасно – до завершення звітного періоду.

2. Інформація для звітності повинна надаватися всіма підрозділами групи. Щоб інформація, що надається, була своєчасною та достовірною, має бути призначена відповідальна особа, яка координуватиме та контролюватиме цей процес.

3. Перед складанням КФЗ слід визначити мету підготовки звіту та ключову цільову аудиторію, для якої його буде призначено. Від вибору цих параметрів залежатимуть формат підготовки річного звіту, його зміст, необхідність залучення консультантів, перекладачів на іноземну мову. Відповідно до обраних завдань і цільової аудиторії легше визначити структуру та зміст тієї інформації, яку слід розкрити в цьому звіті, а також задати єдиний стандарт надання відомостей про свою діяльність компаніями групи.

4. До надання КФЗ власникам, потенційним інвесторам та іншим уповноваженим користувачам доцільно провести її внутрішній аудит, що дозволить усунути навмисні або випадкові помилки, здатні призвести до викривлення фінансової інформації.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ