Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
НЕБУХГАЛТЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКИХ ЗВІТАХ

Нерідко у фінансових звітах, складених за вимогами МСФЗ, можна зустріти дані й показники, не регламентовані міжнародними стандартами.

Компанії, які доповнюють свої фінзвіти нестандартизованою інформацією, на виправдання своїх дій зазвичай посилаються на параграф 14 МСБО 1, у якому сказано:

"Помимо финансовой отчетности, многие предприятия также представляют отчеты и официальные бюллетени, такие как отчеты по вопросам охраны окружающей среды и официальные бюллетени о добавленной стоимости1, особенно в отраслях, где факторы охраны окружающей среды имеют большое значение и где работники рассматриваются в качестве важной группы пользователей отчетности. Отчеты и официальные бюллетени, представляемые помимо финансовой отчетности, не входят в сферу применения МСФО".

1 Приклад звіту про додану вартість наведено в розділі "Звітність" додатка "Бібліотека МСФЗ" ("Додаткова звітність необов'язкового характеру").

Аудитори E&Y скептично відгукуються про це положення МСБО 1:

"Мы считаем довольно странным тот факт, что стандарт финансовой отчетности рассматривает вопросы, не попадающие в его сферу применения. Однако такие отчеты, дополняющие финансовую отчетность, не только являются частой практикой (фактически они требуются на многих рынках), но и весьма полезны"2.

2 Применение МСФО: в 3 ч. – Ч. 1: Пер. с англ. – 2-е стер. изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008, – С. 181.

У п. 8 першого розділу Концептуальної основи МСФЗ також указується на можливість подання додаткових даних у фінзвіті:

"...сосредоточение внимания на общих потребностях в информации не мешает отчитывающемуся субъекту хозяйствования включить дополнительную информацию, которая является наиболее полезной для определенного подмножества первоочередных пользователей".

Зазвичай додаткові дані подаються у фінансовій звітності окремо. Робиться це для того, щоб користувач звітності чітко розумів, що відповідна інформація не є такою, яка розкривається обов'язково. Додаткові дані не повинні використовуватися підприємствами для прикрашання тих показників, розкриття яких прямо вимагають стандарти.

Часто подання додаткових даних обумовлено вимогами, висунутими національними регуляторними органами або біржовими правилами. Така інформація, хоч і не вимагає розкриття згідно з МСФЗ, може виявитися доречною для більш повного розуміння користувачами фінзвітності особливостей бізнесу компанії.

Найпоширенішою є практика подання оглядів керівництва компанії (так званих MDA – Management Discussions and Analyses). Ці огляди можуть набувати вигляду спеціальних звітів директорів, де, як правило, описуються:

– основні джерела фінансування;

– фактори, що впливають на діяльність компанії;

– ресурси компанії, які не дозволено визнавати в бухобліку (наприклад, внутрішньогенерований гудвіл);

– особливі ринкові переваги, наявні в розпорядженні компанії (наприклад, підписані протоколи про наміри, меморандуми, що обіцяють майбутні надприбутки).

Аудитори КПМГ виокремлюють чотири позиції, за якими в основному розкривається інформація у звітах директорів3:

1. Інформація загального характеру:

– опис основних напрямків діяльності підприємства;

– опис місії підприємства та цінностей, яким віддане керівництво;

– перелік осіб, які входять до складу топ-менеджменту;

– звіт голови ради директорів і головного виконавчого директора (СЕО).

3 МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по международным стандартам финансовой отчетности, подготовленное КПМГ. – 2007/8, М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – С. 1501 – 1502.

2. Огляд діяльності:

– результати операційної діяльності;

– динаміка ринків, нова продукція, дослідження та розробки (R&D);

– аналіз діяльності конкурентів;

– плани щодо розвитку;

– правочини з купівлі й продажу бізнесу (М&А);

– опис основних ризиків діяльності.

3. Фінансовий огляд:

– структура капіталу та фінансовий стан;

– біржова інформація (котирування акцій, дивіденди, основні акціонери);

– фінансові дані за періоди, що не покриваються фінансовою звітністю (наприклад, за п'ять, десять попередніх років), для оцінки довгострокових економічних тенденцій;

– управління ризиками й аналіз чутливості основних управлінських припущень.

4. Інші питання:

– частки участі директорів у капіталі;

– філософія управління компанією;

– важливі події після звітної дати;

– порядок денний зборів акціонерів;

– використання інформаційних технологій;

– спеціальна інформація, яку вимагає законодавство.

Зауважимо, що розкриття багатьох з наведених вище питань так чи інакше вимагають самі МСФЗ. Однак у нашому випадку йдеться, швидше, про дані, які розкриваються понад ту інформацію, яку вимагають надати МСФЗ.4

4 Утім, варто визнати, що на практиці в MDA досить часто дублюються ті дані, які розкриті й у власне фінансовій звітності.

Найчастіше керівники компанії, вирішуючи питання про те, яку саме інформацію потрібно розкривати додатково, орієнтуються на інтереси фінансових аналітиків, які працюють в інтересах основних джерел капіталу.

Наприклад, чимало фінансових аналітиків одним з основних параметрів оцінки діяльності підприємства використовують показник EBIDTA (або EBITDA – залежно від розташування слів5). Цей акронім, широко розповсюджений у США, означає прибуток до вирахування відсотків, амортизації та податку на прибуток. Показник EBIDTA допомагає інвесторам порівнювати показники діяльності підприємств різних галузей.

5 Earnings Before Interest, Depreciation, Taxes and Amortization.

Враховуючи важливість цього показника, нестандартизованого в бухобліку, компанії нерідко використовують його у своїх бухгалтерських звітах.

Наприклад, московський забудовник ПИК (Group of Companies PIK) у примітках до МСФЗ-звіту за 2011 рік у розділі "Фінансові інструменти" описує політику управління капіталом:

"Совет директоров отслеживает целевой показатель структуры капитала, определяемый как чистый долг, деленный на прибыль до вычета процентов, амортизации и налога на прибыль (EBITDA). Расчет чистого долга и EBITDA раскрывается в примечании 34".

Названа примітка розміщена в самому кінці фінансового звіту й виглядає в так:

"34. Сопроводительная информация: не-МСФО-показатели

Чистый долг:

2011 
млн. руб.

2010 
млн. руб.

2009 
млн. руб.

Текущие кредиты и займы

19522

39062

32013

Плюс: нетекущие кредиты и займы

27549

4916

6277

Минус: денежные средства и эквиваленты

(2874)

(4350)

(3417)

44197

39628

34873

Прибыль до вычета процентов, амортизации и налога на прибыль:

2011 
млн. руб.

2010 
млн. руб.

2009 
млн. руб.

Прибыль/(убыток) за год

4805

(6045)

(11482)

Плюс: амортизация

736

759

860

Плюс: расходы по займам и штрафы к уплате

5871

5599

7634

Минус: процентный доход и возврат штрафов

(1340)

(325)

(400)

Минус: расходы (доходы) по налогу на прибыль

1607

(2051)

(868)

11679

(2063)

(2520)

"

Вносити чи не вносити не-МСФЗ-показники до МСФЗ-звітності – це справа смаку керівників компанії. Тут варто зауважити, що за рівнем додаткової інформації користувачі часто складають думку про ступінь чесності та компетентності менеджерів компанії. Тому серйозні підприємства не зневажають оприлюдненням додаткових небухгалтерських відомостей.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ