Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№10
Травень 2015
Від редактора:
«Довідник МСФЗ» – постійний додаток до видання, який є унікальним інструментарієм з освоєння та практичного застосування положень МСФЗ при складанні звітності.
Цей додаток містить постійну супровідну колекцію матеріалів зі складання основних форм звітності, МСФЗ з необхідними примітками...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Стандарти
Міжнародні стандарти фінансової звітності : загальні відомості

Обов’язкове та добровільне застосування підприємствами міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні 

Читати всю статтю...
Нові МСФЗ та коригування до чинних МСФЗ, які набирають чинності після 01.01.2012 р.*

У цьому розділі наведено перелік нових МСФЗ та коригувань до чинних МСФЗ, які набирають чинності після 01.01.2012 р. У переліку враховано найбільш суттєві зміни системи МСФЗ. Деякі незначні коригування в таблиці не відображено. Багато із зазначених змін можуть застосовуватися добровільно до дати обов'язкового набрання чинності.

Читати всю статтю...
Міжнародні стандарти фінансової звітності, що діють в Україні

Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) і Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

(Версія перекладу українською мовою, оприлюднена на сайті Міністерства фінансів України)

Читати всю статтю...
Словники
Глосарій інвестора

Містить визначення базових термінів, що використовуються у інвестиційному середовищі.

Складено по матеріалам розділу «Школа інвестора» офіційного сайту НКЦПФР (nssmc.gov.ua)

Читати всю статтю...
Глосарій термінів управлінського обліку до іспиту CIMA
Словник термінів МСФЗ
Глосарій термінів, що використовуються у програмах, фінансованих ЄС (укр/англ)

Пропонуємо Вашій увазі Українсько-англійський глосарій термінів,що використовуються у Грантовій програмі проекту "Підтримка політики регіонального розвитку України" (ППРУ) та інших програмах, фінансованих ЄС.

Читати всю статтю...
Словник термінів і фраз від Податкового управління США

Словник складено на основі матеріалів, опублікованих Податковим управлінням США для мінімізації ризиків неправильного трактування змісту інформації, що публікується відомством.

Джерело: www.irs.gov

Читати всю статтю...
Глосарій термінів, що використовуються у програмах, фінансованих ЄС (англ/укр)
Словник скорочень

Довідник англомовних бухгалтерських абревіатур.

У довіднику не наводяться скорочення назв професійних організацій, різних видів стандартів, а також абревіатури багатьох показників, що використовуються у фінансовому аналізі.

Читати всю статтю...
Звітність
Звіт про фінансовий стан
Інвестиційна нерухомість
Договори страхування
Запаси
Перше застосування МСФЗ

Якщо підприємство здійснює перехід на міжнародні стандарти та звітність за МСФЗ надається вперше, то МСФЗ 1 висуває додаткові вимоги щодо розкриття даних.

Читати всю статтю...
Сільськогосподарська діяльність
Оренда
Нематеріальні активи
Основні засоби
Тренінгові матеріали та інструкція з використання iXBRL Report

Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку інформує, що підприємства, визначені в ч. 2 ст. 121 Закону про бухоблік, подають фінансову звітність за 2020 рік, перший квартал, перше півріччя та дев'ять місяців 2021 року в порядку та строки, установлені законодавством, за формами, затвердженими Наказом № 73, а банки подають фінансову звітність за формами, визначеними НБУ.

Водночас такі підприємства на виконання п. 2 Порядку подання фінансової звітності також повинні будуть скласти фінансову звітність в електронній формі на підставі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року та подати її до центру збору фінансової звітності.

Читати всю статтю...
Інші розкриття загального характеру

Основні розкриття загального характеру регламентовані МСБО 1 і МСБО 8.

 МСБО 1 вказує на необхідність розкриття у примітках такої інформації:

Читати всю статтю...
Податки на прибуток
Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток (statement of profit or loss and other comprehensive income)
Витрати за позиками
Валютні зміни
Забезпечення, умовні активи й зобов'язання
Будівельні контракти
Зменшення корисності (знецінення)
Необоротні активи для продажу
Примітки до фінансової звітності
Примітки до консолідованої фінансової звітності
Таксономія: основи основ
Пов'язані сторони
Державні гранти
Звіт про зміни в капіталі
Вплив інфляції
Звіт про рух грошових коштів
Методичні рекомендації
Рекомендований математичний інструментарій розрахунку вартості фінансових активів

Додаток до Методичних рекомендацій щодо оцінки активів інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог МСФЗ.

Читати всю статтю...
Методичні рекомендації щодо оцінки активів інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог МСФЗ

Методичні рекомендації щодо оцінки активів інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог МСФЗ, схвалено Рішенням Ради Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу від 15 жовтня 2015 р.

Читати всю статтю...
Облік активів, отриманих безоплатно (проект роз'яснення ФПБАУ № 5)
Модифікація форм фінансової звітності (роз'яснення ФПБАУ від 18.01.2019 р. № 2)
Методичні рекомендації з підготовки і подання фінансової звітності

Методические рекомендации по подготовке и представлению финансовой отчетности разработаны Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики

Читати всю статтю...
Настанови ОЕСР з ТЦУ щодо фінансових операцій

Комітет із податкових справ ОЕСР затвердив Настанови з трансфертного ціноутворення щодо фінансових операцій. Документ видано у межах плану з боротьби з розмиванням оподатковуваної бази та виведенням прибутку з-під оподаткування. Зокрема, ідеться про рамкові механізми реалізації плану BEPS, а саме його пунктів 4, 8 – 10, що містять вимогу про необхідність розроблення цієї настанови.

Читати всю статтю...
Облік договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності (роз'яснення ФПБАУ від 05.02.2019 р. № 3)
Меморандум про економічну і фінансову політику
Методичні рекомендації щодо оцінки активів недержавних пенсійних фондів з урахуванням вимог МСФЗ

Методичні рекомендації щодо оцінки активів недержавних пенсійних фондів з урахуванням вимог МСФЗ, схвалені рішенням Ради УАІБ від 26 листопада 2015 року.

Читати всю статтю...
Довідка щодо підготовки приміток до фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності
Методичні рекомендації щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України

Методичні рекомендації роз'яснюють порядок розкриття у примітках інформації, що банки подають у Звіті про фінансовий стан (Баланс), Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіті про зміни у власному капіталі, Звіті про рух грошових коштів, з метою забезпечення підготовки банками фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Читати всю статтю...
Директива 2014/95 / ЄС (неофіційний переклад)
Облік та звітність у тому періоді, за який подається перша фінансова звітність за МСФЗ (Роз'яснення ФПБАУ від 22.12.2018 р. № 1)
Методичні рекомендації з застосування міжнародного стандарту фінансової звітності (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу"

Рекомендовано к применению Экспертным Советом Министерства финансов Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и аудита

Читати всю статтю...
Методичні рекомендації щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності для страхових компаній в Україні

Методичні рекомендації щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності для страхових компаній в Україні, розроблені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Читати всю статтю...
Короткий опис структури й основних положень типового договору про уникнення подвійного оподаткування у світлі Модельної податкової конвенції ОЕСР
Про облік права постійного користування земельною ділянкою (роз'яснення ФПБАУ від 20.03.2019 р. № 4)
Бізнес і податки в країнах світу
Ведення бізнесу в різних країнах

В кожному номері видання "Вісник МСФЗ" в Україні редакція знайомить Вас із оподаткуванням і веденням бізнесу в різних країнах.

Для Вашої зручності статті стосовно бізнесу, оподаткування та звітності ми вирішили зібрати в цьому матеріалі.

Читати всю статтю...
Бізнес в Україні – 2016

Ця публікація описує умови ведення бізнесу в Україні й охоплює найбільш поширені форми суб'єктів господарської діяльності та податкові аспекти роботи таких суб'єктів.

Читати всю статтю...
Відео
Відео: роз'яснення, новини та коментарі

Пропонуємо до вашої уваги добірку відеоматеріалів щодо нововведень у сфері МСФЗ.

Читати всю статтю...
Підбірка вебінарів щодо застосування МСФЗ на практиці

Наше видання регулярно проводить вебінари для своїх читачів. Пропонуємо ознайомитися з матеріалами попередніх заходів і чекаємо на ваші пропозиції щодо тематик для наступних за адресою редакції msfo@ligazakon.ua.

Читати всю статтю...
Матеріали для навчання
Матеріали комплексного ситуаційного іспиту Management Case Study (CIMA)
Запитання, відповіді, звіт екзаменатора іспиту DipIFR Rus за попередні роки
Книги про бізнес і для бізнесу

Авторська рубрика оглядів бізнес-літератури й літератури для бізнесменів.

Читати всю статтю...
Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua