Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Моделі обліку непоточних нефінансових активів: пам'ятка для бухгалтера

До складу непоточних нефінансових активів відносяться:

• Основні засоби

• Інвестиційна нерухомість

• Нематеріальні активи

• Права оренди.

Моделі оцінки цих непоточних нефінансових активів передбачені МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 38 "Нематеріальні активи", МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" та МСФЗ 16 "Оренда".

По суті застосовується три моделі:

Модель собівартості

Модель переоцінки

Модель справедливої вартості

Сутність моделі

Після визнання активом, об'єкт основних засобів слід відображати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Після визнання активом, об'єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) слід відображати за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності

Суб'єкт господарювання, який обирає модель справедливої вартості, після первісного визнання оцінює всю його інвестиційну нерухомість за її справедливою вартістю, за винятком випадків, коли справедливу вартість неможливо оцінити достовірно

Амортизація

вираховується

вираховується

відсутня

Збільшення балансової вартості

Неможливо, можливо визнання збитків від зменшення корисності та їх відновлення у подальшому, але не вище первісної собівартості

Можливо, якщо справедливу вартість якого можна достовірно оцінити

Можливо, якщо справедливу вартість якого можна достовірно оцінити

Відображення переоцінки

Переоцінка неможлива (див. вище щодо зменшення корисності)

Дооцінка через інший сукупний дохід

Зміна справедливої вартості через прибутки / збитки

Особливості застосування для непоточних нефінансових активів

Основні засоби

Є найбільш розповсюдженою моделлю оцінки ОЗ в практиці

Переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю так, щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості на кінець звітного періоду.

Не застосовується

Інвестиційна нерухомість

Застосовується, якщо неможливо достовірно оцінити справедливу вартість, проте вимагається розкриття справедливої вартості в Примітках

Не застосовується

Є пріоритетною моделлю оцінки, зміна облікової політики, а саме перехід з моделі справедливої вартості на модель собівартості практично неможливий

Нематеріальні активи

Є найбільш розповсюдженою моделлю оцінки НМА в практиці

Модель переоцінки застосовується після того, як НМА було первісно визнано за собівартістю і лише за наявністю активного ринку

Не застосовується

Права оренди

Орендар оцінює актив з права користування за собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення корисності, та з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання

Якщо активи з права користування пов'язані з класом основних засобів, до яких орендар застосовує модель переоцінки, описану в МСБО 16, то орендар може (право) вибрати можливість застосовувати таку модель переоцінки до всіх активів з права користування, які пов'язані з таким класом основних засобів

Якщо орендар застосовує щодо своєї інвестиційної нерухомості модель справедливої вартості, описану в МСБО 40, то він також застосовує (обов'язкова вимога) цю модель справедливої вартості до активів з права користування, які відповідають визначенню інвестиційної нерухомості

Вибір моделі оцінки прийнято вважати вибором облікової політики. Але в більшості випадків вибір відсутній. Так, наприклад, інвестиційна нерухомість ОБООВ'ЯЗКОВО оцінюється за справедливою вартістю (адже ймовірність її достовірної оцінки є високою) і лише у випадках неможливості такої оцінки – тоді дозволено використовувати модель собівартості. Для нематеріальних активів є також обмеження щодо наявності активного ринку, отже компанія не робить самостійний вибір, а має слідувати вимогам стандарту і обирати ту модель, яка відповідає ситуації. Для основних засобів обрати модель переоцінки можливо лише у випадках, коли доступна справедлива вартість, інакше слід застосовувати виключно модель собівартості. Застосування моделі справедливої вартості до певних прав з оренди ( якщо вони відповідають визначенню інвестиційної нерухомості) також є безальтернативною вимогою.

Чи потрібно розкривати у фінансовій МСФЗ-звітності моделі оцінки непоточних нефінансових активів? Авжеж! Розкривати застосовану модель обов'язково. А ще для основних засобів, що оцінюються за переоціненою вартістю, і для інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю, – слід розкривати залучення (не залучення) професійних оцінювачів до оцінок за справедливою чи переоціненою вартістю.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание Вестник МСФО
Контакты редакции:
ifrs@ligazakon.ua
 
Данный функционал доступен подписчикам в электронном издании.
Если Вы еще не выписываете издание, закажите бесплатный доступ к демо-номеру
или подпишитесь на издание Вестник МСФО