Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Консолідована фінансова звітність: пам'ятка для українського бухгалтера

Підприємства, які контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, складають та подають консолідовану фінансову звітність групи відповідно до НП(С)БО або МСФЗ. Об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають та подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств відповідно до законодавства.

Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці.

Порядок та строки подання консолідованої фінансової звітності до органів державної влади визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків – Національним банком України.

Склад та форми консолідованої фінансової звітності установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Склад та форми консолідованої фінансової звітності банків установлюються Національним банком України.

Консолідована фінансова звітність за МСФЗ складається на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами, яка оприлюднена державною мовою на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Разом з консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом, подається Звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління.

Групи (група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та всіх підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств)) поділяються на малі, середні або великі.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі офіційних валютних курсів Національного банку України, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

• Малими групами вважаються групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

o балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро включно;

o чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро включно;

o середня кількість працівників – до 50 осіб включно.

• Середніми групами вважаються групи, які не відповідають критеріям для малих груп та показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

o балансова вартість активів – до 20 мільйонів євро включно;

o чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів євро включно;

o середня кількість працівників – до 250 осіб включно.

• Великими групами вважаються групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

o балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;

o чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;

o середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Якщо на дату складання річної консолідованої фінансової звітності група, показники річної консолідованої фінансової звітності якої протягом двох років поспіль (за звітний рік та рік, що передує звітному) не відповідають критеріям групи, до якої вона віднесена, така група відноситься до відповідної групи, критеріям якої відповідають показники річної консолідованої фінансової звітності за результатами звітного періоду.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб'єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб'єктів комунального сектору економіки, крім власної звітності, складають та подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ.

Інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, про складання ними консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародні стандарти, складають і подають консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Підприємства, які відповідно до законодавства складають консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.

Категорія підприємств

Строки подання звітності

Склад звітності, що підлягає поданню

Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях

не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом

річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства

не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом

річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).

Інші фінансові установи та недержавні пенсійні фонди, що належать до мікропідприємств та малих підприємств

не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом

річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі)

Материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств (крім суб'єктів інвестиційної діяльності, які не складають консолідовану фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів)

не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом

річна консолідована фінансова звітність, складена за міжнародними стандартами, разом з аудиторським звітом, консолідованим звітом про управління, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі)

Материнські підприємства, які одночасно є дочірніми підприємствами та відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів не подають консолідовану фінансову звітність

не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом

річна консолідована фінансова звітність свого материнського підприємства разом з аудиторським звітом та консолідованим звітом про управління

Малі та середні групи (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес)

звільняються від обов'язкового складання та подання консолідованої фінансової звітності та консолідованого звіту про управління

Підприємства можуть подавати уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

Оприлюднена річна консолідована фінансова звітність (у повному обсязі разом з аудиторськими звітами) повинні зберігатися на веб-сайтах підприємств не менше шести років, якщо більший строк не встановлено законом.

Підприємства зобов'язані надавати копії консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Підприємство зобов'язане забезпечувати доступність консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за своїм місцезнаходженням.

Якщо Вам пощастило працювати у великій компанії, яка консолідує фінансову звітність, ймовірно у Вас виникають питання – як правильно визначити групу і відносини контролю, як застосувати метод придбання або метод участі в капіталі, як виключити внутрішньогрупові операції, як скласти консолідовану МСФЗ-звітність – про все це на авторському онлайн-курсі Олени Харламової "Консолідація МСФЗ-звітності: методика + техніки + приклад" https://amsfo.com.ua/course/konsolidatsiia-v–msfz-zvitnosti/

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание Вестник МСФО
Контакты редакции:
ifrs@ligazakon.ua
 
Данный функционал доступен подписчикам в электронном издании.
Если Вы еще не выписываете издание, закажите бесплатный доступ к демо-номеру
или подпишитесь на издание Вестник МСФО