Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Борги: списання & реструктуризації

В умовах тяжкої економічної кризи нерідко трапляються випадки переформатування та реструктуризації зобов'язань. Підприємства найчастіше звертаються до компромісних угод щодо списання (повного або часткового) боргів, відстрочення кредитів, перегляду умов договорів про запозичення. За таких обставин головбухам потрібно бути дуже уважними і точно дотримуватись приписів стандартів.

Загальні положення, що стосуються обліку перегляду умов кредитної заборгованості, наведено у параграфах 39 – 42 МСБО 39. Скорочена версія цих положень міститься у п. 22 – 23 ПСБО 13. Звернемо увагу на те, що в системі МСФЗ не уточнюється, на які саме статті доходів/витрат потрібно відносити вартісні різниці, що виникають при перегляді умов угод щодо запозичень1, а в п. 23 ПСБО 13 зазначено, що такі різниці мають відображатися за статтями інших доходів і інших витрат. Крім того, відзначимо таке: у п. 5 ПСБО 11 йдеться, що якщо на дату балансу раніше прийняте зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

1 Аудитори КPMG, наприклад, наполягають, що таке списання потрібно проводити за статтею фінансових доходів або витрат (МСФЗ: точка зору КПМГ. 2007/8: У 2 ч. – М.: Альпіна Бізнес Букс, 2008, с. 573).

Утім, не завжди списання зобов'язань спричиняє збільшення доходу саме у тому періоді, коли між контрагентами досягнуто відповідної згоди.

Наведемо приклад.

Приклад 1

Підприємство А постачило підприємству Б 100000 одиниць товару за ціною 35 грн./од.

Сума заборгованості Б перед А становить 3500000 грн. Вона відображена у кредиті рахунку 63.

Оскільки попит на товар різко впав, підприємство Б зіткнулось із проблемами ліквідності та платоспроможності. Підприємство Б ініціювало переговори з постачальником щодо зниження вартості вже закупленого товару. Після переговорів сторони дійшли згоди щодо того, що вартість раніше поставлених 100000 одиниць товару знижується до 30 грн./од.

Таким чином сума боргу Б перед А склала не 3500000 грн., а 3000000 грн.

Чи означає це, що різниця у 500000 грн. має бути списана в обліку Б на доходи у тому періоді, коли підписано угоду про зниження ціни?

Думаємо, так буде не завжди.

Адже у цьому випадку не просто списана частина боргу. Зміна умов угоди торкнулася вартості товарів, які раніше були оприбутковані на баланс. Тому тут бухгалтер має справу не тільки зі зміною суми зобов'язання, але й зі зміною вартості активу.

Діючи згідно із приписами МСБО 8 (ПСБО 6) бухгалтер має враховувати цю операцію відповідно до регламенту зміни облікової оцінки, і виправити відповідні суми в періоді зміни умов постачання.

Основою для дій головбуха будуть положення параграфів 36 –37 МСБО 8 або п. 6 – 8 ПСБО 6.

Припустимо, на момент зміни таких умов на балансі підприємства Б значиться 70000 одиниць товару, а 30000 уже реалізовано.

Головбух має спочатку переоцінити вартість товарів:

(35 грн./од. – 30 грн./од.) х 70000 од. = 350000 грн.

Дт 63 Кт 28 – 350000 грн.

Зауважте: у цій частині списання заборгованості не вплинуло на фінрезультат підприємства Б. Ефект від зниження ціни проявиться у його звітності лише після списання відповідних товарів на реалізацію, тобто не в періоді списання частини боргу, а в періоді продажу товарів.

Оскільки на момент перегляду умов договору постачання частина товару вже була списана на реалізацію за завищеною ціною, то наступне коригування буде відображено у складі фінрезультату:

(35 грн./од. – 30 грн./од.) х 30000 од. = 150000 грн.

Дт 63 Кт 74 – 150000 грн.

Якщо облік ведеться за ПСБО, то це коригування, згідно з вимогою п. 7 ПСБО 6, має бути включене у ту статтю, за якою була раніше відображена вартість проданих товарів2:

Дт 63 Кт 90 – 150000 грн.

2 Про проблеми, які може створити такий підхід, ми вже писали (див. статтю "Від'ємна собівартість" у "Віснику МСФЗ № 9/15").

Таким чином, у періоді часткового списання боргу після двох вищезгаданих проведень борг підприємства Б перед підприємством А, зафіксований за кредитом рахунка 63, складе 3000000 грн. Списана частина боргу в сумі 500000 грн. буде фактично розподілена: частина зменшить вартість активів (на суму 350000 грн.), а частина – збільшить прибуток звітного періоду (на суму 150000 грн.).

Серйозніші проблеми виникають у бухгалтера, коли реструктуризуються фінансово-кредитні зобов'язання. При зміні умов кредитних угод важливо зрозуміти, що саме і як саме впливає на суму, відображену в пасиві балансу.

Розглянемо приклади.

Приклад 2

За основу візьмемо цифри, наведені у додатку1 до ПСБО 12:

Підприємство 3 січня 2011 року реалізувало облігації номіналом 50000 грн. за 46282 грн., тобто дисконт склав 3718 грн. (50000 – 46282).

Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена у 9 % річних. Дата погашення наступає через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно наприкінці року у сумі 4500 грн. (50000 х 9%).

Ефективна ставка відсотка:

(50000 х 9%) + (3718 : 5) : (46282 + 50000) : 2 прибл. 11%.

Початкові розрахунки такі:

Дата

Номінальна сума відсотка

Сума відсотка за ефективною ставкою

Сума амортизації дисконту

(гр. 3 – гр. 2)

Амортизована собівартість зобов'язання

03.01.2011

46282

31.12.2011

4500

5091

591

46873

31.12.2012

4500

5156

656

47529

31.12.2013

4500

5228

728

48257

31.12.2014

4500

5308

808

49065

31.12.2015

4500

5435

935

50000

22500

Наприкінці 2014 року сторони (емітент і власники облігацій) дійшли згоди щодо того, що строк їх погашення продовжується до кінця 2017 року, але фіксована ставка зростає до 10 % річних. Таким чином, протягом трьох років (2015 – 2017 рр.) боржник щорічно виплачуватиме не 4500 грн., а 5000 грн.

Що потрібно головбуху зафіксувати в обліку наприкінці 2014 року?

Тут ми маємо звернути увагу читача на важливу деталь.

У п. 23 ПСБО 13 йдеться про таке:

Зміна умов наявного боргового інструмента (незалежно від причини) відображається погашенням попереднього боргу з одночасним визнанням нового боргу.

А тепер поглянемо на прототип-першоджерело – параграф 40 МСБО 39:

Обмін борговими інструментами між існуючим позичальником та позикодавцем на суттєво відмінних умовах слід обліковувати як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Подібно до цього, значну зміну умов існуючого фінансового зобов'язання або його частини (незалежно від того, чи відбувається вона внаслідок фінансових труднощів боржника) слід обліковувати як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання.

Як бачимо, положення МСБО 39, на відміну від відповідних норм ПСБО 13, містить додаткові якісні параметри "суттєвості" і "значимості".

У параграфі 62 Керівництва із застосування МСБО 39, яке є невід'ємною частиною цього стандарту, дане пояснення щодо граничного значення суттєвості:

Як зазаначається в параграфі 40, умови є суттєво відмінними, якщо дисконтована теперішня вартість грошових потоків за нових умов, включаючи будь-які сплачені гонорари за вирахуванням отриманих гонорарів та дисконтовані із застосуванням первісної ефективної ставки відсотка, відрізняються щонайменше на 10 відсотків від дисконтованої теперішньої вартості решти грошових потоків за первісним фінансовим зобов'язанням. Якщо обмін борговими інструментами або зміна умов обліковуються як погашення, то будь-які здійснені витрати чи гонорари визнаються як частина прибутку або збитку від погашення. А коли обмін або зміну не обліковують як погашення, то будь-які здійснені витрати чи гонорари визнають за коригування балансової вартості зобов'язання й амортизують протягом решти строку зміненого зобов'язання.

Отже перед нами – чітко встановлена межа суттєвості у 10 %.

Продовжимо приклад.

Оскільки реструктуризація боргу відбулася наприкінці 2014 року, визначимо дисконтовану вартість зобов'язання, виходячи з нових умов погашення та старої ставки дисконтування 11 %:

Період

Грошовий потік

Коефіцієнт дисконтування

Дисконтований грошовий потік

2015

5000

0,9009

4505

2016

5000

0,81162

4058

2017

5000 + 50000 = 55000

0,73119

40215

Підсумок

65000

48778

Порівняємо отриману суму нового зобов'язання із сумою, відображеною в обліку позичальника на дату реструктуризації (49065 грн. на кінець 2014 року). Ці суми відрізняються на 0,6 % (1 – 48778/49065).

Таким чином, межа суттєвості не перевищена. Виходить, головбух не повинен припиняти визнання старого зобов'язання і визнавати нове. Тобто операція не розглядається як погашення попереднього боргу.

Аудитори KPMG звертають увагу на недолік стандартних вказівок у цій ситуації:

В стандарте не указан порядок учета разницы в приведенной (дисконтированной) стоимости, возникающей в результате изменения условий по долговому инструменту, которое не приводит к прекращению признания инструмента (т. е. поскольку десятипроцентны порог не превышен) 3.

3 МСФЗ: точка зору КПМГ. 2007/8: У 2 ч. – М.: Альпіна Бізнес Букс, 2008, с. 571.

Вказівки параграфа 40 МСБО 39 аудитори E&Y тлумачать таким чином:

Специальные принципы в отношении обмена и модификации долга, которые не учитываются как погашение долга, гласят следующее:

– первоначальный долг не подлежит прекращению признания,

– все расходы по операции, связанные с модифицированным долгом, должны списываться в течение оставшегося срока действия модифицированного обязательства.

<...>

Единственным возможным способом расчетов в этом случае будет получение новой эффективной процентной ставки для обмененного или модифицированного долга, с рассмотрением балансовой стоимости первоначального долга в качестве поступлений от нового займа4.

4 Застосування МСФЗ: у 3 ч. – М.: Альпіна Бізнес Букс, 2008, с. 1284.

Інакше кажучи, щоб розрахувати нову ставку, головбух дивиться на ситуацію так, неначе підприємство отримало нову позику для того, щоб сплатити існуючий борг на дату реструктуризації.

У нашому випадку сума заборгованості на кінець 2014 року становить 49065 грн. Номінальне погашення через три роки складе 50000 грн. Умовний дисконт становить 935 грн. (50000 грн. – 49065 грн.). Щорічний платіж становить 5000 грн.

Визначимо ефективну ставку, використовуючи спрощену формулу ПСБО 12:

5000 + (935 : 3) : (49065+50000) : 2.

Нова ставка становить 10,72 %.

На її підставі головбух робить новий розрахунки для списання відсотків протягом 2015 – 2017 років:

Дата

Номінальна сума відсотка

Сума відсотка за ефективною ставкою

Сума амортизації дисконту

(гр. 3 – гр. 2)

Амортизована собівартість зобов'язання

03.01.15

49065

31.12.15

5000

5260

260

49325

31.12.16

5000

5288

288

49613

31.12.17

5000

5387

387

50000

Тут, мабуть, варто звернути увагу на кілька деталей.

Аудитори E&Y відзначають, що такий порядок обліку суперечить загальному підходу, що стосується обліку зміни оцінок при використанні методу ефективної ставки відсотка, відповідно до яких балансова вартість позики на момент зміни оцінки має бути переоцінена (параграф 8 Керівництва із застосування МСБО 39). Аудитори вбачають у цьому "прямий конфлікт" зі спеціальними положеннями параграфа 40 МСБО 39 і параграфа 62 Керівництва із застосування МСБО 39. Аналізуючи ситуацію, аудитори роблять такий висновок:

По нашему мнению, специальные правила в отношении прекращения признания финансовых обязательств должны иметь приоритет5.

5 Застосування МСФЗ: у 3 ч. – М.: Альпіна Бізнес Букс, 2008, с. 1284.

Також необхідно відзначити, що підхід, описаний у Прикладі 2, нерідко зазнає критики з боку видатних теоретиків сучасного бухобліку. Ось що, наприклад, зазначають експерти, коментуючи аналогічну методологію, описану у параграфі 16 американського стандарту SFAS 156:

6 SFAS 15 Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings (Облік проблемної боргової реструктуризації у позичальників і кредиторів).

Аргумент в защиту данного подхода сводится к тому, что реструктуризация долга должна приводить к уменьшению не номинальной стоимости долгового обязательства, а сумм выплачиваемых процентов.

<...>

Вершина мечтаний FASB – введение в баланс данных, отражающих суммы, время и степень определенности возможного будущего движения денежных средств. Лучшим примером таких данных выступает текущая дисконтированная оценка будущих денежных потоков, а в контексте нашего обсуждения – будущий поток денежных средств, дисконтированный по текущему уровню доходности облигаций соответствующего типа. Первоначальная стоимость старых долговых обязательств нерелевантна, недисконтированная сумма будущего денежного потока вводит в заблуждение пользователя финансовой отчетности, соотношение нерелевантных данных дает нерелевантные ставки процента по кредиту. Не вдаваясь в подробности, отметим, что аргументы FASB не столько теоретически обоснованы, сколько продиктованы интересами определенных политических сил, лоббируемыми банками, которые, в свою очередь, желая остаться в тени, вынуждены представлять на обозрение огромные потери, которые они из года в год терпят по кредитам, предоставляемым старанам "третьего мира", сфере торговли недвижимостью и энергетическому сектору. Представив себе последствия крушения кредитной системы, правомерно проявить беспокойство по поводу того, не имели и не имеют ли эти правила значительных отрицательных экономических последствий для нас как нации7.

7 Хендріксен Е. С., Ван Бреда М. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – М.: Фінанси та статистика, 2000, с. 431.

Беручи до уваги цю критику, можна сказати, що кращим є інший підхід до обліку реструктуризації зобов'язань.

Дещо змінимо умови Прикладу 2.

Приклад 3

У результаті реструктуризації сторони дійшли згоди щодо того, що строк погашення облігацій продовжується до кінця 2017 року, а фіксована ставка зростає до 15 % річних. Таким чином, протягом трьох років (2015 – 2017 рр.) боржник щорічно виплачуватиме 7500 грн.

Проведемо розрахунки дисконтованої вартості нового зобов'язання за ставкою 11 %.

Період

Грошовий потік

Коефіцієнт дисконтування

Дисконтований грошовий потік

2015

7500

0,9009

6757

2016

7500

0,81162

6087

2017

7500 + 50000 =

57500

0,73119

42043

Підсумок

72500

54887

Перевіримо результат щодо перевищення межі суттєвості:

1 – (54887 : 49065) = 11,9 %.

Таким чином, дисконтована (за старою ставкою) сума нового боргу більше ніж на 10 % перевищує балансову вартість зобов'язання за станом на кінець 2014 року.

Це означає, що облік реструктуризації боргу має вестись у іншому режимі:

– старе зобов'язання має бути погашене,

– нове зобов'язання має бути визнане,

– вартісні різниці, що виникли при цьому, мають бути віднесені на доходи/витрати.

Таким чином, балансова вартість старого боргу у сумі 49065 підлягає списанню.

Новий борг має визнатись, згідно із загальним правилом параграфа 43 МСБО 39, за справедливою вартістю. Тут можливе виникнення проблем. Адже справедлива оцінка у першу чергу має ґрунтуватися на ринкових показниках, які щодо зобов'язань доступні далеко не завжди. Головбух може, у принципі, орієнтуватися на аналогічні позики у порівняних умовах. Але якщо зобов'язання реструктуризується під впливом несприятливих факторів, пов'язаних зі зниженням платоспроможності боржника, то визначити умови, на яких могла б бути виділена позика у таких обставинах, буває вкрай важко. Тому що часто просто неможливо знайти стороннього кредитора, який би взявся кредитувати потенційного банкрута. Аудитори E&Y, беручи до уваги ці міркування, змушені визнати:

"Определить справедливую стоимость модифицированного долгового обязательства, безусловно, трудно"8.

8 Там само, с. 1285.

Припустимо, що у якості сурогату справедливої вартості нового зобов'язання керівництво компанії вирішило визначити суму грошового потоку, дисконтовану за ставкою 14 %. Тоді розрахунок буде таким:

Період

Грошовий потік

Коефіцієнт дисконтування

Дисконтований грошовий потік

2015

7500

0,87719

6579

2016

7500

0,76947

5771

2017

7500 + 50000 =

57500

0,67497

38810

Підсумок

72500

51160

Різниця між новою сумою зобов'язання і сумою, відображеною на кінець 2014 року, складе:

51160 грн. – 49065 грн. = 2095 грн.

У такому разі головбух наприкінці 2014 року відобразить реструктуризацію заборгованості таким чином:

Дт 95 (97) Кт 52 – 2095 грн.

У результаті цієї кореспонденції балансова вартість нового зобов'язання дорівнюватиме 51160 грн.

Оскільки сума номіналу облігацій менша за визнану суму зобов'язання, то подальший облік таких облігацій вестиметься у режимі преміальних облігацій (див. приклад 2 додатка 1 до ПСБО 12). Премія в сумі 1160 грн. (51160 грн. – 50000 грн.) амортизуватиметься методом ефективної ставки відсотка протягом трьох років.

За умови використання ПСБО-схеми обліку сума премії відображатиметься за кредитом субрахунку 522.

Визначимо ефективну ставку за способом, запропонованим ПСБО 12:

7500 – (1160 : 3) : (51160 + 50000) : 2.

Ефективна ставка приблизно дорівнює 14 %.

Дата

Номінальна сума відсотка

Сума відсотка за ефективною ставкою

Сума амортизації премії

(гр. 2 – гр. 3)

Амортизована собівартість інвестиції

03.01.2015

51160

31.12.2015

7500

7162

338

50822

31.12.2016

7500

7115

385

50437

31.12.2017

7500

7063

437

50000

У системі ПСБО-обліку амортизацію премії прийнято відносити до збільшення доходів (Дт 522 Кт 73). Так вимагає Інструкція із застосування Плану рахунків, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. N 291.

Але якщо взяти до уваги економічну суть операції, то стає зрозуміло, що амортизація премії не що інше, як зменшення процентних витрат емітента. Тому ті, хто звітує за МСФЗ, відповідні суми направляють не до збільшення доходів, а до зменшення фінансових витрат (Кт 522 Кт 95).

Зауважимо, що оскільки у системі ПСБО відсутній поділ методології обліку реструктуризації залежно від суттєвості зміни умов угоди, головбухи, що працюють за ПСБО, застосовуватимуть у своєму обліку лише ту механіку, яка описана у Прикладі 3. Це передбачено п. 23 ПСБО 13. Але тут потрібно взяти до уваги те, що, на відміну від МСБО 39, ПСБО 13 вимагає первісного визнання фінзобов'язань не за справедливою, а за фактичною собівартістю (п. 29 ПСБО 13). Як визначити таку за умов реструктуризації для нового зобов'язання – ніяк незрозуміло.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ