Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№10
Травень 2015
Від редактора:
«Довідник МСФЗ» – постійний додаток до видання, який є унікальним інструментарієм з освоєння та практичного застосування положень МСФЗ при складанні звітності.
Цей додаток містить постійну супровідну колекцію матеріалів зі складання основних форм звітності, МСФЗ з необхідними примітками...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Стандарти
Нові МСФЗ та коригування до чинних МСФЗ, які набирають чинності після 01.01.2012 р.*

У цьому розділі наведено перелік нових МСФЗ та коригувань до чинних МСФЗ, які набирають чинності після 01.01.2012 р. У переліку враховано найбільш суттєві зміни системи МСФЗ. Деякі незначні коригування в таблиці не відображено. Багато із зазначених змін можуть застосовуватися добровільно до дати обов'язкового набрання чинності.

Читати всю статтю...
Міжнародні стандарти фінансової звітності : загальні відомості

Обов’язкове та добровільне застосування підприємствами міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні 

Читати всю статтю...
Міжнародні стандарти фінансової звітності, що діють в Україні

Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) і Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, зі змінами станом на 2016 рік.

(Версія перекладу українською мовою (2016 рік), оприлюднена на сайті Міністерства фінансів України)

Читати всю статтю...
Словники
Глосарій інвестора

Містить визначення базових термінів, що використовуються у інвестиційному середовищі.

Складено по матеріалам розділу «Школа інвестора» офіційного сайту НКЦПФР (nssmc.gov.ua)

Читати всю статтю...
Глосарій термінів, що використовуються у програмах, фінансованих ЄС (укр/англ)

Пропонуємо Вашій увазі Українсько-англійський глосарій термінів,що використовуються у Грантовій програмі проекту "Підтримка політики регіонального розвитку України" (ППРУ) та інших програмах, фінансованих ЄС.

Читати всю статтю...
Глосарій термінів, що використовуються у програмах, фінансованих ЄС (англ/укр)
Словник скорочень

Довідник англомовних бухгалтерських абревіатур.

У довіднику не наводяться скорочення назв професійних організацій, різних видів стандартів, а також абревіатури багатьох показників, що використовуються у фінансовому аналізі.

Читати всю статтю...
Словник термінів МСФЗ
Словник термінів і фраз від Податкового управління США

Словник складено на основі матеріалів, опублікованих Податковим управлінням США для мінімізації ризиків неправильного трактування змісту інформації, що публікується відомством.

Джерело: www.irs.gov

Читати всю статтю...
Звітність
Пов'язані сторони
Інвестиційна нерухомість
Необоротні активи для продажу
Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток (statement of profit or loss and other comprehensive income)
Запаси
Оренда
Нематеріальні активи
Таксономія: основи основ
Сільськогосподарська діяльність
Примітки до консолідованої фінансової звітності
Валютні зміни
Вплив інфляції
Договори страхування
Примітки до фінансової звітності
Перше застосування МСФЗ

Якщо підприємство здійснює перехід на міжнародні стандарти та звітність за МСФЗ надається вперше, то МСФЗ 1 висуває додаткові вимоги щодо розкриття даних.

Читати всю статтю...
Інші розкриття загального характеру

Основні розкриття загального характеру регламентовані МСБО 1 і МСБО 8.

 МСБО 1 вказує на необхідність розкриття у примітках такої інформації:

Читати всю статтю...
Звіт про фінансовий стан
Звіт про зміни в капіталі
Звіт про рух грошових коштів
Зменшення корисності (знецінення)
Податки на прибуток
Витрати за позиками
Основні засоби
Державні гранти
Забезпечення, умовні активи й зобов'язання
Будівельні контракти
Методичні рекомендації
Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" (неофіційний текст)
Довідка щодо підготовки приміток до фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності
Методичні рекомендації щодо оцінки активів недержавних пенсійних фондів з урахуванням вимог МСФЗ

Методичні рекомендації щодо оцінки активів недержавних пенсійних фондів з урахуванням вимог МСФЗ, схвалені рішенням Ради УАІБ від 26 листопада 2015 року.

Читати всю статтю...
Короткий опис структури й основних положень типового договору про уникнення подвійного оподаткування у світлі Модельної податкової конвенції ОЕСР
Меморандум про економічну і фінансову політику
Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 16 "Оренда" (неофіційний текст)
Методичні рекомендації щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України

Методичні рекомендації роз'яснюють порядок розкриття у примітках інформації, що банки подають у Звіті про фінансовий стан (Баланс), Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіті про зміни у власному капіталі, Звіті про рух грошових коштів, з метою забезпечення підготовки банками фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Читати всю статтю...
Методичні рекомендації щодо оцінки активів інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог МСФЗ

Методичні рекомендації щодо оцінки активів інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог МСФЗ, схвалено Рішенням Ради Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу від 15 жовтня 2015 р.

Читати всю статтю...
Методичні рекомендації з підготовки і подання фінансової звітності

Методические рекомендации по подготовке и представлению финансовой отчетности разработаны Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики

Читати всю статтю...
Директива 2014/95 / ЄС (неофіційний переклад)
Методичні рекомендації щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності для страхових компаній в Україні

Методичні рекомендації щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності для страхових компаній в Україні, розроблені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Читати всю статтю...
Методичні рекомендації з застосування міжнародного стандарту фінансової звітності (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу"

Рекомендовано к применению Экспертным Советом Министерства финансов Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и аудита

Читати всю статтю...
Рекомендований математичний інструментарій розрахунку вартості фінансових активів

Додаток до Методичних рекомендацій щодо оцінки активів інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог МСФЗ.

Читати всю статтю...
Бізнес і податки в країнах світу
Бізнес в Україні – 2016

Ця публікація описує умови ведення бізнесу в Україні й охоплює найбільш поширені форми суб'єктів господарської діяльності та податкові аспекти роботи таких суб'єктів.

Читати всю статтю...
Ведення бізнесу в різних країнах

В кожному номері видання "Вісник МСФЗ" в Україні редакція знайомить Вас із оподаткуванням і веденням бізнесу в різних країнах.

Для Вашої зручності статті стосовно бізнесу, оподаткування та звітності ми вирішили зібрати в цьому матеріалі.

Читати всю статтю...
Відео
Відео: роз'яснення, новини та коментарі

Пропонуємо до вашої уваги добірку відеоматеріалів щодо нововведень у сфері МСФЗ.

Читати всю статтю...
Підбірка вебінарів щодо застосування МСФЗ на практиці

Наше видання регулярно проводить вебінари для своїх читачів. Пропонуємо ознайомитися з матеріалами попередніх заходів і чекаємо на ваші пропозиції щодо тематик для наступних за адресою редакції msfo@ligazakon.ua.

Читати всю статтю...
Матеріали для навчання
Звіт Екзаменатора (DipIFR Rus, червень 2015)
Запитання екзамену ДипИФР-Рус червень 2013
Запитання екзамену ДипИФР-Рус грудень 2014

Диплом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности

Вторник, 9 декабря 2014 года

Продолжительность

Чтение и планирование

15 мин.

Выполнение экзаменационной

работы (письменно)

3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы только с разрешения

администратора.

Во время чтения и планирования пометки можно делать

только на экзаменационных вопросах. Вы можете

приступить к письменному выполнению задания в тетради

для ответов ТОЛЬКО с разрешения администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из

экзаменационного зала.

Читати всю статтю...
Звіт Екзаменатора (DipIFR RUS, грудень 2014)
Відповіді екзамену ДипИФР-Рус червень 2013
Запитання екзамену ДипИФР-Рус грудень 2015
Звіт Екзаменатора (ДипИФР-Рус, червень 2013)
Запитання екзамену ДипИФР-Рус грудень 2013
Відповіді екзамену ДипИФР-Рус грудень 2013
Відповіді екзамену ДипИФР-Рус грудень 2014
Відповіді екзамену ДипИФР-Рус грудень 2015
Запитання екзамену ДипИФР-Рус грудень 2015
Відповіді екзамену ДипИФР-Рус червень 2015
Книги про бізнес і для бізнесу

Авторська рубрика оглядів бізнес-літератури й літератури для бізнесменів.

Читати всю статтю...
Відповіді екзамену ДипИФР-Рус червень 2016
Звіт Екзаменатора(DipIFR Rus, червень 2016)
Запитання екзамену ДипИФР-Рус червень 2015

Диплом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (Вторник, 9 июня 2015 года)

Продолжительность

Чтение и планирование 15 мин.

Выполнение экзаменационной

работы (письменно) 3 часа

ВСЕ ЧЕТЫРЕ вопроса являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для ответа.

Вы можете открыть вопросы ТОЛЬКО с разрешения

администратора.

Во время чтения и планирования пометки можно делать

только на экзаменационных вопросах. Вы можете

приступить к письменному выполнению задания в тетради

для ответов ТОЛЬКО с разрешения администратора.

Экзаменационные вопросы не разрешается выносить из

экзаменационного зала.

Читати всю статтю...
Запитання екзамену ДипИФР-Рус червень 2016
Звіт Екзаменатора (DipIFR RUS, грудень 2015)
Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua